Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví Ladislav Šiška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví Ladislav Šiška."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví Ladislav Šiška

2 Účetní závěrka = finanční výkazy
základní výkazy: rozvaha počáteční a konečná stavy majetku a závazků toky za období: výsledovka = výkaz zisku a ztráty na akruální bázi (z angl. accrual = přírůstek, nahromadění) peněžně oceněné vstupy a výstupy přehled peněžních toků peněžní princip 2

3 Rozvaha – stav k určitému okamžiku!
AKTIVA (majetkové hodnoty) Dlouhodobý majetek(stáláA) Pořizovací ceny - Oprávky (kumulace odpisů) Oběžná aktiva Pohledávky Zásoby Materiál Výrobky, NV, polotovary Zboží Finanční majetek Peníze Bankovní účty PASIVA (zdroje financování) Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisků Kumulované výsledky min. období Výsledek hospodaření běžného období Cizí zdroje Závazky (krátko-, dlouhodobé) Bankovní úvěry

4 Výsledovka (výkaz zisku a ztrát) - toky za období na akruální bázi
+ Tržby za prodej zboží - Náklady na prodej zboží + Tržby za prodej výrobků a služeb +/- Změna stavu zásob vytvoř. vlastní činností - Výrobní spotřeba = Přidaná hodnota - Osobní náklady - Odpisy = provozní výsledek hospodaření +/- Finanční výsledek hospodaření - Daň z příjmů = Výsledek hospodaření běžného období

5 Přehled peněžních toků - toky za období na peněžní bázi
Počáteční stav peněžních prostředků + Příjmy z prodeje zboží, výrobků, služeb - výdaje za nákup zboží, materiálu, služeb ... = Provozní peněžní tok + Čisté příjmy z prodeje majetku - Výdaje na nové investice = Investiční peněžní tok + Přijetí úvěru, vklady vlastníků apod. - Platby úmoru, výplata dividend apod. = Peněžní tok z financování Konečný stav pen. prostředků (počáteční stav + všechny peněžní toky za období)

6 Peněžní vs. akruální báze
příjmy a výdaje = peněžní toky zobrazení podnikatelské činnosti na peněžní bázi výnosy a náklady na tzv. akruální bázi z anglického „accrual“ = přírůstek (v daném případě užitku, ekonomického prospěchu) výnosy – náklady = zisk

7 Provozní a finanční cyklus
Prodej zboží dle kupní smlouvy zákazníkovi. Faktura za 100 tis. Kč Náklad 80 tis. Kč úbytek zboží odebraného zákazníkem Výnos 100 tis. Kč =ZISK 20 tis. Kč Zákazník zaplatil fakturu za 100 tis. Kč Příjem peněžních prostředků 100 tis. Kč Nakoupeno zboží na fakturu za 80 tis. Kč (tj. získali jsme užitečný majetek v podobě zásob zboží... Platba dodavateli 80 tis. Kč Výdaj tj. úbytek našich peněžních prostředků 80 tis. Kč Zánik závazku 8. 12. 28.12. 31.12. 10.1. 11. 2. čas ...a zároveň nám vznikl závazek zaplatit dodavateli)

8 Provozní a finanční cyklus
Prodej zboží dle kupní smlouvy zákazníkovi. Faktura za 100 tis. Kč Náklad 80 tis. Kč úbytek zboží odebraného zákazníkem Výnos 100 tis. Kč =ZISK 20 tis. Kč Zákazník zaplatil fakturu za 100 tis. Kč Příjem peněžních prostředků 100 tis. Kč Nakoupeno zboží na fakturu za 80 tis. Kč (tj. získali jsme užitečný majetek v podobě zásob zboží... Platba dodavateli 80 tis. Kč Výdaj tj. úbytek našich peněžních prostředků 80 tis. Kč Zánik závazku Doba obratu zboží [33 dnů] Doba obratu pohledávek [32] 8. 12. 28.12. 31.12. 10.1. 11. 2. PROVOZNÍ CYKLUS [65 dnů] čas ...a zároveň nám vznikl závazek zaplatit dodavateli)

