Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 13.4.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Školení k 6. výzvě na realizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 13.4.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Školení k 6. výzvě na realizaci."— Transkript prezentace:

1 MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 13.4.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Školení k 6. výzvě na realizaci místní rozvojové strategie

2 Výzva č.6/2011 na realizaci místní rozvojové strategie Vyhlášena 4 dotační opatření  Fiche 1 – podpora cestovního ruchu, ubytování a sport  Fiche 3 – občanské vybavení pro děti a mládež  Fiche 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  Fiche 5 – Podpora drobných výrobců místních produktů Vyhlášení výzvy: 8.4.2011 Ukončení příjmu žádostí: 13.5.2011, 12:00 hod. Vyhodnocení Výběrovou komisí: 9.6.2011 Registrace projektů na RO SZIF: červen 2011 Stanovená alokace: 5 517 754,- Kč Vymezené území pro realizaci projektu = 16 obcí Ostrožska a Horňácka

3 Výběr režimu podpory z pohledu žadatele PROJEKT Je stanoven zvláštní režim ? Ne Naplňuje projekt znaky veřejné podpory ? ANO NE Režim „Ostatní“ Režim „ De minimis“ Režim „Bloková výjimka „ Režim „ nezakládající veřejnou podporu „

4 Charakteristika režimů podpory I. Projekty nezakládající veřejnou podporu Projekt nesmí naplňovat tyto 4 znaky: 1. Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků- podmínka splněna vždy 2. Udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže – potenciální zvýhodnění ekonomické činnosti ( bez ohledu na ziskovost/neziskovost) 3. Podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt bez ohledu na neziskový charakter subjektu 4. Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – vždy existuje možnost ovlivnění podnikatele z jiného členského státu Pokud není alespoň jeden z výše uvedených znaků naplněn, nejedná se o veřejnou podporu

5 „ De minimis“ „Bloková výjimka“ Charakteristika režimů podpory II. - Nutnost dodržovat limit 200 000 EUR v průběhu 3 let + Volnější podmínky pro způsobilé výdaje: neinvestiční výdaje, projektová a technická dokumentace i před registrací na RO + Není třeba sledovat motivační účinek + Možnost podpořit uvádění na trh výrobky z přílohy I Smlouvy o ES - Podpora pouze na investiční výdaje - Výdaje musí být realizovány až po registraci na RO - Podpora musí splňovat motivační účinek + Není stanoven limit pro poskytnutou podporu v rámci časového období

6 Nejdůležitější změny v jednotlivých opatřeních Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu  Ubytování a sport  Umožněna podpora v režimu de minimis  Lze podpořit propagaci a marketing  Příjemcem může být i obec a nezemědělský podnikatel s historií delší než dva roky  Nově podpora zakládání wellnes  Budování stravovacích zařízení nemusí být vázáno na budování ubytovacích zařízení, ale musí být součástí jednoho komplexu

7 Nejdůležitější změny v jednotlivých opatřeních Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic  Umožněna podpora de minimis  Lze podpořit nákup mikrobusu v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí Opatření III.2.2. Ochrana kulturního dědictví  Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby  Lze podporovat restaurování movitých památek  Expozice muzea už nemusí být umístěna do objektu, který je kulturním dědictvím venkova  V záměrech b) a c) jsou způsobilé pouze investiční výdaje

8 Fiche 1 – Podpora cestovního ruchu, ubytování a sport Režim podpory de minimis – max. míra dotace 60% Žadatelé  obce, neziskové organizace i podnikatelé podnikající v oblasti cestovního ruchu Způsobilé výdaje:  Stavba, rekonstrukce, modernizace malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, půjčovny sport. potřeb a zařízení  Nákup vybavení pro ubytovací a stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a zařízení včetně výp. techniky  Nákup a výsadba doprovodné zeleně  Propagace a marketing max. 20% z celkových nákladů projektu, projektová a technická dokumentace Preferenční kritéria stanovená MZE jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení

