Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 4. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 4. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 4. přednáška

2 Osnova přednášky Typické hospodářské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů Změny rozvahových stavu a jejich charakteristika Účet jako nástroj sledování změn ve výchozích stavech majetku a zdrojů Způsoby záznamu změn na rozvahových účtech Náklady a výnosy jako zvláštní typy změn majetku a zdrojů, účty nákladů a výnosů Druhy účtů

3 Rozvaha Aktiva - Materiál 0,- Peníze na účtu 300 000,-
- Peníze v hot ,- Celkem A ,- 1. Přijetí faktury za mat. Pasiva Vlastní kapitál ,- - Dodavatelé ,- - Úvěr ,- Celkem P ,- ve výši ,-

4 Rozvaha Aktiva Materiál 0,- + 200 000,- Peníze na účtu 300 000,-
- Peníze v hot ,- Celkem A ,- ,- ,- 2. Částečná úhrada faktury za Pasiva Vlastní kapitál ,- - Dodavatelé ,- ,- - Úvěr ,- Celkem P ,- ,- materiál ve výši ,-

5 Rozvaha Aktiva Materiál 0,- + 200 000,- Peníze na účtu 300 000,-
,- - Peníze v hot ,- Celkem A ,- ,- ,- ,- ,- 3. Úhrada doplatku faktury za Pasiva Vlastní kapitál ,- - Dodavatelé ,- ,- ,- - Úvěr ,- Celkem P ,- ,- ,- ,- materiál z úvěru ,-

6 Rozvaha Aktiva Materiál 0,- + 200 000,- Peníze na účtu 300 000,-
,- ,- Peníze v hot ,- ,- Celkem A ,- ,- ,- ,- 4. Výběr peněz do pokladny ve Pasiva Vlastní kapitál ,- - Dodavatelé ,- ,- ,- ,- Úvěr ,- ,- Celkem P ,- ,- ,- výši ,-

7 Změny rozvahových stavů
Možné změny rozvahy: A+ P+ bilanční suma se zvýší A- P bilanční suma se sníží P+ P bilanční suma se nemění A+ A bilanční suma se nemění - vždy se mění dvě položky !

8 Účet Funkce účtu „nástroj“ ke sledování stavu a změn jednotlivých položek rozvahy u každé položky může dojít ke dvěma možným změnám: a)zvýšení, b)snížení pův. stavu → základní uspořádání účtu: dvě části pro oddělené sledování zvýšení a snížení.

9 Schema účtu Název účtu (položky) Levá strana Pravá strana Má dáti Dal
/ve zkratce MD/ /ve zkratce D/ Debet, debetní Kredit, kreditní strana strana Na vrub Ve prospěch Dvě oddělené části pro oddělené sledování přírůstku a úbytku položky

10 Obsah zápisů na účtech Název MD D Počáteční stav Změny +, změny –
Obrat Konečný stav

11 Obsah zápisů na účtech Konečný stav (KZ) = PZ + obrat(+) – obrat (-)
Název účtu = označení položky Počáteční stav (PZ)= stav uvedený v rozvaze k rozvahovému dni Změny +, změny - = změny vyvolané hospodářskými operacemi Obrat = součet všech změn jednoho typu (bez počátečního zůstatku) → dva obraty na jediném účtu: obrat strany MD a obrat strany D Konečný stav (KZ) = PZ + obrat(+) – obrat (-)

12 Obsah zápisů na účtech dva druhy účtů:
Rozvaha = souhrn aktiv a pasiv → položky aktiv, položky pasiv → dva druhy účtů: 1) účty ke sledování položek aktiv („aktivní účty“) 2) účty ke sledování položek pasiv („pasivní účty) - liší se způsobem zápisu jednotlivých údajů :

13 Způsob zápisů na účtech aktiv
Název účtu (položky) Má dáti Zásoby Dal Počáteční zůstatek přírůstky (+) úbytky (-) Obrat MD (suma +) Obrat D (suma -) Konečný zůstatek

14 Způsob zápisů na účtech pasiv
Název účtu (položky) Má dáti Úvěr Dal Počáteční zůstatek úbytky (-) přírůstky (+) Obrat MD (suma -) Obrat D (suma +) Konečný zůstatek

