Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Program rozvoje venkova ČR OSA III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Program rozvoje venkova ČR OSA III."— Transkript prezentace:

1 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Program rozvoje venkova ČR OSA III 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

2 Předmět podopatření:  zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu  zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

3 Záměry: Projekty, které nezakládají veřejnou podporu Záměr a) Občanské vybavení a služby Záměr b) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity Projekty, které zakládají veřejnou podporu Záměr c) Občanské vybavení a služby 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

4 Vhodný žadatel: Platí pro všechny záměry  Obce a svazky obcí  NNO  Zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou členem obce nebo svazky obcí  Církve a jejich organizace 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

5 Druh a výše dotace Projekty, které nezakládají veřejnou podporu  přímá nenávratná dotace  Max. výše dotace je 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace - Záměr a) 15 mil. Kč na projekt - Záměr b) 1 mil. Kč na projekt 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

6 Projekty, které zakládají veřejnou podporu  přímá nenávratná dotace RegionMalé podnikyStřední podnikyVelké podniky 2007- 2010 2011- 2013 2007- 2010 2011- 2013 2007- 2010 2011- 2013 Střední Morava60% 50% 40% 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

7 Způsobilé výdaje:  Výdaje na projektovou a technickou dokumentaci a výdaje na nákup nemovitostí jsou způsobilé od 1.1.2007 pouze u záměrů a), b)  Ostatní výdaje jsou způsobilé od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

8 Typy způsobilých výdajů: Záměr a) a c)  Stavební obnova, nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, sociálních služeb a péče o děti  Stavební obnova, nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic  stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury a infrastruktura pro připojení k internetu  nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software  projektová a technická dokumentace  DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH  nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

9 Záměr b)  investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity  nákup hardware a software souvisejících s projektem  projektová a technická dokumentace  DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH  nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem Pozn:  V pravidlech PRV uveden číselník kódů a limity pro některé kódy  Formy financování: Bezhotovostní platba, hotovostní platba a věcné plnění 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

10 Věcné plnění (dobrovolná práce)  Forma financování věcným plněním je možná pouze u záměru a) a lze do něj zahrnout pouze stavební práce dle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno Výdaje, které nejsou způsobilé  nákup použitého zařízení  nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

11 Přijatelnost projektu:  Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace  Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření  Projekt, na který je požadováno 90 % dotace musí být realizován ve veřejném zájmu 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

12 Další podmínky:  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody  Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel  Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje z jiných dotačních titulů  Při tvorbě nových pracovních míst je žadatel povinen dodržet lhůty dle pravidel PRV  ….. 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

13 Žádost o dotaci  má pevně stanovenou formu  nedílnou součástí Žádosti o dotaci jsou povinné a nepovinné přílohy dle pravidel PRV (některé mají závaznou podobu)  podává se na příslušný Regionální odbor SZIF v příslušných termínech dle výzev PRV 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

14 Příklady povinných příloh  Projekt dle závazné osnovy  Čestné prohlášení  Katastrální mapa s vyznačením místa realizace projektu  Pravomocné a platné stavební povolení  Technická dokumentace  ….  Povinné přílohy se předkládají dále při podpisu dohody a při Žádosti o proplacení 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

15 Preferenční kritéria  Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

16 Projekt je vybrán k podpoře  Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova  Provádění změn  Zadávání zakázek  Žádost o proplacení výdajů 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit

17 Děkuji za pozornost. Gabriela Olivová, Dis 1.7.2014 Přerov, Hotel Fit


Stáhnout ppt "Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Program rozvoje venkova ČR OSA III."

Podobné prezentace


Reklamy Google