Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní finanční výkazy. Účetní závěrka obsahuje sestavení těchto účetních výkazů:  Rozvaha (bilance)  Výkaz zisku a ztráty  Přílohy (včetně Výkazu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní finanční výkazy. Účetní závěrka obsahuje sestavení těchto účetních výkazů:  Rozvaha (bilance)  Výkaz zisku a ztráty  Přílohy (včetně Výkazu."— Transkript prezentace:

1 Základní finanční výkazy

2 Účetní závěrka obsahuje sestavení těchto účetních výkazů:  Rozvaha (bilance)  Výkaz zisku a ztráty  Přílohy (včetně Výkazu cash-flow)

3 Rozvaha (bilance)  Přehled o majetku podniku a jeho struktuře (aktiva) a o jeho kapitálovém krytí vlastním a cizím kapitálem (pasiva) k určitému datu.  Platí zde bilanční princip: Aktiva = Pasiva

4 Aktiva – majetková strukturaPasiva – finanční struktura 1. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2. Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek 3. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - finanční majetek 4. Ostatní aktiva - náklady příštích období - příjmy příštích období 1. Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaří běžného účetního období 2. Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasíva - výdaje příštích období - výnosy příštích období Rozvaha

5 Struktura rozvahy (bilance)  Rozvaha má předem stanovený obsah a sestavuje se do předepsaných formulářů.  Na straně aktiv se údaje zapisují do čtyř sloupců:  Sloupec 1 (brutto) – aktiva se uvádějí v hrubé hodnotě (t. j. nesnížená o oprávky a opravné položky

6 Struktura rozvahy (bilance)  Sloupec 2 (korekce) – obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus  Sloupec 3 (netto) – uvádí hrubou hodnotu sníženou o korekci.  Sloupec 4 – obsahuje hodnoty z minulého období v netto výši

7  Na straně pasiv zapisujeme pouze do dvou sloupců:  Sloupec 5 – stav pasiv za běžné období  Sloupec 6 – stav pasiv za minulé období

8 Výkaz zisku a ztrát  Spočívá v měření výsledků hospodaření firmy a zjistí se rozdílem mezi výnosy a náklady firmy za dané účetní období.  Vztahuje se k určitému časovému intervalu (ročnímu, popř. kratšímu) je přehledem o výsledkových operacích za tento interval.

9 Výsledek hospodaření Zisk (výnosy > náklady) Ztráta (výnosy < náklady)

10 Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát:  podrobně zachycuje toky nákladů a výnosů  informuje o výši výsledku hospodaření, který byl za dané období vytvořen  informuje o objemech a skladbě nákladů a výnosů, které se na jeho dosažení podílely Náklady a výnosy jsou uspořádány dle aktivit do oblastí:  provozní  finanční  mimořádné

11  Náklady  představují peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů,  se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku vykazovaný v rozvaze (snížení netto aktiv)  ve výkazu zisků a ztrát se projeví jako spotřeba, opotřebení majetku, přírůstek závazků  Výnosy  představují peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku (např. vyrobené výrobky)  představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb,

12 Struktura výkazu zisku a ztráty  Údaje ve výkazu zisku a ztráty se uvádějí do dvou sloupců:  Sloupec 1 – představuje údaje za běžné období  Sloupec 2 – přestavuje údaje za minulé období

13  Běžná činnost  Běžná činnost je součtem provozního HV a finančního HV, snížený o daň za běžnou činnost.  Mimořádná činnost  představuje HV, kterého je dosaženo z nepravidelných a neočekávaných operací podniku a vyjadřuje rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady

14 Rozdělení výsledku hospodaření Provozní výsledek hospodaření  Představuje rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření  Rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost  je součtem VH z provozní a finanční činnosti upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmů za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření  Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti Výsledek hospodaření za účetní období  je součtem VH za běžné období a mimořádného VH  Představuje disponibilní zisk (čistý zisk – zisk po zdanění), případně ztrátu

15 Příloha  Příloha nemá povinnou formu, ale má stanovený obsah.  Firmy, které mají povinný audit sestavují přílohu v plném rozsahu, která se skládá ze čtyř dílů: 1. Obecné údaje o firmě 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4. Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

16 1. Obecné údaje o firmě  Popis firmy – název, právní forma podnikání, sídlo firmy, místo podnikání, předmět podnikání, datum vzniku firmy  Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů  Údaje o osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv ve firmě  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období atd.

17 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách  Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku  Způsoby sestavování odpisových plánů a použité odpisové metody  Způsob stanovení opravných položek  Způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč atd.

18 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty  Důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu zisku a ztráty vyčíst  Rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů  Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období  Informace o výši splatných závazků za sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění  Informace o výši daňových nedoplatků firmy atd.

19 4. Výkaz cash flow  Výkaz cash flow poskytuje informace o přírůstku či úbytku peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za účetní období.  Nepoměřuje výnosy a náklady, ale příjmy a výdaje.  Zkoumá příčiny přírůstků nebo úbytků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

20  Peněžními ekvivalenty je krátkodobý finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za peněžní prostředky a nepředpokládají se významné změny hodnoty v čase (např. likvidní cenné papíry k obchodování, vklady s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou)

21  Zdrojem informací pro výpočet a sestaveni CF jsou:  Rozvaha k počátku účetního období  Rozvaha ke konci účetního období  Výkaz zisku a ztráty za běžné období  Dále vycházíme z účetnictví z některých syntetických a analytických účtů

22 Využití výkazu CF Účelem výkazu CF je podat přehled o:  Finančních zdrojích z vlastní činnosti a cizích zdrojích ve vztahu k jednotlivým formám jejich užití  Finanční situaci podniku (změnách ve finanční situaci podniku v rámci účetního období se zaměřením na likviditu, solventnost a jejich vývoj)  Změny stavu peněžních prostředků jako ukazatele vyjadřující likviditu podniku (doložení přírůstků a úbytků peněžních prostředků za sledované účetní období přetransformované na tvorbu finančních zdrojů a jejich užití v souladu s jejich požadavky)

23 Cash flow se využívá:  k analýze příčin změn stavu peněžních prostředků  při krátkodobém a dlouhodobém plánování  k posuzování finanční stability podniku  k hodnocení efektivnosti podnikových investic


Stáhnout ppt "Základní finanční výkazy. Účetní závěrka obsahuje sestavení těchto účetních výkazů:  Rozvaha (bilance)  Výkaz zisku a ztráty  Přílohy (včetně Výkazu."

Podobné prezentace


Reklamy Google