9 Fiche 1 – prefereční kritéria a přijatelnost projektu Preferenční kritéria stanovená MAS jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení:  Realizace projektu v obci do 1000 obyvatel  Podpora lidových tradic a verbuňku  Řízení projektu svépomocí  Životaschopnost projektu Ubytovací zařízení  Musí být dodržena maximální kapacita 60 pevných lůžek po dobu 5 let ( vázanost projektu od podání ŽOP)  Musí splňovat podmínky ubytovacího zařízení dle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Stravovací zařízení a welness  Musí být ve vazbě na stávající nebo současně budované ubytovací zařízení  Ubytování nesmí přesahovat stanovenou kapacitu lůžek

10 Fiche 1 – povinné přílohy k projektu  Žádost v elektronické podobě 1 x  Osvědčení právního statutu, včetně dokladu o oprávněných osobách 2 x  Katastrální mapa 2 x  Stavební povolení, ohlášení, čestné prohlášení 2 x  Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 2x  Půdorys stavby, dispozice technologie s vyznačením rozměrů 2x  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků 2x  Potvrzení finančního úřadu – bezdlužnost 2x  Nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce objektu s výpovědní lhůtou 5 let od podání ŽOP. Nebo písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti. 2x

11 Fiche 3 – Občanské vybavení pro děti a mládež Režim podpory  Nezakládá veřejnou podporu – max. 90% dotace  De minimis – max. míra dotace 90%  Bloková výjimka – max. míra dotace 60% ( dle velikosti podniku) Žadatelé  obce, neziskové organizace, církve a jejich organizace Způsobilé výdaje:  Občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu a volnočasových aktivit  Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic  Nákupu mikrobusu – pouze svazky obcí  Projektová a technická dokumentace Preferenční kritéria stanovená MZE jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení

12 Fiche 3 – prefereční kritéria a přijatelnost projektu Preferenční kritéria stanovená MAS jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení:  Realizace projektu v obci do 1000 obyvatel  Víceúčelové využití objektu - pro minimálně 3 účely  Využití a obnova stávajícího objektu  Vytvoření zázemí pro tradiční nebo nové akce  Zapojení mladých lidí do přípravy projektu Nákup mikrobusu  Může být žadatelem pouze obec nebo svazek obcí  Režim de minimis  Max. 22 míst k sezení + řidič  Vázanost projektu na účel 5 let

13 Fiche 3 – povinné přílohy k projektu  Žádost v elektronické podobě 1 x  Osvědčení právního statutu, včetně dokladu o oprávněných osobách 2 x  Katastrální mapa 2 x  Stavební povolení, ohlášení, čestné prohlášení 2 x  Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 2x  Půdorys stavby, dispozice technologie s vyznačením rozměrů 2x  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků 2x  Potvrzení finančního úřadu – bezdlužnost 2x  Nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce objektu s výpovědní lhůtou 5 let od podání ŽOP. Nebo písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti. 2x

14 Fiche 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Režim podpory  Nezakládá veřejnou podporu – max. 90% dotace  De minimis – max. míra dotace 90%  Limit MAS na jeden objekt max. dotace 750 tis. Kč po celou dobu realizace SPL Žadatelé  obce, neziskové organizace, církve a jejich organizace, fyzické a právnické osoby podnikající dle obchodního rejstříku Způsobilé výdaje:  Studia a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova  Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  Stálé výstavní expozice a muzea, restaurování obrazů, soch, hudebních nástrojů Preferenční kritéria stanovená MZE jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení í

15 Fiche 4 – prefereční kritéria a přijatelnost projektu Preferenční kritéria stanovená MAS jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení:  Realizace projektu v obci do 1000 obyvatel  Projekt zahrnuje území dvou obcí  Havarijní stav objektu – doloženo posudkem  Projekt řeší památkově chráněný objekt  Projekt přispívá k návratu lidové kultury služeb a řemesl Podmínky  Projekty týkající se kulturní památky musí být v souladu s odborným posudkem  Dotace není určena na výdaje do památek UNESCO a národních kulturních památek  V případě restaurování movitých předmětů musí být umístěny v budovách zpřístupněných pro veřejnost pro kulturní, vzdělávací, náboženské účely

