Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakultativní výkazy finančního účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakultativní výkazy finančního účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Fakultativní výkazy finančního účetnictví
Cash-flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu

2 Přehled o peněžních tocích
Je upraven Zákonem o účetnictví,Prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a ČÚS č. 023 Od r v USA povinnou součástí účetní závěrky Od r povinným výkazem ve VB Od r doporučuje IV. Direktiva EU Od r v platnosti IAS 7 – Cash flow V ČR – povinný pro auditované účetní jednotky

3 CF odpovídá manažerům na otázku, odkud se peníze a peněžní ekvivalenty vzaly a kam se poděly
CF umožňuje vypreparovat peněžní prostředky z výnosů a nákladů, identifikovat jejich původ a případně určit jejich další užití.

4 Teorie cash flow CF – je definován jako skutečný pohyb (tok)
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů podniku za určité období Čistý CF = peněžní příjmy – peněžní výdaje za určité období Čistý CF – kladný x záporný CF – je východiskem pro řízení likvidity - schopnosti uhrazovat závazky

5 Peněžní prostředky: peníze v pokladně, peníze na běžných účtech (ne termínovaných), ceniny, peníze na cestě Peněžní ekvivalenty: aktiva snadno přeměnitelná na peníze – dluhopisy, státní pokladniční poukázky, peníze na termínovaných účtech (3m)….

6 Náklady x výdaje Výnosy x příjmy = ne každý náklad je peněžním výdajem a naopak a ne každý výnos je peněžním příjmem a naopak Tzn. nelze identifikovat pohyb peněžních prostředků sledováním nákladů, výnosů a výsledku hospodaření

7 Vztah CF a zisku Zisk ≠ dostatek peněžních prostředků Zisk = výnosy – náklady Transformace zisku v peněžní prostředky = dobrá platební schopnost podniku

8 Z hlediska vztahu CF a zisku rozlišujeme tyto situace
Výsledek hospodaření je přímo transformován v peníze- situace, kdy náklady jsou zároveň peněžními výdaji a výnosy peněžními příjmy – př. Nákup materiálu za hotové, tržby za hotové, platba úroků z BÚ, připsané úroky apod. Je tvořen výsledek hospodaření, ale bez tvorby peněžního toku, náklady nejsou výdaje a výnosy nejsou příjmy, např. výdej materiálu do spotřeby, ´vyfakturovaný prodej výrobků, odpisy strojů Je tvořen CF ale bez tvorby výsledku hospodaření –vynaložené či přijaté peníze nepředstavují vznik N a V, např. úhrady pohledávek a závazků, nákup zboží za hotové, vrácení nadměru DPH apod. Situace 2. a 3. způsobují rozdíly mezi ziskem a CF

9 Metody vykazování Cash flow
a) Přímá metoda je založena na vykazování skutečných příjmů a výdajů, které se uspořádají podle činností. Pro tuto metodu musí být speciálně uzpůsoben účetní software. a1) čistá přímá metoda a2) nepravá přímá metoda b) Nepřímá metoda

10 Čistá přímá metoda je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů a jejich agregaci do předem vymezených položek – 211, 221, 261 atd. je problémová, neboť peněžní účty neumožňují zjistit účel, tato metoda neumožňuje rozčlenit přehled CF na provozní, investiční a finanční činnost, bylo by tedy nutné zavést k těmto účtům rozsáhlejší analytickou evidenci

11 Nepravá přímá metoda nevyžaduje úpravy účetního systému a spokojí se s daty běžné poskytovanými z účetnictví výnosy a náklady daného účetního období se při použití této metody korigují o změny položek rozvahy na příjmy a výdaje např. náklady na materiál se upravují na výdaje o změny stavu závazků k dodavatelům materiálu, tržby z prodeje se korigují o hodnotu pohledávek apod.

