Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s."— Transkript prezentace:

1 LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Osnova prezentace : LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
1. Strategický plán LEADER na území MAS Sdružení SPLAV, o.s. a Vyhlídka, o.s. 2. Fiche a výzvy v období 3. Výzva LEADER č. 7/2011-1 4. Další období realizace SPL

3

4 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Strategický plán LEADER Dotační program - Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.1.1.Místní akční skupina – výzva 1., žádost podána Rozpočet pro období 2007 až mil. Kč, Roční alokace přidělovaná SZIF 2008 – Kč 2009 – Kč 2010 – Kč 2011 – Kč

5 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche a výzvy v období Fiche současné : 1. Modernizace zemědělské výroby Obnova vesnic a venkovské krajiny 3. Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 5. Vzdělávání a informace Kulturní a historické dědictví Obchod, služby, kultura a sport v obcích Fiche připravované : 8. Podnikání v turistickém ruchu 9. Zpracování a finální úprava zemědělských produktů

6 Fiche a výzvy v období 2007-13 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
1. výzva 2008 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí, 2 odstoupili. 2. Výzva 2009 Přijato 15 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 3. Výzva 2009 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 4. Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 5.Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 6.Výzva 2010 Přijato 5 žádostí. Podpořeny 4 žádosti. Doposud podpořeno 54 projektů, z toho 14 zemědělských subjektů (6 SHR), 23 obcí, 9 NNO a 6 podnikatelů. 27 projektů bylo ukončeno vyúčtováním.

7 Výzva LEADER č. 7/2011-1 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Modernizace zemědělské výroby (alokace Kč) Obnova a rozvoj vesnic (alokace do Kč) Alokace celkem Kč

8 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Výzva LEADER č. 7/2011-1 Kritéria přijatelnosti projektu a žadatele společné pro všechny fiche Projekt realizován na území MAS Projekt splňuje účel fiche Žadatel splňuje definici příjemce Zahájení realizace po registraci žádosti na SZIF Nutnost výběrových řízení v souladu s manuálem Povinné značení v souladu s manuálem Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem Žadatel má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu (nevztahuje se na projekty, jejichž předmětem je budování/rekonstrukce pastevních areálů nebo závlahových zařízení). Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku předloží žadatel/příjemce nájemní smlouvu na nejméně 5 let od podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PVR, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie

9 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Výzva LEADER č. 7/2011-1 2. Preferenční kritéria vytvoření nového trvalého pracovního místa na plný úvazek. (+ 3 body za místo) uplatňování inovačních přístupů. (+0-3 body) víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. (+0-2 bodů) zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. (+0-2 body) zaměření dopadů projektu na ženy. (+0-2 body) 3. Postup při shodném počtu bodů Žadatel dosud neobdržel podporu z LEADER, nižší míra požadované podpory, kvalita projektu a příloh, los 4. Povinné přílohy 1xoriginál a 1x kopie - projekt podle osnovy (+CD), žádost, čestné prohlášení o bezdlužnosti, seznam příloh Nepřijatelnost výdajů na nákup nemovitostí Nutnost předfinancování projektů, povinný příspěvek 3-5% z poskytnuté dotace na úrok z úvěru na administraci projektů v MAS Délka realizace záměru max. 24 měsíců od podpisu smlouvy

10 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 1- Modernizace zemědělské výroby Opatření PRV – Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Cíl Zlepšení stavebního a technického stavu objektů a technologických vybavení zemědělských farem a tím zlepšení zemědělského podnikání Příjemce zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

11 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 1- Modernizace zemědělské výroby Povinné přílohy při podání žádosti : pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že na daný projekt není třeba stavební povolení ani ohlášení stavby (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu) - originál nebo ověřená kopie technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení a ověřená SÚ v případě stavebního řízení k předmětu projektu – prostá kopie půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení – prostá kopie kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem s vyznačením místa realizace projektu – prostá kopie souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (vydává krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže – originál daňové přiznání za poslední uzavřené období s razítkem FÚ - kopie důležité: Žadatel musí také předložit povinné přílohy uvedené v obecné části příručky

