Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele z opatření Leader PRV 9. Výzva MAS Podještědí Ing. Jitka Tvrzníková Proseč p. Ještědem 14.1.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele z opatření Leader PRV 9. Výzva MAS Podještědí Ing. Jitka Tvrzníková Proseč p. Ještědem 14.1.2013."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele z opatření Leader PRV 9. Výzva MAS Podještědí Ing. Jitka Tvrzníková Proseč p. Ještědem 14.1.2013

2 Obecná část pravidel Základní pojmy a zkratky, sankční systém: A-D Na pracoviště MAS Podještědí– v termínu žadatel předloží: Žádost (nový formulář elektronicky CD) Povinné přílohy (originály, úředně ověř.kopie, prosté kopie) Nepovinné přílohy (nic nelze dodatečně !!!) vše podepisovat až na MAS (statutár nebo pověření) Dotace až po realizaci a zaplacení (nutno zafinancovat) Realizace a zaplacení do 24 měsíců od podpisu Dohody (leasing 36)- ta se podepisuje na RO SZIF Hradec Králové (za 5-6 měsíců!!!) termín realizace je Nejpozději do 30.6.2015 realizace nejdříve po zaregistrování žádosti na SZIF (1-2 měsíce) v případě vazby realizace na úspěšný projekt – posun realizace cca o 6 měsíců (harmonogram v projektu) Dotace – pouze na způsobilé výdaje způsobilé výdaje uvedeny v každé fichi, rovněž min. a max. výše ZV výše dotace - % Některé fiche – volba režimu

3

4

5

6 Nelze: použitý movitý majetek, DPH (u plátců a veřejně právních subjektů: obce, svazky), prostá náhrada investice (musí jít o zhodnocení) Formy financování hotovostní platba (max. 100 000 Kč / projekt) bezhotovostní platba leasing věcné plnění – pouze stavební práce (výše ZV – dle katalogu RTS, a.s. Brno) – uvést v osnově 3.2. dle kódů, vést stavební deník (dle přílohy 5 vyhlášky 499/06 Sb., o dokumentaci staveb) (činnosti, které nejsou v katalogu nelze nárokovat)

7 zadávání zakázek 1.veřejný, dotovaný, sektorový zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. – průběh zadávacího řízení a dokladování dle tohoto zákona 2.mimo režim zákona – výběr zakázek dle Pravidel: a)pokud je hodnota samostatného výrobku, služby či dodávky < 10 000 Kč – žádný výběr z více dodavatelů – uzavírá smlouvu či vystavuje objednávku s jedním dodavatelem (max. do 100 000 Kč v součtu) b)pokud je zakázka < 500 000 Kč (bez DPH)– výběr provádí transparentně a nediskriminačně – dokladuje při kontrole RO SZIF (záznam – tabulka s přehledem 3 dodavatelů, cen, způsob zjištění cen) – písemná smlouva nebo objednávka c)Pokud zakázka přesáhne 500 000 Kč – výběr minimálně ze 3 obdržených nabídek – průběh nutno dokladovat při podání žádosti o proplacení

8 změny po zaregistrování projektu Změny v projektu: -povinnost oznamovat veškeré změny týkající se Žádosti o dotaci (včetně příloh) od zaregistrování na RO SZIF a po celou dobu vázanosti projektu na účel -není povinnost nahlašovat změnu částek ve výdajích/kódech. Skutečný stav výdajů je předkládán až s Žádostí o proplacení -na formuláři Změnové hlášení – zasílá se na SZIF (MAS potvrzuje) Po registraci a úspěšném vybrání projektu MAS – doporučuji dát plnou moc manažerce (opravy, změny) Změny rozpočtu – NELZE – důraz na správně stanovené finance výjimka : krácení z důvodu rozpočtu MAS – před schválením na SZIF podhodnocení – žadatel „ošidí sebe“, dotace na to co je v projektu nadhodnocení- žadatel „ošidí MASku“ – ostatní žadatele“

9 Povinnosti žadatele - splňovat definici žadatele příslušné fiche - prokazuje bezdlužnost vůči FÚ (až před podpisem Dohody) - odpovídá za správnost a úplnost údajů - uchovává doklady – 10 let po proplacení - dodržuje požadavky na publicitu - dodržuje pravidla volné soutěže - umožnit vstup kontrolám - projekt zrealizuje do 24 měsíců a požádá o proplacení - udrží projekt 5 let - má uspořádány vztahy k nemovitostem souvisejícím s projektem (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva)

