Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518 Datum vytvoření: 10. 09. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Časové rozlišení nákladů a výnosů (časový nesoulad, náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období a příjmy příštích období) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. V prezentaci jsou názorné příklady na účtování časového rozlišení a otázky. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

4 Časové rozlišení nákladů a výnosů v průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné období, musí se do tohoto účetního období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (věcně a časově) souvisí časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům a obdobím, kdy vznikl náklad, se řeší pomocí časového rozlišení nákladů stejně tomu je s příjmy a výnosy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

5 Časové rozlišení nákladů a výnosů povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období, tzn. pokud pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím účetním období účty časového rozlišení jsou rozvahové, aktivní i pasivní v účtové osnově pro podnikatele jsou účty časového rozlišení nákladů a výnosů zařazeny ve 3. účtové třídě – Zúčtovací vztahy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

6 Časové rozlišení nákladů a výnosů V případě nedodržení zásady časového rozlišení by byly porušeny: a) účetní předpisy Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. b) zákon o dani z příjmů Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

7 Časové rozlišení nákladů a výnosů Z hlediska účtové osnovy časové rozlišení N a V dělím na: a) časové rozlišení v užším pojetí 381 – Náklady příštích období 382 – Komplexní náklady příštích období 383 – Výdaje příštích období 384 – Výnosy příštích období 385 – Příjmy příštích období b) časové rozlišení v širším pojetí 388 – Dohadné položky aktivní 389 – Dohadné položky pasivní Účtová skupina 45 - Rezervy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

8 Náklady příštích období - 381 jedná se o výdaje běžného období, které souvisí zcela nebo zčásti s hospodářskými operacemi příštích období Mezi typické příklady patří: - předem placené nájemné - předem placená reklama - náklady na dlouhodobou propagaci - předem placené časopisy VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

9 Komplexní náklady příštích období - 382 Komplexní náklady příštích období nelze, na rozdíl od nákladů příštích období (účtovaných na účtu 381), vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích období bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

10 Komplexní náklady příštích období - 382 Druhové položky komplexních nákladů příštích období se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové třídy. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného období, neboť výroba se týká příštích období, dochází k jejich zúčtování ve prospěch účtu 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (se souvztažným zápisem na vrub účtu 382 - Komplexní náklady příštích období). Zúčtování komplexních nákladů příštích období se opět provede v účetním období, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

11 Výdaje příštích období - 383 Výdaje příštích období představují nedoplatek nákladů. Jsou evidovány na účtu 383 - Výdaje příštích období. Náklady sice vznikly, ale neuskutečnil se na ně výdaj. Protože účet vyjadřuje přechodný závazek, který bude v budoucích obdobích vyrovnán, představuje v rozvaze přechodné pasivum. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

12 Výdaje příštích období - 383 Výdaje příštích období se týkají nejčastěji nájemného placeného pozadu, prémií a odměn vyplácených po uplynutí běžného období. Účtování:  VÚD - zúčtování výdajů příštích období 518 / 383  VBÚ - úhrada dlužného nájemného v příštím roce 383 / 221 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

13 Výnosy příštích období - 384 Výnosy příštích období zachycují příjmy, ke kterým došlo v období běžném, ale které patří do výnosů období příštích. Jde např. o nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb. Časové rozlišení zajišťuje účet 384 - Výnosy příštích období, který po přechodnou dobu nahrazuje příslušný výnosový účet. Protože jde o rozvahový účet a výnosy mají obdobné účtování jako pasiva, je v rozvaze považován za přechodné pasivum. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

14 Výnosy příštích období - 384 Na BÚ byla v běžném roce přijata přímá úhrada nájemného 240.000 Kč, jehož ¼ se vztahuje k běžnému období a zbývající ¾ na tři příští roky. Účtování:  VBÚ - předem přijaté nájemné 221 / 384  VÚD - převod do výnosů běžného období 384 / 602 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

15 Příjmy příštích období - 385 Příjmy příštích období znamenají nedoplatky výnosů. Mohla by nastat situace, že odběratel bude platit nájemné pozadu, tzn. až koncem druhého roku. Výnos se bude vztahovat k běžnému účetními období. Zaúčtujeme ho na příslušném výnosovém účtu, ale účet pokladna nebo běžný účet bude nahrazen přechodným účtem aktiv. Účet 385 - Příjmy příštích období představují druh majetku, který se v budoucnu změní na jinou formu, tj. peníze na účtu nebo v pokladně. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

16 Příjmy příštích období - 385 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců (od září 2012 do června 2013) ve výši 200.000 Kč, která byla připsána na účet v lednu 2013. Účtování: a) Účetní období 2012 poměrná část připadající na výnosy 2012 80.000 Kč385 / 602 b) Účetní období 2013 přijaté nájemné (výpis) 2013 80.000 Kč221 / 385 120.000 Kč221 / 602 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

17 Dohadné položky Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost (u dohadných položek totiž chybí pro zaúčtování externí účetní doklad a tak částku pouze odhadujeme). Účet 388 – Dohadné účty aktivní Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

18 Dohadné položky Účet 389 – Dohadné účty pasivní Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například: nevyfakturované dodávky (např. za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518

19 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518 1. Co by bylo porušeno v případě nedodržení zásady časového rozlišení? účetní předpisy a zákon o dani z příjmu 2. Vyjmenujte příklady nákladů příštích období? předem placené nájemné, reklama, časopisy 3. Jaký účet mají příjmy příštích období? jedná se o účet 385 4. Co jsou to dohadné položky? dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost

20 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1518 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Časové rozlišení nákladů a výnosů Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google