12 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 1- Modernizace zemědělské výroby Preferenční kritéria rekonstrukce stávajícího objektu (+ 5 bodů) rekonstrukce památkově chráněného objektu (+ 5 bodů) odstranění ekologické nebo estetické závady (+ 5 bodů) investice vedoucí k zvýšení prodejnosti výrobků (+3 body) zavádění nových a místně netypických výrobků a služeb (+3 body) výrobky a služby vhodné k propagaci regionu (+3 body) nadregionální význam záměru (+2 body) Dotace 40% způsobilých výdajů (max Kč) Způsobilé výdaje projektu – Kč

13 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 1- Modernizace zemědělské výroby Hlavní opatření (více než 50% celk. přijatelných výdajů) . Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu Výstavba a rekonstrukce ustájovacích ploch a chovatelských zařízení Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro objemová krmiva Investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu Investice do zemědělských staveb pro rostlinou výrobu včetně skladovacích prostor pro produkty, konstrukcí trvalých kultur, manipulačních ploch Investice techniky a technologií pro rostlinnou výrobu včetně závlahových zařízení

14 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 1- Modernizace zemědělské výroby Vedlejší opatření (méně než 50% celk. přijatelných výdajů) Investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů včetně manipulačních ploch Investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů Investice spojené s vývojem aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií Nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů

15 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Opatření PRV – Obnova a rozvoj vesnic 2.1.2.Občanské vybavení a služby 2.2.Ochrana a rozv. kult. dědictví venkova Cíl Zlepšení životních podmínek obyvatel vesnic a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci, posílení sounáležitosti obyvatel a návštěvníků s venkovským prostředím, tradicemi, historií a současností. Příjemce obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (nadace) zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů

16 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Povinné přílohy při podání žádosti : pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí stavebního povolení ani ohlášení stavby ani jiného opatření stavebního úřadu (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu) – originál nebo ověřená kopie v případě záměru b) veřejné vodovody, kanalizace a ČOV : - pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení k vodním dílům a povolení k nakládání s vodami, nebo čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí povolení k nakládání s vodami nebo stavební povolení či ohlášení k vodním dílům - originál nebo úředně kopie - stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje (PRVKÚK) – originál - stanovisko MŽP, které vydává příslušné krajské středisko AOPK, že projekt vodohospodářské infrastruktury leží mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000) - stanovisko územně příslušného vodoprávního úřadu, že území projektu neleží v ochraném pásmu vodních zdrojů a CHOPAV

17 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny projekt stavby ověřený SÚ v případě stavebního řízení, resp.půdorys a základní pohledy stavby v případě jiných způsobů povolení stavby technickou dokumentaci v případě strojního a technologického vybavení snímek katastrální mapy se zákresem umístění projektu výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy jako doklad o vlastnictví a existenci nemovitosti v případě investic do stávající nemovitosti - kopie v případě projektů na vypracování územních plánů : - doklad o splnění kvalifikačních požadavků na pořizovatele - doklad zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování – originál nebo úředně ověřená kopie - smlouvu s architektem s autorizací pro územní plánování obsahující i rozsah a rozpočet projektu – originál - schválené zadání územního plánu včetně výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení – originál v případě žádostí o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova doklad, že se jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanoviska/posudku příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, výpisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby důležité: Žadatel musí také předložit povinné přílohy uvedené v obecné části příručky

18 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Kritéria přijatelnosti projekty týkající se výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV budou podpořeny pouze mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem,lokality soustavy Natura ) projekt musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvýhodňovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele v případě žádosti o dotaci na nákup techniky pro údržbu zeleně nesmí být po dobu vázanosti projektu na účel využívána tato technika pro třetí osoby za úplatu v případě, že se projekt týká rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, je nutné upravit stávající smlouvu s provozovatelem tak, aby zohlednila zhodnocení infrastruktury v případě, že se projekt týká dostavby či nové výstavby vodohospodářské infrastruktury, musí být provozovatel vybrán na základě výběrového řízení v případě, že vodohospodářskou infrastrukturu bude provozovat sama obec/svazek obcí, musí mít pro takovou činnost příslušné oprávnění vodohospodářská infrastruktura podpořená dotací musí zůstat v majetku obce/svazku obcí po dobu vázanosti projektu na účel Projekty vodohospodářské infrastruktury musí splňovat hledisko nákladové efektivnosti

