Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: •Rozvahu •Výkaz ziků a ztrát •Přílohu Různým uživatelům musí poskytnout komplexní a pravdivý obraz o podniku a o jeho hospodaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: •Rozvahu •Výkaz ziků a ztrát •Přílohu Různým uživatelům musí poskytnout komplexní a pravdivý obraz o podniku a o jeho hospodaření."— Transkript prezentace:

1

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: •Rozvahu •Výkaz ziků a ztrát •Přílohu Různým uživatelům musí poskytnout komplexní a pravdivý obraz o podniku a o jeho hospodaření v minulém účetním období.

3 Kromě podniku jsou uživateli účetních výkazů i externí uživatelé. •Finanční úřady •Banky •Věřitelé •Dlužníci •Burzy •Akcionáři •……… Potřebují především informace pro analýzu finanční situace podniku.

4 Zákon o účetnictví vymezuje tyto druhy účetních závěrek: Řádná účetní závěrka Mimořádná účetní závěrka - Účetní jednotka ji sestavuje v mimořádných případech Mezitimní účetní závěrka - Účetní jednotka ji sestavuje k poslednímu dni účetního období - Účetní jednotka ji sestavuje v průběhu účetního období v případě potřeby. Při této účetní závěrce se neuzavírají účty.

5 Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu - Sestavují ji všechny ostatní účetní jednotky, ale můžou se dobrovolně rozhodnout pro sestavení účetní závěrky v plném rozsahu. - Sestavují ji akciové společnosti a účetní jednotky, které mají povinnost auditu

6 Ověřovací povinnost účetní závěrky: Akciové společnosti Pokud v účetním období a v období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročily aspoň jedno z níže uvedených kritérií. Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem mají: Ostatní obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby Pokud v účetním období a v období bezprostředně předcházejícím překročily minimálně 2 z níže uvedených kritérií.

7 Kritéria pro ověřovací povinnost účetní závěrky: Roční čistý obrat byl vyšší než 80 000 000 Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50 Aktiva celkem překročila 40 000 000 Kč

8 ROZVAHA Poskytuje přehled o aktivech a pasivech. Měla by podávat informace o: Funkční skladbě aktiv (k čemu jsou a na jak dlouho) O likviditě O finanční struktuře O struktuře vlastního kapitálu

9 ROZVAHA Aktiva za běžné období členíme do tří sloupců: Brutto – stav aktiv nesnížený o opravné položky a oprávky Korekce – oprávky a opravné položky Netto = Brutto - Korekce Aktiva za předchozí účetní období se uvádí ve 4. sloupci v ocenění netto.

10 ROZVAHA U pasiv jsou pouze 2 sloupce: Běžné účetní období Minulé účetní období Je to pro to, aby bylo možno porovnat vývoj v čase. Aby bylo možno z rozvahy posoudit finanční pozici podniku, vykazují se pohledávky a závazky podle zůstatkové doby splatnosti k rozvahovému dni, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky či závazku.

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Stupňovité členění: •Provozní výsledek hospodaření •Finanční výsledek hospodaření •Výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) •Mimořádný výsledek hospodaření po zdanění •Celkový výsledek hospodaření za účetní období

12 PŘÍLOHA Poskytuje informace o : •Účetní jednotce •Použitých účetních metodách a zásadách •Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty •Případně i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

13 Použitá literatura KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 16. vyd. Praha: Bova Polygon, 2006, 418 s. ISBN 80-7273-130-0 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 2. díl. 12. vyd. Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing., 2011, 155 s. ISBN 978–80-87237– 35–9


Stáhnout ppt "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE: •Rozvahu •Výkaz ziků a ztrát •Přílohu Různým uživatelům musí poskytnout komplexní a pravdivý obraz o podniku a o jeho hospodaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google