Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

2 Osnova Vymezení dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku
Účtování o dlouhodobém majetku účtování o pořízení (koupě, dar, vlastní výroba) účtování o odpisech účtování o vyřazení (likvidace, manko, škoda, prodej, dar)

3 1. Vymezení dl. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

4 Dl. nehmotný majetek Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Povolenky na emise a preferenční limity

5 Dl. nehmotný majetek Zřizovací výdaje
Souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku Patří sem: soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby, nájemné Odepisují se nejvýše po dobu pěti let

6 Dl. nehmotný majetek Goodwill
Vždy dl. nehmotný majetek = kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky Odepisuje se rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů (záporný goodwill do výnosů)

7 Dl. nehmotný majetek Povolenky na emise a preferenční limity
Povolenky na emise skleníkových plynů a způsobené letectvím bez ohledu na výši ocenění jsou dl. nehmotným majetkem Preferenční limity = individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění

8 Dl. nehmotný majetek Technické zhodnocení
Definuje zákon o daních z příjmů. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. U dl. nehmotného majetku jde o upgrade.

9 Dl. hmotný majetek Pozemky Stavby
Samostatné movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, porosty vinic a chmelnic) Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dl. hm. majetek – umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty apod.

10 Dl. hmotný majetek Technické zhodnocení
Definuje zákon o daních z příjmů. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. Připadá v úvahu u staveb a samostatných movitých věcí a jejich souborů.

11 Dl. hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně 180 měsíců do nákladů nebo do výnosů Neodepsaná část se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky majetku

12 Dl. finanční majetek Dlouhodobé půjčky poskytnuté účetní jednotkou
Cenné papíry a podíly (majetkové účasti, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se stanovenou splatností delší než 1 rok, cenné papíry a podíly realizovatelné, které nejsou cennými papíry k obchodování)

13 2. Oceňování dlouhodobého majetku
Pořizovací cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Cenné papíry a podíly získané protihodnotou za nepeněžitý vklad se oceňují zůstatkovou cenou nepeněžitého vkladu Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) – u majetkových účastí ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka)

14 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl
2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl.hm.a nehm.majetku Náklady na přípravu a zabezpečení (správní poplatky, expertizy, patentové rešerše, předprojektové a přípravné práce) Úroky z úvěru Odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy a lesní půdy Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, terénní úpravy, dopravné, montáž, clo, umělecká díla tvořící součást stavby Vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za omezení v obvyklém užívání Zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého užívání Zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě pokračování …

15 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady nesouvisející s pořízením dl
2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady nesouvisející s pořízením dl.hm. a nehm.majetku Opravy a údržba Kurzové rozdíly Smluvní pokuty a úroky z prodlení Náklady na zaškolení pracovníků Náklady na biologickou rekultivaci

16 2. Oceňování dlouhodobého majetku
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku

17 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl
2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl. fin. majetku Poplatky makléřům Poplatky poradcům Poplatky burzám

18 3. Účtování o dlouhodobém majetku
účtování o pořízení (koupě, dar, vlastní výroba) účtování o odpisech účtování o vyřazení (likvidace, manko, škoda, prodej, dar)


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google