10 Fiche 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí Žadatel: FO, PO – zemědělský podnikatel – 2 roky Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: 40, 50, 60 %

11 Způsobilé výdaje

12 Fiche 4 – Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí Žadatel: FO, PO – zemědělský podnikatel – 2 roky Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: 40, 50, 60 % Režim de minimis nebo bloková výjimka

13 Způsobilé výdaje

14 Fiche 8 – Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí Žadatel: Obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: 90% Režim de minimis nebo nezakládající veřejnou podporu

15 Způsobilé výdaje

16 Fiche 9 – Občanské vybavení a služby v Podještědí Žadatel: Obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: - 90% de minimis nebo nezakládající veřejnou podporu - 40, 50, 60% bloková výjimka

17 Způsobilé výdaje

18 Fiche 11 – Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí Žadatel: Obce, svazky obcí, NNO, zájmová sdružení PO, církve, FO a PO podnikající podle zákona 513/1991 Sb. Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: 90 % Režim nezakládající veřejnou podporu

19 Způsobilé výdaje

20 Fiche 13 – přidávání hodnoty potravinářským výrobkům v Podještědí Žadatel: PO/FO výrobce potravin, krmiv, zemědělský podnikatel – mikro, malý, střední podnik Projekt: Min. 50 000 Kč způsobilých výdajů Max. 2 000 000 Kč způsobilých výdajů pro dotaci Výše dotace: 50 % Režim ostatní

21 Způsobilé výdaje

22 Postup 1.žádost na MAS, 1 x žádost na CD, povinné a nepovinné přílohy) – je-li úplná zaevidování na MAS 8.2.2013 nebo 11.2.2013 - manažer 2.Kontrola MAS – písemné ohlášení nedostatků – lhůta 5 dnů k odstranění - u manažerky 3.Hodnocení - správné žádosti výběrová komise MAS oboduje ( dle preferenčních kritérií) 4.výběr projektů k financování, náhradní, nevybrané – (dle přidělených financí) – rada MAS 5.Předání na RO SZIF – manažer ( v termínu 6.3. – 12.3.2013) 6.Zaregistrování žádostí - sdělení žadatelům – možno začít realizovat (SZIF) 7.Kontrola na RO SZIF - nedostatky odstraní manažer (plná moc) – 49 dnů, 21 na opravu 8.Dohoda o poskytnutí dotace (základní podmínky) – na RO SZIF 9.Změny – změnová hlášení - Dodatky k dohodě - na MAS 10.ukončení realizace projektu – do 24 měsíců a Žádost o proplacení výdajů – formulář + přílohy - doložení skutečně vynaložených způsobilých výdajů – na MAS 11.Kontrola 12.Proplacení

23 9. výzva - projekty a žádosti na fiche č. 1,4,8,9,11,13 - termín vyhlášení: 3.1.2013 – veřejná výzva Příjem žádostí - po předchozí domluvě ( telefonem, mailem): 8.února 2013- 8:00 – 21:00 (Proseč p. J.) 11. února 2013 - 13:00 – 17:00 (Liberec) Místo podání: kancelář MAS – Liberec U Nisy 6 a a kancelář MAS Proseč pod Ještědem Způsob podání: žadatel osobně, PO – statutární zástupce nebo pověřená osoba – musí mít zmocnění – bez ověření čestné prohlášení – musí podepsat statutár – nemusí být už ověřený podpis!!!

24 Celkem alokovaná částka pro výzvu č. 9 je cca 7 000 000,- Kč Fiche Minimální alokace/projekt Maximální alokace/ Fichi Fiche 150 000,- Kč2 000 000,- Kč Fiche 450 000,- Kč 900 000,- Kč Fiche 850 000,- Kč 800 000,- Kč Fiche 950 000,- Kč1 200 000,- Kč Fiche 1150 000,- Kč1 300 000,- Kč Fiche 1350 000,- Kč 800 000,- Kč Celkem na 9. výzvu 7 000 000,- Kč

25 informace MAS Podještědí – pracoviště Liberec, Proseč p. Ještědem maspodjestedi@seznam.cz tel.: 724 282 285, 604 205 709 www. podjestedi.cz www. szif.cz www.mze.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele z opatření Leader PRV 9. Výzva MAS Podještědí Ing. Jitka Tvrzníková Proseč p. Ještědem 14.1.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google