Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové odpisování majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové odpisování majetku"— Transkript prezentace:

1 Daňové odpisování majetku
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. Hmotný majetek. Hmotný majetek vyloučený z odpisování. Nehmotný majetek. Osoba odpisovatele (subjekt odpisování). Zásady odpisování. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku. Doba odpisování. Způsoby a metody odpisování. Odpisování nehmotného majetku. Český daňový systém Daňové odpisování majetku

3 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku
Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Technickým zhodnocením se rozumí vždy (§ 33) , pokud převýšily částku Kč, a to : výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy; rekonstrukce majetku; modernizace majetku; uvedené výdaje nepřesahující částku Kč, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako daňový výdaj (náklad). Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek : změnu jeho účelu nebo; technických parametrů. Modernizací se rozumí : rozšíření vybavenosti majetku nebo ; použitelnosti majetku. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku

4 2. Hmotný majetek Hmotným majetkem se rozumí :
samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok; budovy, domy, byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky; stavby; pěstitelské porosty trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky; dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč; jiný majetek. Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštním předpisem. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 2. Hmotný majetek

5 3. Hmotný majetek vyloučený z odpisování
Do skupiny hmotného majetku vyloučeného z odpisování patří: bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje související s jeho pořízením nepřevýší Kč; pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří; hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení; umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty a knihovní fondy; movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek; hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně; hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu převodem práva (za určitých předpokladů); hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel podle tohoto zákona, jde-li o pronajatý hmotný majetek nebo hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu; hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého dědictvím, odkazem či obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřeneckého fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřeneckého fondu pořízením pro případ smrti. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 3. Hmotný majetek vyloučený z odpisování

6 4. Nehmotný majetek Za nehmotný majetek jsou považovány :
zřizovací výdaje; nehmotné výsledky vývoje a výzkumu; software; ocenitelná práva; jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek. Tento majetek se daňově odpisuje za podmínky, že : byl nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo děděním, nebo; byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování; vstupní cena je vyšší než Kč; doba použitelnosti je delší než 1 rok. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 4. Nehmotný majetek

7 5. Osoba odpisovatele (subjekt odpisování)
Hmotný majetek mohou odpisovat tyto osoby (§ 28) : poplatník, který má k majetku vlastnické právo; organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu; státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu; podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek; svěřenecký fond, jehož součástí je hmotný majetek; nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně. Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Hmotný majetek je oprávněn odpisovat vždy pouze jeden poplatník. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 5. Osoba odpisovatele (subjekt odpisování)

8 6. Zásady odpisování Při odpisování platí určité zásady, které je třeba dodržovat, a to : odpis se provádí postupně (per partes) při dodržení minimální doby odpisování, maximálně do výše vstupní ceny, případně zvýšené vstupní ceny; odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru; při odpisování majetku, který je zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů zahrnuje poměrná část odpisů; odpisy není poplatník povinen uplatnit; odpisy lze přerušit; způsob odpisování nelze měnit po dobu odpisování; Český daňový systém Daňové odpisování majetku 6. Zásady odpisování

9 6. Zásady odpisování odpis v plné výši (100 % ročního odpisu) lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka ke konci zdaňovacího období; odpis ve výši 50 % z ročního odpisu se uplatňuje např.: z hmotného majetku evidovaného k 1.1., jestliže dojde v průběhu zdaňovacího období k vyřazení hmotného majetku nebo k převedení majetku na jiné fyzické nebo právnické osoby či k ukončení samostatné činnosti nebo nájemního vztahu; u poplatníků se zdaňovacím obdobím kratším než 12 měsíců apod.; v 1. roce poplatník zatřídí hmotný majetek do odpisové skupiny a zvolí způsob odpisování; existuje možnost pokračovat v odpisování započatém původním vlastníkem při zachování způsobu odpisování, jedná se např. o tyto osoby : právní nástupce poplatníka, manžel (manželka), který má v obchodním majetku hmotný majetek, který byl již v obchodním majetku a byl odpisován manželkou (manželem); postupník při postoupení smlouvy o finančním leasingu; poplatník, který majetek vyřadil a znovu zařadil do obchodního majetku. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 6. Zásady odpisování

10 7. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku
Vstupní cenou majetku (§ 29) se rozumí : pořizovací cena; vlastní náklady (při pořízení nebo výrobě ve vlastní režii); hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva (u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele; reprodukční pořizovací cena (v ostatních případech); při bezúplatně nabytém majetku cena určená v zákonu o oceňování majetku; hodnota technického zhodnocení; přepočtená zahraniční cena. U nemovitého majetku, který poplatník pořídil úplatně v době : delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena; kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku, nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 7. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku

11 7. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku
U movitého majetku pořízeném v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena. Zůstatkovou cenou (cz) se rozumí rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku (cv) a celkovou výší odpisů (o) [cz = cv – o]. Zvýšenou vstupní cenou (ĉv) se rozumí vstupní cena (cv) zvýšená o technické zhodnocení (Zt), tj. ĉv = cv + Zt. Zvýšenou zůstatkovou cenou (ĉz) se pak rozumí zůstatková cena (cz) zvýšená o technické zhodnocení (Zt), tj. ĉz = cz + Zt. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 7. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku

