Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘÍBILANČNÍ SYSTÉM  Rozvaha Zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku = dvojjediné nazírání na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘÍBILANČNÍ SYSTÉM  Rozvaha Zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku = dvojjediné nazírání na."— Transkript prezentace:

1

2 TŘÍBILANČNÍ SYSTÉM  Rozvaha Zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku = dvojjediné nazírání na majetek podniku. Bilanční princip: AKTIVA = PASIVA  Výkaz zisků a ztráty Zachycuje výši a způsob tvorby složek výsledku hospodaření. VH = VÝNOSY - NÁKLADY  Výkaz Cash flow Zachycuje pohyb peněžních prostředků za určité období v souvislosti s ekonomickou činností. CF≠ STAV PP

3 TŘÍBILANČNÍ SYSTÉM

4 ROZVAHA (BILANCE)  Představuje statický pohled na majetek podniku a jeho strukturu na jedné straně a způsob jeho krytí na straně druhé.  Sestavuje se minimálně 1x ročně.  Struktura aktiv = majetková struktura podniku  Struktura pasiv = finanční struktura  Bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA

5 Majetek se v rozvaze zachycuje v hodnotě netto Brutto – korekce = netto Oficiální rozvaha zachycuje 2 účetní období Brutto – cena majetku podle zákona o UCE Korekce - - Oprávky – trvalé snížení hodnoty majetku, suma odpisů - Opravné položky – dočasné snížení hodnoty majetku Netto – zůstatková cena majetku

6 STRUKTURA AKTIV  Základní hledisko třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti v reprodukčním cyklu = > Stálá aktiva (dlouhodobá, fixní) Oběžná aktiva (krátkodobá)  Dále členíme aktiva podle stupně likvidnosti. Likvidnost ≠ Likvidita

7 STRUKTURAAKTIV STRUKTURA AKTIV  Pohledávky za upsaný ZK – upsaný, ale dosud nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů  Dlouhodobý majetek – doba použitelnosti > 1 rok DNH – zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva, goodwil DHM – pozemky, stavby, samostatné hmotné movité věci a jejich soubory, pěstitelské celky DFM – podíly, dlouhodobé cenné papíry, zápůjčky a úvěry  Oběžná aktiva Zásoby – materiál, ned. Výroba, polotovary, zboží, mladá a ost. zvířata Pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – z obchodních vztahů, vůči státu, sociální a zdravotní pojištění. Krátkodobý finanční majetek – peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry  Ostatní aktiva (časové rozlišení) Náklady příštích období – předem placené nájemné Příjmy příštích období – provedené a dosud nevyúčtované práce

8 STRUKTURAPASIV STRUKTURA PASIV  Základním hlediskem třídění je hledisko vlastnictví => Vlastní kapitál (vlastní zdroje) Cizí kapitál (cizí zdroje, dluhy)

9 STRUKTURAPASIV STRUKTURA PASIV  Vlastní kapitál Základní kapitál – peněžité i nepeněžité vklady společníků Kapitálové fondy – externí zdroj financování (dotace, dary, ážio) Fondy ze zisku – rezervní fond, statutární a ostatní fondy VH minulých let – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta VH běžného účetního období – spojuje rozvahu s VZZ

10 STRUKTURAPASIV STRUKTURA PASIV  Cizí zdroje Rezervy – interní zdroj financování, zákonné, ostatní Závazky (dlouhodobé, krátkodobé) – závazky z obchodních vztahů, vydané dluhopisy, závazky vůči zaměstnancům, stát Bankovní úvěry a výpomoci (dlouhodobé, krátkodobé)  Ostatní pasiva (časové rozlišení) Výdaje příštích období – nájemné placené pozadu Výnosy příštích období – předem přijaté nájemné


Stáhnout ppt "TŘÍBILANČNÍ SYSTÉM  Rozvaha Zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku = dvojjediné nazírání na."

Podobné prezentace


Reklamy Google