Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika investic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika investic."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika investic

2 Celkové investice v podniku IB = IN + IR IN ... investice netto, čisté
Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Investice jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch vyšší budoucí nejisté hodnoty. V rámci stavebního podniku se jedná zejména o obstarávání dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančního majetku. Celkové investice v podniku IB = IN + IR IN ... investice netto, čisté IR ... restituční neboli obnovovací investice IB ... investice brutto, hrubé - představují celkové investice společnosti Modernizační investice Racionalizační investice Modernizační investice – obnova opotřebovaného zařízení a získání nového, které rozšíří kapacitu podniku. Racionalizační investice – obnova opotřebovaného zařízení při zachování kapacity, ale docílení nižších výrobních nákladů. P3_Investice

3 Investice podle předmětu investování
Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Investice podle předmětu investování Reálné (věcné) investice Přímé podnikání ve výrobě a službách; Pořízení nemovitostí, sbírek, uměleckých předmětů nebo drahých kovů. Finanční investice Peněžní vklady; Depozitní certifikáty; Dluhopisy; Akcie; Pojistky a renty; Finanční spoluúčast na podnikání jiných; Majetkové a podílové listy; Odvozené cenné papíry (opce, opční poukázky, termínované kontrakty). Investice nehmotné. Investice do vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje; Reklamy nebo sociálních služeb. Finanční investice mají charakter majetkové transakce mezi lidmi. Představují kontrakty napsané na papíře, na jehož základě může investor uplatňovat určitá majetková práva. Většina těchto listin patří mezi tzv. cenné papíry. Finanční investice mají tedy především formu investování do cenných papírů. Investice nehmotné-zvláštním znakem této skupiny je to, že nelze k potřebným peněžním výdajům přiřadit jimi docílené peněžní příjmy. P3_Investice

4 Investiční prostor – výnos, stupeň likvidity a riziko, které probíhají v čase.
představuje všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy do ní vložíme peněžní prostředky až do okamžiku posledního příjmu (např.likvidace) této investice. Stupeň likvidity představuje rychlost s jakou jsme schopni přeměnit naši investici zpět na hotové peněžní prostředky. Riziko představuje možné odchýlení skutečných výnosů od očekávaných. P3_Investice

5 Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Schodiště likvidity Na vrcholu leží investice vysoce likvidní, směrem dolů se likvidita snižuje. P3_Investice

6 Bezpečnostní pyramida
Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Bezpečnostní pyramida Na základě dlouhodobého sledování kapitálových trhů byla vytvořena bezpečnostní pyramida, v základně leží investice nejbezpečnější, směrem k vrcholu se riziko investic zvyšuje. P3_Investice

7 Plánování a efektivnost investic
Plánování investic Zjištění odbytových možnosti podniku; Vytvoření plánu produkce; Analýza potřeba výrobních činitelů (vstupů); ? Potřeba rozšíření stávajících kapacit?; Investice. P3_Investice

8 Vhodnost investic – ekonomické hodnocení
Celkové investiční náklady – potřeba kapitálu Výnosy projektu Provozní (výrobní) náklady projektu Zisk/ztráta Výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti P3_Investice

9 Celkové investiční náklady – potřeba kapitálu
pořízení stálých aktiv pozemky, budovy, stroje a zařízení, patenty, průmyslová vlastnická práva,… pořízení pracovního kapitálu zásoby – suroviny, pomocný materiál, náhradní díly, … P3_Investice

10 Výnosy V = Q . c kde Q ... množství vyrobeného zboží (m.j.)
c ... jednotková cena daného zboží (Kč/m.j.) Výnosy: Tržby za prodané výrobky Tržby za poskytované služby Finanční výnosy P3_Investice

11 Provozní (výrobní) náklady projektu
Nv = NM + M + Od + Os Druhového členění nákladů podle spotřeby vstupních faktorů: materiálové mzdové odpisové ostatní a dále finanční P3_Investice

12 Zisk zisk = výnosy – výrobní náklady – finanční náklady
zisk po zdanění = zisk – daň z příjmu P3_Investice

13 Efektivnost investic – statické metody
Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Efektivnost investic – statické metody Rentabilita rentabilita = zisk x 100/kapitál [%] Doba návratnosti představuje počet let, za které projekt vytvoří čisté peněžní toky (CF) ve výši investovaných nákladů. Převzato ze skript – Marková … P3_Investice

14 Efektivnost investic – dynamické metody
NPV – Čistá současná hodnota (Net Present Value) IRR – Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) P3_Investice

15 Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Čistá současná hodnota NPV představuje přírůstek zdrojů podniku, plynoucí z investice do reálných aktiv při zohlednění časové hodnoty peněz Kde: PV … současná hodnota v Kč IN … investiční náklad v Kč r … diskontní sazba v %/100 n … délka hodnoceného období v letech Pravidla pro rozhodování: NPV > 0 investovat (výnosnost vyšší než zadané r) NPV = 0 investovat (výnosnost rovna zadanému r) NPV < 0 neinvestovat (výnosnost nižší než zadané r) Diskontní sazba – požadovaná rentabilita investice, rovná jiné investiční příležitosti nebo stávající rentabilitě podniku. P3_Investice

16 Vnitřní výnosové procento – IRR představuje procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období. odhad hodnoty IRR projektu výpočet NPV pro toto IRR porovnání s rozhodovacími kritérii: NPV = odhad správný NPV > odhad nízký NPV < odhad vysoký postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné NPV a záporné NPV dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR kde r1...odhadované IRR pro kladnou NPV r2...odhadované IRR pro zápornou NPV P3_Investice


Stáhnout ppt "Ekonomika investic."

Podobné prezentace


Reklamy Google