Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009."— Transkript prezentace:

1 Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009 Praha

2 O B S A H P R E Z E N T A C E Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO (OPPI) Programy podporující v OPPI poradenské služby Pravidla pro podporu poradenství Základní informace o programu Poradenství - 1. výzva  cíl programu  vymezení příjemce podpory  způsobilé výdaje  forma a výše podpory  výběr projektů

3 Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO Podpora poradenských služeb je poskytována v programech OPPI:  na realizaci inovačních projektů  projektů v oblasti Infrastruktury  projektů podporujících vstup na zahraniční trhy Samostatné poradenské projekty jsou v OPPI podporovány v programu Poradenství, který je určen pro malé a střední podniky

4 Programy v OPPI podporující poradenské služby Podpora poradenských služeb je poskytována na realizaci projektů v programech Inovace – Inovační projekt Inovace – Patent ICT v podnicích Spolupráce – Klastry Spolupráce – Technologické platformy Prosperita Marketing

5 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008 Oddíl 5, článek 26 Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP Podpora na MSP je slučitelná se společným trhem Intenzita veřejné podpory nepřesáhne 50% způsobilých nákladů

6 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008 Způsobilými náklady jsou náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci Poradenské služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady jako jsou např. daňové poradenství, právní služby, reklama

7 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008 Oddíl 5, článek 36 Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací Příjemcem je MSP, podpora je slučitelná se společným trhem Výše podpory poskytnuté v kterémkoliv období 3 let nepřesáhne 200 tis EUR na jednoho příjemce

8 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008 Poskytovatel služeb má vnitrostátní nebo evropskou certifikaci, pokud ne intenzita podpory nepřesáhne 75% způsobilých nákladů Podpora na poradenské služby za tržní cenu, u neziskových organizací za cenu zahrnující náklady a přiměřený zisk Konzultace vedení, technologická pomoc, vzdělávání, ochrana práv duševního vlastnictví, licenční smlouvy, normy

9 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 800-2008 Způsobilé náklady u podpůrných služeb U podpůrných služeb v oblasti inovací jsou způsobilé náklady na kancelářské prostory, databáze, technické knihovny, výzkum trhu, použití laboratoře a označování, zkoušení a certifikaci

10 Cíl programu Poradenství – 1. výzva Cíl programu Poradenství 1. výzva programu PORADENSTVÍ (1.10.2008 – 31.7.2009) naplňuje cíl zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované oprávněnými externími poradci

11 Program Poradenství – 1. výzva Termíny a finanční alokace 1. Výzvy programu Poradenství Vyhlášení výzvy 1.10.2008 Ukončení výzvy 30.7.2009 Příjem RŽ 1.10.2008, ukončení 28.2.2009 Příjem PŽ 1.1.2009, ukončení 30.7.2009 Alokace 50 mil. Kč

12 Vymezení příjemce podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Vymezení příjemce podpory Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, podporované kategorie CZ- NACE jsou uvedeny v příloze č. 1. Výzvy (www.mpo.cz)

13 Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství Způsobilé výdaje Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu

14 Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství Způsobilé výdaje Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory Musí být doloženy průkaznými doklady a musí být uhrazeny dodavatelům

15 Forma podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Forma podpory Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů projektu podle článku 26 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 

16 Výše podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Výše podpory Maximální výše podpory na projekt je 500 tis. Kč Minimální výše podpory na projekt je 100 tis. Kč V rámci Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost 

17 Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství Výběr projektů Výběr a hodnocení projektů probíhá kontinuálně na základě stanovených kritérií Žádosti o poskytnutí podpory (včetně případných odborných posudků) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské komisi s návrhem doporučení nebo nedoporučení projektu k poskytnutí podpory Komise posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory

18 Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství Výběr projektů O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí podpory

19 Program Poradenství OPPI - 1. Výzva Aktuální přehled výzev pro předkládání projektů do programů Operačního programu Podnikání a inovace je uveden na internetových stránkách www.mpo.cz/OPPI


Stáhnout ppt "Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google