Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika dlouhodobého majetku. Dělení dlouhodobého majetku. Oceňování dlouhodobého majetku. Odpisy dlouhodobého majetku – základní informace. Používané účty u dlouhodobého majetku.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k objasnění celku - dlouhodobý majetek. Vhodný pro metodu výkladu. V učebním materiálu jsou zařazeny příklady jako ukázky.

4 Dlouhodobý majetek

5 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

6 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku Jedná se o majetek, který má dobu použitelnosti delší jak jeden rok a není určen k jednorázové spotřebě. Dlouhodobý majetek členíme dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobý hmotný majetek má hmotnou podstatu a řadíme mezi něj: - - pozemky, stavby, - - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší jak Kč, pokud si účetní jednotka nestanoví jinak, - - pěstitelské celky trvalých porostů, - - dospělá zvířata. Pokud samostatné movité věci splňují délku použitelnosti, ale výše ocenění je nižší, jak stanovený limit (většinou Kč), účtuje se o něm jako o drobném hmotném majetku – účet 501.

8 Dlouhodobý nehmotný majetek DNM Dlouhodobý nehmotný majetek je nemateriální povahy, v podstatě nelze uchopit. S dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší jak Kč, pokud si účetní jednotka nestanoví jinak. Řadíme mezi něj: - - vynálezy a ochranné známky, - - projekty, - - software. - - technicky využitelné znalosti (know-how, licence) U nehmotného dlouhodobého majetku, pokud není splněn cenový limit (nejčastěji Kč), účtujeme jej do nákladů v účtové skupině 51.

9 Dlouhodobý finanční majetek DFM Dlouhodobý finanční majetek představuje dlouhodobě vázané finanční prostředky nejčastěji v cenných papírech. Účtujeme o nich v účtové skupině 06. Jedná se o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet více jak jeden rok. Řadíme mezi něj: - - cenné papíry a podíly, - - dlouhodobě poskytnuté půjčky, - - ostatní dlouhodobý finanční majetek.

10 Oceňování dlouhodobého majetku Pořizovací cenou – cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady. cena, za kterou jsme náklady, které s pořízením majetek nakoupili souvisejí (např. doprava, montáž) Vlastními náklady – veškeré přímé i nepřímé náklady, které souvisejí s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, používá se u majetku pořízeného například darováním.

11 Příklad Pořizujeme dlouhodobý majetek a tudíž jej oceňujeme pořizovací cenou. Určete, zda uvedený náklad je či není součástí pořizovací ceny. - - projekt na výstavbuano - - vybavení skladu zásobamine - - pravidelný servis strojene - - náklady na opravu strojene - - clo u dovezeného stroje ano - - montáž strojeano - - doprava strojeano

12 Odpisy u dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se používáním opotřebovává, a to fyzicky i morálně. Toto opotřebení se vyjadřuje formou odpisů. Díky odpisům se cena dlouhodobého majetku dostává do nákladů, používá se účet 551 Odpisy. Druhy a výpočet odpisů bude vysvětlen v dalším učivu. Z dlouhodobého hmotného majetku nelze odpisovat pozemky, umělecká díla a sbírky, protože časem naopak zvyšují svoji hodnotu. Odpisům dále nepodléhá dlouhodobý finanční majetek, do nákladů se dostává až při prodeji, používá se účet 561 Prodané cenné papíry a podíly.

13 Používané účty u dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, skupina stavby, účet samostatné movité věci a soubory věcí, účet pěstitelské celky trvalých porostů, účet ostatní dlouhodobý hmotný majetek, účet 029 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, skupina pozemky, účet umělecká díla a sbírky, účet 032

14 Používané účty u dlouhodobého nehmotného a finančního majetku Dlouhodobý nehmotný majetek - - zřizovací výdaje, účet software, účet ocenitelná práva (technické poznatky, know-how, licence), účet 014 Dlouhodobý finanční majetek - - podíly v ovládaných a řízených osobách, účet podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem, účet ostatní cenné papíry a podíly, účet dluhové cenné papíry držené do splatnosti, účet 065

15 Příklad Účetní jednotka stanovila ocenění pro zařazení do dlouhodobého majetku: u DHM nad Kč, u DNM nad Kč. Určete účet, který byste použili u majetku. - - firma koupila sklad Kč firma koupila účetní software Kč firma koupila software na vedení skladu Kč firma koupila starší auto Kč firma koupila materiál Kč firma koupila pc Kč firma koupila kancelářské papíry Kč 501


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý majetek Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google