Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lenka Štibrányiová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lenka Štibrányiová"— Transkript prezentace:

1 Ing. Lenka Štibrányiová
INVESTIČNÍ ČINNOST Ing. Lenka Štibrányiová

2 INVESTICE = kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu = jedná se o odložení současné spotřeby za účelem získání vyšších budoucích výnosů Podnikové pojetí investic = jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období NÁZEV PREZENTACE | DATUM

3 KLASIFIKACE INVESTIC V PODNIKU
Hmotné investice - výstavba nových budov, nákup pozemků, strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků, s dobou použitelnosti delší než 1 rok; Nehmotné investice – nákup know-how, licencí, softwaru apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok; Finanční investice – nákup dlouhodobých CP, půjčení peněz s cílem získání úroků, dividend nebo zisku. Jaké znáte způsoby pořízení investičního majetku??? NÁZEV PREZENTACE | DATUM

4 ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Nákupem (stroje, výrobní zařízení, cenné papíry); Investiční výstavbou a) dodavatelským způsobem (budovy, haly), b) ve vlastní režii; Bezúplatným nabytím po ukončení finančního leasingu; Darováním. Z jakých prostředků lze tyto zdroje financovat?? NÁZEV PREZENTACE | DATUM

5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC
Vlastní zdroje: Odpisy, Zisk, Výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku, Nově vydané akcie nebo vklady společníků. Cizí zdroje Investiční úvěry, Vydané dluhopisy, Leasing, Dotace ze státního nebo místních rozpočtů NÁZEV PREZENTACE | DATUM

6 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC
Založeno na porovnávání vynaloženého kapitálu s příjmy, které investice přinese Rozhodující kritéria: Rentabilita = vztah mezi ziskem a náklady, které pořízení a provoz investice stojí Rizikovost = stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů Doba splácení = doba přeměny investice zpět do peněžní formy NÁZEV PREZENTACE | DATUM

7 POSTUP HODNOCENÍ INVESTICE
stanovení kapitálových výdajů na investici; odhadnutí budoucích peněžních příjmů plynoucích z navrhované investice; výběr metody vyhodnocení investičního projektu NÁZEV PREZENTACE | DATUM

8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NA INVESTICI
Výdaje na pořízení pozemků, strojů a zařízení; výdaje na projektovou a přípravnou dokumentaci; výdaje na vývoj a výzkum, které souvisí s investicí; výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného dlouhodobého majetku; výdaje na přeškolení pracovníků; výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku NÁZEV PREZENTACE | DATUM

9 ODHAD BUDOUCÍCH PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ
Obtížnější či jednodušší než u výdajů??? příjmy z tržeb (výnosy  příjmy); odpisy (protože nejsou peněžním výdajem) příjem z prodeje zařízení po skončení jeho životnosti NÁZEV PREZENTACE | DATUM

10 METODY HODNOCENÍ INVESTIC
metody statické – nezohledňující faktor času: doba úhrady (návratnosti, splácení), Rentabilita (výnosnost) investice (ROI), metody dynamické – zohledňující faktor času: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba úhrady, index rentability. NÁZEV PREZENTACE | DATUM

11 STATICKÉ METODY HODNOCENÍ
Doba úhrady = doba, za kterou kumulované příjmy uhradí celkové investiční výdaje projektu. Doba úhrady = investiční náklady / roční příjem (roky) Pravidlo investování: Investice je výhodná v případě, pokud je doba úhrady kratší , než je očekávaná doba životnosti investice Výnosnost (rentabilita) investice ROI = kolik haléřů zisku přináší jedna investovaná koruna ROI = průměrný roční čistý zisk / investiční náklady * 100 (%) NÁZEV PREZENTACE | DATUM

12 DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ
Čistá současná hodnota = součet diskontovaných čistých peněžních toků za celou dobu životnosti investice Ct peněžní tok realizovaný od referenčního data za t období, i diskontní míra jako desetinné číslo n doba životnosti investice (roky). Pravidlo investování založené na ČSH: ČSH > 0 přijmout investici ČSH = 0 bylo dosaženo právě požadované výnosnosti ČSH < odmítnout investici NÁZEV PREZENTACE | DATUM

13 DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ
Vnitřní výnosové procento = nalézt diskontní míru, při které se ČSH = 0, nebo při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici Pravidlo investování založené na VVP i*  i přijmout investici VVP se porovnává s požadovanou výnosností. NÁZEV PREZENTACE | DATUM

14 DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ
Diskontovaná doba úhrady = doba, za kterou kumulované diskontované příjmy plynoucí z investice uhradí diskontované kapitálové výdaje Pravidlo investování – investice je výhodná, pokud je diskontovaná doba úhrady kratší, než je očekávaná doba životnosti investice NÁZEV PREZENTACE | DATUM

15 DYNAMICKÉ METODY HODNOCENÍ
Index rentability = podíl diskontovaných čistých příjmů a diskontovaných investičních nákladů Vztah mezi ČSH a IR: ČSH = 0 ↔ IR = 1 ČSH > 0 ↔ IR > 1 ČSH < 0 ↔ IR < 1 Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže IR je větší než 1. NÁZEV PREZENTACE | DATUM

16 PŘÍKLAD Č. 1 Softwarová firma investovala 1 mil. Kč do nákupu počítačů s předpokládanou životností 4 roky. Přitom se rozhodla, že počítače bude odpisovat rovnoměrně. Předpokládané tržby firmy a její ostatní náklady v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce. Najděte odpovídající peněžní toky (cash flow), jestliže firma odvádí daň z příjmů právnických osob (19 %). Zároveň vyhodnoťte ekonomickou efektivnost daného investičního záměru pomocí všech metod.


Stáhnout ppt "Ing. Lenka Štibrányiová"

Podobné prezentace


Reklamy Google