Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektor: Ing. Ivana Schneiderová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektor: Ing. Ivana Schneiderová"— Transkript prezentace:

1 Lektor: Ing. Ivana Schneiderová
Účetní reforma od Pro vedení obcí a měst Lektor: Ing. Ivana Schneiderová Praha, – organizuje SMO Praha, , lektor: Ing. Schneiderová , pořádá SMO

2 Obsah semináře Cíle reformy Vývoj situace Harmonogram
Struktura výkazů, vypovídací schopnost Prezentace hodnot výkazů veřejnosti Vliv orgánů obcí na hodnotu výkazů Kritické části reformy, pracnost, rizika

3 Cíle reformy Zkvalitnění a zefektivnění způsobu zachycování, zobrazování a zveřejňování informací o hospodářské situaci státu a dalších účetních jednotek (veřejné finance) Účetní metody – akruální princip podobný podnikatelskému Informace o potenciálních pohledávkách a závazcích Získat informace ve správném čase Digitalizace a elektronizace Odstranění duplicit v předávání dat

4 Právní prostředí Novela zákona o účetnictví
Nové prováděcí vyhlášky k zákonu: Účetní metody a obsahové vymezení položek výkazů a České účetní standardy Technická vyhláška a technický manuál Konsolidační vyhláška a konsolidační manuál Inventarizace

5 Úkoly účetní jednotky Technické a technologické zabezpečení
Personální zajištění (včetně přerozdělení prací, metodika, časový prostor, rizika kontrol…) Organizační zajištění (technické kroky, metodika, dopady organizační) Vnitřní předpisy (majetek, pohledávky, podrozvaha, statistika, oběh dokladů,termíny a data,…)

6 Výkaz Rozvaha Sloupce Brutto - majetek v pořizovací (historické ceně), majetek určený k prodeji přeceněn reálnou hodnotou Korekce - hodnota oprávek a opravných položek celkem Netto - hodnota majetku k rozvahovému dni k snížená o celkovou opotřebovanost za dobu používání (oprávky) a o přechodné snížení hodnoty majetku (opravné položky) Netto minulé období – přenos sloupce netto z výkazu minulého roku

7 Výkaz Rozvaha II Řádky AKTIVA (majetek) Stálá aktiva:DHM, DNM, Finanční DM, Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva:Peníze, zásoby, pohledávky PASIVA (zdroje) Vlastní: – základní jmění, fondy, VH Cizí: závazky, úvěry

8 Prezentace ROZVAHY Zjednodušeně: Dobré hospodaření ÚSC
Obecně vysoká hodnota aktiv, nízká hodnota cizích zdrojů Výhody snazší získání úvěrů a půjček, doložení k žádostem o dotace schopnost udržitelnosti činnosti a použití vlastních zdrojů image ÚSC Nevýhody „Žadatel má hodně majetku a vysoké VH s porovnání s jiným ÚSC – nedáme dotaci“ Neefektivní využívání zdrojů v čase Výhledově úkol pro ÚSC : hospodařit efektivně se zdroji, nezvyšovat zadluženost Omezení vykazování „dobrého hospodaření“ Požadavek zákona o účetnictví Nenadhodnocovat hodnotu majetku (jen jisté zisky); nepodhodnocovat hodnotu cizích zdrojů (všechna možná rizika) Zajištěno povinnými účetní metodami (časové rozlišení, odpisování, opravné položky, tvorba rezerv)

9 Výkaz zisku a ztráty Sloupce Běžné období – odděleně hlavní činnosti a hospodářská činnost Minulé období – dtto, za rok 2010 budou nulové Řádky Náklady v členění: Náklady z činnosti, finanční náklady, poskytnuté transfery (dotace, příspěvky, granty, dary) Výnosy v členění: Výnosy z činnosti, finanční výnosy, podíly na celostátním výnosu daní, přijaté transfery ( dotace, příspěvky) Výsledek hospodaření Daň z příjmů VH po zdanění

