Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CASH FLOW 3.. Definice CASH FLOW (CF)  Vyjadřuje pohyb (změna stavu) peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité časové období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CASH FLOW 3.. Definice CASH FLOW (CF)  Vyjadřuje pohyb (změna stavu) peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité časové období."— Transkript prezentace:

1 CASH FLOW 3.

2 Definice CASH FLOW (CF)  Vyjadřuje pohyb (změna stavu) peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité časové období v souvislosti s jeho ekonomickou činností.

3 Proč je důležité sledovat cash flow (peněžní tok)?  Zisk je pouze účetní veličinou, nereprezentuje skutečné peníze.  Náklady ≠ peněžní výdaje, výnosy ≠ peněžní příjmy.  Podnik musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohl v potřebnou dobu zaplatit faktury za materiál, energii, vyplatit mzdy, splatit úvěry, daně apod. → peněžní výdaje.  Hlavními zdroji peněžních příjmů jsou tržby při prodeji za hotové, inkaso pohledávek, úvěry od banky, ad.

4 Tok peněžních prostředků

5 Použití CF  ve finanční analýze pro hodnocení finanční stability podniku a příčin změn stavu peněžních prostředků,  při krátkodobém plánování peněžních příjmů a výdajů,  při střednědobém a dlouhodobém sestavování finančních výhledů podniku,  při hodnocení finanční efektivnosti investičních variant,  jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku (diskontovaný CF),  při hodnocení platební schopnosti podniku a řízení likvidity.

6 Metody zjišťování cash flow  Přímá metoda  Nepřímá metoda  Kombinace přímé a nepřímé metody

7 CASH FLOW – metody sestavení PŘÍMÁ metoda CF je sestaven na základě skutečných plateb, je třeba je však z účetních výkazů dohledat, Nejsou patrné zdroje a užití peněžních prostředků. NEPŘÍMÁ metoda Vychází z VH, který transformuje na peněžní tok, Užívanější.

8 CASH FLOW – struktura výkazu  CF z provozní (běžné) činnosti (součástí je CF ze samofinancování) - Základní výdělečné činnosti podniku, - Záporné opakované výsledky značí vážné problémy,  CF z investiční činnosti (změny dlouhodobého majetku) - Transakce s dlouhodobým majetkem, - Úvěry, půjčky výpomoci, které nejsou součástí provozní činnosti. - Záporné výsledky značí investice do dlouh. majetku, tj. pozitivní výhled do budoucnosti.  CF z finanční činnosti (externí financování) - Peněžní toky související se změnou ve vlastním kapitálu a dlouhodobých závazcích.

9 CF – NEPŘ Í M Á METODA  Vychází z VH, který transformuje na peněžní tok, Zohledňuje: - Každý N nemusí být úbytkem peněz, - Každý výdaj nemusí být současně N (a tedy není ve VH zahrnut), - Každý Výnos nemusí být současně příjmem, - Každý příjem nemusí být současně výnosem.

10 CF – hlavní zásady  Vyloučení V z VH → MINUS  Vyloučení N z VH → PLUS  Přírůstek položek A → úbytek peněz MINUS  Přírůstek položek P → přírůstek peněz PLUS a naopak.

11 Nepřímá metoda výpočtu cash flow  Cash Flow nepřímou metodou sestavujeme ve čtyřech oblastech: 1. CF ze samofinancování, 2. CF z provozní činnosti, 3. CF z investiční činnosti, 4. CF z finanční činnosti.

12 ZPŮSOB SESTAVENÍ CASH FLOW NEPŘÍMOU METODOU: +/- hospodářský výsledek (+ čistý zisk, - ztráta) + odpisy stálých aktiv +/- umořování opravné položky k nabytému majetku + náklady, které nevyvolaly pohyb peněžních prostředků (např. tvorba rezerv) - výnosy, které nevyvolaly pohyb peněžních prostředků (např. čerpání rezerv) +/- zisk nebo ztráta z prodeje stálých aktiv = CF ZE SAMOFINANCOVÁNÍ

13 ZPŮSOB SESTAVENÍ CASH FLOW NEPŘÍMOU METODOU: +/- úbytek/přírůstek pohledávek z provozní činnosti +/- úbytek/přírůstek nakoupených krátkodobých cenných papírů +/- úbytek/přírůstek zásob +/- přírůstek/úbytek krátkodobých závazků z provozní činnosti - zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období - vyplacené úroky s výjimkou (bez) kapitalizovaných úroků + přijaté úroky + přijaté dividendy a podíly na zisku = CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

14 ZPŮSOB SESTAVENÍ CASH FLOW NEPŘÍMOU METODOU: +/- úbytek/přírůstek stálých aktiv - půjčky a úvěry spřízněným osobám = CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

15 ZPŮSOB SESTAVENÍ CASH FLOW NEPŘÍMOU METODOU: +/- přírůstek/úbytek dlouhodobých závazků + přírůstek vlastního kapitálu z titulu emise akcií, emisního ážia apod. - vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům - výplata dividend nebo podílů na zisku včetně zaplacené daně + peněžní dary společníků a akcionářů, dotace a další vklady do vlastního kapitálu + úhrada ztráty společníky - přímé platby na vrub fondů = CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI

16 ZPŮSOB SESTAVENÍ CASH FLOW NEPŘÍMOU METODOU: Celkové CF = (+/-) CF ze samofinancování, + (+/-) CF z provozní činnosti, + (+/-) CF z investiční činnosti, + (+/-) CF z finanční činnosti.

