Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní uzávěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní uzávěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní uzávěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519 Datum vytvoření: 25. 09. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Účetní uzávěrka (zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví, uzavírání účetních knih, zjištění výsledku hospodaření, daňový základ a povinnost k dani z příjmu, rozdělení výsledku hospodaření) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou cvičení na opakování základních pojmů souvisejících s účetní uzávěrkou. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

4 Účetní uzávěrka ze zákona o UCE vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční účetní uzávěrku Účetní uzávěrka zahrnuje tyto činnosti: -zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti UCE -uzavírání účetních knih -výpočet daňového základu a daně z příjmů VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

5 Zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti UCE zúčtování všech účetních případů a hospodářských operací k 31.12., které souvisejí s běžným účetním obdobím a vyloučením všech, které se týkají období příštích, provedení všech prací souvisejících s inventarizací majetku, tj. doúčtování mank a škod, přebytků a opravných položek, doúčtování nevyfakturovaných dodávek a materiálu na cestě, VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

6 Zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti UCE doúčtování kurzových rozdílů u majetku a závazků, při účtování zásob způsobem B převod počátečních a konečných stavů, doúčtování pohledávek u pojistných událostí, kde do konce roku nebyla potvrzena výše náhrady. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

7 Uzavírání účetních knih Účetními knihami jsou: - deník - knihy analytických účtů - hlavní kniha, - knihy podrozvahových účtů. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

8 Uzavírání účetních knih Uzávěrka účetních knih zahrnuje: zjištění obratů stran MD a D (deníkový obrat, obraty jednotlivých syntetických a analytických účtů, obraty podrozvahových účtů), zjištění konečných zůstatků aktivních a pasivních účtů a stavy nákladových a výnosových účtů, provést převod zůstatků (podvojným zápisem) na závěrkové účty, tj. účty 710. Účet zisků a ztrát a 702. Konečný účet rozvažný. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

9 Zjištění výsledku hospodaření z výsledk. účtů Dle skladby nákladů a výnosů zjišťujeme výsledek hospodaření: a) provozní – porovnáním provozních nákladů (50 – 55) a provozních výnosů (60 – 65), b) finanční – porovnáním finančních nákladů (56 – 57) a finančních výnosů (66), c) mimořádný – porovnáním mimořádných nákladů (58) a mimořádných výnosů (68). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

10 Daňový základ a povinnost k dani z příjmu porovnáním veškerých účtů nákladů a výnosů zjistíme účetní výsledek hospodaření, tj. výsledek hospodaření před zdaněním (hrubý účetní zisk) abychom získali daňový základ, musíme účetní zisk upravit o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů tato úprava probíhá v daňovém přiznání mimo účetní systém VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

11 Náklady daňově neuznatelné Tyto náklady je nutno k účetnímu zisku připočítat: -cestovné nad limit stanovený právním předpisem -náklady na reprezentaci -odměn členům orgánů společnosti a družstev -pojištění nad rámec zákonné výše - ostatní sociální náklady nad rámec zákonné výše - pohledávky odepsané bez soudního rozhodnutí VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

12 Náklady daňově neuznatelné Tyto náklady je nutno k účetnímu zisku připočítat: -kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpis (záporný se odečítá) -dary mimo rámec povolený daňovými předpisy -tvorba rezerv mimo zákonných -tvorba opravných položek mimo zákonných -manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod z živelních pohrom zahrnovaných do základu daně v plné výši) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

13 Odečitatelné výnosy Tyto výnosy je nutno od účetního zisku odečíst při výpočtu daňového základu: -výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty (dividendy, úroky, účasti) -výnosy osvobozené od daně (např. výnosy z malých vodních elektráren) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

14 Upravený daňový základ Mezi položky, které můžeme odečíst od daňového základu patří: -ztráta z předchozích zdaňovacích období -hodnota darů, které jsou určeny v zákoně o dani z příjmů (např. na účely školství, vzdělání a kultury, sociální, zdravotní, ekologické atd.) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

15 Daňový základ vypočtený daňový základ se zaokrouhlí na celé tisíce dolů z něho se vypočte daň podle platné sazby daně pro příslušné zdanitelné období výsledná daň může být ještě snížena o tzv. slevy na dani (např. odpočet na tělesně postižené zaměstnance atd.) zjištěná daňová povinnost je tzv. daní splatnou, tj. daní, kterou musíme zaplatit do 31.3. finančnímu úřadu (v případě využití služeb daňových poradců do konce června) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

16 Rozdělení výsledku hospodaření v novém účetním období převedeme výsledek hospodaření prostřednictvím účtu 701 počáteční účet rozvažný na stranu D účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (v případě ztráty na stranu MD) výsledek hospodaření je rozdělován podle pravidel stanovených v Obchodním zákoníku a podle stanov účetní jednotky nebo rozhodnutí individuálního podnikatele VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

17 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: Kapitálové společnosti zisk je po schválení valnou hromadou převeden na stranu D účtů: 42 skupina Fondy tvoření ze zisku (rez., statut., ostatní fondy) 364 závazky ke společníkům při rozdělování zisku 428 nerozdělený zisk minulých let u ztráty schválen způsob vypořádání na stranu MD účtů: ● 421 zákonný rezervní fond nebo jiné fondy 354 pohledávky za společníky při úhradě ztráty 429 neuhrazená ztráta minulých let VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

18 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: Individuální podnikatel zisk je převeden ve prospěch účtu 491 účet individuálního podnikatele ztráta na vrub tohoto účtu Veřejná obchodní společnost ● tato společnost není zdaňována jako právnická osoba ● společníci jsou zdaňováni samostatně podle svých podílů na výsledku hospodaření VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519

19 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519 1. Co patří mezi účetní knihy? deník, knihy analytických a podrozvahových účtů, hlavní kniha 2. Příklady daňově neuznatelných nákladů? cestovné nad limit, náklady na reprezentaci, pojištění nad rámec zákonné výše 3. Co patří mezi odečitatelné výnosy? výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty (dividendy, úroky) 4. Jakým způsobem se zaokrouhlí vypočtený daňový základ? na celé tisíce Kč dolů

20 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní uzávěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1519."

Podobné prezentace


Reklamy Google