Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obec správným směrem " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obec správným směrem " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro."— Transkript prezentace:

1 Obec správným směrem " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“ Projekt je podpořen z EAFRD Program rozvoje venkova, osa III opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic

2 Specifické podmínky pro opatření III.2.1 1.Popis podopatření 2.Záměry 3.Definice příjemce dotace 4.Druh a výše dotace 5.Výdaje, které jsou způsobilé k spolufinancování 6.Výdaje, které nejsou způsobilé k spolufinancování 7.Formy financování 8.Kritéria přijatelnosti projektu 9.Další podmínky 10.Seznam příloh – povinné, nepovinné přílohy 11.Seznam příloh Pravidel 12.Přílohy 2

3 3 Popis podopatření III.2.1.1  podpora malých obcí v oblasti infrastruktury  územní plán a vzhled obcí  zlepšení ŽP  atraktivita pro bydlení, podnikání a relaxaci Popis podopatření III.2.1.2  občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel  oblast VS, školství zdravotnictví, kultura, sociální služby  spolkové činnosti, předškolní a mimoškolní péče  základní obchodní struktury, tělovýchovy a sportu

4 4 2. Záměry III.2.1.1 a, zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí b, vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu c, územní plán III.2.1.2 A, Projekty nezakládající veřejnou podporu a, občanské vybavení a služby b, zázemí pro společenské, kulturní, spolkové aktivity B, Projekty zakládající veřejnou podporu c, občanské vybavení a služby

5 5 3. Definice příjemce dotace III.2.1.1  záměr a, - obce, NNO, zájmové sdružení právnických osob, církve a jejich organizace  záměr b, - obce, svazky obcí  záměr c, - obce III.2.1.2  obce, svazek obcí  NNO  zájmová sdružení právnických osob (obce členy)  církve a její organizace

6 6 4. Druh a výše dotace III.2.1.1  nezakládají veřejnou podporu (III.2.1.2)  přímá nenávratná dotace(III.2.1.2)  do 90% způsobilých výdajů(III.2.1.2)  minimálně 50 000(III.2.1.2)  záměr a, - maximálně 5 mil., 20 mil. (svazek obcí)  záměr b, - max. 40 mil., 60 mil (svazek obcí)  záměr c, - max. 1,5 mil. III.2.1.2 A, nezakládají veřejnou podporu  záměr a, - max. 15 mil., 20 mil. (svazek obcí)  záměr c, - max. 0,5 mil., 1 mil. (svazek obcí)  Příspěvek EU – 75 % veřejných zdrojů  Příspěvek ČR – 25% veřejných zdrojů

7 7 III.2.1.2 B, zakládající veřejnou podporu a, splňuje podmínky  podpora je z veřejných prostředků  přináší výhodu pro daný podnik  podpora je selektivní  podpora ovlivní obchod mezi členskými státy b, maximální výše na základě rozhodnutí Komise - podle NUTS II a podle typu podniku (malý, střední, velký)  max. 15 mil., 20 mil. (svazek obcí)  Příspěvek EU – 75 % veřejných zdrojů  Příspěvek ČR – 25% veřejných zdrojů 4. Druh a výše dotace

8 8 5. Výdaje, které jsou způsobilé k spolufinancování III.2.1.1  kódy způsobilých výdajů – příloha 4 Pravidel  přehled maximálních hodnot v příloze 5  nezakládá veřejnou podporu – od 1.1.07 – projektová a technická dokumentace a nákup nemovitostí, ostatní ode dne registrace (III.2.1.2)  Vyjmenované financovatelné aktivity  DPH (jestli jde neplátce DPH)  projektová a technická dokumentace  věcné plnění – jenom stavební práce III.2.1.2  veřejná podpora – výdaje jsou způsobilé, jestli vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den registrace Žádosti o dotaci  způsobilé pro spolufinancování jenom investiční výdaje (viz specifické podmínky)

9 9 6. Výdaje, které nejsou způsobilé k spolufinancování III.2.1.1  nákup použitého zařízení  mobilní dopravní prostředky III.2.1.2  nákup použitého zařízení  mobilní dopravní prostředky určené k přepravě osob

10 10 8. Kritéria přijatelnosti projektu III.2.1.1  projekt realizován na území ČR v obci do 500 obyvatel, vodovod, kanalizace, ČOV – jenom mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP, CHKO, NATURA)  zrealizován ve veřejném zájmů III.2.1.2  území ČR  je v souladu s příslušní právní úpravou  žadatel splňuje definici příjemce  jestli požaduje 90% dotace musí být realizován ve veřejném zájmu

11 11 9. Další podmínky (III.2.1.1. – III.2.1.2.)  lhůta vázanosti – 5 let  vykazování údajů pro monitoring – 5 let  nečerpá na projekt finance z jiných státních nebo EU zdrojů  různé podmínky je nutné samostatně prostudova t

12 12 10. Seznam příloh – povinné, nepovinné přílohy III.2.1.1. – III.2.1.2 Pozor rozlišovat: a, povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci b, Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci c, Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody d, Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů e, Povinné přílohy předkládané při podání průběžné Žádosti o proplacení výdajů

13 Příklady povinných příloh stavební povolení, či ohlášení stavby nebo čestné prohlášení, že toto není potřeba v případě projektu vodovodu a kanalizace je nutné stanovisko MŽP k poskytnuté dotaci smlouva s vybraným zhotovitelem ÚP 13

14 Jaké aktivity mohou být podpořeny III.2.1.1 a  budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy včetně pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek), jejich součástí a příslušenství  budování a obnova sítí technické infrastruktury,vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b)  obnova veřejných prostranství obce  parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce  nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem do 20 % způsobilých výdajů  nákup pozemků související s projektem do 10% způsobilých výdajů 14

15 Jaké aktivity mohou být podpořeny III.2.1.1 b  Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch - případně nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou včetně řešení dopravní infrastruktury a úpravou veřejných prostranství,  nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem, 15

16 Jaké aktivity mohou být podpořeny III.2.1.1 c zpracování územního plánu 16

17 Jaké aktivity mohou být podpořeny III.2.1.2  Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích center,  nákup budov ve spojitosti s projektem,  nákup zařízení, vybavení, hardware, software,  infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. 17

18 Preferenční kritéria Při hodnocení projektu budou využita tzv. preferenční kritéria, některá lze do projektu zohlednit. komplexnost projektu počet obyvatel v obci podíl nově připojených na infrastrukturu regionální kritéria 18

19 Kde získat dokumenty k PRV a formuláře žádostí? Požadovanou dokumentaci včetně standardizovaných formulářů žádostí naleznete na regionálních odborech SZIF nebo v elektronické podobě na internetové adrese:  www.szif.cz v odkazu PRV/EAFRD  www.eagri.cz v odkazu DOTACE 19

20 Důležité otázky při hledání finančních zdrojů! 1. Jsem oprávněný žadatel? 2. Naplňuje můj projekt záměry opatření? 3. Předpokládané výdaje jsou způsobilé? 4. Jsem schopen zabezpečit kofinancování projektu? 5. Pochopil jsem dobře pravidla (četl jsem je aspoň 5x)? 20

21 Kam se obrátit o podrobnější informace?  Centrum pro rozvoj Vysočiny, o. s. Školní 60, 393 01 PELHŘIMOV +420 733 544 484, +420 775 343 580 www.cprv.cz  Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel. 222 871 620 www.szif.cz 21


Stáhnout ppt "Obec správným směrem " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google