Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová."— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová

2 Způsoby pořízení majetku  pořízení majetku od dodavatele nákupem na fakturu,  pořízení majetku vlastní činností,  pořízení majetku darem,  pořízení vkladem podnikatele

3 Účtování pořízení dlouhodobého majetku nákupem  Na účet nedokončeného majetku vstupují postupně veškeré náklady související s pořízením  Následně jsou protokolem o převzetí do používání převedeny na účet dokončeného majetku v používání  Na účtech dokončeného dlouhodobého majetku vedeme majetek v hodnotě, ve které jsme tento majetek zaúčtovali až do jeho vyřazení  Snížení hodnoty majetku v důsledku opotřebení neprovádíme tedy zápisem na tyto účty, ale zaúčtujeme na pomocné účty oprávek

4 Schéma účtování

5 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností  Účtujeme postupně náklady související s touto činností na účty jednotlivých nákladových druhů  Součet těchto nákladů je pak převeden pomocí výnosového účtu Aktivace dlouhodobého majetku do vlastních zdrojů

6 Schéma účtování pořízení DM vlastní činností

7 Pořízení dlouhodobého majetku darem  Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku zvýší vlastní zdroje účetní jednotky, proto účtujeme na kapitálový účet 4. účetní třídy a zároveň do doby převedení do používání na účet nedokončeného dlouhodobého majetku.

8 Schéma účtování pořízení majetku darem

9 Pořízení majetku vkladem podnikatele  Vklady společníků jsou zaznamenány na kapitálových účtech vlastních zdrojů ve 4. účtové třídě  Splacením vkladu převodem dlouhodobého majetku se sníží pohledávka za společníkem za upsaný základní kapitál (353)  Účet individuálního podnikatele používá pouze účetní jednotka, kdy podnikatel fyzická osoba účtuje v soustavě finančního účetnictví a nevede daňovou evidenci (491).

10 Schéma účtování pořízení majetku vkladem podnikatele

11 Účtování opotřebení majetku  Hodnota opotřebení majetku (odpisy) za jednotlivá účetní období představují pro firmu nákladovou položku v daném účetním období (úbytek hodnoty aktiv)  Snížení hodnoty majetku neprovádíme zápisem na účty dokončeného dlouhodobého majetku, ale zaúčtujeme na pomocné účty oprávek.

12 Schéma účtování odpisů

13 Změna hodnoty dlouhodobého finančního majetku  Zvýšení hodnoty majetkových cenných papírů

14 Změna hodnoty dlouhodobého finančního majetku Dlužné cenné papíry Přecenění dlužných papírů účtujeme souvztažně s výnosovým (zvýšení hodnoty) nebo nákladovým (snížení hodnoty) účtem

15 Vyřazení dlouhodobého majetku  vyřazení odepsaného majetku,  vyřazení majetku v důsledku škody,  vyřazení majetku z důvodu prodeje.  Vyřazení majetku z důvodu vkladu tohoto majetku do jiné společnosti

16 Vyřazení odepsaného majetku  Pokud výše oprávek u konkrétního druhu majetku dosáhne jeho pořizovací hodnoty  V případě, že se podnik rozhodne odepsaný majetek vyřadit (vyřazovat majetek není nutné, pokud je stále používán, může být v evidenci s nulovou účetní hodnotou)

17 Schéma účtování vyřazení odepsaného majetku

18 Vyřazení neodepsaného majetku - popis schématu na následujícím snímku  -1- vyřazujeme-li dosud plně neodepsaný majetek z důvodu prodeje, doúčtujeme jeho zůstatkovou cenu do oprávek a zároveň na příslušný nákladový účet na základě vnitřního účetního dokladu. Teprve následně účtujeme vyřazení majetku z evidence (5). Tržby z prodeje zachytíme až na základě vystavené faktury (částka pravděpodobně nebude odpovídat zůstatkové ceně) nebo pokladního příjmového dokladu (je předmětem jiné přednášky).  -2- vyřazujeme-li majetek z důvodu poškození, opět doúčtujeme zůstatkovou cenu na účet oprávek a zachytíme na příslušném nákladovém účtu vzniklou provozní škodu. Následně opět vyřadíme z evidence (5).  -3- zobrazuje podobnou situaci jako předchozí schéma (2), jedná se však o nákladový účet, který zachycuje škodu v důsledku mimořádné události (požár, povodeň). Rozlišení jednotlivých druhů nákladů je nutné pro správné vyčíslení provozního hospodářského výsledku a očištění od mimořádných událostí.  -4- vyřazujeme-li majetek z důvodu jeho vložení jako vkladu do jiné společnosti, splácíme závazek, který máme vůči této společnosti z titulu nesplacených vkladů  -5- vyřazení majetku z evidence (vyřazujeme v pořizovací ceně)

19 Schéma účtování vyřazení neodepsaného majetku

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví 1 účtování dlouhodobého majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google