Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 4. přednáška. Osnova přednášky 1. Typické hospodářské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 4. přednáška. Osnova přednášky 1. Typické hospodářské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 4. přednáška

2 Osnova přednášky 1. Typické hospodářské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich charakteristika 3. Účet jako nástroj sledování změn ve výchozích stavech majetku a zdrojů 4. Způsoby záznamu změn na rozvahových účtech 5. Náklady a výnosy jako zvláštní typy změn majetku a zdrojů, účty nákladů a výnosů 6. Druhy účtů

3 Rozvaha Aktiva - Materiál 0,- - Peníze na účtu 300 000,- 300 000,- - Peníze v hot. 0,- -------------------------- Celkem A 300 000,- 1. Přijetí faktury za mat. Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- 300 000,- - Dodavatelé 0,- - Úvěr 0,- -------------------------- Celkem P 300 000,- ve výši 200 000,-

4 Rozvaha Aktiva - Materiál 0,- + 200 000,- + 200 000,- - Peníze na účtu 300 000,- - Peníze v hot. 0,- ------------------------------ Celkem A 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- 2. Částečná úhrada faktury za Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Dodavatelé 0,- + 200 000,- + 200 000,- - Úvěr 0,- ------------------------------ Celkem P 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- materiál ve výši 150 000,-

5 Rozvaha Aktiva - Materiál 0,- + 200 000,- + 200 000,- - Peníze na účtu 300 000,- - 150 000,- - 150 000,- - Peníze v hot. 0,- ------------------------------ Celkem A 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- - 150 000,- - 150 000,- 350 000,- 350 000,- 3. Úhrada doplatku faktury za Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Dodavatelé 0,- + 200 000,- + 200 000,- - 150 000,- - 150 000,- - Úvěr 0,- ------------------------------ Celkem P 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- - 150 000,- - 150 000,- 350 000,- 350 000,- materiál z úvěru 50 000,-

6 Rozvaha Aktiva - Materiál 0,- + 200 000,- + 200 000,- - Peníze na účtu 300 000,- - 150 000,- - 150 000,- - 20 000,- - 20 000,- - Peníze v hot. 0,- + 20 000,- + 20 000,------------------------------- Celkem A 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- - 150 000,- - 150 000,- 4. Výběr peněz do pokladny ve Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Dodavatelé 0,- + 200 000,- + 200 000,- - 150 000,- - 150 000,- - 50 000,- - 50 000,- - Úvěr 0,- + 50 000,- + 50 000,------------------------------- Celkem P 300 000,- + 200 000,- + 200 000,- 500 000,- 500 000,- - 150 000,- - 150 000,- výši 20 000,-

7 Změny rozvahových stavů Možné změny rozvahy: 1) A+ P+ bilanční suma se zvýší 2) A- P- bilanční suma se sníží 3) P+ P- bilanční suma se nemění 4) A+ A- bilanční suma se nemění - vždy se mění dvě položky ! - vždy se mění dvě položky !

8 Účet Funkce účtu - „nástroj“ ke sledování stavu a změn jednotlivých položek rozvahy - u každé položky může dojít ke dvěma možným změnám: a)zvýšení, b)snížení pův. stavu b)snížení pův. stavu → základní uspořádání účtu: dvě části pro oddělené sledování zvýšení a snížení. → základní uspořádání účtu: dvě části pro oddělené sledování zvýšení a snížení.

9 Schema účtu Název účtu (položky) Název účtu (položky) Levá strana Pravá strana Má dáti Dal Má dáti Dal /ve zkratce MD/ /ve zkratce D/ /ve zkratce MD/ /ve zkratce D/ Debet, debetní Kredit, kreditní Debet, debetní Kredit, kreditní strana strana strana strana Na vrub Ve prospěch Na vrub Ve prospěch Dvě oddělené části pro oddělené sledování Dvě oddělené části pro oddělené sledování přírůstku a úbytku položky přírůstku a úbytku položky

10 Obsah zápisů na účtech Název MD D Počáteční stav Změny +, změny – Obrat Konečný stav

11 Obsah zápisů na účtech Název účtu = označení položky Počáteční stav (PZ)= stav uvedený v rozvaze k rozvahovému dni Změny +, změny - = změny vyvolané hospodářskými operacemi Obrat = součet všech změn jednoho typu (bez počátečního zůstatku) → dva obraty na jediném účtu: obrat strany MD a obrat strany D Konečný stav (KZ) = PZ + obrat(+) – obrat (-)

