Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika podniku REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY TÉMA č. 5 TÉMA č. 5 Reprodukční proces v podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika podniku REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY TÉMA č. 5 TÉMA č. 5 Reprodukční proces v podniku."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika podniku REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY TÉMA č. 5 TÉMA č. 5 Reprodukční proces v podniku Reprodukční proces v podniku Cíle managementu v řízení podniku Cíle managementu v řízení podniku Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetková a kapitálová výstavba podniku Rozvaha Rozvaha Oceňování majetku a dluhů podniku Oceňování majetku a dluhů podniku Oceňování podniku jako celku Oceňování podniku jako celku

2 Ekonomika podniku Podstata reprodukčního procesu v podniku Podstata reprodukčního procesu v podniku • k dispozici věcné a osobní složky (dlouhodobý, oběžný majetek a zaměstnanci) • z toho vyplývá hodnotová - ekonomická reprodukce (tvorba výnosů, nákladů a výsledku hospodaření) kapitál kapitál práce práce materiál materiál suroviny vstupy výstupy suroviny vstupy výstupy energie produkce energie produkce půda služby půda služby stroje práce stroje práce techno- odpady techno- odpady logie SFÉRA OBĚHU SFÉRA VÝROBY SFÉRA OBĚHU logie SFÉRA OBĚHU SFÉRA VÝROBY SFÉRA OBĚHU PODNIKATELSKÝ SUBJEKT PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

3 Ekonomika podniku Cíle managementu v řízení podniku Cíle managementu v řízení podniku Management definujeme jako proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.(Koontz,Weihrich,1993) Obsah a struktura managementu se člení podle: - funkcí, - předmětu řízení, - úrovně manažerských problémů. Základní funkce managementu : - plánování, - organizování, - personalistika, - vedení, - kontrolování.

4 Ekonomika podniku Z hlediska předmětu řízení : Z hlediska předmětu řízení : z hlavní činnosti, tj.produkční a obchodní funkce z hlavní činnosti, tj.produkční a obchodní funkce z pomocných činností, tj. obslužné z pomocných činností, tj. obslužné Mezi hlavní podnikové činnosti v rámci řízení podniku patří: Mezi hlavní podnikové činnosti v rámci řízení podniku patří: 1. Personální řízení 2 Technický rozvoj a inovace 2 Technický rozvoj a inovace 3 Vlastní výroba, služby, práce 3 Vlastní výroba, služby, práce 4. Marketing a obchodní činnosti 4. Marketing a obchodní činnosti 5. Financování,investice,účetnictví 5. Financování,investice,účetnictví

5 Ekonomika podniku Složky reprodukčního procesu v podniku Složky reprodukčního procesu v podniku věcné činitele - majetek podniku věcné činitele - majetek podniku osobní činitele - zaměstnanci osobní činitele - zaměstnanci hodnotová-ekonomická reprodukce - tvorba výnosů,nákladů a výsledku hospodaření a reprodukce kapitálu hodnotová-ekonomická reprodukce - tvorba výnosů,nákladů a výsledku hospodaření a reprodukce kapitálu Majetková struktura podniku Majetková struktura podniku „ Majetek podniku je souhrn všech věcí, peněz,pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání“. (Obchodní zákoník) • dlouhodobý majetek = stálá aktiva • oběžný majetek (krátkodobý) = oběžná aktiva Hledisko pro rozdělení majetku je doba a cena.

6 Ekonomika podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek - movitý majetek, - movitý majetek, - nemovitý majetek Opotřebení dlouhodobého majetku (amortizace) - odpisy. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění převyšující částku 60 000,-Kč. Patří jsem : licence, know-how, soft­ware, patenty, obchodní značka, autorská práva, výzkumné zprávy, ochranné známky, průmyslové vzory, receptury nové technologie, návody, metody, předměty průmyslových práv, výsledky duševní tvořivé činnosti, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. technické zhodnocení). Dlouhodobým majetkem je i drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale s cenou menší nebo rovnou 60 000,- Kč. Zvláštní položkou nehmotných aktiv jsou zřizovací výdaje jsou to výdaje spojené se založením společnosti (např.soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny apod.).

8 Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, budovy, stavby, byty a nebytové prostory, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty z drahých kovů a věci nabyté nájemcem z finančního leasingu, a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti,. – samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením (stroje, dopravní prostředky, přístroje, zařízení,inventář, soubory věcí,ap.), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od částky – 40 000,- Kč. Dlouhodobým majetkem je i drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale s cenou menší nebo rovnou 40 000,- Kč, – pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky ( ovocné stromy, ovocné keře, chmelnice, vinice), – základní stáda a tažná zvířata – základní stáda a tažná zvířata (stáda skotu, koní, prasat, ovcí, koz, oslů, mul, mezků, hejna hus), – otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny jiného dlouhodobého hmotného majetku,

