Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby ÚZPI dne 18. října 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III.2.1.2 Občanské vybavení a služby ÚZPI dne 18. října 2007."— Transkript prezentace:

1 III.2.1.2 Občanské vybavení a služby ÚZPI dne 18. října 2007

2 Charakteristika podopatření  Podopatření je zaměřeno na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu  na zřizování integrovaných informačních a školících center s využitím ICT  na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují identitu a mezilidské vztahy Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kriterií

3 Legislativní rámec  Čl. 52 b) a 56 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy  Nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu

4 Záměry A) Projekty nezakládající veřejnou podporu a) občanské vybavení a služby b) integrovaná informační a školící centra s využitím ICT c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity B) Projekty zakládající veřejnou podporu d) občanské vybavení a služby e) integrovaná informační a školící centra s využitím ICT

5 Finanční alokace  průměrná finanční alokace na podopatření je 6,81 mil. Euro ročně, tj.cca 188 mil.Kč (veřejné prostředky EU a ČR) NUTS IIRegionální balíčky v % Střední Čechy 17,59 Severozápad 10,25 Severovýchod 17,74 Jihozápad 17,00 Jihovýchod 19,73 Moravskoslezsko 6,55 Střední Morava 11,14 Celkem NUTS II (bez Prahy) 100,00

6 Příjemce dotace  Definice příjemce dotace: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob (jsou-li jejich členy obce,svazky obcí), církve a jejich organizace

7 Výše dotace A) Projekty nezakládající veřejnou podporu  Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Maximální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace pro  záměr a) jsou 15 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20 mil. Kč)  záměr b) jsou 5 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 8 mil. Kč)  záměr c) je 1 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 2 mil. Kč)  Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy tehdy, když je projekt realizován ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU.

8 Výše dotace B) Projekty zakládající veřejnou podporu  Maximální výše dotace RegionMalý podnikStřední podnikVelký podnik Všechny regiony kromě regionu Jihozápad 2007-2013 60% 2007-2013 50% 2007-2013 40% Region Jihozápad 2007-2010 56% 2011-2013 50% 2007-2010 46% 2011-2013 40% 2007-2010 36% 2011-2013 30%

9 Výše dotace B) Projekty zakládající veřejnou podporu Maximální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace pro  záměr d) jsou 15 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20 mil. Kč)  záměr e) jsou 5 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 8 mil. Kč)  Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.  Projekty zakládají veřejnou podporu, když jsou současně naplněny níže uvedené podmínky:  1)podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;  2)udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik;  3)podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;  4)podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh a potom jako další hledisko se bere v potaz ovlivnění obchodu mezi členskými státy).

10 Příklady způsobilých výdajů Záměr a)d)  stavební obnova, nová výstavba budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, péče o děti, základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit a tělovýchovy,veřejné správy a hasičských zbrojnic  výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu  nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, pozemků, staveb do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace Záměr b)e)  stavební obnova, nová výstavba budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení ke zřízení integrovaných informačních a školících center s využitím ICT  nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, pozemků, staveb do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  projektová a technická dokumentace

11 Příklady způsobilých výdajů Záměr c)  investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní,kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů malého rozsahu (stavby do 25 m 2 )  projektová a technická dokumentace  nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu jsou zde způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV. Výdaje projektů nezakládajících veřejnou podporu jsou způsobilé od 1.1.2007 (projektová,technická dokumentace, nákup nemovitostí), ostatní výdaje od zaregistrování Žádosti o dotaci

12 Nezpůsobilé výdaje a formy financování  Nezpůsobilé výdaje: nákup použitého zařízení nákup mobilních dopravních prostředků  Formy financování: bezhotovostní platba hotovostní platba věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace

13 Kritéria přijatelnosti projektu  Projekt lze realizovat na území ČR v obci do 500 obyvatel, pro svazek obcí platí, že může zahrnovat i obce s více než 500 obyvateli, ale projekt musí být realizován v obci nebo obcích do 500 obyvatel  Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou  Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace  Projekt musí splňovat účel a rozsah podopatření/záměru  Projekt, na který je požadováno 90 % dotace ( je podán jako projekt nezakládající veřejnou podporu) musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvýhodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU

14 Další podmínky  Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody  Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel  Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU  V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel.  Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu  V případě investice do staveb žadatel může pronajmout tyto stavby jinému subjektu. jen v případě aktivit ve veřejném zájmu a pronajímatel je povinen vybrat nájemce (provozovatele) v rámci transparentního výběrového řízení; smlouvu o pronájmu předloží žadatel při kontrole na místě

15 Povinné přílohy k Žádosti  Projekt dle závazné osnovy  Čestné prohlášení dle závazného vzoru  Stavební povolení, ohlášení, nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí  Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace  Kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem (případně jiným příslušným úřadem) s vyznačením lokalizace předmětu projektu  V případě nákupu stavby/pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než 1.1. 2007  Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh

16 Nepovinné přílohy k Žádosti (vyplývají z preferenčních kriterií)  Projekt v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc,*.pdf)  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za provázání projektu s projektem/projekty zaměřenými na vzdělávání veřejnosti, celoživotního vzdělávání, školství nebo zdravotnictví (školení, semináře, kursy), doloží tuto skutečnost dokladem o tom, že navazující projekt/projekty je již přijat a schválen  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby – katastrem nemovitostí ověřená kopie stejnopisu geometrického plánu ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci, ze kterého je patrná výměra stavby  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využitelnost informačního centra pro místní školské zařízení, předloží příslušnou písemnou dohodu potvrzenou místním školských zařízením  Pokud žadatel požaduje body za řešení stavby ve standardu nízkoenergetického domu, předloží energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb.  Atd.

17  Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci;  Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele  Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci  V případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno (změněno) dle závazného vzoru Povinné přílohy k podpisu Dohody

18 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony)  Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti)  Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů  V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV  V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě  Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo čestné prohlášení příjemce, že kolaudační souhlas ani oznámení není zapotřebí

19 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení  V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle ÚRS  Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody  V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B: v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru  Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF

20 Preferenční kritéria Kriteria centrální  velikost obce, kde je projekt realizován  tvorba nových pracovních míst  multifunkčnost objektu  využití stávajících staveb  využitelnost pro místní školské zařízení  obnova či zakládání tradic  nezaměstnanost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován Kritéria regionální  soulad se strategií mikroregionu  význam pro více obcí  provázanost s projekty zaměřenými na mládež a znevýhodněné skupiny obyvatelstva  využití obnovitelných zdrojů energie  atd.

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "III.2.1.2 Občanské vybavení a služby ÚZPI dne 18. října 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google