Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení MAS Podhůří Železných hor o.p.s. k 2. výzvě v roce 2011 Přednášející: Jiří Zápotočný, ředitel o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení MAS Podhůří Železných hor o.p.s. k 2. výzvě v roce 2011 Přednášející: Jiří Zápotočný, ředitel o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 Školení MAS Podhůří Železných hor o.p.s. k 2. výzvě v roce 2011 Přednášející: Jiří Zápotočný, ředitel o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2  Na jaké fiche lze žádat?  FICHE č. 2 – Občanské vybavení a služby  FICHE č. 5 – Investice k posílení rekreační funkce lesa  FICHE č. 9 – Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství  Definice příjemce dotace - kdo může žádat?  Důležité odkazy, orientace na webu  Ukončení školení

3 čátkem května 2011  Zveřejnění výzvy bude na internetových stránkách MAS (www.podhurizeleznychhor.cz) a na informačních tabulích v jednotlivých obcích na území MAS začátkem května 2011www.podhurizeleznychhor.cz  Konzultace pro žadatele jsou možné v kanceláři MAS na adrese Maleč 49 (administrativní budova ZD Maleč) nebo po tel. dohodě i u žadatele  Příjem žádostí:od 4. 5. 2011 do 1. 6. 2011  Následně bude probíhat administrativní kontrola MAS, výběr projektů Výběrovou komisí a podání Žádostí o dotaci na RO SZIF dle výzvy – koncem června.

4  Od července cca do listopadu 2011 bude probíhat administrativní kontrola na RO SZIF  Od prosince 2011 budou jednotliví žadatelé zváni k podpisu Dohody na RO SZIF:  Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registr. žádosti na RO SZIF, červen 2011, nejdéle 24, resp. 36 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu).

5  Fiche – podporované aktivity, na které mohou žadatelé žádat o dotaci  Fiche ve kterých se může v dané výzvě žádat, jsou vždy vyvěšeny na www.podhurizeleznychhor.cz konkrétně na tuto výzvu: odkaz Výzvy dále kliknout na 2. výzva 2011www.podhurizeleznychhor.cz  www.szif.cz

6  LIMITY – min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč  Kdo může žádat:  obce, svazky obcí  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti aj.)  zájmová sdružení právnických osob  církve a jejich organizace

7 Na co lze žádat : Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

8  LIMITY –min. 500 000 Kč max. 2 000 000 Kč  Kdo může žádat:  Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa.  Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.

9 Na co lze žádat: Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.  opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních prvcích, apod.)  opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.)  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)

10  opatření k údrţbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)  ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů  projektová dokumentace (tj. zejména zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)  technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet)  nákup pozemku za podmínky, že se jedná o nezastavěný pozemek

11  LIMITY – min. 50 000 Kč max. 2 000 000 Kč  Kdo může žádat:  fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství  skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají v zemědělské výrobě

12  diverzifikace činností nezemědělské povahy  výstavba a modernizace bioplynové stanice  výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny  výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

13


Stáhnout ppt "Školení MAS Podhůří Železných hor o.p.s. k 2. výzvě v roce 2011 Přednášející: Jiří Zápotočný, ředitel o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google