9 Dlouhodobým finančním majetkem jsou zejména cenné papíry a podíly podle zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech. jsou zejména cenné papíry a podíly podle zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech. – majetkové účasti (cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem), – realizovatelné cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti, majetkovou účastí, – dlužné cenné papíry držené do splatnosti (splatnost přesahuje 12 měsíců), – půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např.vklad tichého společníka do společnosti), – ostatním dlouhodobým finančním majetkem se rozumí majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku a dlouhodobé termínované vklady na bankovních účtech. Majetkovou účastí se rozumí cenné papíry a podíly, prostřednictvím nichž držitel uplatňuje rozhodující vliv nebo podstatný vliv v dceřinných nebo přidružených podnicích, které emitovaly příslušné cenné papíry nebo vydaly podíly. Majetkové cenné papíry (akcie) a podíly odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, která plynou z jejich držení v poměru ke kapitálu, který investoři vložili do obchodních společností. Majetkovou účastí se rozumí cenné papíry a podíly, prostřednictvím nichž držitel uplatňuje rozhodující vliv nebo podstatný vliv v dceřinných nebo přidružených podnicích, které emitovaly příslušné cenné papíry nebo vydaly podíly. Majetkové cenné papíry (akcie) a podíly odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, která plynou z jejich držení v poměru ke kapitálu, který investoři vložili do obchodních společností.

10 Oběžný majetek. věcná podoba - zásoby. peněžní podoba - peníze v pokladně, na účtech v bance,pohledávky,krátkodobý finanční majetek (cenné papíry krátkodobé) Koloběh oběžného majetku ve výrobním podniku Bankovní Výrobní Odbytový účet podniku Dodavatelé Sklad proces sklad Odběratelé PODNIK Oběžný majetek. věcná podoba - zásoby. peněžní podoba - peníze v pokladně, na účtech v bance,pohledávky,krátkodobý finanční majetek (cenné papíry krátkodobé) Koloběh oběžného majetku ve výrobním podniku Bankovní Výrobní Odbytový účet podniku Dodavatelé Sklad proces sklad Odběratelé PODNIK PenízeMateriál Zásoby materiálu Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky

11 Zásoby Zásoby – Skladovaný materiál se člení na suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, nevratné a vratné obaly do 40 000,-Kč a s dobou použitelnosti kratší než 1 rok, palivo, pohonné hmoty, drobný hmotný majetek v ceně 40 000,-Kč a nižší s dobou použitelnosti delší než 1 rok. – Nedokončenou výrobou se rozumí produkty. které prošly zpracováním v jednom nebo ve více výrobních stupních a nejsou zcela dokončeny, mohou se zde účtovat i nehmotné výstupy, kdy náklady na zakázku přecházejí z jednoho účetního období do druhého (projektová činnost – Polotovary vlastní výroby jsou takové produkty, které jsou dokončeny, ale ještě nejsou finálním výrobkem. – Výrobky jsou předměty, jsou dokončeny a určeny k prodeji – Do zvířat patří nakoupená i zvířata z vlastní produkce (mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, psi ap.). – Zbožím jsou nakoupené předměty za účelem prodeje v nezměněném stavu. Zahrnujeme zde i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a technicky je nezhodnocuje.

12 Finanční krátkodobý majetek – peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, – ceniny - poštovní známky, kolky, telefonní karty,stravenky, dálniční nálepky, – majetkové cenné papíry k obchodování, – dlužné cenné papíry k obchodování a dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti - dluhopisy, obligace, vkladové listy, kupóny, směnky pořízené za účelem obchodování, ap., – vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy, – ostatní realizovatelné cenné papíry, – pořizování krátkodobého finančního majetku. Pohledávky z obchodního styku vznikají dodáním majetku, zboží, výrobků nebo služeb odběrateli, současně se vznikem pohledávky vznikají pro dodavatele výnosy – tržby. K pohledávkám patří : K pohledávkám patří : – pohledávky za odběrateli, – pohledávky spojené s používáním směnek, – pohledávky z poskytnutých provozních záloh, – ostatní pohledávky.

13 Ekonomika podniku Likvidita majetku podniku Likvidita majetku podniku vyjadřuje míru schopnosti podniku uhradit své závazky. Vyjadřuje se pomocí poměrových ukazatelů - stupně likvidity. běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky ukazatel měří platební schopnost podniku z kratšího období (měsíční)- interval 1,5-2,5 ukazatel měří platební schopnost podniku z kratšího období (měsíční)- interval 1,5-2,5 Majetková struktura podniku je dána: Majetková struktura podniku je dána: - odvětvím a typem podniku - finanční politikou podniku Důležitý úkol řízení podniku je stanovení výše oběžného majetku.

14 Majetek podniku Majetek podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Oběžný majetek Přechodná aktiva Přechodná aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek věcný peněžní Zásoby Pohledávky Finanční majetek Finanční majetek náklady příštích období příjmy příštích období dohadné položky aktivní nemovitý movitý pozemkybudovystroje strojezařízení dopravní prostředky inventář patentylicencesoftware finanční účasti cenné investiční papíry výrobnínedokončenávýroby hotové výrobky zboží peníze - na účtech - v hotovosti krátkodobé cenné papíry


Stáhnout ppt "Ekonomika podniku REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY TÉMA č. 5 TÉMA č. 5 Reprodukční proces v podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google