12 Obsah zápisů na účtech Rozvaha = souhrn aktiv a pasiv → položky aktiv, položky pasiv → položky aktiv, položky pasiv → dva druhy účtů: dva druhy účtů: 1) účty ke sledování položek aktiv 1) účty ke sledování položek aktiv („aktivní účty“) („aktivní účty“) 2) účty ke sledování položek pasiv 2) účty ke sledování položek pasiv („pasivní účty) („pasivní účty) - liší se způsobem zápisu jednotlivých údajů :

13 Způsob zápisů na účtech aktiv Název účtu (položky) Název účtu (položky) Má dáti Zásoby Dal Počáteční zůstatek přírůstky (+) úbytky (-) Obrat MD (suma +) Obrat D (suma -) Konečný zůstatek

14 Způsob zápisů na účtech pasiv Název účtu (položky) Název účtu (položky) Má dáti Úvěr Dal Počáteční zůstatek Počáteční zůstatek úbytky (-) přírůstky (+) Obrat MD (suma -) Obrat D (suma +) Konečný zůstatek Konečný zůstatek

15 Příklad zápisu na aktivním účtu MD Vklad na běžném účtu D 1) PZ 500,- 2) přírůstek peněz 100,- 4) úbytek peněz 130,- 3) přírůstek peněz 20,- Obrat MD 120,- Obrat D 130,- Obrat MD 120,- Obrat D 130,- 6) KZ 490,- /500+120-130/ /500+120-130/

16 Příklad zápisu na pasivním účtu MD Závazky u dodavatelů D 1) PZ 800,- 1) PZ 800,- 4) úbytek (splátka 2) přírůstek (přijata 4) úbytek (splátka 2) přírůstek (přijata faktury) 80,- faktura) 100,- faktury) 80,- faktura) 100,- 5) úbytek,- (splátka 3) přírůstek (přijata 5) úbytek,- (splátka 3) přírůstek (přijata faktury 50,- faktura) 20,- faktury 50,- faktura) 20,- Obrat MD 130,- Obrat D 120,- Obrat MD 130,- Obrat D 120,- 6) KZ 790,- 6) KZ 790,- /800+120-130/ /800+120-130/

17 Účty rozvahové a výsledkové Pro zachycení všech hospodářských operací, které v průběhu účetního období při realizaci podnikové činnosti nastávají, však účty aktiv a pasiv nepostačují: Pro zachycení všech hospodářských operací, které v průběhu účetního období při realizaci podnikové činnosti nastávají, však účty aktiv a pasiv nepostačují: Např. úhrada telefonních poplatků /služba pošty/ představuje úbytek peněžních prostředků /v hotovosti nebo z bankovního účtu/, ale nepředstavuje ani přírůstek aktiv ani úbytek pasiv. Např. úhrada telefonních poplatků /služba pošty/ představuje úbytek peněžních prostředků /v hotovosti nebo z bankovního účtu/, ale nepředstavuje ani přírůstek aktiv ani úbytek pasiv. - některé hospodářské operace nemění strukturu majetku či jeho zdroje – pro jejich zachycení nenajdeme v rozvaze dvě položky, jejichž stav se danou operací mění.

18 Další příklady operací, které nemění strukturu aktiv a pasiv: Výdej materiálu ze skladu do výroby Výdej materiálu ze skladu do výroby Vyúčtování (faktura) elektrické energie Vyúčtování (faktura) elektrické energie Přijetí faktury za provedenou opravu strojů v našem podniku Přijetí faktury za provedenou opravu strojů v našem podniku Vystavení faktury odběrateli za prodané zboží Vystavení faktury odběrateli za prodané zboží V hotovosti přijata úhrada za provedenou práci V hotovosti přijata úhrada za provedenou práci

19 Náklady a výnosy Prvé tři situace zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku náklady. zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku náklady. Druhé dvě situace zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku výnosy /tržby/ zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku výnosy /tržby/

