Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNICTVÍ STÁTU: ÚČETNÍ REFORMA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNICTVÍ STÁTU: ÚČETNÍ REFORMA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚČETNICTVÍ STÁTU: ÚČETNÍ REFORMA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ
David Bauer, Petr Plesnivý – Ministerstvo financí Praha, říjen 2009

2 STRUKTURA PŘEDNÁŠKY Zasazení legislativních změn do celé účetní reformy v oblasti veřejných financí s důrazem na postupné kroky Zásadní změny zákona o účetnictví s účinností k (zákon č. 304/2008 Sb.) Význam prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky

3 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ zákon o účetnictví prováděcí vyhlášky
České účetní standardy Ostatní právní předpisy

4 RELEVANTNÍ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ
„Nová 505“ „Technická vyhláška“ o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů „Konsolidační vyhláška“ o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku „Inventarizační vyhláška“ o inventarizaci majetku a závazků

5 SKUTEČNOSTI KE ZVÁŽENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
Ve vztahu k působnosti jednotlivých prováděcích vyhlášek Ve vztahu k technickému a technologickému zabezpečení Ve vztahu k personálnímu zajištění Ve vztahu k organizačnímu zajištění Ve vztahu k vnitřním předpisům Ostatní

6 PŮSOBNOST JEDNOTLIVÝCH PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK
Zda se konkrétní vyhláška nebo její část vztahuje na danou účetní jednotku Zda se konkrétní ustanovení (pravidlo) vztahuje na danou účetní jednotku K jakému okamžiku vznikají konkrétní povinnosti dané účetní jednotce Účinnost Přechodná ustanovení

7 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ
Účetní software a jeho úpravy v souvislosti se změnami, včetně předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Provázanost s ostatními částmi ekonomického informačního systému účetní jednotky (EKIS)

8 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Celé účetní reformy, resp. jejích dopadů na „chod“ účetní jednotky Jednotlivých povinností, zejména ve vztahu k přechodu na nová pravidla

9 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Technických kroků, včetně předávání účetních záznamů do CSÚIS Metodických kroků Dopadů změn účetních metod

10 VNITŘNÍ PŘEDPISY ÚČETNÍ JEDNOTKY
Ve vztahu k průkaznosti účetních záznamů obecně Ve vztahu k jednotlivým změnám zákona o účetnictví a k prováděcím vyhláškám

11 OSTATNÍ SKUTEČNOSTI Stávající smluvní vztahy v kontextu:
s jednotlivými výše zmíněnými skutečnostmi s finanční náročností s případnými změnami způsobu zajišťování plnění povinností

12 Zákon č. 304/2008 Sb. Dělená účinnost - část ustanovení účinná k:
Změny související s vytvořením účetnictví státu – účinnost k

13 Předávání účetních záznamů s CSÚIS

14 K § 1 odst. 3 zákona Nový termín – vybrané účetní jednotky
Organizační složky státu Státní příspěvkové organizace Státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR Kraje Obce Dobrovolné svazky obcí Regionální rady regionů soudržnosti Municipální příspěvkové organizace Zdravotní pojišťovny

15 K § 9 odst. 3 a 4 zákona Zrušení vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro Organizační složky státu Územní samosprávné celky a Dobrovolné svazky obcí

16 K § 18 odst. 1 V případě vybraných účetních jednotek je rozšířena účetní závěrka o dvě části, když nově sestavují též: Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu

17 K § 25 odst. 1 písm. k) zákona Nová metoda ocenění 1 Kč pro vybraný majetek, pokud není známa jeho pořizovací cena: Kulturní památky Sbírky muzejní povahy Předměty kulturní hodnoty a Církevní stavby Účinnost tohoto ustanovení již k , avšak přechodným ustanovením prodloužena lhůta ke splnění povinnosti o 3 roky.

