Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní reforma od 1. 1. 2010 Pro vedení obcí a měst Lektor: Ing. Ivana Schneiderová Praha, 1. 12. 2009 – organizuje SMO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní reforma od 1. 1. 2010 Pro vedení obcí a měst Lektor: Ing. Ivana Schneiderová Praha, 1. 12. 2009 – organizuje SMO."— Transkript prezentace:

1 Účetní reforma od 1. 1. 2010 Pro vedení obcí a měst Lektor: Ing. Ivana Schneiderová Praha, 1. 12. 2009 – organizuje SMO

2 Obsah semináře 1.Cíle reformy 2.Vývoj situace 3.Harmonogram 4.Struktura výkazů, vypovídací schopnost 5.Prezentace hodnot výkazů veřejnosti 6.Vliv orgánů obcí na hodnotu výkazů 7.Kritické části reformy, pracnost, rizika

3 Cíle reformy  Zkvalitnění a zefektivnění způsobu zachycování, zobrazování a zveřejňování informací o hospodářské situaci státu a dalších účetních jednotek (veřejné finance)  Účetní metody – akruální princip podobný podnikatelskému  Informace o potenciálních pohledávkách a závazcích  Získat informace ve správném čase  Digitalizace a elektronizace  Odstranění duplicit v předávání dat

4 Právní prostředí  Novela zákona o účetnictví  Nové prováděcí vyhlášky k zákonu: Účetní metody a obsahové vymezení položek výkazů a České účetní standardy Technická vyhláška a technický manuál Konsolidační vyhláška a konsolidační manuál Inventarizace

5 Úkoly účetní jednotky  Technické a technologické zabezpečení  Personální zajištění (včetně přerozdělení prací, metodika, časový prostor, rizika kontrol…)  Organizační zajištění (technické kroky, metodika, dopady organizační)  Vnitřní předpisy (majetek, pohledávky, podrozvaha, statistika, oběh dokladů,termíny a data,…)

6 Výkaz Rozvaha Sloupce Brutto - majetek v pořizovací (historické ceně), majetek určený k prodeji přeceněn reálnou hodnotou Korekce - hodnota oprávek a opravných položek celkem Netto - hodnota majetku k rozvahovému dni k snížená o celkovou opotřebovanost za dobu používání (oprávky) a o přechodné snížení hodnoty majetku (opravné položky) Netto minulé období – přenos sloupce netto z výkazu minulého roku

7 Výkaz Rozvaha II Řádky AKTIVA (majetek) Stálá aktiva:DHM, DNM, Finanční DM, Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva:Peníze, zásoby, pohledávky PASIVA (zdroje) Vlastní: – základní jmění, fondy, VH Cizí: závazky, úvěry

8 Prezentace ROZVAHY Zjednodušeně: Dobré hospodaření ÚSC Obecně vysoká hodnota aktiv, nízká hodnota cizích zdrojů Výhody  snazší získání úvěrů a půjček, doložení k žádostem o dotace schopnost udržitelnosti činnosti a použití vlastních zdrojů  image ÚSC Nevýhody „Žadatel má hodně majetku a vysoké VH s porovnání s jiným ÚSC – nedáme dotaci“ Neefektivní využívání zdrojů v čase Výhledově úkol pro ÚSC : hospodařit efektivně se zdroji, nezvyšovat zadluženost Omezení vykazování „dobrého hospodaření“ Požadavek zákona o účetnictví Nenadhodnocovat hodnotu majetku (jen jisté zisky); nepodhodnocovat hodnotu cizích zdrojů (všechna možná rizika) Zajištěno povinnými účetní metodami (časové rozlišení, odpisování, opravné položky, tvorba rezerv)

9 Výkaz zisku a ztráty Sloupce Běžné období – odděleně hlavní činnosti a hospodářská činnost Minulé období – dtto, za rok 2010 budou nulové Řádky Náklady v členění: Náklady z činnosti, finanční náklady, poskytnuté transfery (dotace, příspěvky, granty, dary) Výnosy v členění: Výnosy z činnosti, finanční výnosy, podíly na celostátním výnosu daní, přijaté transfery ( dotace, příspěvky) Výsledek hospodaření Daň z příjmů VH po zdanění