17

18

19 Zdroj: http://www.vachtova.cz/article/

20 Příklad A Sestavte výkaz CF nepřímou metodou za rok 2014, znáte-li: 31.12.2013 31.12.201431.12.201331.12.2014 Dlouhodobý majetek5585 Vlastn í kapit á l 7595 Dlouh. hmot. maj.90120 Z á kladn í kapit á l 4050 - opr á vky 4050 Dlouh. fin. maj.515 VH běžn é ho obdob í 2510 Oběžn á aktiva 5070 Ciz í zdroje 3060 Z á soby 1530 Dlouhod. z á vazky 05 Pohled á vky 510 Kr á tkod. z á vazky 2025 Kr á tk. CP 1510 Dlouhodobý ú věr 1020 Pen í ze 1520Rezervy010 Časov é rozli š en í 510 Časov é rozli š en í 510 Aktiva celkem110165Pasiva celkem110165

21

22 Příklad B KK a.s. chce zjistit, jak hospodářské operace uskutečněné v roce 2014 ovlivnily její cash flow. Sestavte výkaz cash flow za rok 2014 přímou metodou. Rozvaha KK a.s. k 31.12.2013 (v tis. Kč) AKTIVAPASIVA 1. St á l á aktiva 1 1001. Vlastn í kapit á l 1 380 Dlouhodobý hmotný majetek1 000 Z á kladn í kapit á l 1 200 Opr á vky k DHM -100Fondy ze zisku140 Majetkov é ú časti 200Nerozdělený zisk40 2. Oběžn á aktiva 5802. Ciz í kapit á l 330 Z á soby 300Rezervy100 Pohled á vky 200 Kr á tkodob é z á vazky 150 Pen í ze 80 Dlouhodob é ú věry 80 3. Přechodn á aktiva 303. Přechodn á pasiva 0 Celkem aktiva 1 710 Celkem pasiva1 710

23 Hospod á řsk é operace společnosti KK a.s. v roce 2014 1 Prodej zbož í na fakturu 300 2 Vyskladněn í prodan é ho zbož í 120 3 Č á stečn é inkaso faktury za prodan é zbož í 150 4 N á klady na přiznan é mzdy a platy 70 5Výplata mezd70 6 N á kup zbož í za fakturu 80 7 Uhrazen é n á jemn é na př íš t í rok 30 8 Prodej vyřazen é ho stroje za hotov é 100 9 Zůstatkov á cena prodan é ho stroje 130 10 Vyřazen í stroje z evidence 160 11 Zvý š en í z á kladn í ho kapit á lu emis í akci í 300 12 Ú hrada akci í 120 13Výplata dividend ze zisku minulých let30 14 Odpisy dlouhodob é ho majetku 50 15 Vytvořen í rezervy na opravy 10 16 N á kup dlouhodob é ho majetku v hotovosti 190

24 Hospod á řsk é operace společnosti KK a.s. v roce 2014 1 Prodej zbož í na fakturu pohled á vka/výnos 300 2 Vyskladněn í prodan é ho zbož í n á klad/zbož í (z á soby) 120 3 Č á stečn é inkaso faktury za prodan é zbož í př í jem/pohled á vka 150 4 N á klady na přiznan é mzdy a platy n á klad/z á vazky za zaměstnanci 70 5 Výplata mezd z á vazky za zaměstnanci/výdaj 70 6 N á kup zbož í za fakturu z á soby/z á vazek 80 7 Uhrazen é n á jemn é na př íš t í rok n á klad př íš t í ch obdob í /výdaj 30 8 Prodej vyřazen é ho stroje za hotov é př í jem/tržby za prodej zbož í 100 9 Zůstatkov á cena prodan é ho stroje zůstatkov á cena (n á klad)/opr á vky 130 10 Vyřazen í stroje z evidence opr á vky/dlouhodobý hmotný majetek 160 11 Zvý š en í z á kladn í ho kapit á lu emis í akci í pohled á vka/z á kladn í kapit á l 300 12 Ú hrada akci í př í jem/pohled á vka 120 13Výplata dividend ze zisku minulých let nerozdělený zisk/výdaj30 14 Odpisy dlouhodob é ho majetku odpisy/opr á vky 50 15 Vytvořen í rezervy na opravy n á klad/rezervy 10 16 N á kup dlouhodob é ho majetku v hotovosti dlouhodobý majetek/pen í ze 190

25 CF přímou metodou Inkaso faktury + 150 Výplata mezd - 70 Úhrada nájemného - 30 Prodej vyřazeného stroje za hotové + 100 Přijatá úhrada akcií + 120 Výplata dividend - 30 Nákup dlouhodobé maj. v hot. - 190 CF + 50

26

27

28

29

30


Stáhnout ppt "CASH FLOW 3.. Definice CASH FLOW (CF)  Vyjadřuje pohyb (změna stavu) peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité časové období."

Podobné prezentace


Reklamy Google