12 Nepřímá metoda CF Je založena na úpravě výsledku hospodaření:
O nepeněžní operace (náklady, které nejsou spojeny s úbytkem peněz – např. odpisy, tvorba rezerv atd. a výnosy, které nejsou spojeny s přírůstkem peněz – např. snížení rezervy atd.) O dopad operací, které mají vliv na rozvahu (tzn. změna stavu zásob, změna stavu pohledávek, změna stavu závazků)

13 Cash flow z provozní činnosti
Zjišťování cash flow nepřímou metodou (CF z provozní činnosti, zjednodušený postup) Výsledek hospodaření podniku po zdanění Úpravy o nepeněžní operace + náklady, které nejsou zároveň výdaji - výdaje, které nejsou zároveň náklady + příjmy, které nejsou zároveň výnosy - výnosy, které nejsou zároveň příjmy Změny pracovního kapitálu + přírůstky krátkodobých závazků - přírůstky pohledávek a zásob Cash flow z provozní činnosti Zdroj: vlastní zpracování

14 Přehled o peněžních tocích
Peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti

15 Struktura přehledu CF Provozní činnost – základní výdělečná činnost ú.j. a ostatní činnosti, které nelze přiřadit k finanční či investiční činnosti. peněžní úhrady od odběratelů-za výrobky, zboží, služby,… peněžní platby dodavatelům-za materiál.. peněžní platby zaměstnancům příjmy a výdaje z mimořádné činnosti splatná daň z příjmů – včetně záloh

16 Struktura přehledu CF 2) Investiční činnost
informuje o tom, v jaké míře podnik vynakládá peníze na dlouhodobá aktiva, která budou v budoucnu generovat zisk, zahrnuje nabývání a pozbývání dlouhodobých aktiv (eventuálně úvěrů, půjček a výpomocí, které nelze považovat za provozní a finanční činnost – ke spřízněným osobám)

17 Struktura přehledu CF Do peněžních toků z investiční činnosti patří:
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy ze splátek úvěrů a půjček od spřízněných osob Platby za pořízení dlouhodobých aktiv Platby související s poskytnutím úvěrů a půjček spřízněným osobám

18 Struktura přehledu CF 3. Finanční činnost
Je tvořena případy, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků Do CF z finanční činnosti patří: příjmy z emise akcií, dluhopisů, příjmy z peněžních darů, příjmy od vlastníků na úhradu ztrát minulých období výplata dividend atd..

19 Strukturu celkového CF lze znázornit takto:
A Počáteční zůstatek peněz a peň. ekvivalentů B Peněžní tok (CF) z provozní činnosti C Peněžní tok (CF) z investiční činnosti D Peněžní tok (CF) z finanční činnosti E Zvýšení (snížení) peněžních prostředků F Konečný zůstatek peněz a peň. ekvivalentů A+B+C+D = F A+E = F

20 Vazby mezi výkazem CF a ostatními výkazy
Vazba mezi výkazem CF a rozvahou – konečný stav peněžních prostředků a pen.ekvivalentů v CF = konečný stav PP a PE v rozvaze Vazba mezi výkazem Z/Z a rozvahou = VH se v obou výkazech musí shodovat Pokud není soulad mezi CF a rozvahou – zdůvodnění rozdílů v příloze (příčina např. rozdílné třídění činností v účtové osnově a ve výkazu CF

21 Přehled o změnách vlastního kapitálu
Cíl výkazu = rozšířit vypovídací schopnost účetní závěrky o informace týkající se příčin změn celkové výše i jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi rozvahovými dny Je upraven Zákonem o účetnictví a Prováděcí vyhláškou č. 500/2002 k tomuto zákonu § 44 Informace o změnách vl. kapitálu mohou být obsaženy v tomto přehledu, či jako doplňující informace k rozvaze v rámci přílohy Opět povinný pro auditované účetní jednotky

22 Přehled o změnách vl. kapitálu
je těsně spjat s rozvahou - změny stavů jednotlivých složek VK v rozvaze a přehledu se musí shodovat, je těsně spjat s výsledovkou, která vysvětluje vznik výsledku hospodaření, který je dále analyzován v přehledu, má vztah s přehledem CF prostřednictvím příjmů a výdajů s dopadem na VK, pro jeho sestavení je nutné vést přehlednou analytickou evidenci k syntet. účtům VK – 411,..

23 Vzor přehledu o změnách VK

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Fakultativní výkazy finančního účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google