Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování podniku."— Transkript prezentace:

1 Financování podniku

2 Zdroje financování Externí Interní cizí kapitál vlastní kapitál
samofinancování (zisk) Odpisy ostatní úvěry bank úvěry ostat obligace leasing factoring (regresní, - akcie rizikový kapitál otevřené tiché (nerozdělený. zisk tj. po zdanění) - zvýšené odpisy velké rezervy bezregresní) - forfaiting

3 Pravidla financování A) Obecná pravidla financování
1) Pravidlo vertikální kapitálové struktury = 1 : 1 (ne staveb., banky......, i stroj. VK <CK) 2) Pravidla horizontální kapitálové struktury - zlaté pravidlo financování (shoda mezi disponibilitou a vázaností kapitálu) záruka likvidity jen => Odpisy => splátky úvěrů - investiční majetek - z VK (zlaté bilanční pravidlo) - dlouhodobý majetek - z dlouhodobého kapitálu VK CK

4 B) Běžné (krátkodobé) financování
neboli financování a řízení pracovního kapitálu (working capital management)  Úkoly : a) Určit celkovou výši hrubého pracovního kapitálu (veškerá oběžná aktiva) a čistého pracovního kapitálu (net working capital, tj. ∑ oběžných aktiv – krátkodobé závazky) . při malé výši nevyužití kapacit . při nadměrné výši pokles efektivnosti b) Určit výši každé položky oběžných aktiv (tj. surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek) c) Stanovit, jak tento majetek financovat d) Určit, z čeho financovat

5 ad a) Stanovení výše PK - analyticky ( po položkách)
globálně (zjištěním obratového cyklu peněz OCP , tj. počtu dnů od nákupu po příjem)

6 ad b) Stanovení OCP (obratového cyklu peněz):
b) Běžné ( krátkodobé) financování → neboli financování a řízení pracovního kapitálu (working capital management) Úkoly : -         a) určit celkovou výši hrubého pracovního kapitálu ( veškerá oběžná aktiva) a čistého pracovního kapitálu ( net working capital, tj. ∑ oběžných aktiv – krátkodobé závazky) . při malé výši nevyužití kapacit . při nadměrné výši pokles efektivnosti -         b) určit výši každé položky oběžných aktiv (tj. surovin, materiálu, hotových peněz, pohledávek) -         c) stanovit, jak tento majetek financovat - d) určit, z čeho financovat ad a) Stanovení výše PK -         analyticky ( po položkách) -         globálně ( zjištěním obratového cyklu peněz OCP , tj. počtu dnů od nákupu po příjem) ad b) Stanovení OCP (obratového cyklu peněz): Ø zásoba 1. doba obratu zásob (DOZ) tržby / 360 ( tj. jednodenní tržby) + pohledávky 2. doba obratu pohledávek ( inkasa) - DIP tržby / 360 - závazky 3. doba odkladu plateb - DOP jednodenní nákupy = OCP (ve dnech) potřeba PK = OCP x jednodenní náklady ( CN : 360)  Př.: Stanovte výši kapitálu, potřebného k zajištění výroby nového výrobku, jestliže: náklady na 1 ks =2000 Kč, denní výroba 30 ks, předpokládané roční tržby jsou 27 mil. Kč, průměrná zásoba činí 4,5 mil. Kč, průměrná výše pohledávek je 1,5 mil. Kč, dodavatelské faktury podnik platí v průměru za 15 dní. Řešení : DOZ=4,5 :(27:360)= 60 d., DIP=1,5:(27:360)=20d. DOP=15d. OCP= =65 PK=65 x 30 x 2000= 3,9 mil.Kč

7 → nutno posoudit vázanost
ad c) Jak financovat → nutno posoudit vázanost * Dlouhodobá –základní zásoby výrobní, prodejní…(trvalá aktiva) * Přechodná (sezónní,resp. krátkodobá)-výkyvy, předzásobení… (přechodná aktiva) Způsoby financování 1) Umírněný – Dle zlatého pravidla 2) Agresivní - Jen krátkodobé zdroje (levnější, ale riskantnější) 3) Konzervativní - Více dlouhodobých zdrojů, než trvale vázaných (méně rizika, ale i efektivnosti)

8 ad d) Z jakých zdrojů financovat
- Dlouhodobé: Vlastní jmění, samofinancování, dlouhodobé bank. úvěry - Krátkodobé : Závazky k zaměstnancům, z obchodního styku, ze sociálního zabezpečení, BÚ krátkodobé …

9 Ukazatelé finanční analýzy
1. Ukazatelé likvidity - schopnost úhrady závazků běžná likvidita = - rychlá likvidita = 2. Ukazatelé aktivity - schopnost využívat zdroje - obrat zásob = (tendence,  oboru) -  doba inkasa = ( doba čekání na zaplacení) zásoby peníze cenné papíry do 1 roku pohledávky oběžný majetek (aktiva) krátkodobé záv. (pasiva) dluhy dodavatelům splatné směnky odložené mzdy, daně,...  = 2,5 oběžný majetek - zás.(- nedob. pohl.) 1 krátkodobé závazky tržby (T) zásoby pohledávky T / 360

10 - obrat celkových aktiv =
tržby stálá aktiva v zůstatkových cenách - obrat fixních aktiv = - obrat celkových aktiv = 3. Ukazatelé zadluženosti - jak podnik využívá cizí kapitál - zadluženost = krytí úroků = 4. Ukazatelé výnosnosti (rentability, ziskovosti) - rentabilita tržeb = výnosnost celkových aktiv = (ROA - Return on Total Assets) tržby celková aktiva (využití kapacit, vliv odpisů) Porovnání s  odvětví celkový dluh celková aktivita (věřitelé - minim.vlastníci - optim.) EBIT placené úroky čistý zisk tržby (vliv daní?) čistý zisk aktiva

11 dlouhodobý vl. a cizí kapitál
Vlastní jmění (E) - výnosnost vlast. jmění (kap.) = 5. Ukazatelé tržní hodnoty - jak trh (burza) hodnotí minulost a perspektivu podniku - kurs akcie = - návratnost kapitálu = - dividendy na 1 akcii = ROE - Return on Common Equity NOPAT dlouhodobý vl. a cizí kapitál ROIC = tržní cena akcie nominální hodnota akcie tržní cena akcie výnosnost 1 akcie celkové dividendy počet akcií

12 Systém ukazatelů Du Pont
(ROA) = x (vazby mezi ukazateli) výnosnost aktiv = rentabilita tržeb x obrat celkových aktiv při cizím kapitálu (pouze E) ČZ E ČZ T T A A E = x (ROE) x podíl aktiv na 1 Kč vlast. kapitálu

13 Nepřesnosti vznikly zaokrouhlováním
Příklad na rozklad ROE ROE 1998 = 13,4 % = 8,1 % x 0,98 % x1,68 % ROE 1999 = 13,2 % = 8,5 % x 0,95 % x 1,64% Nepřesnosti vznikly zaokrouhlováním


Stáhnout ppt "Financování podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google