16 Fiche 4 – povinné přílohy k projektu  Žádost v elektronické podobě 1 x  Osvědčení právního statutu, včetně dokladu o oprávněných osobách 2 x  Katastrální mapa 2 x  Stavební povolení, ohlášení, čestné prohlášení 2 x  Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 2x  Půdorys stavby, dispozice technologie s vyznačením rozměrů 2x  Doklad, že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova 2x  Odborné stanovisko Národního památkového ústavu 2x  Potvrzení finančního úřadu – bezdlužnost 2x  Nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce objektu s výpovědní lhůtou 5 let od podání ŽOP. Nebo písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti. 2x

17 Fiche 5 – Podpora drobných výrobců místních produktů Režim podpory  Ostatní – max. míra dotace 50% Žadatelé  Výrobce potravin, surovin určených pro lidskou potřebu, který splňuje definici mikro, malého podniku  Výrobce krmiv, splňuje definici mikro, malého podniku  Zemědělský podnikatel, který má v předmětu činnosti úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby  Dle zákona o potravinách č. 110/1997, zákona 321/2004 o vinohradnictví, vinařství, dle nařízení rady č. 1952/2005 o společné organizaci trhu s chmelem Preferenční kritéria stanovená MZE jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení í

18 Fiche 5 – způsobilé výdaje projektu  Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování potravinářských, zemědělských produktů  Investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou  Vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií  Skladování druhotných surovin vznikajících při zpracování  Zařízení na skladovácí zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů  Výstavba, rekonstrukce stavební investice do zpracovatelského průmyslu  Projektová a technická dokumentace

19 Fiche 4 – prefereční kritéria a přijatelnost projektu Preferenční kritéria stanovená MAS jsou uvedena ve Fichi včetně manuálu pro hodnocení:  Registrace značky kvality  Výrobce biopotraviny  Životaschopnost projektu  Výrobce regionálního produktu se značkou Podmínky  Předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje  Investice se musí týkat i zpracování odbytu výrobků, produktů  Lhůta vázanosti projektu na účel 5 let od podání ŽOP

20 Fiche 5 – povinné přílohy k projektu  Žádost v elektronické podobě 1 x  Osvědčení právního statutu, včetně dokladu o oprávněných osobách 2 x  Katastrální mapa 2 x  Stavební povolení, ohlášení, čestné prohlášení 2 x  Projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 2x  Půdorys stavby, dispozice technologie s vyznačením rozměrů 2x  Potvrzení finančního úřadu – bezdlužnost 2x  Nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce objektu s výpovědní lhůtou 5 let od podání ŽOP. Nebo písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti 2x

21 Postup jak správně odevzdat žádost o dotaci  Žadatel předá žádosti osobně prostřednictvím statutárního zástupce nebo osoby pověřené plnou mocí, podpis musí být úředně ověřen  Při hodnocení žádostí rozhoduje datum a čas podání  Žádosti se předkládá v elektronické podobě na CD 1 x  Manažer MAS vytiskne žádost a žadatel ji podepíše  Přílohy se dokládají v tištěné podobě 2x z nichž každá musí splňovat podmínky stanovené ve Fichi  V jedné výzvě může žadatel v rámci jedné Fiche podat pouze jednu žádost  Způsobilé výdaje projektu jsou od data registrace na RO SZIF  Délka realizace projektu 24 měsíců od data podpisu dohody

22 www.leader.ostrozsko.cz MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, 687 24 IČO: 270 16 005 Tel. 572 501 425, 572 503 961 e-mail: : mikroregion@uhostroh.cz mas@ostrozsko.cz

23 Děkujeme za pozornost Jana Bujáková Ing. Barbora Galliová


Stáhnout ppt "MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 13.4.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Školení k 6. výzvě na realizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google