12 Doba odpisování (počet let)
Doba odpisování (§ 30) hmotného majetku je stanovena jako minimální doba odpisování takto : Odpisová skupina Doba odpisování (počet let) 1 3 2 5 10 4 20 30 6 50 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 8. Doba odpisování

13 9. Způsoby a metody odpisování
Poplatník má možnost volby způsobu odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený) a metody odpisování (lineární nebo degresivní). Rozlišujeme následující způsoby odpisování : rovnoměrný (využívá lineární metody); zrychlený (využívá degresivní metody); specifický. Při rovnoměrném způsobu odpisování se výše ročního odpisu stanoví ze součinu vstupní ceny majetku (Kč) a odpisové sazby (%). Roční odpisové sazby jsou stanoveny pro : 1. rok odpisování; další roky odpisování; zvýšenou vstupní cenu. V 1. roce odpisování může poplatník, který je 1. vlastníkem majetku, zvýšit odpis o : 10 % (u majetku zatříděného v odpisové skupině 1, 2 a 3); 15 % (u ekologických zařízení); 20 % (u strojů pro zemědělství a lesnictví). Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

14 9. Způsoby a metody odpisování
Maximální roční odpisové sazby jsou následující (§ 31 odst. 1 písm. a) ): Odpisová skupina rok odpisování Další roky Pro zvýšenou vstupní cenu 1 20,00 40,00 33,30 2 11,00 22,25 3 5,50 10,50 10,00 4 2,15 5,15 5,00 5 1,40 3,40 6 1,02 2,02 2,00 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

15 9. Způsoby a metody odpisování
Maximální roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 10 % činí (§ 31 odst. 1 písm. d)): Odpisová skupina 1. rok odpisování Další roky Pro zvýšenou vstupní cenu 1 30,00 35,00 33,30 2 21,00 19,75 20,00 3 15,40 9,40 10,00 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

16 9. Způsoby a metody odpisování
Maximální roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 15 % (§ 31 odst. 1 písm. c)) činí : Odpisová skupina rok odpisování Další roky Pro zvýšenou vstupní cenu 1 35,00 32,50 33,30 2 26,00 18,50 20,00 3 19,00 9,00 10,00 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

17 9. Způsoby a metody odpisování
Maximální roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 20 % (§ 31 odst. 1 písm. b)) činí : Odpisová skupina rok odpisování Další roky Pro zvýšenou vstupní cenu 1 40,00 30,00 33,30 2 31,00 17,25 20,00 3 24,40 8,40 10,00 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

18 9. Způsoby a metody odpisování
Při zrychleném způsobu odpisování (§ 32) se : v 1. roce odpisování vstupní cena dělí koeficientem; v následujících letech odpisování se vychází z dvojnásobku zůstatkové ceny, který se podělí koeficientem, který se snižuje o jednotku, která znamená počet let, po které byl již majetek odpisován. Při výpočtu odpisů se využívají následující hodnoty koeficientů : Odpisová skupina 1.rok odpisování Další roky Pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

19 9. Způsoby a metody odpisování
Poplatník, který je 1. vlastníkem, může zvýšit roční odpis o 10 % nebo o 15 % či o 20 % vstupní ceny majetku. V případech, kde není stanoven ani rovnoměrný ani zrychlený odpis, se uplatňuje tzv. specifický způsob odpisování. Jde o odpisy : výkonové; časové; leasingové. Výkonové odpisy se stanovují jako poměr vstupní ceny a počtu vyrobených odlitků nebo výlisků. Časové odpisy se stanovují jako poměr vstupní ceny a doby použitelnosti majetku. Leasingové odpisy se stanovují jako poměr ceny leasingu a doby pronájmu předmětu leasingu. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 9. Způsoby a metody odpisování

20 10. Odpisování nehmotného majetku
Nehmotný majetek odpisuje : vlastník; poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. Roční odpis se stanoví (§32a) jako : podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (v případě poplatníka, který k němu nabyl právo užívání za úplatu); podíl vstupní ceny a počtem stanovených měsíců (v ostatních případech) takto : Nehmotný majetek Počet měsíců Audiovizuální dílo 18 Software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 Zřizovací výdaje 60 Ostatní nehmotný majetek 72 Český daňový systém Daňové odpisování majetku 10. Odpisování nehmotného majetku

21 10. Odpisování nehmotného majetku
Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícímměsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku. pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku Kč. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však po dobu : 9 měsíců, jde-li o audiovizuální dílo; 18 měsíců, jde-li o software nebo nehmotné výsledky výzkumu a vývoje; 36 měsíců v případě ostatního nehmotného majetku. Český daňový systém Daňové odpisování majetku 10. Odpisování nehmotného majetku

22 Odpisy hmotného majetku (výroba elektřiny ze slunečního záření)
Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Technické zhodnocení zvyšuje jeho vstupní cenu, odpisuju se rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně po dobu 120 měsíců.


Stáhnout ppt "Daňové odpisování majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google