Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1 Alena Kozlová, Odboru ochrany vod Úsek řízení projektů SFŽP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1 Alena Kozlová, Odboru ochrany vod Úsek řízení projektů SFŽP ČR."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1 Alena Kozlová, Odboru ochrany vod Úsek řízení projektů SFŽP ČR

2 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a omezování rizika povodní Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní

3 Prioritní osa 1 Oblasti podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 – Omezování rizika povodní

4 Rozdělení alokované částky z Fondu soudržnosti do oblastí podpory 1.1 – Snížení znečištění vod1 487,726 mil. EUR 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 400,661 mil. EUR 1.3 – Omezování rizika povodní 100,165 mil. EUR Celkem1 988,552 mil. EUR,

5 1.1 Snížení znečištění vod 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů 1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci 1.1.4 Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod

6 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU  výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO

7 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění,  výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny, v souladu s právními předpisy ČR a EU 13.výzva

8 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel  výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, 13.výzva

9 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence 1.1.1. ID 13.výzva

10 Prováděcí dokumenty  Programový dokument OPŽP  Implementační dokument verze 10.11.2008  Směrnice MŽP č. 5/2008  Závazné pokyny pro žadatele a doplňující informace pro konečné příjemce verze k 31.7.2009  Metodický pokyn pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy 7. OPŽP  Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP

11 Implementační dokument  Příjemci podpory  Podporovaná opatření  Způsobilé výdaje  Přijatelnost projektů  Veřejné zakázky  Finanční analýza a veřejná podpora  Finanční plán a řízení

12 Koneční příjemci Implementační dokument, kap. 3  Výčet konečných příjemců podrobně uvádí Implementační dokument  Oblasti podpory 1.1.1 a 1.2 především obce, svazky obcí, faktor vlastnictví k vodohospodářské infrastruktuře

13 Způsobilost výdajů Implementační dokument kap. 5  Náklady na přípravné práce (zpracování žádosti, zpracování FEA projektová dokumentace)  Náklady na výkup pozemků  Odborný dozor v průběhu realizace  Náklady na vlastní realizaci opatření (nelze zpětně financovat)

14 Způsobilost výdajů Podoblast podpory 1.1.1  Systémy oddílné splaškové a jednotné kanalizace  Zdůvodnění rekonstrukce, intenzifikace ČOV  Kanalizační systémy k existující zástavbě  Části přípojek umístěné na veřejném prostranství  Přeložky inženýrských sítí (nikoliv přeložky sítí z důvodu jejich nevyhovujícího stavu)  Uvedení staveniště do původního stavu (zejména komunikace)  Rozpočtová rezerva

15 Způsobilost výdajů Oblast podpory 1.2  Rekonstrukce vodovodu z důvodu neplnění prahových hodnot A,B,C Směrnice 98/83/EHS,  Intenzifikace zdrojů pitné vody  Vodovod k existující zástavbě  Části přípojek umístěné na veřejném prostranství  Přeložky inženýrských sítí(nikoliv přeložky sítí z důvodu jejich nevyhovujícího stavu)  Uvedení staveniště do původního stavu (zejména komunikace)  Rozpočtová rezerva zpět

16 Specifická přijatelnost projektů Oblast podpory 1.1. Implementační dokument, kap. 6  Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP  Soulad údajů ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti  Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod

17 Specifická přijatelnost projektů Podoblast podpory 1.1.1  Soulad s příslušným PRVKÚK  Aglomerace nad 2000 EO – naplnění podmínek implementace Směrnice Rady 91/271/EHS  Pokles vypouštěného znečištění v komunálních odpadních vodách, případně dojde ke zkvalitnění zpracování a stabilizace čistírenských kalů  Prokazatelné zdůvodnění nezbytnosti rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace  Rekonstrukce ČOV souvisí s intenzifikací nebo změnou kapacity při současném zvýšení účinnosti ČOV, případně se zkvalitněním zpracování kalů  Prokazatelné zdůvodnění účelnosti navržení jednotné kanalizace  Podmínky pro provozování

18 Specifická přijatelnost projektů Oblast podpory 1.2.  Soulad s příslušným PRVKÚK  Projektem dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství, popř. ve zlepšené kvalitě nebo bude umožněno zásobování většího počtu obyvatel kvalitní pitnou vodou  Podmínky pro provozování

19 Specifická přijatelnost projektů Oblasti podpory 1.1.1. a 1.2. Realizace projektů na území se zvláštní ochranou u aglomerací pod 2000 EO  Projekty jsou přijatelné, leží-li ve správním území dotčené obce příslušné území vyžadující zvláštní ochranu, přičemž toto chráněné území přímo zasahuje do zastavěné části obce, v které se realizuje dané opatření, nebo k této zastavěné části obce bezprostředně přiléhá, nebo realizací projektu dojde prokazatelně k pozitivnímu ovlivnění vodního režimu chráněného území.  U opatření realizovaných v povodí Novomlýnských nádrží musí zastavěná část obce ležet ve vymezené části povodí nebo realizací opatření dojde k prokazatelně pozitivnímu ovlivnění kvality vodního režimu povodí. zpět

20 Směrnice č. 5/2008 o předkládání žádostí o poskytování podpory  upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (např. žádost o poskytnutí podpory, projednání žádosti, zadávací řízení, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory na prostředky Fondu, čerpání podpory )  Přílohy Směrnice (např. podklady k žádosti, k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k ZVA, ekonomické podklady, zadávací řízení mimo režim zákona)

21 Příloha č. 1 směrnice č.5/2008  Uvádí doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti o podporu v OPŽP  Doklady jsou rozpracovány dle jednotlivých prioritních os zpět

22 Doklad, že navrhované opatření leží na území se zvláštní ochranou  CHKO, NP a jejich ochranná pásma, lokality Natura 2000 – situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek AOPK.  NP a jejich ochranná pásma - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek správy NP.  Ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany.

