Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM = kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu = jedná se o odložení současné spotřeby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM = kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu = jedná se o odložení současné spotřeby."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lenka Štibrányiová

2 NÁZEV PREZENTACE | DATUM = kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu = jedná se o odložení současné spotřeby za účelem získání vyšších budoucích výnosů Podnikové pojetí investic = jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období

3 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Hmotné investice - výstavba nových budov, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků, s dobou použitelnosti delší než 1 rok;  Nehmotné investice – nákup know-how, licencí, softwaru apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok;  Finanční investice – nákup dlouhodobých CP, půjčení peněz s cílem získání úroků, dividend nebo zisku. Jaké znáte způsoby pořízení investičního majetku???

4 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Nákupem (stroje, výrobní zařízení, cenné papíry);  Investiční výstavbou a) dodavatelským způsobem (budovy, haly), b) ve vlastní režii;  Bezúplatným nabytím po ukončení finančního leasingu;  Darováním. Z jakých prostředků lze tyto zdroje financovat??

5 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Vlastní zdroje:  Odpisy,  Zisk,  Výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku,  Nově vydané akcie nebo vklady společníků.  Cizí zdroje  Investiční úvěry,  Vydané dluhopisy,  Leasing,  Dotace ze státního nebo místních rozpočtů

6 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Založeno na porovnávání vynaloženého kapitálu s příjmy, které investice přinese  Rozhodující kritéria:  Rentabilita = vztah mezi ziskem a náklady, které pořízení a provoz investice stojí  Rizikovost = stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů  Doba splácení = doba přeměny investice zpět do peněžní formy

7 NÁZEV PREZENTACE | DATUM 1) stanovení kapitálových výdajů na investici; 2) odhadnutí budoucích peněžních příjmů plynoucích z navrhované investice; 3) výběr metody vyhodnocení investičního projektu

8 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Výdaje na pořízení pozemků, strojů a zařízení;  výdaje na projektovou a přípravnou dokumentaci;  výdaje na vývoj a výzkum, které souvisí s investicí;  výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného dlouhodobého majetku;  výdaje na přeškolení pracovníků;  výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku

9 NÁZEV PREZENTACE | DATUM Obtížnější či jednodušší než u výdajů???  příjmy z tržeb (výnosy  příjmy);  odpisy (protože nejsou peněžním výdajem)  příjem z prodeje zařízení po skončení jeho životnosti

10 NÁZEV PREZENTACE | DATUM metody statické – nezohledňující faktor času:  doba úhrady (návratnosti, splácení),  Rentabilita (výnosnost) investice (ROI), metody dynamické – zohledňující faktor času:  čistá současná hodnota,  vnitřní výnosové procento,  diskontovaná doba úhrady,  index rentability.

11 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Doba úhrady = doba, za kterou kumulované příjmy uhradí celkové investiční výdaje projektu. Doba úhrady = investiční náklady / roční příjem (roky)  Pravidlo investování: Investice je výhodná v případě, pokud je doba úhrady kratší, než je očekávaná doba životnosti investice  Výnosnost (rentabilita) investice ROI = kolik haléřů zisku přináší jedna investovaná koruna ROI = průměrný roční čistý zisk / investiční náklady * 100 (%)

12 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Čistá současná hodnota = součet diskontovaných čistých peněžních toků za celou dobu životnosti investice Ctpeněžní tok realizovaný od referenčního data za t období, idiskontní míra jako desetinné číslo ndoba životnosti investice (roky). Pravidlo investování založené na ČSH: ČSH > 0 přijmout investici ČSH = 0 bylo dosaženo právě požadované výnosnosti ČSH < odmítnout investici

13 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Vnitřní výnosové procento = nalézt diskontní míru, při které se ČSH = 0, nebo při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici Pravidlo investování založené na VVP i*  i přijmout investici VVP se porovnává s požadovanou výnosností.

14 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Diskontovaná doba úhrady = doba, za kterou kumulované diskontované příjmy plynoucí z investice uhradí diskontované kapitálové výdaje  Pravidlo investování – investice je výhodná, pokud je diskontovaná doba úhrady kratší, než je očekávaná doba životnosti investice

15 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Index rentability = podíl diskontovaných čistých příjmů a diskontovaných investičních nákladů Vztah mezi ČSH a IR: ČSH = 0 ↔ IR = 1 ČSH > 0 ↔ IR > 1 ČSH < 0 ↔ IR < 1 Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže IR je větší než 1.

16  Softwarová firma investovala 1 mil. Kč do nákupu počítačů s předpokládanou životností 4 roky. Přitom se rozhodla, že počítače bude odpisovat rovnoměrně. Předpokládané tržby firmy a její ostatní náklady v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce. Najděte odpovídající peněžní toky (cash flow), jestliže firma odvádí daň z příjmů právnických osob (19 %). Zároveň vyhodnoťte ekonomickou efektivnost daného investičního záměru pomocí všech metod.


Stáhnout ppt "Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM = kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu = jedná se o odložení současné spotřeby."

Podobné prezentace


Reklamy Google