Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 Evidence objektů ENO, Evidence objektů ENO, - změny v aktuální verzi - rekapitulace postupů Evidence objektů ENO Evidence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 Evidence objektů ENO, Evidence objektů ENO, - změny v aktuální verzi - rekapitulace postupů Evidence objektů ENO Evidence."— Transkript prezentace:

1

2 ◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 Evidence objektů ENO, Evidence objektů ENO, - změny v aktuální verzi - rekapitulace postupů Evidence objektů ENO Evidence objektů ENO – ukázky v aplikaci

3 LEGISLATIVA 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2013 ČÁST PÁTÁ: INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ - § 29, § 29 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 8. září 2010 - po 1.1.2014 žádné změny

4 LEGISLATIVA 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2013 - po 1.1.2014 žádné změny - § 29 (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví... Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou …

5 LEGISLATIVA 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2013 - po 1.1.2014 žádné změny - § 29 (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. § 30 (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

6 LEGISLATIVA 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2013 - po 1.1.2014 žádné změny - § 30 (6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

7 LEGISLATIVA 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2013 - po 1.1.2014 žádné změny - § 30 (7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy … a) … majetek a závazky jednoznačně určit, b) … podpis osoby odpovědné za zjištění skutečností a osoby odpovědné za provedení inventury, c) způsob zjišťování skutečných stavů (fyzická / dokladová) d) ocenění majetku … k rozvahovému dni (nebo k rozhodnému dni) f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

8 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §2 Pojmy vyhlášky §3 Inventarizační činnosti = činnosti nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, … §4 Inventarizační komise §5 Plán inventur

9 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §6 Provedení fyzické inventury (3) Pokud vybraná účetní jednotka v průběhu inventury nedisponuje s majetkem uvedeným v odstavci 1, zejména pokud je v držení nebo užívání jinou osobou nebo organizační složkou státu, může ověřovat jeho existenci i jiným vhodným způsobem nežli podle odstavce 2, například na základě potvrzení o existenci tohoto majetku osobou, která má tento majetek v držení nebo užívání.  svěřený majetek (4) V případě, kdy vybraná účetní jednotka nemovitý majetek běžně užívá, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně. Ověřovat vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy vybraná účetní jednotka prokáže skutečný stav tohoto majetku na základě fotografické nebo obdobné dokumentace.  majetek zapsaný v Katastru nemovitostí

10 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §6 Provedení fyzické inventury (5) Předmětem fyzické inventury je také skutečný stav majetku, který nemá vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo nemá k němu příslušnost hospodaření, ale který se nachází na pozemcích, v budovách nebo jiných prostorech, které má tato vybraná účetní jednotka ve vlastnictví nebo k nim má příslušnost hospodaření, pokud mohou z této skutečnosti vznikat pro vybranou účetní jednotku práva nebo povinnosti. §7 Provedení dokladové inventury (1) V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, včetně zaknihovaných cenných papírů, je zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou.

11 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §8 Inventurní soupis (1) Inventurní soupis … je vyhotovován v rozsahu a) účtové skupiny, b) seskupení inventarizačních položek, nebo c) jednotlivé inventarizační položky 2) Inventurní soupisy … obsahují pro naplnění ustanovení § 30 odst. 2 zákona ve vztahu k předmětu účetnictví alespoň … IČO, rozsah (Evidenční jednotka), celkovou výši majetku, … e) … informaci, kde je tato inventurní evidence vedena a uložena, h) jména osob, které jsou členy inventarizační komise, i) okamžik zahájení, okamžik ukončení inventury …, j) podpisové záznamy osob uvedených v § 30 odst. 2 písm. b) zákona s uvedením okamžiku připojení podpisového záznamu.

12 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §8 Inventurní soupis (3) Příloha inventurního soupisu obsahuje alespoň inventarizačních evidencí a) seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů, b) způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů, jak byly při inventuře využity pomocné evidence c) v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky d) v případě nemovitostí, o kterých má povinnost vybraná účetní jednotka účtovat, uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o těchto nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky.

13 LEGISLATIVA 270/2010 Sb., Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - po 1.1.2014 žádné změny - §9 Inventarizační identifikátor (1) Inventarizační identifikátor může být ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, částečně čitelná nebo nečitelná ( čárový, QR kód) (3) Inventarizačním identifikátorem majetku, který je povinně veden v jiných evidencích, může být označení v těchto evidencích, pokud je toto označení nezaměnitelné. (4) Inventarizačním identifikátorem může být také označení, které vybraná UJ k majetku připojí (inventární číslo)

14 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon Budova součástí pozemku Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Budova, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem účinnosti nového katastrálního zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku. Budova se stane součástí pozemku, pokud je shodný vlastník budovy a pozemku, existující JPV nevylučuje spojení budovy a pozemku. ENO (REN) – Budova > nový atribut: Budova součástí pozemku -Parcela > nový atribut: Součástí pozemku je budova -Nové typy právního vztahu: „JPV zabraňující sloučení budovy s pozemkem“

15 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon Právo stavby pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. Právo stavby je věc nemovitá na dobu určitou, nejdéle na 99 let (poslední den platnosti) účel práva stavby (číselník) ENO (REN) – nový typ objektu Právo stavby

16 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon Dočasná stavba Dočasná stavba nesmí být součástí pozemku, ale může se stát součástí práva stavby. Dočasná stavba může mít přiděleno pouze číslo evidenční nebo být bez čísla. U dočasných staveb nesmí být více čísel domovních. ENO (REN) – Budova > příznak Dočasná stavba, pole Datum_do

17 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon Nové typy práv budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, … ENO (REN) – nové Typy právního vztahu (číselník)

18 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon Evidence jednotek (byty a nebytové prostory) podle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu – jednotka = byt nebo nebytový prostor, k tomu přísluší podíl na společných částech domu podle NOZ – jednotka = byt nebo nebytový prostor (soubor bytu nebo nebytových prostoru) včetne podílu na společných částech domu jednotky zakládány s vazbou na budovu v 1 budově muže být jen 1 typ jednotek REN – nový Typ jednotky (3=byt, 4=NOZ ) (zapsáno/vytištěno na LV)

19 LEGISLATIVA zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník zákon č.256/2013 Sb., Nový katastrální zákon NOZ, §980 zásada materiální publicity (1)Je-ji do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. (2)Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem KN – poznámka spornosti … - konec legislativní části -


Stáhnout ppt "◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 Evidence objektů ENO, Evidence objektů ENO, - změny v aktuální verzi - rekapitulace postupů Evidence objektů ENO Evidence."

Podobné prezentace


Reklamy Google