19 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Preferenční kritéria rekonstrukce stávajícího objektu nebo zařízení (+ 5 bodů) rekonstrukce a využití památkově chráněného objektu (+ 5 bodů) odstranění ekologické nebo estetické závady (+0-5 bodů) výsadba související zeleně (+0-5 bodů) kvalita zpracování žádosti a dokumentace (+0-3 body) veřejně využitelné výsledky projektu (+0-5 bodů) rekonstrukce nezapsané kulturní památky (+ 2 body) projekt je realizován v sídle do 250 obyv. (+5 bodů) požadovaná dotace je menší než 500 tis. Kč (+ 3 body) Dotace 90% způsobilých výdajů (max Kč) Způsobilé výdaje projektu – Kč POZOR – u obcí ne DPH !

20 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Hlavní opatření (více než 50% celk. přijatelných výdajů) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí budování a obnova místních komunikací III. A IV. Třídy budování a obnova sítí technické infrastruktury obnova veřejných prostranství obce parkové úpravy, nákup a výsadba zeleně v intravilánu obcí nákup techniky na údržbu zeleně Vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou podporu budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu včetně vodních zdrojů budování a rekonstrukce kanalizací včetně ČOV pro veřejnou potřebu doprovodná síť technické infrastruktury nákup strojů, technologie, HW, SW a vybavení souvisejících s ČOV Územní plán zpracování územního plánu

21 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Vedlejší opatření (méně než 50% celk. přijatelných výdajů) Občanské vybavení a služby - stavební obnova nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy - stavební obnova, nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení - stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem - nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity - investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity - nákup hardware a software souvisejících s projektem

22 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Fiche 2-Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny Vedlejší opatření (méně než 50% celk. přijatelných výdajů) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch pro zřízení integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT a to včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení - stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu; infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem - nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem. Stálé výstavní expozice a muzea Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

23 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Závazné formuláře a ukazatele pro žadatele Osnova záměru Formulář žádosti Čestné prohlášení o bezdlužnosti Prohlášení o velikosti podniku Limity přijatelných výdajů Zdroje informací Pokyny pro žadatele MAS Sdružení SPLAV Pravidla pro opatření IV.1.2.Programu rozvoje venkova-realizace místní rozvojové strategie Osobní konzultace

24 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Předpokládaný průběh administrace žádostí 7. výzvy Příprava výzvy, schválení textu Program. výborem, Odsouhlasení připravené výzvy SZIF – listopad 2010 Zveřejnění výzvy na úředních deskách obcí – prosinec 2010 Školení žadatelů o dotaci – 11. ledna 2011 Příjem žádostí na sekretariát MAS – od 3.ledna do 25.ledna Kontrola úplnosti, výzva k doplnění –do konce ledna Kontrola administrativních náležitostí, informace žadateli–1.týd. v únoru V případě vyřazení možnost odvolání na MAS, následně SZIF – 7 dní Předání veškeré dokumentace projektu na SZIF. Posouzení stížnosti a rozhodnutí. Kontrola přijatelnosti žádosti, informace žadateli – 1.týd. v únoru Bodové hodnocení žádosti a sestavení seznamu vybraných a nevybraných projektů Výběrovou komisí – 2. týden v únoru Předání všech obdržených žádostí a seznamu doporučených projektů na SZIF (únor, červen, říjen) – konec února 2011

25 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Předpokládaný průběh administrace žádostí 7. výzvy Registrace projektů – 1.týden března 2011 – přijatelnost výdajů! Kontrola výběrového procesu, příp. výzva k odstranění nedostatků Oprava a doplnění dokladů, předání na SZIF Schválení projektů k spolufinancování, výzva žadatele k podpisu smlouvy Podpis smlouvy a doložení povinných příloh na SZIF –srpen 2011 Zahájení realizace projektu - od registrace žádosti na SZIF !!! Konzultace problémů a dotazů žadatelů V případě změn, zpracování Hlášení o změnách, předání na MAS Zpracování žádosti o proplacení výdajů a povinných dokladů předání na MAS po max. 24 měsících Kontrola žádosti o proplacení, potvrzení, předání na SZIF Kontrola u žadatele před proplacením výdajů Schválení žádosti o proplacení výdajů Proplacení výdajů na účet žadatele – cca 1 měsíc po registraci žádosti o proplacení Evidence monitorovacích indikátorů podpořených projektů 1x ročně po dobu udržitelnosti projektu 5 let.

