Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Osnova 1.Vymezení dlouhodobého majetku 2.Oceňování dlouhodobého majetku 3.Účtování o dlouhodobém majetku  účtování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Osnova 1.Vymezení dlouhodobého majetku 2.Oceňování dlouhodobého majetku 3.Účtování o dlouhodobém majetku  účtování."— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

2 Osnova 1.Vymezení dlouhodobého majetku 2.Oceňování dlouhodobého majetku 3.Účtování o dlouhodobém majetku  účtování o pořízení (koupě, dar, vlastní výroba)  účtování o odpisech  účtování o vyřazení (likvidace, manko, škoda, prodej, dar)

3 1. Vymezení dl. majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek

4 Dl. nehmotný majetek Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Software Ocenitelná práva Ocenitelná práva Goodwill Goodwill Povolenky na emise a preferenční limity Povolenky na emise a preferenční limity

5 Dl. nehmotný majetek Zřizovací výdaje Souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku Souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku Patří sem: soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby, nájemné Patří sem: soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby, nájemné Odepisují se nejvýše po dobu pěti let Odepisují se nejvýše po dobu pěti let

6 Dl. nehmotný majetek Goodwill Vždy dl. nehmotný majetek Vždy dl. nehmotný majetek = kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky = kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky Odepisuje se rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů (záporný goodwill do výnosů) Odepisuje se rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů (záporný goodwill do výnosů)

7 Dl. nehmotný majetek Povolenky na emise a preferenční limity Povolenky na emise skleníkových plynů a způsobené letectvím bez ohledu na výši ocenění jsou dl. nehmotným majetkem Povolenky na emise skleníkových plynů a způsobené letectvím bez ohledu na výši ocenění jsou dl. nehmotným majetkem Preferenční limity = individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění Preferenční limity = individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění

8 Dl. nehmotný majetek Technické zhodnocení Definuje zákon o daních z příjmů. Definuje zákon o daních z příjmů. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. U dl. nehmotného majetku jde o upgrade. U dl. nehmotného majetku jde o upgrade.

9 Dl. hmotný majetek Pozemky Pozemky Stavby Stavby Samostatné movité věci a jejich soubory Samostatné movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, porosty vinic a chmelnic) Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, porosty vinic a chmelnic) Dospělá zvířata a jejich skupiny Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dl. hm. majetek – umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty apod. Jiný dl. hm. majetek – umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty apod.

10 Dl. hmotný majetek Technické zhodnocení Definuje zákon o daních z příjmů. Definuje zákon o daních z příjmů. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč. Připadá v úvahu u staveb a samostatných movitých věcí a jejich souborů. Připadá v úvahu u staveb a samostatných movitých věcí a jejich souborů.

11 Dl. hmotný majetek O ceňovací rozdíl k nabytému majetku Obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky Obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně 180 měsíců do nákladů nebo do výnosů Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně 180 měsíců do nákladů nebo do výnosů Neodepsaná část se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky majetku Neodepsaná část se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky majetku

12 Dl. finanční majetek Dlouhodobé půjčky poskytnuté účetní jednotkou Dlouhodobé půjčky poskytnuté účetní jednotkou Cenné papíry a podíly (majetkové účasti, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se stanovenou splatností delší než 1 rok, cenné papíry a podíly realizovatelné, které nejsou cennými papíry k obchodování) Cenné papíry a podíly (majetkové účasti, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se stanovenou splatností delší než 1 rok, cenné papíry a podíly realizovatelné, které nejsou cennými papíry k obchodování)

13 2. Oceňování dlouhodobého majetku Pořizovací cena Pořizovací cena Vlastní náklady Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Cenné papíry a podíly získané protihodnotou za nepeněžitý vklad se oceňují zůstatkovou cenou nepeněžitého vkladu Cenné papíry a podíly získané protihodnotou za nepeněžitý vklad se oceňují zůstatkovou cenou nepeněžitého vkladu Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) – u majetkových účastí ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka) Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) – u majetkových účastí ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka)

14 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl.hm.a nehm.majetku Náklady na přípravu a zabezpečení (správní poplatky, expertizy, patentové rešerše, předprojektové a přípravné práce) Náklady na přípravu a zabezpečení (správní poplatky, expertizy, patentové rešerše, předprojektové a přípravné práce) Úroky z úvěru Úroky z úvěru Odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy a lesní půdy Odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy a lesní půdy Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, terénní úpravy, dopravné, montáž, clo, umělecká díla tvořící součást stavby Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, terénní úpravy, dopravné, montáž, clo, umělecká díla tvořící součást stavby Vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby Vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za omezení v obvyklém užívání Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za omezení v obvyklém užívání Zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého užívání Zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého užívání Zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě pokračování … Zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě pokračování …

15 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady nesouvisející s pořízením dl.hm. a nehm.majetku Opravy a údržba Opravy a údržba Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly Smluvní pokuty a úroky z prodlení Smluvní pokuty a úroky z prodlení Náklady na zaškolení pracovníků Náklady na zaškolení pracovníků Náklady na biologickou rekultivaci Náklady na biologickou rekultivaci …

16 2. Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku

17 2. Oceňování dlouhodobého majetku Náklady související s pořízením dl. fin. majetku Poplatky makléřům Poplatky makléřům Poplatky poradcům Poplatky poradcům Poplatky burzám Poplatky burzám

18 3. Účtování o dlouhodobém majetku účtování o pořízení (koupě, dar, vlastní výroba) účtování o pořízení (koupě, dar, vlastní výroba) účtování o odpisech účtování o odpisech účtování o vyřazení (likvidace, manko, škoda, prodej, dar) účtování o vyřazení (likvidace, manko, škoda, prodej, dar)


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Osnova 1.Vymezení dlouhodobého majetku 2.Oceňování dlouhodobého majetku 3.Účtování o dlouhodobém majetku  účtování."

Podobné prezentace


Reklamy Google