Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky"— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky
Radmila Herzánová

2 Způsoby pořízení majetku
pořízení majetku od dodavatele nákupem na fakturu, pořízení majetku vlastní činností, pořízení majetku darem, pořízení vkladem podnikatele

3 Účtování pořízení dlouhodobého majetku nákupem
Na účet nedokončeného majetku vstupují postupně veškeré náklady související s pořízením Následně jsou protokolem o převzetí do používání převedeny na účet dokončeného majetku v používání Na účtech dokončeného dlouhodobého majetku vedeme majetek v hodnotě, ve které jsme tento majetek zaúčtovali až do jeho vyřazení Snížení hodnoty majetku v důsledku opotřebení neprovádíme tedy zápisem na tyto účty, ale zaúčtujeme na pomocné účty oprávek

4 Schéma účtování

5 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností
Účtujeme postupně náklady související s touto činností na účty jednotlivých nákladových druhů Součet těchto nákladů je pak převeden pomocí výnosového účtu Aktivace dlouhodobého majetku do vlastních zdrojů

6 Schéma účtování pořízení DM vlastní činností

7 Pořízení dlouhodobého majetku darem
Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku zvýší vlastní zdroje účetní jednotky, proto účtujeme na kapitálový účet 4. účetní třídy a zároveň do doby převedení do používání na účet nedokončeného dlouhodobého majetku.

8 Schéma účtování pořízení majetku darem

9 Pořízení majetku vkladem podnikatele
Vklady společníků jsou zaznamenány na kapitálových účtech vlastních zdrojů ve 4. účtové třídě Splacením vkladu převodem dlouhodobého majetku se sníží pohledávka za společníkem za upsaný základní kapitál (353) Účet individuálního podnikatele používá pouze účetní jednotka, kdy podnikatel fyzická osoba účtuje v soustavě finančního účetnictví a nevede daňovou evidenci (491).

10 Schéma účtování pořízení majetku vkladem podnikatele

11 Účtování opotřebení majetku
Hodnota opotřebení majetku (odpisy) za jednotlivá účetní období představují pro firmu nákladovou položku v daném účetním období (úbytek hodnoty aktiv) Snížení hodnoty majetku neprovádíme zápisem na účty dokončeného dlouhodobého majetku, ale zaúčtujeme na pomocné účty oprávek.

12 Schéma účtování odpisů

13 Změna hodnoty dlouhodobého finančního majetku
Zvýšení hodnoty majetkových cenných papírů

14 Změna hodnoty dlouhodobého finančního majetku
Dlužné cenné papíry Přecenění dlužných papírů účtujeme souvztažně s výnosovým (zvýšení hodnoty) nebo nákladovým (snížení hodnoty) účtem

15 Vyřazení dlouhodobého majetku
vyřazení odepsaného majetku, vyřazení majetku v důsledku škody, vyřazení majetku z důvodu prodeje. Vyřazení majetku z důvodu vkladu tohoto majetku do jiné společnosti

16 Vyřazení odepsaného majetku
Pokud výše oprávek u konkrétního druhu majetku dosáhne jeho pořizovací hodnoty V případě, že se podnik rozhodne odepsaný majetek vyřadit (vyřazovat majetek není nutné, pokud je stále používán, může být v evidenci s nulovou účetní hodnotou)

17 Schéma účtování vyřazení odepsaného majetku

18 Vyřazení neodepsaného majetku - popis schématu na následujícím snímku
-1- vyřazujeme-li dosud plně neodepsaný majetek z důvodu prodeje, doúčtujeme jeho zůstatkovou cenu do oprávek a zároveň na příslušný nákladový účet na základě vnitřního účetního dokladu. Teprve následně účtujeme vyřazení majetku z evidence (5). Tržby z prodeje zachytíme až na základě vystavené faktury (částka pravděpodobně nebude odpovídat zůstatkové ceně) nebo pokladního příjmového dokladu (je předmětem jiné přednášky). -2- vyřazujeme-li majetek z důvodu poškození, opět doúčtujeme zůstatkovou cenu na účet oprávek a zachytíme na příslušném nákladovém účtu vzniklou provozní škodu. Následně opět vyřadíme z evidence (5). -3- zobrazuje podobnou situaci jako předchozí schéma (2), jedná se však o nákladový účet, který zachycuje škodu v důsledku mimořádné události (požár, povodeň). Rozlišení jednotlivých druhů nákladů je nutné pro správné vyčíslení provozního hospodářského výsledku a očištění od mimořádných událostí. -4- vyřazujeme-li majetek z důvodu jeho vložení jako vkladu do jiné společnosti, splácíme závazek, který máme vůči této společnosti z titulu nesplacených vkladů -5- vyřazení majetku z evidence (vyřazujeme v pořizovací ceně)

19 Schéma účtování vyřazení neodepsaného majetku

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google