Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Ing. Václav Matras, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Ing. Václav Matras, DiS."— Transkript prezentace:

1 Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Ing. Václav Matras, DiS.

2 Obsah: 1.Daňově uznatelné výdaje (náklady). 2.Daňově neuznatelné výdaje (náklady). Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

3 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady) Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji (náklady) na: ►dosažení příjmu; ►zajištění příjmu; ►udržení příjmu. Tyto výdaje (náklady) se odpočítávají v prokázané výši od příjmů (výnosů) fyzické nebo právnické osoby a tak se promítají do dílčího základu daně fyzické osoby, resp. do základu daně právnické osoby. V praxi se tyto výdaje (náklady) označují jako daňově uznatelné, daňově účinné, daňově akceptovatelné nebo také jako daňové náklady. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

4 V zákonu o daních z příjmů jsou tyto výdaje (náklady) uvedeny v § 24, odst. 2. Patří mezi ně např. : 1)odpisy hmotného majetku (daňové) [písm. a]; 2)zůstatková cena hmotného majetku (daňová) [písm. b]; 3)zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody do výše náhrad [písm. c]; 4)příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního předpisu nebo je nutnou podmínkou k provozování podnikání [písm. d]; 5)pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen [písm. e]; 6)pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně z titulu pojištění rizika placení náhrady mzdy, platu, odměny nebo sníženého platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) [písm. e]; 7)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jen pokud bylo zaplaceno) [písm. f]; 8)výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí [písm. g]; 9)nájemné u finančního leasingu (při splnění zákonných podmínek) [písm. h]; 10)daň z převodu nemovitostí, pokud byla zaplacena [písm. ch]; 11)daň z převodu nemovitostí, zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti (společné jmění manželů) [písm. u]; 12)daň z nemovitostí, pokud byla zaplacena [písm. ch]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

5 13)silniční daň : ►zaplacená v.o.s. za společníky v.o.s ►zaplacená k.s. za komplementáře k.s. [písm. u]; ►zaplacená jedním z manželů (provozovatelem vozidla) druhým manželem, který je používá k podnikání a JSVČ [písm. u]; ►(předpis daně ) poplatníka daně [písm. ch]; 14)poplatky [písm. ch] 15)doměrek na dani z přidané hodnoty, dani z nemovitostí a dani z převodu nemovitostí; 16)daň z příjmů zaplacená plátcem za poplatníka (výhra, cena) [písm. u]; 17)daň z příjmů zaplacená v zahraničí v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku [písm. ch]; 18)rezervy a opravné položky k pohledávkám podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů [písm. i]; 19)výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců [písm. j]; 20)výdaje (náklady) na pracovní cesty (maximálně do výše stanovené v zákoníku práce) [písm. k] :  zaměstnanců; podnikatelů (OSVČ); spolupracujících osob (§13);  společníků v.o.s.; komplementářů k.s.; 21)škody [písm. l] :  v důsledku živelných pohrom;  způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

6 22)výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany [písm. m]; 23)účetní odpisy (ve vymezených případech) [písm. v]; 24)zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů [písm. zi]; 25)vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu, pokud není odpisováno [písm. zj]; 26)výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení, pokud fyzická osoba nevede účetnictví [písm. zn]; 27)výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle §7 související s úhradou zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání, které souvisejí s podnikatelskou a JSVČ, nejvýše do 10 000 Kč, u osob se zdravotním postižením do 13 000 Kč, resp. do 15 000 Kč [písm. zo]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

7 28)náklady na exekuce [písm. zs]; 29)jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti (za určitých podmínek) za dlužníkem [písm. y]: ►u něhož soud zrušil konkurs, protože majetek je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty; ►který je v úpadku a nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení); ►který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; ►který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním vlastníkem spojenou osobou; ►na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba (a to na základě výsledků této dražby); ►jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (a to na základě provedení výsledků této exekuce). Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

8 30)nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : 1)u leasingové smlouvy sjednané do 31.12.2007 za podmínek, že : ►doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 3 roky, u nemovitostí nejméně 8 let; ►doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání ►po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; ►kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena (při rovnoměrném odpisování); ►po ukončení finančního pronájmu zahrne poplatník majetek do svého obchodního majetku; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

9 30)nájemné u leasingu (finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku), který lze odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) : 2) u leasingové smlouvy sjednané od 1.1.2008 do 31.3.2009 : ►doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let; 3) u leasingové smlouvy sjednané od 1. dubna 2009 do 31.12.2010: ►doba nájmu u hmotného movitého majetku činí v odpisové skupině 1 nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, u nemovitostí nejméně 30 let; 4) u leasingové smlouvy sjednané od 20.7.2009 do 30.6.2010 (tzv. superrychlý leasing) : ►doba nájmu u majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) 12 měsíců (1.OS) nebo 24 měsíců (2.OS); 5) U leasingové smlouvy sjednané od 1.1.2011: ► doba nájmu hmotného movitého majetku činí alespoň minimální dobu odpisování dle § 30 odst. 1, přičemž u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 lze dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců; u nemovitostí doba nájmu musí trvat alespoň 30 měsíců. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 1. Daňově uznatelné výdaje (náklady)

10 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady) Výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. tzv. daňově neuznatelné náklady, jsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny v § 25, odst. 1. Patří mezi ně např. : 1)výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku (kromě výjimek) [písm. a]; 2)výdaje na zvýšení základního kapitálu (včetně splácení půjček) [písm. b]; 3)odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob [písm. d]; 4)pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby [písm. d]; 5)pojistné hrazené za jednatele s.r.o. z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společností při výkonu funkce [písm. d]; 6)vyplácené podíly na zisku [písm. e]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

11 7)penále, úroky z prodlení a pokuty (nesmluvní, nezaplacené) [písm. f]; 8)přirážky ke zdravotnímu a sociálnímu pojistnému [písm. f]; 9)zdravotní a sociální pojištění hrazené [písm. g];: ►v.o.s. za společníky v.o.s.; ►k.s. za komplementáře k.s.; ►poplatníkem s příjmy podle § 7 nebo z pronájmu (§9); 10)výdaje nad limity stanovené zákony [písm. j]; 11)výdaje (náklady) na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně [písm. i]; 12)manka a škody přesahující náhrady [písm. n]; 13)technické zhodnocení [písm. p]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

12 14)daně zaplacené za jiného poplatníka (kromě již uvedených případů daňové uznatelnosti) [písm. r]; 15)daň dědická [písm. s]; 16)daň darovací [písm. s]; 17)daň z příjmů fyzických osob [písm. s]; 18)daň z příjmů právnických osob [písm. s]; 19)výdaje na reprezentaci (na pohoštění, občerstvení, dary) [písm. t]; 20)výdaje na osobní potřebu poplatníka a výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku, který není zařazen v obchodním majetku poplatníka [písm. u]; Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)

13 21)finanční výdaje (úroky z úvěrů a půjček včetně souvisejících výdajů (nákladů) – za určitých podmínek [písm. w]; 22)úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady, úroky z odložené částky za dobu posečkání cla a úroky z prodlení jako příslušenství ke clu [písm. y]; 23)finanční výdaje (náklady) u finančního leasingu hmotného majetku, který lze odpisovat (1 % z úhrnu nájemného), přičemž se to nevztahuje na finanční výdaje (náklady) u finančního leasingu hmotného majetku, které v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší 1 000 000 Kč, 24)hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Český daňový systém Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) 2. Daňově neuznatelné výdaje (náklady)


Stáhnout ppt "Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Ing. Václav Matras, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google