Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví 1 Dodavatelsko-odběratelské vztahy osnova přednášky Radmila Herzánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví 1 Dodavatelsko-odběratelské vztahy osnova přednášky Radmila Herzánová."— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví 1 Dodavatelsko-odběratelské vztahy osnova přednášky Radmila Herzánová

2 Vazba na výkaz ROZVAHA Aktiva  Pohledávky za upsaný základní kapitál  Dlouhodobý majetek hmotný  Dlouhodobý majetek nehmotný  Dlouhodobý majetek finanční  Zásoby  Dlouhodobé pohledávky  Krátkodobé pohledávky  Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Pokladna Ceniny  Časové rozlišení Pasiva  Základní kapitál  Fondy ze zisku  Hospodářský výsledek  Rezervy  Dlouhodobé závazky  Krátkodobé závazky  Bankovní úvěry  Časové rozlišení

3 Účtová třída 3  Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodního styku a převážnou část vztahů podniku k vnějšímu okolí zobrazujeme na účtech 3 účtové třídy – Zúčtovací vztahy  Pohledávky z obchodních vztahů – dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (mimo záloh na dlouhodobý majetek), cenné papíry předané k eskontu bance. Rozlišení jednotlivých druhů pohledávek provádíme analytickou evidencí. Pro tento druh majetku používáme skupinu účtů 31. Účty evidují druh majetku, jedná se tedy o účty aktivní.  Krátkodobé závazky z obchodních vztahů – závazky vůči dodavatelům, přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů, závazky plynoucí ze směnek. Tyto závazky zobrazujeme ve skupině účtů 32. Účty, na kterých zobrazujeme jednotlivé druhy závazků, jsou vždy účty pasivní (sledují cizí zdroje krytí majetku).  Zúčtování se zaměstnanci – závazky vůči zaměstnancům (obdobně společníkům a členům družstva) v souvislosti se závislou činností, zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tento druh vztahů zobrazíme v účtové skupině 33 (36 – zúčtování se společníky). V rámci této účtové skupiny zobrazujeme jak pohledávky tak i závazky k osobám řízeným nebo jinak závislým na vedení účetní jednotky. Je proto nutné použít další členění. (např závazky vůči zaměstnancům ze závislé činnosti vedeme na účtu 331, zatímco pohledávky za zaměstnanci na účtu 335, analogicky u společníků)  Zúčtování s finančními orgány – zúčtování z titulu přímých a nepřímých daní, dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Pro zúčtování s finančními orgány je určena skupina účtů 34.  Pohledávky a závazky z titulu poskytnutých krátkodobých půjček v rámci konsolidačního celku  Pohledávky a závazky související s deriváty

4 Zúčtovací vztahy v účetní osnově  účtová skupina 23 – Krátkodobé bankovní úvěry,  účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci,  účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé),  účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé),  účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,  účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací,  účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva,  účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva,  účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky,  účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování,  účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry,  účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky a  účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka.

5 Pohledávky – účtová skupina 31  Pohledávky za odběrateli - 311 (rozlišení dlouhodobé a krátkodobé pohledávky je nutné v analytické evidenci) Vznik pohledávky Zánik pohledávky (přijatá platba)  Pohledávky ze zaplacených záloh – 314 (zákaz kompenzace pohledávek a závazků – nutná samostatná pohledávka)  Ostatní pohledávky – 315 ( z reklamací)  Eskontované přijaté směnky – 313 (FU2)

6 Závazky – účtová skupina 32  Závazky vůči dodavatelům 321 Vznik závazku Zánik závazku (zaplacení)  Směnky k úhradě 322 (FU2)  Krátkodobé přijaté zálohy 324 (zákaz kompenzace závazků a pohledávek – samostatný závazek)  Ostatní závazky z obchodních vztahů 325

7 Zúčtování daní a dotací  343 – daň z přidané hodnoty  341 – daň z příjmu právnických osob  342 – daň z příjmu ze závislé činnosti  345 – ostatní daně a poplatky

8 Účetní souvztažnosti- pohledávky  Odběratelé 311 MD Vydané faktury ( 601,602,604, 641 D) Kurzové ziskové rozdíly (663 D)  Odběratelé 311 D Platba od odběratele (221, 211 MD) Kurzová ztráta (563 MD)

9 Účetní souvztažnosti - závazky  Dodavatelé 321 D Došlá faktura (111, 131, 501, 504, 041, 042, 511,518 MD)  Dodavatelé 321 MD Platba faktury ( 221 D, 322D)

10 Zálohy  Poskytnuté zálohy – vznik pohledávky  314 MD (221 D, 211D)  Přijaté zálohy – vznik závazku  324 D (221 MD, 211 MD)  ALE Poskytnuté zálohy na majetek 05xMD Poskytnuté zálohy na zásoby 15xMD

11 Schéma účtování - pohledávky

12 Schéma účtování - závazky


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví 1 Dodavatelsko-odběratelské vztahy osnova přednášky Radmila Herzánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google