Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1420 Datum vytvoření: 18.10.2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika dlouhodobého majetku. Dělení dlouhodobého majetku. Oceňování dlouhodobého majetku. Odpisy dlouhodobého majetku – základní informace. Používané účty u dlouhodobého majetku.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k objasnění celku - dlouhodobý majetek. Vhodný pro metodu výkladu. V učebním materiálu jsou zařazeny příklady jako ukázky.

4 Dlouhodobý majetek

5 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

6 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku Jedná se o majetek, který má dobu použitelnosti delší jak jeden rok a není určen k jednorázové spotřebě. Dlouhodobý majetek členíme dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobý hmotný majetek má hmotnou podstatu a řadíme mezi něj: - - pozemky, stavby, - - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší jak 40 000 Kč, pokud si účetní jednotka nestanoví jinak, - - pěstitelské celky trvalých porostů, - - dospělá zvířata. Pokud samostatné movité věci splňují délku použitelnosti, ale výše ocenění je nižší, jak stanovený limit (většinou 40 000 Kč), účtuje se o něm jako o drobném hmotném majetku – účet 501.

8 Dlouhodobý nehmotný majetek DNM Dlouhodobý nehmotný majetek je nemateriální povahy, v podstatě nelze uchopit. S dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší jak 60 000 Kč, pokud si účetní jednotka nestanoví jinak. Řadíme mezi něj: - - vynálezy a ochranné známky, - - projekty, - - software. - - technicky využitelné znalosti (know-how, licence) U nehmotného dlouhodobého majetku, pokud není splněn cenový limit (nejčastěji 60 000 Kč), účtujeme jej do nákladů v účtové skupině 51.

9 Dlouhodobý finanční majetek DFM Dlouhodobý finanční majetek představuje dlouhodobě vázané finanční prostředky nejčastěji v cenných papírech. Účtujeme o nich v účtové skupině 06. Jedná se o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet více jak jeden rok. Řadíme mezi něj: - - cenné papíry a podíly, - - dlouhodobě poskytnuté půjčky, - - ostatní dlouhodobý finanční majetek.

10 Oceňování dlouhodobého majetku 1. 1. Pořizovací cenou – cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady. cena, za kterou jsme náklady, které s pořízením majetek nakoupili souvisejí (např. doprava, montáž) 2. 2. Vlastními náklady – veškeré přímé i nepřímé náklady, které souvisejí s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností. 3. 3. Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, používá se u majetku pořízeného například darováním.

11 Příklad Pořizujeme dlouhodobý majetek a tudíž jej oceňujeme pořizovací cenou. Určete, zda uvedený náklad je či není součástí pořizovací ceny. - - projekt na výstavbuano - - vybavení skladu zásobamine - - pravidelný servis strojene - - náklady na opravu strojene - - clo u dovezeného stroje ano - - montáž strojeano - - doprava strojeano

12 Odpisy u dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se používáním opotřebovává, a to fyzicky i morálně. Toto opotřebení se vyjadřuje formou odpisů. Díky odpisům se cena dlouhodobého majetku dostává do nákladů, používá se účet 551 Odpisy. Druhy a výpočet odpisů bude vysvětlen v dalším učivu. Z dlouhodobého hmotného majetku nelze odpisovat pozemky, umělecká díla a sbírky, protože časem naopak zvyšují svoji hodnotu. Odpisům dále nepodléhá dlouhodobý finanční majetek, do nákladů se dostává až při prodeji, používá se účet 561 Prodané cenné papíry a podíly.

13 Používané účty u dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, skupina 02 - - stavby, účet 021 - - samostatné movité věci a soubory věcí, účet 022 - - pěstitelské celky trvalých porostů, účet 025 - - ostatní dlouhodobý hmotný majetek, účet 029 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, skupina 03 - - pozemky, účet 031 - - umělecká díla a sbírky, účet 032

14 Používané účty u dlouhodobého nehmotného a finančního majetku Dlouhodobý nehmotný majetek - - zřizovací výdaje, účet 011 - - software, účet 013 - - ocenitelná práva (technické poznatky, know-how, licence), účet 014 Dlouhodobý finanční majetek - - podíly v ovládaných a řízených osobách, účet 061 - - podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem, účet 062 - - ostatní cenné papíry a podíly, účet 063 - - dluhové cenné papíry držené do splatnosti, účet 065

15 Příklad Účetní jednotka stanovila ocenění pro zařazení do dlouhodobého majetku: u DHM nad 40 000 Kč, u DNM nad 60 000 Kč. Určete účet, který byste použili u majetku. - - firma koupila sklad 400 000 Kč 021 - - firma koupila účetní software 62 000 Kč 013 - - firma koupila software na vedení skladu 41 000 Kč 518 - - firma koupila starší auto 30 000 Kč 501 - - firma koupila materiál 250 000 Kč 111 - - firma koupila pc 45 000 Kč 022 - - firma koupila kancelářské papíry 5 000 Kč 501


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google