Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2 Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů právnických osob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2 Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů právnických osob."— Transkript prezentace:

1 TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2 Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů právnických osob.

2 Zrychlené odpisy

3

4 Specifické problémy odepisování  Urychlení odepisování – 10, 15 nebo 20 % v prvním roce  Podmínkou je, že daňový subjekt je prvním vlastníkem  10 % se vztahuje k 1. – 3. odpisové skupině, řada výjimek (osobní auta)  15 % - zařízení pro čištění a úpravu vod  20 % - poplatníci s převážně zemědělskou a lesní výrobou  Odpisování lze přerušit, je to právo nikoliv povinnost poplatníka

5 Odepisování nehmotného majetku  Vždy časově (buď podle doby použití /pokud je zde časové omezení/ nebo podle zákona)  Audiovizuální dílo – 18 měsíců  Software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 36 měsíců  Zřizovací výdaje – 60 měsíců  Ostatní nehmotný majetek – 72 měsíců

6 Technické zhodnocení - odepisování  Zvýšená vstupní cena versus zvýšená zůstatková cena  U nehmotného majetku stanovena nejkratší doba odpisování nehmotného majetku po technickém zhodnocení – polovina „standardní“ odpisové doby

7 Vyřazování majetku  Zůstatková cena = pořizovaní cena – oprávky  Vyřazení majetku – příjmy, které z toho plynou, jsou předmětem daně  Je ale možné proti min vykázat daňově uznatelné výdaje ve výši zůstatkové ceny, pouze pokud se jedná o důsledek nikoliv živelné škody nebo způsobené neznámým pachatelem, jen do výše příjmu  U majetku neodepisovaného se uplatňuje pořizovací cena avšak jen do výše příjmů z prodeje.

8 Pronájem  Operativní – nájemné je daňově uznatelným výdajem/nákladem  Finanční – musí být splněny dvě podmínky  a) doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let.odpisové skupině 1odpisové skupině 2  b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a§ 31  c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník fyzická osoba odkoupený majetek do svého obchodního majetku.  Je nutné provést časové rozlišení plateb za finanční pronájem!

9 Daňově uznatelné náklady  Náklad (výdaj) souvisí se zdanitelným příjmem  Náklad je nutný pro dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů  Náklad musí být poplatník schopen prokázat

10 Daňově uznatelné náklady – specifické problémy  Náklady na reprezentaci – nejsou daňově uznatelné, pouze reklamní a propagační předměty, jejichž jednotková cena nepřevýší 500 Kč  Některé účetní náklady jsou daňově uznatelné jen v určité výši  Cestovní náhrady  „objektivní“ škody a manka  Zákaz uplatnění do daňově uznatelných nákladů  Odměny členům statutárních orgánů  Náklady jsou uznatelné jen po jejich zaplacení – např. pojistné placené za zaměstnance

11 Daňově uznatelné náklady – specifické problémy  Stravné  Závodní stravování  Poukázky (max. 55 % ceny jídla)  Cestovní náhrady (u zahraničních cest je možné 40 % kapesné)  Daně  Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí a daň silniční jsou daňově uznatelné  Daň dědická a darovací nikoliv  DPH – pokud není možné zažádat si o vrácení daně na vstupu, pak ano

12 Daňově uznatelné náklady – specifické problémy  Manka a škody  Zaplacené penále a pokuty – smluvní versus příslušenství daně

13 Základ daně z příjmů právnických osob  Základ daně  - odpočty  Daňová ztráta  Výdaje na vědu a výzkum  Mezisoučet  - Dary na veřejně prospěšné účely (max. 5 % z mezisoučtu, ve specifických případech i 10 %)  Základ daně  X Sazba daně  - Slevy (absolutní a relativní /50 % z minimálně 25 přečtených zaměstnanců)  Daň po slevě

14 Placení daně  Daňové přiznání  Do konce března následujícího roku  Do konce června u poplatníků, kteří podléhají audit  Zálohy (splatné do 15. dne posledního měsíce daného období)  Výpočet vychází z poslední známé daňové povinnosti (PZDP)  Do 30 000 Kčneplatí se  od 30 001 do 150 000 Kč6. a 12. měsíc zdaňovacího období, 40 % PZDP  Od 150 001 Kč3., 6., 9. a 12. měsíc zdaňovacího období 25 % PZDP

15 Příklad  Spol. ALFA, s.r.o. vznikla (byla zapsána do obchodního rejstříku) 1.7.2010. Hospodářský výsledek (rozdíl mezi účtovou třídou 5 a 6) činil za rok 2011 200 000 Kč - bez účtů skupiny 59.Víme, že v tomto HV byly zahrnuty:  rezerva na opravy hmotného majetku, která nebyla vytvořena v souladu se zákonem o rezervách 5 000 Kč  účetní odpisy ve výši 85 000 Kč, přičemž daňové odpisy byly pouze 68 750 Kč  úroky z vkladového účtu v hrubé výši 10 000 Kč  Dále víme, že společnost poskytla dary (účet 543): společnosti s ručením omezeným provozující bezpečnostní agenturu 5 000 Kč, policii 1 000 Kč, obci na ples 3 000 Kč  Společnost vykázala v prvním roce své existence účetní ztrátu 10 000 Kč a daňovou ztrátu 8 000 Kč; Spol. ALFA zaměstnává od svého vzniku 1 pracovníka se změněnou pracovní schopností na plný úvazek.


Stáhnout ppt "TÉMA 6: Daň z příjmů právnických osob 2 Cílem tohoto tématu je představit konstrukci daně z příjmů právnických osob."

Podobné prezentace


Reklamy Google