Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009."— Transkript prezentace:

1 Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009 Praha

2 O B S A H P R E Z E N T A C E Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO (OPPI) Programy podporující v OPPI poradenské služby Pravidla pro podporu poradenství Základní informace o programu Poradenství - 1. výzva  cíl programu  vymezení příjemce podpory  způsobilé výdaje  forma a výše podpory  výběr projektů

3 Poradenství v Operačním programu Podpora podnikání a inovace MPO Podpora poradenských služeb je poskytována v programech OPPI:  na realizaci inovačních projektů  projektů v oblasti Infrastruktury  projektů podporujících vstup na zahraniční trhy Samostatné poradenské projekty jsou v OPPI podporovány v programu Poradenství, který je určen pro malé a střední podniky

4 Programy v OPPI podporující poradenské služby Podpora poradenských služeb je poskytována na realizaci projektů v programech Inovace – Inovační projekt Inovace – Patent ICT v podnicích Spolupráce – Klastry Spolupráce – Technologické platformy Prosperita Marketing

5 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č Oddíl 5, článek 26 Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP Podpora na MSP je slučitelná se společným trhem Intenzita veřejné podpory nepřesáhne 50% způsobilých nákladů

6 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č Způsobilými náklady jsou náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci Poradenské služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady jako jsou např. daňové poradenství, právní služby, reklama

7 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č Oddíl 5, článek 36 Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací Příjemcem je MSP, podpora je slučitelná se společným trhem Výše podpory poskytnuté v kterémkoliv období 3 let nepřesáhne 200 tis EUR na jednoho příjemce

8 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb podle Nařízení Komise (ES) č Poskytovatel služeb má vnitrostátní nebo evropskou certifikaci, pokud ne intenzita podpory nepřesáhne 75% způsobilých nákladů Podpora na poradenské služby za tržní cenu, u neziskových organizací za cenu zahrnující náklady a přiměřený zisk Konzultace vedení, technologická pomoc, vzdělávání, ochrana práv duševního vlastnictví, licenční smlouvy, normy

9 Pravidla pro poskytování podpory poradenských služeb Podpora poradenských služeb je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č Způsobilé náklady u podpůrných služeb U podpůrných služeb v oblasti inovací jsou způsobilé náklady na kancelářské prostory, databáze, technické knihovny, výzkum trhu, použití laboratoře a označování, zkoušení a certifikaci

10 Cíl programu Poradenství – 1. výzva Cíl programu Poradenství 1. výzva programu PORADENSTVÍ ( – ) naplňuje cíl zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované oprávněnými externími poradci

11 Program Poradenství – 1. výzva Termíny a finanční alokace 1. Výzvy programu Poradenství Vyhlášení výzvy Ukončení výzvy Příjem RŽ , ukončení Příjem PŽ , ukončení Alokace 50 mil. Kč

12 Vymezení příjemce podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Vymezení příjemce podpory Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, podporované kategorie CZ- NACE jsou uvedeny v příloze č. 1. Výzvy (www.mpo.cz)

13 Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství Způsobilé výdaje Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu

14 Způsobilé výdaje v 1. Výzvě programu Poradenství Způsobilé výdaje Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory Musí být doloženy průkaznými doklady a musí být uhrazeny dodavatelům

15 Forma podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Forma podpory Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů projektu podle článku 26 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 

16 Výše podpory poradenských služeb v 1. Výzvě programu Poradenství Výše podpory Maximální výše podpory na projekt je 500 tis. Kč Minimální výše podpory na projekt je 100 tis. Kč V rámci Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost 

17 Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství Výběr projektů Výběr a hodnocení projektů probíhá kontinuálně na základě stanovených kritérií Žádosti o poskytnutí podpory (včetně případných odborných posudků) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské komisi s návrhem doporučení nebo nedoporučení projektu k poskytnutí podpory Komise posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory

18 Výběr projektů v 1. Výzvě programu Poradenství Výběr projektů O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Součástí Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí podpory

19 Program Poradenství OPPI - 1. Výzva Aktuální přehled výzev pro předkládání projektů do programů Operačního programu Podnikání a inovace je uveden na internetových stránkách


Stáhnout ppt "Odborná sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Poradenské služby v programech Operačního programu Podnikání a inovace 5. ledna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google