Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝNOSY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝNOSY."— Transkript prezentace:

1 VÝNOSY

2 Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podniky „získal“ z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu Poznámka: Je to princip tzv. akruálního účetnictví (jeho uplatňování poskytuje uživatelům informace o minulých transakcích, ale i závazcích a zdrojích a má pro ně velký význam při přijímání ekonomických rozhodnutí). Výnosy se odlišují od příjmů, náklady od výdajů, zisk od peněžního toku (cash flow). Výnosy se uznávají v okamžiku vyskladnění zboží nebo poskytnutí služby. Výnosy zahrnují též změnu zásob vlastní výroby a tzv. aktivaci, jež rovněž nejsou peněžní příjmy. Pohled manažerů na reálnost výnosů je výrazně jiný.

3 Hlavní výnosy výrobního podniku = tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb obchodního podniku = tzv. obchodní rozpětí, tj. rozdíl mezi prodejní a kupní cenou bankovního podniku = rozdíl mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry a úroky, které zaplatí za vklady

4 Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů.

5 Hospodářský výsledek podniku
je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady Zisk = převyšují-li výnosy náklady Ztráta = převyšují-li náklady výnosy Zisk je významným, i když ne jediným měřítkem úspěšnosti podniku

6 Výnosy podniku tvoří: provozní výnosy (tržby za prodej) finanční výnosy (získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí…) mimořádné výnosy (získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů…)

7 Náklady podniku tvoří:
běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie, osobní náklady) odpisy investičního majetku ostatní provozní náklady finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny)

8 Základní třídění výnosů a nákladů
provozní výnosy – provozní náklady = provozní výsledek finanční výnosy – finanční náklady = finanční výsledek mimořádné výnosy – mimořádné náklady = mimořádný výsledek  výnosy – náklady = hospodářský výsledek před zdaněním - daně hospodářský výsledek po zdanění + čerpání z rezervních fondů - příděly rezervním fondům + hosp. výsledek minulých let bilanční zisk (+) bilanční ztráta (-)

9 Třídění nákladů na variabilní (resp. přímé) a fixní (resp. režijní)
– schéma podnikového výsledku Tržby - variabilní náklady (nebo přímé náklady)  příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (nebo hrubé rozpětí) - fixní náklady (nebo režijní náklady)  provozní zisk - placené úroky aj. důchody zdanitelný zisk - daně zisk po zdanění + (-) mimořádné položky čistý zisk

10 Základní finanční výkazy (bilance) podniku
1) Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 2) Roční rozvaha 3) Výkaz o cash flow Legislativa, závislost na právní formě společnosti (podniku)

11 Účetní zisk je rozdíl mezi celkovými výnosy a explicitními náklady Ekonomický zisk je rozdíl mezi účetním ziskem a implicitními náklady (jde o tzv. alternativní náklady za užití výrobních faktorů, které vlastní podnikatel)

12 Výnosy a náklady podnikatele za měsíc - úspory a prostory do podnikání vs pronájem
Celkové výnosy Explicitní náklady: Mzdy pracovníků Materiál a odpisy zařízení Účetní zisk Implicitní náklady: Ušlá mzda podnikatele 35 000 Ušlé úroky z úspor 10 000 Ušlé nájemné za prostory 15 000 Ekonomický zisk 40 000

13 Výnosy v pojetí mez. účetních standardů (IAS) č. 18
Výnos je definován jako zvýšení vlastního kapitálu přírůstkem aktiv nebo úbytkem dluhu, nikoliv vkladem společníka. Výnos je chápán jako přírůstek ekonom. prospěchu podniku vzniklý běžnými obchodními aktivitami. Do výnosů nepatří daně z obratu, z přidané hodnoty a spotřební daně.

14 Standard vymezuje tři druhy výnosů:
Výnos z prodeje zboží Výnos při poskytnutí služby Výnosy úrokové, z dividend a autorských práv

15 Výnosy v českém účetnictví
v české účetní legislativě nejsou výnosy samostatně vymezeny, přitom se s touto kategorií pracuje jako s již definovanou v našich podmínkách jsou pro postup odvozování HV za dané období základem ve skutečnosti náklady,nikoliv výnosy, ačkoliv na první pohled se může zdát, že tomu tak není.

16 pojetí změny stavu výrobků a nedokončené výroby, ale obdobně i aktivace jiných majetkových složek a zúčtování rezerv a opravných položek jako výnosů neodpovídá charakteru výnosů. Tato pojmová nepřesnost má v praxi poměrně závažné důsledky (např. při koncipování poměrových ukazatelů, které tímto dávají zkreslené výsledky)

17 V ČR se mylně považuje za jediný možný okamžik vzniku výnosů moment vyskladnění a realizace, což je však pouze jedna z možností. Další momenty vzniku výnosů však jsou tyto: během produkce (např. ve stavební výrobě) po dokončení produkce (např. ve službách, v zemědělství a lesnictví) při zaplacení zakázky (především v maloobchodě) po zaplacení, pokud nastala či nenastala určitá sjednaná okolnost Je nutno plně převzít do českého účetnictví mezinárodní účetní standard č. 18 (stav 2000)


Stáhnout ppt "VÝNOSY."

Podobné prezentace


Reklamy Google