18 K § 25 odst. 1 písm. k) zákona Vzhledem ke stanovené povinnosti je při zápisu do účetních knih nutné zajistit vytvoření účetního dokladu a případně včetně identifikace souvisejících účetních záznamů (např. evidencí podle zvláštních právních předpisů)

19 K § 27 odst. 1 písm. h) zákona Rozšíření použití metody ocenění reálnou hodnotou - vybrané účetní jednotky oceňují majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, a to k rozvahovému dni, resp. ke dni sestavení účetní závěrky (včetně mezitímní účetní závěrky)

20 K § 30 odst. 5 zákona Umožnění výjimky z obecných pravidel provádění inventury pro vybrané druhy majetku, a to: Kulturní památky Sbírky muzejní povahy a Archeologické nálezy

21 TECHNICKÁ VYHLÁŠKA Pravidla přenosu účetních záznamů mezi vybranými účetními jednotkami a CSÚIS Pravidla pro technické a smíšené formy účetních záznamů, včetně jejich konverze (působnost pro všechny účetní jednotky)

22 Operativní účetní záznamy

23 Finanční údaje

24 Účetní závěrky Předávání mezitimních účetních závěrek i ročních účetních závěrek koresponduje s předáváním finančních údajů

25 Konsolidační účetní záznamy

26 Pomocný statistický přehled

27 „NOVÁ 505“ Množství změn bylo takového rozsahu, že bylo přistoupeno k vydání nové vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

28 Působnost organizační složky státu, územní samosprávné celky,
dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky a příspěvkové organizace

29 Změny oproti stávajícímu stavu
navrhovaná vyhláška se vztahuje též na Pozemkový fond České republiky zjednodušení orientace účetních jednotek v účetní závěrce a zajištění možnosti jejich elektronických přenosů - připraveny vzory jednotlivých částí účetní závěrky

30 Rozvaha nová struktura položek vycházející z nové směrné účtové osnovy (přehled a odůvodnění zavádění nových syntetických účtů a rušení některých současných syntetických účtů tvoří přílohu č. 1 odůvodnění vyhlášky) zavedení čtyř sloupců u položek aktiv

31 Výkaz zisku a ztráty Tento výkaz sestavují všechny účetní jednotky v působnosti vyhlášky, tzn. včetně organizačních složek státu, municipálních účetních jednotek a státních fondů, včetně Pozemkového fondu ČR!

32 Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
Obsahové vymezení položek Nesestavují jej příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (zároveň ani neoceňují reálnou hodnotou)

33 Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky
Interpretační pravidla: Pokud není stanoveno obsahové vymezení, vychází se z názvu dané položky, případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu Vymezení termínu „jiný“ Vymezení termínu „ostatní“

34 Příklad: Jiný - Ostatní
III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky osobám ve skupině 5.Jiné dlouhodobé půjčky 6.Termínované vklady dlouhodobé 7.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 8.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

35 Přechodná ustanovení Obecné použití poprvé v účetním období započatém a později Změny v obsahovém vymezení položek a změny metod, které je možné provést v průběhu účetního období – nejpozději k okamžiku stanovenému pro předávání do CSÚIS

36 Přechodná ustanovení Změna metody ocenění reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona – nejpozději k , s výjimkou: Organizačních složek státu a státních fondů (tyto k ) Pozemkového fondu ČR (nejpozději k )

37 Přechodná ustanovení Změna metod odpisování a tvorby opravných položek – až v účetním období započatém a později (s výjimkou opravných položek u pohledávek)

38 Přechodná ustanovení Municipální účetní jednotky – odklad do pro Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou a Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

39 Přechodná ustanovení Pokud účetní jednotka nemá dostatek informací pro určení daného syntetického účtu pro zaúčtování účetního případu – zápis prostřednictvím „Ostatní…“ příslušné skupiny Další podmínky: Dodržení pravidel podvojnosti Oprava účetního zápisu nejpozději do

40 Metodická a informační podpora MF
Portál k účetní reformě Aktuality Odborné konzultace - Dotazy a odpovědi Aktuální stav právních předpisů Převodové můstky Technický manuál Technická podpora pro SW společnosti i účetní jednotky


Stáhnout ppt "ÚČETNICTVÍ STÁTU: ÚČETNÍ REFORMA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google