Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Výzva 04/2011 Úvodní informace  Výzva 04/2011 V souladu se SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ vyhlašuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovské Zálesí, o.p.s. Výzva 04/2011 Úvodní informace  Výzva 04/2011 V souladu se SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ vyhlašuje."— Transkript prezentace:

1

2 Luhačovské Zálesí, o.p.s. Výzva 04/2011

3 Úvodní informace  Výzva 04/2011 V souladu se SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ vyhlašuje Luhačovské Zálesí, o.p.s. v pořadí 4. Výzvu pro předkládání žádostí o dotaci  Předpokládaný termín výzvy 5. – 25. květen  Další informace Plné znění Výzvy + aktualizovaná podoba fichí 2

4 Obsah Výzvy Hlavní opatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura FICHE V Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury Hlavní opatření III 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic FICHE VI Obnova a rozvoj vesnic Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby FICHE VII Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb Hlavní opatření III 1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky Vedlejší opatření II 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích FICHE VIII Cestovní ruch trochu jinak 3

5 Představení jednotlivých fichí 4

6 FICHE 5 – ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY LESNÍ INFRASTRUKTURY  Maximální/minimální výše způsobilých výdajů na projekt Ø MAX 1.000.000,- Kč Ø MIN 50.000,- Kč  Oprávnění žadatelé Ø Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.  Míra podpory – 100% 5

7 FICHE 5 – ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY LESNÍ INFRASTRUKTURY Oblasti podpory: Záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů Øvýstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy nájezdů, výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich Záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů: Øvýstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích Øopatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod Øvýstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů, které souvisí s hospodařením v lesích. Retenční vodní nádrž musí sousedit s lesním pozemkem (posuzováno dle katastrální mapy). Ø Záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství: Øvýstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. manipulační sklady, skládky na dřevní hmotu, rozvody energie, vody a kanalizace – ne pro objekty určené k bydlení) 6

8 FICHE 6 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC  Maximální/minimální výše způsobilých výdajů na projekt Ø MAX 1.000.000,- Kč Ø MIN 50.000,- Kč  Oprávnění žadatelé Ø Obce, Ø Svazky obcí, Ø Nestátní neziskové organizace, Ø Církve, Ø Zájmová sdružení PO 7

9 FICHE 6 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC  Míra podpory – 90%  Záměry a)zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí c)územní plán 8

10 FICHE 6 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC Oblasti podpory: Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí •výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, •výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce (např. návsí, parků, hřbitovů, parkovišť, chodníků, odstavných a manipulačních ploch a stanovišť kontejnerů pro komunální odpad, altánů, orientačních systémů), •výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury - energetická vedení, produktovody, veřejný rozhlas, veřejný bezdrátový rozhlas, kamerový a monitorovací systém, informativní měřič rychlosti, 9

11 FICHE 6 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC Oblasti podpory: Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí •výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce, •výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce, Záměr c) územní plán •zpracování územního plánu projektantem 10

12 FICHE 7 – ZVÝŠENÍ KVALITY A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  Maximální/minimální výše způsobilých výdajů na projekt Ø MAX 1.000.000,- Kč Ø MIN 50.000,- Kč  Oprávnění žadatelé Ø Obce, Ø Svazky obcí, Ø Nestátní neziskové organizace, Ø Církve, Ø Zájmová sdružení PO. 11

13 FICHE 7 – ZVÝŠENÍ KVALITY A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Oblasti podpory: •výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí: v oblasti sociální infrastruktury, v oblasti kulturní infrastruktury, v oblasti péče o děti, v oblasti vzdělávání, v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, v souvislosti s církevními aktivitami •výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky) a budovy pošty •nákup mikrobusu/minibusu (pouze v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí) 12

14 FICHE 8 – CESTOVNÍ RUCH TROŠKU JINAK  Maximální/minimální výše způsobilých výdajů na projekt Ø MAX 1.000.000,- Kč Ø MIN 50.000,- Kč  Oprávnění žadatelé Ø Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě, Ø Obce, Ø Svazky obcí, Ø Nestátní neziskové organizace, Ø Zájmová sdružení PO, Ø Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu. 13

15 FICHE 8 – CESTOVNÍ RUCH TROŠKU JINAK Oblasti podpory: •tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou), •výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden, •nákup a výsadba doprovodné zeleně, •nákup pozemků souvisejících s projektem, •propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod. (nelze použít v případě, že dotace je poskytnuta na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách). 14

16 Povinné přílohy Seznam povinných příloh je specifický pro každou fichi Standardně zde patří:  Žádost o dotaci v elektronické podobě.  Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření (součást formuláře Žádosti o dotaci).  Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců apod.) a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti na MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1. 1. 2007 – prostá kopie.  Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá. 15

17 Povinné přílohy  V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 1.1.2007 - prostá kopie  V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku – prostá kopie  V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby  Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku 16

18 Nepovinné přílohy Seznam nepovinných příloh je specifický pro každou fichi. Fiche 6 a 7:  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium komunitního postupu, je povinen předložit dokumenty potvrzující komunitní postup při přípravě projektu v době podání Žádosti o dotaci, v případě komunitního postupu při realizaci projektu nejpozději do termínu Žádosti o proplacení. Fiche 8:  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za vytvoření produktu cestovního ruchu, doloží čestné prohlášení o termínu vytvoření turistického produktu a popisu turistického produktu (nejpozdější termín vzniku produktu je 1 rok od ukončení projektu). 17

19 Jak podat žádost o dotaci?  Žádost o dotaci se podává na sekretariátu MAS v termínu Výzvy  Podklady ke zpracování jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.czwww.szif.cz  V průběhu příštího týdne rovněž na stránkách www.luhacovskezalesi.cz www.luhacovskezalesi.cz 18

20 Harmonogram Výzvy 04/2011 UdálostTermín Termín výzvy5. – 25. květen 2011 Administrativní kontrolakonec května 2011 Kontrola přijatelnostikonec května 2011 Doplnění Žádosti žadatelem1. týden v červnu 2011 Zasedání Programového výboru2. týden v červnu 2011 Zasedání Výběrové komise2. týden v červnu 2011 Předání projektů na RO SZIF Olomouc3. týden v červnu 2011 19

21 Těšíme se na spolupráci! Luhačovské Zálesí, o.p.s. Ing. Magda Budínová Tel: 776 895 929 E-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz 20


Stáhnout ppt "Luhačovské Zálesí, o.p.s. Výzva 04/2011 Úvodní informace  Výzva 04/2011 V souladu se SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ vyhlašuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google