Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)"— Transkript prezentace:

1 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)
Ing. Václav Matras, DiS.

2 Obsah: Daňově uznatelné výdaje (náklady).
Daňově neuznatelné výdaje (náklady). Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

3 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji (náklady) na: dosažení příjmu; zajištění příjmu; udržení příjmu. Tyto výdaje (náklady) se odpočítávají v prokázané výši od příjmů (výnosů) fyzické nebo právnické osoby a tak se promítají do dílčího základu daně fyzické osoby, resp. do základu daně právnické osoby. V praxi se tyto výdaje (náklady) označují jako daňově uznatelné, daňově účinné, daňově akceptovatelné nebo také jako daňové náklady. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

4 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
V zákonu o daních z příjmů jsou tyto výdaje (náklady) uvedeny v § 24, odst. 2. Patří mezi ně např. : odpisy hmotného majetku (daňové) [písm. a]; zůstatková cena hmotného majetku (daňová) [písm. b]; zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody do výše náhrad [písm. c]; příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního předpisu nebo je nutnou podmínkou k provozování podnikání [písm. d]; pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen [písm. e]; pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně z titulu pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu, odměny nebo sníženého platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) [písm. e]; pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jen pokud bylo zaplaceno) [písm. f]; výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí [písm. g]; nájemné u finančního leasingu (při splnění zákonných podmínek) [písm. h]; daň z převodu nemovitostí, pokud byla zaplacena [písm. ch]; daň z převodu nemovitostí, zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti (společné jmění manželů) [písm. u]; daň z nemovitostí, pokud byla zaplacena [písm. ch]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

5 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
silniční daň : zaplacená v.o.s. za společníky v.o.s zaplacená k.s. za komplementáře k.s. [písm. u]; zaplacená jedním z manželů (provozovatelem vozidla) druhým manželem, který je používá k podnikání a JSVČ [písm. u]; (předpis daně ) poplatníka daně [písm. ch]; poplatky [písm. ch] doměrek na dani z přidané hodnoty, dani z nemovitostí a dani z převodu nemovitostí; daň z příjmů zaplacená plátcem za poplatníka (výhra, cena) [písm. u]; daň z příjmů zaplacená v zahraničí v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku [písm. ch]; rezervy a opravné položky k pohledávkám podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů [písm. i]; výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců [písm. j]; výdaje (náklady) na pracovní cesty (maximálně do výše stanovené v zákoníku práce) [písm. k] : zaměstnanců; podnikatelů (OSVČ); spolupracujících osob (§13); společníků v.o.s.; komplementářů k.s.; škody [písm. l] : v důsledku živelných pohrom; způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

6 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany [písm. m]; účetní odpisy (ve vymezených případech) [písm. v]; zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů [písm. zi]; vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu, pokud není odpisováno [písm. zj]; výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení, pokud fyzická osoba nevede účetnictví [písm. zn]; výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle §7 související s úhradou zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání, které souvisejí s podnikatelskou a JSVČ, nejvýše do Kč, u osob se zdravotním postižením do Kč, resp. do Kč [písm. zo]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

7 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
náklady na exekuce [písm. zs]; jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti (za určitých podmínek) za dlužníkem [písm. y]: u něhož soud zrušil konkurs, protože majetek je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty; který je v úpadku a nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení); který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním vlastníkem spojenou osobou; na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba (a to na základě výsledků této dražby); jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (a to na základě provedení výsledků této exekuce). Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

8 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : u leasingové smlouvy sjednané do za podmínek, že : doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky, u nemovitostí nejméně 8 let; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena (při rovnoměrném odpisování); po ukončení finančního pronájmu zahrne poplatník majetek do svého obchodního majetku; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

9 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)
nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : u leasingové smlouvy sjednané od do : doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let; u leasingové smlouvy sjednané od 1. dubna 2009 do : doba nájmu u hmotného movitého majetku činí v odpisové skupině 1 nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, u nemovitostí nejméně 30 let; u leasingové smlouvy sjednané od do (tzv. superrychlý leasing) : doba nájmu u majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) 12 měsíců (1.OS) nebo 24 měsíců (2.OS); 5) U leasingové smlouvy sjednané od : ► doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování dle § 30 odst. 1, přičemž u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců; u nemovitostí doba nájmu musí trvat alespoň 30 měsíců. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

10 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
Výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. tzv. daňově neuznatelné náklady, jsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny v § 25, odst. 1. Patří mezi ně např. : výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku (kromě výjimek) [písm. a]; výdaje na zvýšení základního kapitálu (včetně splácení půjček) [písm. b]; odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob [písm. d]; pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby [písm. d]; pojistné hrazené za jednatele s.r.o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společností při výkonu funkce [písm. d]; vyplácené podíly na zisku [písm. e]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

11 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
penále, úroky z prodlení a pokuty (nesmluvní, nezaplacené) [písm. f]; přirážky ke zdravotnímu a sociálnímu pojistnému [písm. f]; zdravotní a sociální pojištění hrazené [písm. g];: v.o.s. za společníky v.o.s.; k.s. za komplementáře k.s.; poplatníkem s příjmy podle § 7 nebo z pronájmu (§9); výdaje nad limity stanovené zákony [písm. j]; výdaje (náklady) na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně [písm. i]; manka a škody přesahující náhrady [písm. n]; technické zhodnocení [písm. p]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

12 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
daně zaplacené za jiného poplatníka (kromě již uvedených případů daňové uznatelnosti) [písm. r]; daň dědická [písm. s]; daň darovací [písm. s]; daň z příjmů fyzických osob [písm. s]; daň z příjmů právnických osob [písm. s]; výdaje na reprezentaci (na pohoštění, občerstvení, dary) [písm. t]; výdaje na osobní potřebu poplatníka a výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku, který není zařazen v obchodním majetku poplatníka [písm. u]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

13 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)
finanční výdaje (úroky z úvěrů a půjček včetně souvisejících výdajů (nákladů) – za určitých podmínek [písm. w]; úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady, úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení jako příslušenství ke clu [písm. y]; finanční výdaje (náklady) u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat (1 % z  úhrnu nájemného), přičemž se to nevztahuje na finanční výdaje (náklady) u finančního leasingu hmotného majetku, které v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší Kč, hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)


Stáhnout ppt "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)"

Podobné prezentace


Reklamy Google