Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Možnosti financování projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury v ČR A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Možnosti financování projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury v ČR A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 1 Možnosti financování projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury v ČR A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí 2. Program rozvoje venkova 2007 – 2013 B. Národní programy: 3. Program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací (Ministerstvo zemědělství) 4. Státní fond životního prostředí 5. Program Revitalizace říčních systémů (Ministerstvo životního prostředí) C. Krajské zdroje: 6. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje (Olomoucký kraj)

2 2 A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 – S nížení znečištění vod Podoblast podpory – Snížení znečištění z komunálních zdrojů Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody (přijímány jsou pouze projekty, kde je současně a souběžně realizovaná stavba kanalizace) Příjemci podpory: -obce nad EO -obce pod EO v území vyžadujícím zvláštní ochranu (Národní parky, Chráněná krajinná oblast, lokality Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, Chráněná oblast přirozené akumulace vod, v povodí VN Nové Mlýny)

3 3 A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí Výše podpory: max. 85 % celkových způsobilých výdajů Administraci provádí: Státní fond životního prostředí Praha (SFŽP) Příjem žádostí: -Od – Od – (velké projekty nad 25 mil. EURO) Podrobnější informace najdete na

4 4 A. Programy spolufinancované z EU: 2. Program rozvoje venkova 2007 – 2013 Osa 3 – Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace Podopatření III – Obnova a rozvoj vesnic Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Příjemci podpory: -Obce do EO -Svazky obcí Výše podpory: -max. 90 % způsobilých výdajů (max. způsobilých výdajů je 40 mil. Kč, u svazku obcí + 10 % za každou další obec, max. však do 60 mil. Kč)

5 5 A. Programy spolufinancované z EU: 2. Program rozvoje venkova 2007 – 2013 Administraci provádí: Zemědělské agentury Ministerstva zemědělství Podávání žádostí: na základě výzvy (1. výzva pro podávání žádostí byla již v roce 2007), výzva pro rok 2008 zatím není Podrobnější informace najdete na nebo na

6 6 B. Národní programy: 3. Program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací (MZe) Příjemci podpory: -obce, města, svazky obcí, vodárenské společnosti s více jak 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí Podávání žádostí: -průběžně prostřednictvím Zemědělské agentury MZe Výše podpory: -U obcí do EO až 80 % (u akcí, které nepřekročí 20 mil. Kč, max. 65 % v části, která překročí 20 mil. Kč) -u ostatních žadatelů max. 65 % Možnost spolufinancování s Fondem na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Administraci provádí: Ministerstvo zemědělství Podrobnější informace najdete na

7 7 B. Národní programy: 4. Státní fond životního prostředí (MŽP) 1.Programy v oblasti ochrany vod Program – Malé a střední zdroje Příjemci podpory: obce od do EO, kde není ČOV nebo kapacitně nevyhovuje Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Příjemci podpory: obce do EO, které leží v ochranném pásmu zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

8 8 B. Národní programy: 4. Státní fond životního prostředí (MŽP) 1.5 Program – rozšíření kanalizačních systémů Příjemci podpory: obce, kde je již vybudovaná kanalizace, jejíž součástí je kapacitně vyhovující ČOV a připojuje se zdroj znečištění velikosti od 150 EO Výše podpory: Max. 80 % podpora / 40 % dotace Max. 30 mil. Kč na 1 akci u programu Max. 20 mil. Kč na 1 akci u programů a 1.5 Max. výše půjčky: 40 % ze základní podpory Administraci provádí: Státní fond životního prostředí, Krajské pracoviště Olomouc Podrobnější informace najdete na

9 9 B. Národní programy: 5. Program Revitalizace říčních systémů (MŽP – AOPK) Oblast podpory: 2.1 Výstavba, příp. rekonstrukce splaškové kanalizace ve stávající zástavbě včetně rozestavěných staveb (obec musí mít zajištěno odpovídající čištění odpadních vod) 2.2 Výstavba, příp. rekonstrukce ČOV 2.3 Výstavba kanalizací v obcích již s vybudovanou či budovanou ČOV 2.4 Výstavba ČOV se splaškovou kanalizací v obcích, v nichž ČOV ani kanalizace není 2.5 Rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV v obcích, které mají nedostatečnou kapacitu odkanalizování a čištění odpadních vod Příjemci podpory: obce

10 10 B. Národní programy: 5. Program Revitalizace říčních systémů (MŽP – AOPK) Výše podpory: -max. 80 % pro kořenovou čistírnu odpadních vod (KČOV) a kanalizaci ke KČOV -v ostatních případech max. 70 % s níže uvedeným omezením: Počet EO v obci Rozpočtové náklady do 150 EO do 6 mil. Kč 151 – 200 EO do 8 mil. Kč 201 – 250 EO do 10 mil. Kč 251 – 500 EO do 14 mil. Kč EO do 25 mil. Kč Administraci provádí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské pracoviště Olomouc Podrobnější informace najdete na

11 11 C. Krajské zdroje: 6. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Oblast podpory: Opatření č. 1 – Výstavba a modernizace ČOV, včetně kořenových ČOV, a kanalizací Opatření č. 2 – Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod Opatření č. 3 – Obnova enviromentálních funkcí území Příjemci podpory: -obce do EO nebo i větší, pokud se akce týká místní části s méně než EO a celkový počet EO obce je menší než EO -Svazky obcí, zajišťující akci pro obce do EO nebo i větší, pokud se týká místní části s méně než EO a celkový počet EO obce je menší než EO

12 12 C. Krajské zdroje: 6. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje Výše podpory: max. 80 % celkových rozpočtových nákladů, max. poskytovaná částka 5 mil. Kč Administraci provádí: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Příjem žádostí: do 28. února příslušného kalendářního roku Podrobnější informace najdete na


Stáhnout ppt "1 Možnosti financování projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury v ČR A. Programy spolufinancované z EU: 1. Operační program životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google