9 Provozní a finanční cyklus
Prodej zboží dle kupní smlouvy zákazníkovi. Faktura za 100 tis. Kč Náklad 80 tis. Kč úbytek zboží odebraného zákazníkem Výnos 100 tis. Kč =ZISK 20 tis. Kč Zákazník zaplatil fakturu za 100 tis. Kč Příjem peněžních prostředků 100 tis. Kč Nakoupeno zboží na fakturu za 80 tis. Kč (tj. získali jsme užitečný majetek v podobě zásob zboží... Platba dodavateli 80 tis. Kč Výdaj tj. úbytek našich peněžních prostředků 80 tis. Kč Zánik závazku Doba obratu zboží [33 dnů] Doba obratu pohledávek [32] 8. 12. 28.12. 31.12. 10.1. 11. 2. Doba obratu závazků [20] FINANČNÍ CYKLUS (=PENĚŽNÍ, CASH-TO-CASH) [45] 45 dnů znamená 8 obrátek do roka Za jeden cyklus podnik zbohatne o 20 tis. Kč => 160 tis. Kč/rok čas ...a zároveň nám vznikl závazek zaplatit dodavateli)

10 Náklady vs. výdaje u dlouhodobého majetku
Opotřebení majetku v 1.,2.,..., n. roce (část užitečnosti stroje obětujeme s cílem dosáhnout většího užitku v podobě výnosů a pak příjmů od zákazníků) Nakoupen dlouhodobý majetek (obchodní úvěr od dodavatele) (tj. získali jsme užitečný majetek v podobě např. stroje... Platba dodavateli Zánik závazku čas ...a zároveň nám vznikl závazek zaplatit dodavateli) Náklad Odpis 1. rok Náklad Odpis 2. rok Náklad Odpis n. rok ... Výdaj tj. úbytek peněžních prostředků

11 Číselná ilustrace

12 Vklad 200.000 Kč do nově zakládané společnosti

13 Nákup ojetého automobilu za 100.000 Kč za hotové

14 Nákup zboží za 80.000 Kč na fakturu

15 Platba faktury za zboží

16 Prodej zboží odběrateli za 105.000 Kč na fakturu

17 Zaúčtování odpisu (opotřebení) automobilu ve výši 15.000 Kč

18 Konečné výkazy Rozvaha Výkaz pen. toků
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

19 Základní logika účetního zobrazení AKTIVA = PASIVA => MD=Dal
Zahajovací rozvaha Počátek období za účetní období: Má Dáti (MD, Debet, Na vrub) = Dal (Kredit, Ve prospěch) Aktivní účty + Nákladové Pasivní účty + Výnosové přírůstek úbytek úbytek přírůstky aktiv aktiv dluhů dluhů náklady výnosy Konečná rozvaha Konec období

20 Finanční analýza

21 Horizontální analýza jak se meziročně v absolutní a relativní výši změnila určitá položka účetního výkazu analyzuje výkazy po řádcích zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku a kapitálu

22 Vertikální analýza podíl jednotlivých složek rozvahy na celkové bilanční sumě pro výsledovku zpravidla základem 100% tržeb (za prodej zboží i výrobků, služeb) nezávisí na meziroční inflaci → lze srovnávat výsledky z různých let používá se srovnávání v čase - srovnává čas. trendy v rámci podniku srovnávání v prostoru – srovnávání různých firem navzájem

23 Ukazatelé rentability (ziskovosti, výnosnosti)
rentabilita celkových aktiv, ROA měří hrubou produkční sílu aktiv rentabilita vlastního kapitálu, ROE rentabilita investovaného kapitálu, RIC

24 Ukazatelé aktivity doba obratu pohledávek obrat pohledávek
obrat zásob materiálu obrat zásob výrobků obrat závazků ... zobecňující obrat aktiv Pro přiblížení výsledku realitě => místo poměřovat tržbami použít změnu stavu výrobků, hodnotu úbytků materiálu atd.

25 Souvislost rentability s aktivitou
rentabilita celkových aktiv, ROA zisk z 1 Kč tržeb Obrat aktiv ROA = x

26 Ukazatelé zadluženosti
Souvislost ziskovosti se zadlužením: Daňová a úroková redukce Finanční páka ROE = x ROA x Pákový efekt zadlužení, jenž páčí rentabilitu ROA na vyšší úroveň ROE

27 Zadluženost a finanční riziko
Daňová a úroková redukce Finanční páka (Lever) ROE = x ROA x 164 podniků s ROA = 4% až 5% Finanční páka umocňuje i ztrátovost!!! 18 podniků s ROA = -6% až -5%

28 Souvislost rentability, aktivity a zadlužení
rentabilita vlastního kapitálu, ROE Daňová a úroková redukce zisk z 1 Kč tržeb Finanční páka Obrat aktiv ROE = x x x

29 Ukazatelé likvidity 1, ,5 1, ,5 0,5

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy účetnictví Ladislav Šiška."

Podobné prezentace


Reklamy Google