Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetek podniku.  Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik užívá při své hospodářské činnosti.  Majetek se sleduje ze dvou pohledů:  z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetek podniku.  Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik užívá při své hospodářské činnosti.  Majetek se sleduje ze dvou pohledů:  z pohledu."— Transkript prezentace:

1 Majetek podniku

2  Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik užívá při své hospodářské činnosti.  Majetek se sleduje ze dvou pohledů:  z pohledu druhu majetku, v němž jsou prostředky vázány (co máme)  z pohledu zdrojů jeho financování (z čeho je zaplacen).  Majetek z hlediska formy se nazývá aktiva, zdroje jeho financování se nazývají pasiva.

3 Členění majetku  Dlouhodobý majetek (fixní, neoběžný), který je v držení podniku po dobu delší než jeden rok  dlouhodobý hmotný majetek,  dlouhodobý nehmotný majetek,  dlouhodobý finanční majetek.

4 Členění majetku  Oběžný majetek (krátkodobý), který je v držení podniku po dobu kratší než jeden rok.  zásoby,  pohledávky,  krátkodobý finanční majetek,  peněžní prostředky.

5 Hmotný dlouhodobý majetek  Mezi hmotný dlouhodobý majetek patří:  pozemky, budovy, stavby (bez ohledu na pořizovací cenu),  samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (např. stroje, dopravní prostředky, inventář atd.),  pěstitelské celky trvalých porostů (lesy, louky, sady, vinice, chmelnice),  základní stádo: užitková zvířata (stáda krav, kozy, ovce) tažná zvířata (koně, voli).

6 Nehmotný dlouhodobý majetek  Nehmotný dlouhodobý majetek představuje majetek dlouhodobé povahy, jehož cena je vyšší než 60 000 Kč v každém jednotlivém případě.  Mezi nehmotný dlouhodobý majetek patří:  software (počítačové programy)  ocenitelná práva (know - how, patenty, licence, autorská práva, goodwill)  nehmotné výsledky výzkumné a vývojové činnosti (recepty, technologické postupy).

7 Dlouhodobý finanční majetek  firma do něj investuje, chce-li uložit své volné finanční prostředky.  Do dlouhodobého finančního majetku patří:  dlouhodobé cenné papíry, které podnik nakupuje na dobu delší než jeden rok (akcie, obligace, vklady)  půjčky poskytnuté podnikům na dobu delší než jeden rok  nemovitosti, umělecké předměty z cenných kovů pořízené podnikem za účelem obchodování s nimi  soubor movitých a nemovitých věcí pronajímajících se jako celek

8 Oběžný majetek  Zásoby:  materiálu a surovin - představují vstupy do činnosti podniku, v níž se zčásti nebo plně spotřebují,  nedokončené výroby, polotovarů - představují rozpracované výkony,  hotových výrobků, které dosud nebyly prodány nebo které ještě zákazník nepřevzal,  zboží, které podnik nakupuje a v nezměněné formě prodává (typické pro obchodní podniky),

9 Oběžný majetek Pohledávky  z obchodního styku - částky dosud neuhrazených faktur nebo obdobných platebních dokumentů, které podnik vystavil svým odběratelům za dodané zboží, výrobky nebo provedené služby,  ostatní - neuhrazené nároky podniku, které uplatňuje vůči fyzickým osobám i vůči různým právnickým osobám,

10 Oběžný majetek  Finanční majetek krátkodobé povahy:  krátkodobé finanční investice (např. komerční cenné papíry),  peněžní prostředky (hotovost v pokladně podniku, vklady na jeho účtech u různých peněžních ústavů),  ceniny (kolky, poštovní známky, stravenky).

11 Zdroje majetku  Základním hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví.  Členíme na dvě základní skupiny:  vlastní zdroje (vlastní kapitál),  cizí zdroje (cizí kapitál, dluhy).

12  Vlastní kapitál lze obecně vymezit jako nárok (podíl) vlastníků na celkových aktivech podniku  Do vlastního kapitálu ředíme:  základní kapitál  kapitálové fondy  zisk běžného období  fondy ze zisku (např. rezervní fond)  nerozdělený zisk

13 Základní kapitál  jedná se o pevnou složku vlastního kapitálu,  způsob tvorby tohoto zdroje závisí na právní formě podnikání,  základní kapitál se vytváří povinně ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti,  jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku,  může být tvořeno peněžitými i nepeněžitými vklady společníků.

14 Kapitálové fondy  jedná se o fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů mimo podnik,  patří sem např. emisní ážio, které představuje pozitivní rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální,  tyto fondy mohou být peněžní i nepeněžní, které při tvorbě nezvyšují základní kapitál společnosti,  mohou se tvořit z darů a dotací na pořízení investičního majetku, z vkladů společníků, které nezvyšují základní kapitálu.

15 Cizí zdroje  Cizí kapitál zahrnuje:  závazky (dluhy) podniku  rezervy

16  Krátkodobé závazky  jsou v podstatě splatné do 1 roku, jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Jedná se zejména o:  závazky vůči dodavatelům,  dlužné daně,  závazky vůči zaměstnancům, různým institucím,  krátkodobé bankovní úvěry apod.

17 Závazky (dluhy) podniku  Krátkodobé závazky  jsou v podstatě splatné do 1 roku, jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Jedná se zejména o:  závazky vůči dodavatelům,  dlužné daně,  závazky vůči zaměstnancům, různým institucím,  krátkodobé bankovní úvěry apod.

18 Závazky (dluhy) podniku  Dlouhodobé závazky  mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny k financování majetku s dlouhodobou  Patří sem zejména:  dlouhodobé bankovní úvěry,  dluhopisy,  dlouhodobé přijetí zálohy,  dlouhodobé směnky k úhradě aj.

19 Rezervy  firma je vytváří na případná rizika (kurzové ztráty aj.),  jednak na přesně vymezené budoucí výdaje (např. na opravy hmotného majetku).

20 Rozvaha  Rozvaha je přehled majetku (aktiv) a zdrojů (pasiv) uspořádaný k určitému okamžiku,  rozvaha se sestavuje na začátku účetního období (např. k 1.1.) a na konci účetního období k tzv.rozvahovému dni" (např. k 31.12.).  podle těchto okamžiků se rozvaha nazývá počáteční nebo konečná.

21 Aktiva Rozvaha k..... Pasiva A. Pohledávky za upsaný základní kapitálA. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetekA.I. Základní kapitál B.I. Dlouhodobý nehmotný majetekA.II. Kapitálové fondy B.II. Dlouhodobý hmotný majetekA.III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku B.III. Dlouhodobý finanční majetekA.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období C. Oběžná aktiva C.I. ZásobyB. Cizí zdroje C.II Dlouhodobé pohledávkyB.I. Rezervy C.III. Krátkodobé pohledávkyB.II. Dlouhodobé závazky C.IV. Krátkodobý finanční majetekB.III. Krátkodobé závazky D.I. Časové rozlišeníC.I. Časové rozlišení


Stáhnout ppt "Majetek podniku.  Majetek podniku je souhrn prostředků, které podnik užívá při své hospodářské činnosti.  Majetek se sleduje ze dvou pohledů:  z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google