Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCE 2014/2015. Ing. Petra Daníšek Matušková Kancelář č. A406 Konzultační hodiny:St10:45-12:15

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCE 2014/2015. Ing. Petra Daníšek Matušková Kancelář č. A406 Konzultační hodiny:St10:45-12:15"— Transkript prezentace:

1 FINANCE 2014/2015

2 Ing. Petra Daníšek Matušková Kancelář č. A406 Konzultační hodiny:St10:45-12:15 email: petra.matuskova@vsb.cz

3 Zápočtový test  Maximální počet bodů: 25  Minimální počet bodů: 13 Každý student má nárok na jeden OPRAVNÝ termín pro zápočet.  Předtermín zápočtu – 4. 5. 2015  Řádný termín – 11. 5. 2015  Zkouška – písemná a ústní část, min. 51b

4 SE SEBOU NA CVIČENÍ  Materiály z webu: http://homel.vsb.cz/~val35/1540300.php  Kalkulačka

5 1. Úvodní cvičení + odpisy 2. Rozvaha 3. VZZ 4. CF 5. Vazby mezi finančními výkazy 6. Opakovací cvičení 7. Zachycení finanční situace podnikatele 8. Zachycení finanční situace podnikatele 9. Zachycení finanční situace podnikatele 10. Opakovací cvičení 11. Finanční analýza 12. Finanční analýza 13. Zápočtový test 14. Zápočtový týden

6 ODPISY

7  Odpisy představují peněžní vyjádření opotřebení hmotného majetku za určité období.  Suma odpisů přestavuje oprávky.  Odepisováním dochází k postupnému přenášení opotřebení majetku podniku do nákladů během používání příslušného majetku podniku.

8 DRUHY ODPISŮ  ÚČETNÍ ODPISY – vyjadřují reálné opotřebení majetku, metodika odepisování dle odpisového plánu  DAŇOVÉ ODPISY – vymezeny zákonem o DZP, jedná se o maximální daňově uznatelnou výši účetního odpisu. Rozdíl mezi ÚO a DO je připočitatelnou položkou k základu daně

9 METODY ODEPISOVÁNÍ  LINEÁRNÍ – (rovnoměrné, proporcionální odpisy) – konstantní v čase  DEGRESIVNÍ – (zrychlené) – klesající v čase  PROGRESIVNÍ – v čase rostoucí  NEROVNOMĚRNÉ  Daňově lze uznat pouze lineární a degresivní metody odepisování.

10 VSTUPNÍ CENA  Pořizovací cena – cena pořízení zvýšená o náklady, které souvisejí s pořízením majetku  Reprodukční pořizovací cena – cena zjištěná podle zvláštního předpisu  Vlastní náklady – souhrn nákladů nutných k výrobě daného majetku, byl-li vyroben ve vlastní režii

11 PRAVIDLA ODEPISOVÁNÍ  Majetek odepisuje majitel majetku.  Odepisuje se do výše vstupní ceny.  Odepisovat nelze majetek, který je z odepisování vyloučen.  Výše odpisů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  Odpisy se počítají ročně.  Uplatnění odpisů není povinné.  Odepisování lze přerušit.  Způsob odepisování nelze po dobu odepisování majetku měnit.  Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu.

12 PRAVIDLA ODEPISOVÁNÍ  Pro účely odepisování se hmotným majetkem rozumí: samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a které jsou používány déle než jeden rok, Budovy, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a další dle zákona o DZPO.  Hmotný majetek vyloučený z odpisování: inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštních právních předpisů, bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, umělecké dílo, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven, movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek. Nehmotný majetek: Pro účely tohoto zákona se odpisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek pokud byl nabyt úplatně, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

13 LINEÁRNÍ ODPISY a. první rok odepisování b. další roky odepisování c. roční odpis při technickém zhodnocení

14 ZRYCHLENÉ ODPISY a. první rok odepisování b. další roky odepisování c. roční odpis při technickém zhodnocení

15 PŘÍKLAD: ODPISY VČ. TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ Účetní jednotka pořídila DHM v hodnotě 400 000Kč, který je zařazen do 2. odpisové skupiny. Ve třetím roce provedla technické zhodnocení tohoto majetku za 50 000Kč. Stanovte odpisový plán v jednotlivých letech lineárním i zrychleným způsobem.


Stáhnout ppt "FINANCE 2014/2015. Ing. Petra Daníšek Matušková Kancelář č. A406 Konzultační hodiny:St10:45-12:15"

Podobné prezentace


Reklamy Google