Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Časové rozlišení nákladů a výnosů (časový nesoulad, náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období a příjmy příštích období) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. V prezentaci jsou názorné příklady na účtování časového rozlišení a otázky. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

4 Časové rozlišení nákladů a výnosů v průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné období, musí se do tohoto účetního období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (věcně a časově) souvisí časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům a obdobím, kdy vznikl náklad, se řeší pomocí časového rozlišení nákladů stejně tomu je s příjmy a výnosy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

5 Časové rozlišení nákladů a výnosů povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období, tzn. pokud pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím účetním období účty časového rozlišení jsou rozvahové, aktivní i pasivní v účtové osnově pro podnikatele jsou účty časového rozlišení nákladů a výnosů zařazeny ve 3. účtové třídě – Zúčtovací vztahy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

6 Časové rozlišení nákladů a výnosů V případě nedodržení zásady časového rozlišení by byly porušeny: a) účetní předpisy Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. b) zákon o dani z příjmů Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

7 Časové rozlišení nákladů a výnosů Z hlediska účtové osnovy časové rozlišení N a V dělím na: a) časové rozlišení v užším pojetí 381 – Náklady příštích období 382 – Komplexní náklady příštích období 383 – Výdaje příštích období 384 – Výnosy příštích období 385 – Příjmy příštích období b) časové rozlišení v širším pojetí 388 – Dohadné položky aktivní 389 – Dohadné položky pasivní Účtová skupina 45 - Rezervy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

8 Náklady příštích období jedná se o výdaje běžného období, které souvisí zcela nebo zčásti s hospodářskými operacemi příštích období Mezi typické příklady patří: - předem placené nájemné - předem placená reklama - náklady na dlouhodobou propagaci - předem placené časopisy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

9 Komplexní náklady příštích období Komplexní náklady příštích období nelze, na rozdíl od nákladů příštích období (účtovaných na účtu 381), vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích období bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

10 Komplexní náklady příštích období Druhové položky komplexních nákladů příštích období se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové třídy. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného období, neboť výroba se týká příštích období, dochází k jejich zúčtování ve prospěch účtu Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (se souvztažným zápisem na vrub účtu Komplexní náklady příštích období). Zúčtování komplexních nákladů příštích období se opět provede v účetním období, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

11 Výdaje příštích období Výdaje příštích období představují nedoplatek nákladů. Jsou evidovány na účtu Výdaje příštích období. Náklady sice vznikly, ale neuskutečnil se na ně výdaj. Protože účet vyjadřuje přechodný závazek, který bude v budoucích obdobích vyrovnán, představuje v rozvaze přechodné pasivum. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

12 Výdaje příštích období Výdaje příštích období se týkají nejčastěji nájemného placeného pozadu, prémií a odměn vyplácených po uplynutí běžného období. Účtování:  VÚD - zúčtování výdajů příštích období 518 / 383  VBÚ - úhrada dlužného nájemného v příštím roce 383 / 221 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

13 Výnosy příštích období Výnosy příštích období zachycují příjmy, ke kterým došlo v období běžném, ale které patří do výnosů období příštích. Jde např. o nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb. Časové rozlišení zajišťuje účet Výnosy příštích období, který po přechodnou dobu nahrazuje příslušný výnosový účet. Protože jde o rozvahový účet a výnosy mají obdobné účtování jako pasiva, je v rozvaze považován za přechodné pasivum. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

14 Výnosy příštích období Na BÚ byla v běžném roce přijata přímá úhrada nájemného Kč, jehož ¼ se vztahuje k běžnému období a zbývající ¾ na tři příští roky. Účtování:  VBÚ - předem přijaté nájemné 221 / 384  VÚD - převod do výnosů běžného období 384 / 602 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

15 Příjmy příštích období Příjmy příštích období znamenají nedoplatky výnosů. Mohla by nastat situace, že odběratel bude platit nájemné pozadu, tzn. až koncem druhého roku. Výnos se bude vztahovat k běžnému účetními období. Zaúčtujeme ho na příslušném výnosovém účtu, ale účet pokladna nebo běžný účet bude nahrazen přechodným účtem aktiv. Účet Příjmy příštích období představují druh majetku, který se v budoucnu změní na jinou formu, tj. peníze na účtu nebo v pokladně. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

16 Příjmy příštích období Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců (od září 2012 do června 2013) ve výši Kč, která byla připsána na účet v lednu Účtování: a) Účetní období 2012 poměrná část připadající na výnosy Kč385 / 602 b) Účetní období 2013 přijaté nájemné (výpis) Kč221 / Kč221 / 602 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

17 Dohadné položky Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost (u dohadných položek totiž chybí pro zaúčtování externí účetní doklad a tak částku pouze odhadujeme). Účet 388 – Dohadné účty aktivní Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

18 Dohadné položky Účet 389 – Dohadné účty pasivní Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například: nevyfakturované dodávky (např. za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

19 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA Co by bylo porušeno v případě nedodržení zásady časového rozlišení? účetní předpisy a zákon o dani z příjmu 2. Vyjmenujte příklady nákladů příštích období? předem placené nájemné, reklama, časopisy 3. Jaký účet mají příjmy příštích období? jedná se o účet Co jsou to dohadné položky? dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost

20 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google