Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje krytí majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje krytí majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová"— Transkript prezentace:

1 Zdroje krytí majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová
Finanční účetnictví 1 Zdroje krytí majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová

2 Zdroje krytí v rozvaze - pasiva
Vlastní zdroje Základní kapitál Kapitálové fondy Hospodářský výsledek minulých období Hospodářský výsledek běžného období Fondy ze zisku Cizí zdroje Závazky z obchodního styku Závazky k institucím Závazky k zaměstnancům Závazky ke společníkům Úvěry bankovní a obchodní Půjčky rezervy

3 Vlastní kapitál Významná část účtové skupiny 4:
účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy, účtová skupina 42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření, účtová skupina 49 – Individuální podnikatel.

4 Základní kapitál a kapitálové fondy
412 – Emisní ážio 413 – Ostatní kapitálové fondy (dary, dotace na investice) 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 419 – Změny základního kapitálu

5 Základní kapitál Základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí činit minimálně 200 000 Kč, základní kapitál akciové společnosti pak: 2 000 000 Kč, byla-li společnost založena bez veřejné výzvy k úpisu akcií, 20 000 000 Kč, byla-li společnost založena na základě veřejné výzvy k úpisu akcií a 500 000 000 Kč, pokud se jedná o finanční instituci.

6 Emisní ážio Rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcií

7 Vlastní akcie koupené na trhu – korekce ZK

8 Korekce vlastního kapitálu z neprodaných vlastních akcií
Specifickou kategorii činí tzv. vlastní akcie, které účetní jednotka nabyla na trhu. Tyto musí buď do šesti měsíců prodat, nebo o jejich hodnotu musí snížit základní kapitál. Ačkoli se tedy vlastní akcie účtují jako aktivní položky, v rozvaze jsou vykazovány jako korekce základního kapitálu.

9 Další změny vlastního kapitálu
O snížení kapitálu na účet 411 – Základní kapitál účtujeme až na základě zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Veškeré předchozí změny účtujeme na účet 419 – Změny základního kapitálu. Musíme však mít na paměti, že je-li účetní jednotka kapitálovou obchodní společností (tj. s. r. o. nebo a. s.), potom její základní kapitál nesmí klesnout pod zákonem stanovenou hranici.

10 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
421 – Zákonný rezervní fond 422 – Nedělitelný fond 423 – Statutární fondy 427 – Ostatní fondy (např. sociální fond) 428 – Nerozdělený zisk minulých let 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

11 Výsledek hospodaření běžného účetního období
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Převádí se nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní společnosti (valné hromady) o schválení účetní uzávěrky Po písemném rozhodnutí nejvyššího orgánu o rozdělení hospodářského výsledku má účet 431 nulový zůstatek

12 Účet individuálního podnikatele
Používá se v účetnictví fyzických osob, kteří jsou zapsaní v obchodním rejstříku nebo vedou účetnictví dobrovolně, pro zapsání vkladů

13 Cizí zdroje Dlouhodobé závazky včetně bankovních úvěrů (účtová třída 4) Krátkodobé závazky (účtová třída 3) Krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé dluhopisy (účtová třída 2)

14 Dlouhodobé cizí zdroje
Závazky s dobou splatnosti delší než 1 rok: účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry, účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba 472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv 473 – Emitované dluhopisy se splatností delší než 1 rok 474 – Závazky z pronájmu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

15 Rezervy V účtové skupině 45 rozlišujeme následující kategorie rezerv:
účetní rezervy (jsou daňově neúčinné) rezerva na podnikatelská rizika rezerva na daň z příjmů rezerva na důchody a podobné závazky rezerva na restrukturalizaci rezervy dle zákona o rezervách (jsou daňově účinné) rezerva na opravy hmotného majetku rezerva na pěstební činnost ostatní rezervy: §         na odbahnění rybníka §         na sanaci pozemků dotčených těžbou §         na vypořádání důlních škod

16 Krátkodobé závazky účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé),
účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi ( 331 závazky vůči zaměstnancům z nevyplacených mezd) účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací, účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva, 361 – Závazky – ovládající a řídící osoba Závazky – podstatný vliv 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 368 – Závazky k účastníkům sdružení účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky, účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování,

17 Krátkodobé bankovní úvěry, dluhopisy
232 – Eskontní úvěry 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

18 Závazek v cizí měně


Stáhnout ppt "Zdroje krytí majetku – osnova přednášky Radmila Herzánová"

Podobné prezentace


Reklamy Google