23  Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany.  Pokud řešené území leží mimo chráněné území – posouzení ovlivnění vodního režimu chráněného území ( stanovisko krajského úřadu, vodoprávního úřadu, popř. Ministerstva zemědělství)  Území povodí Novomlýnských nádrží – potvrzení v rámci stanoviska krajského úřadu.  Pokud řešené území leží mimo vymezené území povodí – posouzení ovlivnění kvality vodního režimu povodí

24 Příloha č. 4 směrnice č.5/2008  Uvádí náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzv. zadávání zakázek malého rozsahu.  Postupy zadávání zakázek malého rozsahu dále rozpracovávají Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

25 Podmínky dle Přílohy č. 7 OPŽP  Podmínky rozvádí Metodika pro žadatele  K žádosti o poskytnutí podpory doklady k současnému způsobu provozování, popř. prohlášení, jakým způsobem bude provozování nově budované infrastruktury zajišťováno  Úprava stávajících provozních smluv – před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Výběrové řízení na nového provozovatele v průběhu realizace stavby, tak aby k uvedení stavby do trvalého provozu byla uzavřena provozní smlouva

26 Výše podpory  Při stanovování výše podpory se uplatňují v závislosti na charakteru projektu a typu příjemce pravidla pro poskytování veřejné podpory nebo finanční analýza  Výše podpory z Fondu soudržnosti může být max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu  U projektů oblast podpory 1.1.1 a 1.2 se uplatňuje finanční analýza  Spolufinancování ze SFŽP do výše 5 % dotace  Půjčka ze SFŽP na pokrytí vlastních zdrojů

27 Čemu je třeba věnovat pozornost  Příprava žádosti (zadávání vstupů do žádosti, ekologické přínosy akce, vstupy do FEA)  Zadávací řízení (Příloha č. 4 Směrnice, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce)  Vlastní realizace (změny stavby)  Naplnění parametrů a indikátorů projektu

28 Příprava žádosti  Zadání vstupů – vyplnění formuláře J:  Výpočet ekologických přínosů  Rozsah projektu odpovídající předložené projektové dokumentaci (min. úroveň pro územní řízení)  Náklady na realizaci odpovídají rozpočtu doloženému k žádosti a nákladům vloženým do finanční analýzy

29 Příprava žádosti  Přílohy k žádosti – všechny relevantní doklady viz příloha č. 1 směrnice č.5/2008

30 Příprava žádosti  Finanční analýza – dokumenty ke stažení IS BENE- FILL  Vodohospodářský model – zelená louka, verze 15.0  Vodohospodářský model – historická data, verze 15.0  Manuály k jednotlivým modelům  Příklady  Pokyny pro vyplnění zprávy k FEA

31 Kontrola finanční analýzy  Rozsah projektu (např. délka kanalizace, počet připojených EO) ve FEA musí odpovídat žádosti  Investiční náklady projektu ve FEA  Náklady na realizaci opatření (např. výstavba kanalizace, vodovodu, ČOV) - musí odpovídat rozpočtu v projektové dokumentaci a nákladům uvedeným v žádosti  Ostatní náklady spojené s realizací projektu – realizace služeb, které byly zadány výběrovým řízením (většinou zakázky malého rozsahu)

32 Zadávací řízení  Veřejná zakázka na stavební práce - realizace opatření (např. výstavba kanalizace, vodovodu, ČOV)  Žadatel postupuje při zadávání veřejné zakázky jako veřejný zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Zadávací řízení je kontrolováno SFŽP průběžně.  Kontrola zadávací dokumentace  Kontrola průběhu zadávacího řízení a výběru zhotovitele

33 Zadávací řízení  Veřejné zakázky na služby –  např. technický dozor investora, příprava žádosti, zpracování projektové dokumentace, zpracování odborného posudku, atd.  Podle předpokládané hodnoty zakázky žadatel postupuje:  jako veřejný zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  jako zadavatel zakázky malého rozsahu mimo režim zákona podle přílohy č. 4 směrnice č. 5/2008 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory.

34 Hodnocení projektů Nákladová efektivnost projektu = realizační náklady včetně DPH vztažené na 1 EO Optimální hodnota ≤ 100 000 Kč/EO

35 Znění 13. výzvy Oblast podpory 1.1 Snížením znečištění vod 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů - podporované aktivity Alokace prostředků EU na schválené projekty bude omezená. 1.1.1

36 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než 2000 obyvatel,  výstavba a dostavba rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, zpět 1.2

37  výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů, výstavba a dostavba rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.  Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence 1.1.1. zpět 1.2

38 Alena Kozlová Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 tel.: 267 994 207 e-mail: alena.kozlova@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1 Alena Kozlová, Odboru ochrany vod Úsek řízení projektů SFŽP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google