26 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Veřejná podpora a podpora de-minimis. Fiche 1 Modernizace zemědělských - není veřejná podpora ani de-minimis, protože dotace je menší než 50 % způsobilých výdajů (40% dotace) Fiche 2 a 7 Obnova a rozvoj vesnic obvykle není veřejná podpora ani de-minimis, protože se ve fichi jedná pouze o veřejně prospěšné stavby (90% dotace). Pokud je součástí projektu investice do podnikatelské činnosti (pošta, hospoda, tenisový kurt, koupaliště,…), sníží se dotace na příslušnou část plochy na 40%. Pokud je do projektu zařazeno i čerpání z vedlejšího opatření 2.2., spadá tato část do podpory de-minimis (200 tis.EUR, resp. 500 tis. EUR v průběhu každých tří let). Fiche 3 a 4 Diverzifikace podnikání a zakládání podniků - není veřejná podpora ani podpora de-minis, protože na diverzifikaci podnikání na venkově je udělena výjimka EK (60% dotace) Fiche 5 Vzdělávání podpora je zařazena do podpory de-minimis Fiche 6 Historické dědictví - Podpora je zařazena do podpory de-minimis

27 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Veřejná podpora a podpora de-minimis. Veřejná podpora – podpora podnikatelské činnosti jakéhokoliv subjektu z veřejných peněz, resp. poškození podnikatelské činnosti konkurenčního subjektu z veřejných peněz dotací vyšší než 50% způsobilých výdajů. Musí být individuálně schválena Evropskou komisí nebo vrácena. Podpora de-minimis – podpora vyjednaná s EK pro určité záměry. Max. součet takto získaných podpor za každé tři roky je 200 tis. EUR v přepočtu podle kurzu v době poskytnutí. Dnem poskytnutí dotace je den podpisu smlouvy o podpoře. Pro rok 2009 a 2010 byla dohodnuta výjimka 500 tis. EUR. Přičítá se celková poskytnutá dotace, ne skutečně čerpaná! Za splnění je zodpovědný příjemce! Převyšující částka je vrácena.

28 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
Metodiky výpočtů. Výpočet snížení dotace u kombinovaných záměrů : Společné výdaje – technické zařízení budovy, technická infrastruktura, příjezdové komunikace, střecha … Samostatně určitelné výdaje na část podnikatelskou nejsou zahrnuty do společných výdajů a jsou nepřijatelné! Z = (v/v+x) . y Z = způsobilé výdaje, v = podlahová plocha veřejně prospěšná, x = podlahová plocha ostatní, y = společné výdaje Nově vzniklá pracovní místa : zaměstnanec s plnou pracovní dobou, resp. součet částečných pracovních úvazků Lhůta – 6 měsíců od data převedení dotace na účet příjemce do konce doby udržitelnost projektu, tedy 5 let od podpisu Dohody o dotaci. Nový zaměstnanec nepracoval v minulých 12 měsících pro příjemce dotace Dojde k navýšení počtu zaměstnanců příjemce dotace oproti minulým 12 měsícům

29 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka
8. výzva Termíny 8. výzvy Příjem žádostí : květen 2011 Hodnocení žádostí : červen 2011 Kontrola SZIF : červenec 2011 – přijatelné výdaje Podpisy smluv : říjen 2011 – zahájení realizace Předpokládané fiche : 3. Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 7. Obchod, služby, kultura a sport v obcích Předpokládaná alokace : Kč

30 Pracoviště, adresy, kontakty
LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Pracoviště, adresy, kontakty Kancelář pro LEADER – nám. Palackého 23, Kostelec n/O. Pracoviště pro LEADER – ul. J.V. Sládka 97 (Dům SPLAV), 1.patro, Rokytnice v O.h. Kontakty : Kristina Holmová – tel Kateřina Holmová - tel Renata Horáková – tel


Stáhnout ppt "LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google