15 Příklad zápisu na aktivním účtu
MD Vklad na běžném účtu D 1) PZ ,- 2) přírůstek peněz , ) úbytek peněz ,- 3) přírůstek peněz ,- Obrat MD , Obrat D ,- 6) KZ ,- / /

16 Příklad zápisu na pasivním účtu
MD Závazky u dodavatelů D 1) PZ ,- 4) úbytek (splátka ) přírůstek (přijata faktury) , faktura) ,- 5) úbytek,- (splátka ) přírůstek (přijata faktury , faktura) ,- Obrat MD ,- Obrat D ,- 6) KZ ,- / /

17 Účty rozvahové a výsledkové
Pro zachycení všech hospodářských operací, které v průběhu účetního období při realizaci podnikové činnosti nastávají, však účty aktiv a pasiv nepostačují: Např. úhrada telefonních poplatků /služba pošty/ představuje úbytek peněžních prostředků /v hotovosti nebo z bankovního účtu/, ale nepředstavuje ani přírůstek aktiv ani úbytek pasiv. - některé hospodářské operace nemění strukturu majetku či jeho zdroje – pro jejich zachycení nenajdeme v rozvaze dvě položky, jejichž stav se danou operací mění.

18 Další příklady operací, které nemění strukturu aktiv a pasiv:
Výdej materiálu ze skladu do výroby Vyúčtování (faktura) elektrické energie Přijetí faktury za provedenou opravu strojů v našem podniku Vystavení faktury odběrateli za prodané zboží V hotovosti přijata úhrada za provedenou práci

19 Náklady a výnosy Prvé tři situace
zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku náklady. Druhé dvě situace zachycují „zvláštní druh“ hospodářských operací, při nichž vznikají podniku výnosy /tržby/

20 Zápisy na nákladových účtech
Nákladové účty nemají počáteční zůstatek (náklady se zjišťují vždy za účetní období, tzn že na začátku období je výše nákladů daného období nulová) během období náklady narůstají (změna +) na konci období se celý objem nákladů (obrat nákladového účtu) převádí pro vyčíslení výsledku hospodaření na zvláštní účet (účet zisku a ztráty)

21 Účtování na účtech nákladů
Nákladový účet MD /např. Spotřeba materiálu/ D MD Účty aktiv D přírůstky nákladů snížení aktiv MD Účty pasiv D zvýšení pasiv Obrat MD převod obratu na účet hospodářského výsledku - Snížení nákladů

22 Účtování na účtech výnosů
Výnosový účet MD /např. Tržby za prodané výrobky/ D MD Účty aktiv D přírůstky výnosů Zvýšení aktiv MD Účty pasiv D přírůstky výnosů Snížení pasiv převod obratu Obrat D /celkový na účet hosp objem výnosů/ výsledku Snížení výnosů

23 Druhy účtů 1) Rozvahové - aktivní - pasivní 2) Výsledkové – nákladů
- výnosů 3) Závěrkové – účet hospodářského výsledku - počáteční účet rozvažný - konečný účet rozvažný 4) Podrozvahové – evidenční, podle potřeby

24 Zjišťování hospodářského výsledku
MD Účet hospodářského výsledku D Obraty všech Obraty všech nákladových výnosových účtů účtů Náklady celkem Výnosy celkem Zisk Ztráta - převádí se na rozvahový – převádí se na rozvahový účet jako nově vytvořený účet jako snížení zdrojů zdroj (do pasiv) (pasiv)

25 Příklady (vznik nákladů a výnosů)
1.ze skladu byl vydán materiál a spotřebován ve výrobě 2.do pokladny přijata úhrada za provedenou opravu 3.prodej nepotřebného materiálu – úhrada na běžný účet 4.posíláme fakturu odběratelům za provedené práce 5.přiznány mzdy pracovníkům za odvedenou práci 6.použití poštovních známek na dopisy akcionářům 7.přijata faktura za spotřebovanou elektrickou energii 8.opravářský podnik nám fakturuje provedenou opravu 9.pošta vyúčtovala telefonní hovory – nebyly uhrazeny 10.ve skladu vznikla škoda na skladovaném materiálu V každé situaci posuďte, s čím náklad či výnos spojen /s úbytkem či přírůstkem majetku či se zvýšením či snížením zdrojů/


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 4. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google