Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitálová a majetková struktura podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitálová a majetková struktura podniku"— Transkript prezentace:

1 Kapitálová a majetková struktura podniku

2 Velikost a původ kapitálu
Velikost kapitálu závisí na: - velikosti podniku - stupni automatizace - rychlosti obratu kapitálu - organizaci odbytu (např. vlastní prodejní síť) Původ (pramen) a podíl zdrojů: - vlastní (akcie, zisk …) - cizí (uvěry, obligace …)

3 Vlastní versus cizí kapitál
Důvody pro využití cizího kapitálu: nedostatek vlastního kapitálu rychleji mobilizovatelný krytí přechodné potřeby nezakládá nárok na spoluúčast na řízení bývá zpravidla levnější Důvody proti nadměrnému používání cizího kapitálu zvyšuje riziko podnikání nárůst ceny dluhů omezuje jednání managementu Snaha o využívání inovativních zdrojů financování (leasing, faktoring, …)

4 Příklad na působení daňové páky
NCK = kd (1 – d) kde: kd - náklady na cizí kapitál (na dluh) před zdaněním zisku v % (bankovní úroková míra) d míra zdanění zisku (jako desetinné číslo)

5 Kapitálová struktura podniku
základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku nerozdělený zisk výsledek hospodaření běžného roku dlouhodobý krátkodobý vlastní kapitál cizí výnosy příštích období výdaje příštích období kurzové rozdíly kapitál (finanční zdroje) podniku bankovní úvěry dlouhodobé podnikové obligace dlouhodobé půjčky rezervy bankovní úvěry krátkodobé dodavatelské úvěry zálohy odběratelů nevyplacené mzdy a dividendy

6 Optimální kapitálová struktura
Z finančního hlediska minimum celkových nákladů na podnikový kapitál (Weighted Average Cost of Capital - WACC) 1) Ka [WACC] = Wdkd (1-d) + Wpkp + Wsks kde: ka - průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra), kd - úroková míra pro nové úvěry před zdaněním, d - míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem, kp - míra nákladů na prioritní akcie (míra prioritních dividend), ks - míra nákladů na nerozdělený zisk a základní jmění (ve výši míry dividend z kmenových akcií, popř. oportunitní náklady), Wd,Wp,Ws- váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových zdrojů (vše měřeno v tržních hodnotách). 2) Ka [WACC] = kd (1-d) B/V + ke S/V kde: ka - náklady na celkový kapitál v %, kd - náklady na cizí kapitál (na dluh) před zdaněním zisku v %, d - míra zdanění zisku vyjádřená desetinným číslem, ke - náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku v %, V - celkový kapitál (celková tržní hodnota firmy) v Kč, S - tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč, B - tržní hodnota cizího kapitálu (dluhu) v Kč. Rozdíl obou vzorců: B/V = Wi S/V = Wp + We plus event. další zdroje a jejich náklady

7 Zásady pro optimalizaci
Cizí kapitál je levnější než vlastní ale jen do určitého poměru, neboť s růstem zadluženosti - roste úroková míra rostou požadavky akcionářů Krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý cizí kapitál ale vyšší riziko insolvence Respektovat disponibilitu a vázanost Vyčíslit „Čistý pracovní kapitál“ = přebytek oběžného majetku (peníze, zásoby, …) (net working capital) nad krátkodobým cizím kapitálem opakem je tzv. nekrytý dluh (flowting debt)- hrozba ztráty likvidity

8 Zásady pro optimalizaci II.
Obecně platí: Dluh je účelné zvýšit, když vyšší zadluženost zvyšuje majetek akcionářů Čili: Výnosnost celkového kapitálu po zdanění je vyšší, než úroková míra cizího kapitálu po zdanění Příklad: EBIT * 100 Celkový kapitál * (1 – sazby daně d) > úroky (Ú) * (1 – sazba daně d) 200 * 100 1000 Příklad: (1 – 0,31) > 14 * (1 – 0,31) * 13.8 > 9.66

9 Optimální kapitálová struktura
Náklady na kapitál v (%) Náklady na vlastní kapitál ke 25 Průměrné náklady na kapitál 20 ko 15 Náklady na cizí kapitál min. 14 % kd 10 5 B/V 5 10 20 30 40 50 60 70 80 zadluženost (v %)

10 Struktura majetku podniku
PozemkyBudovy Stavby Nemovitý Movitý Patenty Licence Hmotný Stroje Výr. zařízení Dopr. prostř. Inventář Investiční majetek Nehmotný Autorská práva Majetek podniku (aktiva) Finanč. účasti Cenné inv. papíry Finanční Neobchodovatelné Oběžný majetek Výrobní Nedokonč.výroba Hotové výrobky Zboží ve věcné formě Zásoby Pohledávky u odběratelů u sdruž. podniků v peněžní formě Cenné papíry (krátkodobé) v hotovosti na účtech Peníze Náklady příštích období (krátkodobé)

11 Struktura (zjednodušená) rozvahy
Rozvaha Aktiva Pasiva 1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Fondy Dlouhodobý finanční majetek Hospodářský výsledek 2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje Peněžní prostředky Rezervy Pohledávky Závazky Zásoby Bankovní úvěry 3. Přechodná aktiva 3. Přechodná pasiva Náklady příštích období Výdaje příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Kurzové rozdíly pasivní

12 Rozvaha - příklad

13 Oceňování podniku tržními cenami administrativními cenami
-  pořizovací ceny (cena pořízení + vyvolané náklady) -  cena pořízení (za kolik nakoupeno – hlavně finanční majetek) -  náklady (u vlastní výroby) -  reprodukční pořizovací cena (v době oceňování)

14 Oceňování hmotných aktiv
při pořízení - tržní cenou v dalších letech – zohlednění odpisů Odpisování : a) Lineární: v zákoně o dani z příjmu dána odpisová skupina a doba odepisování O = ( PC- ZC ) / t kde : PC = pořizovací cena aktiva v Kč ZC = odhadovaná zůstatková cena aktiva při vyřazení t = doba ekonomické životnosti v letech b) zrychlené ( degresivní) Interně (např. pro kalkulace nákladů) možno odepisovat jinak!!!

15 Oceňování finančních investic a oběžného majetku
1) Finanční investice: cenami pořízení ( tržní ceny informativně) 2) Oběžný majetek hotovosti a vklady…. dle reálné situace zásoby …pořizovacími cenami nebo náklady, zpravidla jako aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek pohledávky ( dlužníci)…v nominální účetní hodnotě, event. odpočet reserv na nedobytné pohledávky

16 Oceňování cizího a vlastního kapitálu
obligace…tržní cena úvěry……účetní (nominální hodnota) vlastní jmění….účetní hodnota (často rozdíl od tržní hodnoty)

17 Oceňování firmy THP (tržní, resp. férová) hodnota podniku =
substanční nebo výnosové metody substanční : součet reprodukčních cen majetku - odpisy výnosové : např. diskontovaný volný cash flow (SHVCF) VCF = EBIT(1-d) + odpisy – investice (tj. zdaněný zisk před úroky) THP (tržní, resp. férová) hodnota podniku = SHVCF za 5 let + SH perpetuity (věčné renty) VCF v roce 6 i - g i = diskontní míra, přizpůsobená riziku g =očekávané tempo růstu CF věčná renta v 5. roce =


Stáhnout ppt "Kapitálová a majetková struktura podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google