20 Zápisy na nákladových účtech Nákladové účty nemají počáteční zůstatek (náklady se zjišťují vždy za účetní období, tzn. že na začátku období je výše nákladů daného období nulová) nemají počáteční zůstatek (náklady se zjišťují vždy za účetní období, tzn. že na začátku období je výše nákladů daného období nulová) během období náklady narůstají (změna +) během období náklady narůstají (změna +) na konci období se celý objem nákladů (obrat nákladového účtu) převádí pro vyčíslení výsledku hospodaření na zvláštní účet (účet zisku a ztráty) na konci období se celý objem nákladů (obrat nákladového účtu) převádí pro vyčíslení výsledku hospodaření na zvláštní účet (účet zisku a ztráty)

21 Účtování na účtech nákladů Nákladový účet Nákladový účet MD /např. Spotřeba materiálu/ D MD /např. Spotřeba materiálu/ D MD Účty aktiv D přírůstky nákladů přírůstky nákladů - snížení aktiv + - snížení aktiv + MD Účty pasiv D + zvýšení pasiv + + zvýšení pasiv + Obrat MD převod obratu na Obrat MD převod obratu na účet hospodářského výsledku účet hospodářského výsledku - Snížení nákladů

22 Účtování na účtech výnosů Výnosový účet Výnosový účet MD /např. Tržby za prodané výrobky/ D MD /např. Tržby za prodané výrobky/ D MD Účty aktiv D MD Účty aktiv D přírůstky výnosů Zvýšení aktiv přírůstky výnosů Zvýšení aktiv MD Účty pasiv D MD Účty pasiv D přírůstky výnosů Snížení pasiv přírůstky výnosů Snížení pasiv převod obratu Obrat D /celkový převod obratu Obrat D /celkový na účet hosp. objem výnosů/ na účet hosp. objem výnosů/ výsledku výsledku Snížení výnosů

23 Druhy účtů 1) Rozvahové - aktivní - pasivní - pasivní 2) Výsledkové – nákladů - výnosů - výnosů 3) Závěrkové – účet hospodářského výsledku - počáteční účet rozvažný - počáteční účet rozvažný - konečný účet rozvažný - konečný účet rozvažný 4) Podrozvahové – evidenční, podle potřeby

24 Zjišťování hospodářského výsledku MD Účet hospodářského výsledku D MD Účet hospodářského výsledku D Obraty všech Obraty všech Obraty všech Obraty všech nákladových výnosových nákladových výnosových účtů účtů účtů účtů Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Výnosy celkem Zisk Ztráta Zisk Ztráta - převádí se na rozvahový – převádí se na rozvahový - převádí se na rozvahový – převádí se na rozvahový účet jako nově vytvořený účet jako snížení zdrojů účet jako nově vytvořený účet jako snížení zdrojů zdroj (do pasiv) (pasiv) zdroj (do pasiv) (pasiv)

25 Příklady (vznik nákladů a výnosů) 1.ze skladu byl vydán materiál a spotřebován ve výrobě 1.ze skladu byl vydán materiál a spotřebován ve výrobě 2.do pokladny přijata úhrada za provedenou opravu 2.do pokladny přijata úhrada za provedenou opravu 3.prodej nepotřebného materiálu – úhrada na běžný účet 3.prodej nepotřebného materiálu – úhrada na běžný účet 4.posíláme fakturu odběratelům za provedené práce 4.posíláme fakturu odběratelům za provedené práce 5.přiznány mzdy pracovníkům za odvedenou práci 5.přiznány mzdy pracovníkům za odvedenou práci 6.použití poštovních známek na dopisy akcionářům 6.použití poštovních známek na dopisy akcionářům 7.přijata faktura za spotřebovanou elektrickou energii 7.přijata faktura za spotřebovanou elektrickou energii 8.opravářský podnik nám fakturuje provedenou opravu 8.opravářský podnik nám fakturuje provedenou opravu 9.pošta vyúčtovala telefonní hovory – nebyly uhrazeny 9.pošta vyúčtovala telefonní hovory – nebyly uhrazeny 10.ve skladu vznikla škoda na skladovaném materiálu 10.ve skladu vznikla škoda na skladovaném materiálu V každé situaci posuďte, s čím náklad či výnos spojen /s úbytkem či přírůstkem majetku či se zvýšením či snížením zdrojů/ V každé situaci posuďte, s čím náklad či výnos spojen /s úbytkem či přírůstkem majetku či se zvýšením či snížením zdrojů/


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 4. přednáška. Osnova přednášky 1. Typické hospodářské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich."

Podobné prezentace


Reklamy Google