10 Prezentace VH Struktura nákladů a výnosů Dobré hospodaření:
nízká spotřeba a materiálu a služeb nízké mzdové náklady vysoké výnosy z vlastní činnosti V případě porovnání skupin nákladů a výnosů: Čím vyšší rozdíl mezi výnosy z prodeje majetku a jeho reálnou hodnotou v nákladech, tím lépe Čím vyšší rozdíl mezi výnosy z vlastní činnosti a náklady z činnosti, tím lépe Výkaz bude vypovídat i o schopnosti zajištění reprodukce majetku Výkaz bude vypovídat i o dotační politice ÚSC (jen částečně)

11 Vztah VH a výsledku o plnění rozpočtu
Výklad: VH bude součástí závěrečného účtu (možná novela zákona o účetnictví) Úspory oproti rozpočtu rozpočtové hospodaření bude rovněž součástí závěrečného účtu (250/2000 Sb.) Mezi hodnotami mohou být i velké rozdíly např. vlivem: Financování z rozpočtu pořízení DM v rozdílné hodnotě oproti prosté reprodukci (odpisy a nový majetek) Neuhrazení pohledávek a nesplacení závazků Odpisy pohledávek, změnu stavu opravných položek, rezerv, fondů, časové rozlišení… (akruální princip) Bude tedy rozdíl mezi finančními zdroji použitelnými pro rozpočet následujícího roku a mezi VH.

12 Výkaz Příloha účetní závěrky – rozsáhlý obsah
Základní informace identifikace účetní jednotky, popis účetních metod, jejich změn a odchylek, případně o použití metod pro rušení účetní jednotky Hodnota závazných podrozvahových účtů (velká pracnost, velká krize – viz výklad) Informace o závazcích na SP, ZP a daňových nedoplatcích Informace o podmínkách a skutečnost k datu sestavení a vyjádření nejistot s vlivem na vykazované hodnoty, o vloženém a nezapsaném majetku v KN A. Informace o dotacích, úvěrech, půjčkách, směnkách, a to v členění dle poskytovatel a zdrojů B. Informace o zajištění pohledávek a cenných papírů C. Informace o rozpočtových prostředcích D. Informace o výměře a způsobu ocenění lesních porostů a počet nebo seznam kulturních předmětů nebo jejich souborů E. Vysvětlení řádků rozvahy, výkazu a výkazu toku hotovosti (CF) G. Struktura účtu budov a staveb dle účelu využití H. Struktura účtu pozemků dle účelu využití

13 Výkaz toku hotovosti ÚSC mají výkaz toku hotovosti – výkaz o plnění rozpočtu – s větší vypovídací schopností, nový výkaz není uživatelsky moc přínosný, ale bude obsahovat i VHČ. Pro PO vhodné, ale ty nemusí, zjednodušený rozsah, doporučit schválení

14 Výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu
Bez vypovídací schopnosti pro ÚSC

15 Vedení obce a vykazované hodnoty
Časová rozhodnutí (žádosti o dotace, smlouvy) Tvorba rezerv a opravných položek Tvorba vnitřních norem (klasifikace pohledávek a opravné položky, evidence majetku, odpisování, …) Ocenění majetku reálnou hodnotou

16 Kritické části reformy
Vysoká pracnost Podrozvaha Statistika Rizika pokut Vysoká právní nejistota (nejsou manuály, standardy) Pozdní předání informací ze strany státu – neznalosti, neproškolení, nedostatek metodiky – s následkem zvýšení chybovosti Technické zajištění (nebyl zkušební provoz vkládání dat, velmi náročné zajištění dat) Organizační zajištění u účetní jednotky (nové metody, předávání informací…) Účtování o dohadech , budou předmět diskusí, názorových různic… Politické vlivy Vypovídací schopnost výkazů a jejich nesprávná interpretace

17 Pomoc ÚSC www.obecuctuje.cz (dotazy, dokumenty) Metodiky krajů
Metodiky SW Školení (ověřit kvalitu lektorů) Web MF k účetní reformě, manuály


Stáhnout ppt "Lektor: Ing. Ivana Schneiderová"

Podobné prezentace


Reklamy Google