Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova."— Transkript prezentace:

1 Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova

2 Členění Programu  Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny  Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  Osa IV - Leader

3 Opatření  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

4 Modernizace zemědělských podniků  finanční alokace cca 1190 mil. Kč na rok  pro záměr rostlinná výroba cca 262 mil. Kč na rok  příjemce dotace: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě

5 Druh a výše dotace  přímá nenávratná dotace Maximální výše dotace:  40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,  50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,  50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,  60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech.

6 Částka celkových způsobilých výdajů  na jeden projekt od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč  na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč za období 2007 ‑ 2013

7 Způsobilé výdaje  investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a školkařské výpěstky,  investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny,  investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele a investice do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele,  výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků a dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, kontejnerovny a školky),  nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů),  výstavba a rekonstrukce hlavních závlahových zařízení,  technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku.

8 Maximální limity  Nosné konstrukce: 600 000 Kč na ha  Sklady pro chmel: 60 000 Kč/m³ kapacity  Česací technologie na chmel (stacionární): 68 000 Kč/m² zastavěné plochy  Sušící technologie na chmel: 38 000 Kč/m² zastavěné plochy  Hranolové lisy na chmel: 26 000 Kč/m² zastavěné plochy

9 Preferenční kritéria  Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech  Požadovaná míra dotace  Žadatel je mladý začínající zemědělec.  Žadatel je mladý zemědělec.  Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekolog. podnikatel  Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby  Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let.  Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován.  Předmětem projektu je rekonstrukce/výměna stávajícího závlahového zařízení za nové.  Předmětem projektu je pouze skladování chmele.  Předmětem projektu je pouze chmelařství mimo skladování chmele.

10 Zahájení činnosti mladých zemědělců  finanční alokace cca 224 mil. Kč na rok příjemce dotace:  fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: • do 40-ti let věku • minimální zemědělské kvalifikace • zahajuje činnost poprvé  právnická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: • je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby • mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%

11 Druh a výše dotace  přímá nenávratná dotace  ve dvou splátkách, a to po schválení žádosti a po posouzení realizace podnikatelského záměru  výše dotace: 40 000 €  výše první splátky: max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a schválení žádosti.  výše druhé splátky: cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 € dle aktuálního kurzu

12 Způsobilé výdaje  investice v rámci rostlinné výroby,  investice v rámci živočišné výroby,  investice v rámci produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,  investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,  investice v rámci úpravy, zpracování a prodeje vlastní produkce zemědělské výroby,  stroje pro zemědělskou výrobu,  nákup pozemku,  DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH

13 Preferenční kritéria  Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikat. plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastru obce, a to minimálně do termínu předložení Žádosti o proplacení.  Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel.  Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.  Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován.  Žadatel bude pořizovat další investice přesahující 500tis/1mil.Kč.  Žadatel předloží doklad o vlastnictví/nájemní smlouvu na min.50% výměry zemědělské půdy.

14 Postup administrace  administrace bude probíhat na RO SZIF  předložené žádosti budou vyhodnocovány z hlediska přijatelnosti a na základě bodovacích kritérií  vybraným žadatelům bude přiznána dotace a budou vyzváni k podpisu Dohody  následuje vlastní realizace projektu  po ukončení realizace projektu se předkládá žádost o proplacení  před proplacením proběhne kontrola na místě  na základě splnění všech těchto náležitostí bude žadateli zpětně proplacena přiznaná finanční dotace

15 Povinné přílohy při podání Žádosti o dotaci  Jeden výtisk projektu v elektronické podobě  Čestné prohlášení  Základní ekonomické informace  Stavební povolení  Technická dokumentace  Kopie katastrální mapy  V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek

16 Povinné přílohy při podpisu Dohody  Výpis z obchodního rejstříku  Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu  Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům

17 Povinné přílohy při Žádosti o proplacení  Účetní/daňové doklady související s realizací projektu  Doklad o uhrazení závazku dodavateli  V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet.  Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby  V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění: - stavební práce - pracovní deník, rozpočet dle Katalogu stavebních prací,  V případě leasingu leasingovou smlouvu  Dokumentaci k zadávacímu řízení  Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům  V případě nákupu nemovitosti kupní smlouva

18 Přehled čerpání v 1.kole příjmu Žádostí o dotace OpatřeníPočet podaných žádostí Finanční požadavky Alokace opatření na rok dle akt. kurzu I.1.1 – živočišná v.6841,5 mld. Kč1,04 mld. Kč I.1.1 – rostlinná v.184412 mil. Kč303 mil. Kč I.3.2430456,5 mil. Kč224 mil. Kč

19 Čerpání v oblasti ovoce a zelenina OblastPočet podaných žádostíÚspěšné žádosti Rostlinná výroba184135 Chmel14

20 Třetí kolo příjmu Žádostí  Modernizace zemědělských podniků 26.2. 2008 – 17.3. 2008  Zahájení činnosti mladých zemědělců 3.3. 2008 – 14.3. 2008

21 Děkuji za pozornost! Kontakt ivana.hola@mze.cz tel: 221 81 2798


Stáhnout ppt "Dotace pro oblast chmelařství z Programu rozvoje venkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google