10 Prezentace VH Struktura nákladů a výnosů Dobré hospodaření:  nízká spotřeba a materiálu a služeb  nízké mzdové náklady  vysoké výnosy z vlastní činnosti V případě porovnání skupin nákladů a výnosů:  Čím vyšší rozdíl mezi výnosy z prodeje majetku a jeho reálnou hodnotou v nákladech, tím lépe  Čím vyšší rozdíl mezi výnosy z vlastní činnosti a náklady z činnosti, tím lépe  Výkaz bude vypovídat i o schopnosti zajištění reprodukce majetku  Výkaz bude vypovídat i o dotační politice ÚSC (jen částečně)

11 Vztah VH a výsledku o plnění rozpočtu Výklad: VH bude součástí závěrečného účtu (možná novela zákona o účetnictví) Úspory oproti rozpočtu rozpočtové hospodaření bude rovněž součástí závěrečného účtu (250/2000 Sb.) Mezi hodnotami mohou být i velké rozdíly např. vlivem: Financování z rozpočtu pořízení DM v rozdílné hodnotě oproti prosté reprodukci (odpisy a nový majetek) Neuhrazení pohledávek a nesplacení závazků Odpisy pohledávek, změnu stavu opravných položek, rezerv, fondů, časové rozlišení… (akruální princip) Bude tedy rozdíl mezi finančními zdroji použitelnými pro rozpočet následujícího roku a mezi VH.

12 Výkaz Příloha účetní závěrky – rozsáhlý obsah  Základní informace identifikace účetní jednotky, popis účetních metod, jejich změn a odchylek, případně o použití metod pro rušení účetní jednotky  Hodnota závazných podrozvahových účtů (velká pracnost, velká krize – viz výklad)  Informace o závazcích na SP, ZP a daňových nedoplatcích  Informace o podmínkách a skutečnost k datu sestavení a vyjádření nejistot s vlivem na vykazované hodnoty, o vloženém a nezapsaném majetku v KN  A. Informace o dotacích, úvěrech, půjčkách, směnkách, a to v členění dle poskytovatel a zdrojů  B. Informace o zajištění pohledávek a cenných papírů  C. Informace o rozpočtových prostředcích  D. Informace o výměře a způsobu ocenění lesních porostů a počet nebo seznam kulturních předmětů nebo jejich souborů  E. Vysvětlení řádků rozvahy, výkazu a výkazu toku hotovosti (CF)  G. Struktura účtu budov a staveb dle účelu využití  H. Struktura účtu pozemků dle účelu využití

13 Výkaz toku hotovosti ÚSC mají výkaz toku hotovosti – výkaz o plnění rozpočtu – s větší vypovídací schopností, nový výkaz není uživatelsky moc přínosný, ale bude obsahovat i VHČ.

14 Výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu Bez vypovídací schopnosti pro ÚSC

15 Vedení obce a vykazované hodnoty Časová rozhodnutí (žádosti o dotace, smlouvy) Tvorba rezerv a opravných položek Tvorba vnitřních norem (klasifikace pohledávek a opravné položky, evidence majetku, odpisování, …) Ocenění majetku reálnou hodnotou

16 Kritické části reformy Vysoká pracnost  Podrozvaha  Statistika Rizika pokut  Vysoká právní nejistota (nejsou manuály, standardy)  Pozdní předání informací ze strany státu – neznalosti, neproškolení, nedostatek metodiky – s následkem zvýšení chybovosti  Technické zajištění (nebyl zkušební provoz vkládání dat, velmi náročné zajištění dat)  Organizační zajištění u účetní jednotky (nové metody, předávání informací…)  Účtování o dohadech, budou předmět diskusí, názorových různic… Politické vlivy  Vypovídací schopnost výkazů a jejich nesprávná interpretace

17 Pomoc ÚSC www.obecuctuje.cz (dotazy, dokumenty) www.obecuctuje.cz Metodiky krajů  Metodiky SW Školení (ověřit kvalitu lektorů) Web MF k účetní reformě, manuály


Stáhnout ppt "Účetní reforma od 1. 1. 2010 Pro vedení obcí a měst Lektor: Ing. Ivana Schneiderová Praha, 1. 12. 2009 – organizuje SMO."

Podobné prezentace


Reklamy Google