Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní nástroje a metody vedení účetnictví pro podnikatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní nástroje a metody vedení účetnictví pro podnikatele"— Transkript prezentace:

1 Základní nástroje a metody vedení účetnictví pro podnikatele

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY: Veškeré změny hospodářské reality musí být podloženy – ÚČETNÍMI DOKLADY Veškeré změny hospodářské reality jsou zapisovány v ÚČETNÍCH KNIHÁCH Každá změna hospodářské reality způsobí ZMĚNU ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Na konci účetního období jsou účty a účetní knihy uzavřeny a na jejich základě jsou vyhotoveny ÚČETNÍ VÝKAZY

3 Účetní doklady Účetní jednotky jsou jimi povinny zachycovat a prokazovat změny hospodářské reality = účetní případy, Účetnictví je soustava účetních záznamů, základním požadavkem je jejich průkaznost pomocí účetních dokladů

4 Účetní doklad je průkazný účetní záznam, který obsahuje náležitosti (§11 ZoÚč):
a) označení účetního případu b) obsah účetního případu, jeho účastníci c) peněžní částka, údaj o ceně a množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) okamžik uskutečnění účetního případu f) podpisové záznamy odpovědných osob Účetní doklad x Daňový doklad ! Daňový doklad (DIČ, evid. Číslo, údaj o DPH…. Dle § ZoDPH)

5 Okamžik uskutečnění účetního případu
= okamžik, kdy se stal daný účetní případ, tzn: a) splnění dodávky dle smlouvy b) platba závazku, inkaso pohledávky c) přijetí zásob na sklad, vyskladnění zásob d) poskytnutí zálohy, přijetí zálohy e) pohyb majetku uvnitř účetní jednotky f) atd………..

6 Forma účetních dokladů
Písemná forma Technická forma Obecné zásady platné pro účetní záznamy: Písemná forma: rukopis, psací stroj, tiskárna, reprografické techniky – obsah je pro fyzickou osobu čitelný Technická forma: záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem, umožňuje převedení do formy, v níž je pro fyzickou osobu čitelný

7 Oběh účetních dokladů Proces vyhotovení, resp. přijetí účetního dokladu, třídění a číslování, přezkoušení, jeho zaúčtování, archivace a skartace. Přezkoušení dokladů a) z hlediska věcného b) z hlediska formálního V účetních jednotkách je nutné určit odpovědné osoby za jednotlivé fáze oběhu účetního dokladu.

8 DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ :
Účetní zápisy jsou prováděny v účetních knihách, Účetnictví je vedeno v peněžních jednotkách české měny, Účetnictví je vedeno v českém jazyce.

9 Účetní knihy: Účetní deník Hlavní kniha Knihy analytických účtů
Účetní případy podložené účetními doklady se zapisují do účetních knih: Účetní deník Hlavní kniha Knihy analytických účtů Knihy podrozvahových účtů

10 Účetní deník Účetní zápisy jsou vedeny v časovém sledu, jak proběhly, tzn. chronologicky. Příklad účetního deníku – v zadání souvislého příkladu

11 Hlavní kniha Obsahuje uspořádání účetních zápisů z věcného hlediska - systematicky, Obsahuje syntetické účty dle účtového rozvrhu, Poskytuje minimálně tyto informace: a) PS účtů ke dni, kdy se otevírají účetní knihy b) souhrnné obraty stran MD a D alespoň za kalendářní měsíc c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Příklad hlavní knihy – viz souvislý účetní příklad

12 Knihy analytických účtů
podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy Knihy podrozvahových účtů obsahují účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku a hlavní knize, přesto evidují skutečnosti, jejichž znalost je významná pro posouzení majetkoprávní situace podniku a jeho finančních zdrojů Např. účty najatého majetku, účty majetku se zástavním právem, majetku vzaného do úschovy apod.

13 Kontrola správnosti účetních zápisů
Formální kontrola – provádí se poslední den v měsíci – za uplynulý měsíc a za sledované období - prostřednictvím předvahy a kontrolní soupisky analytických účtů

14 Kontrola správnosti účetních zápisů
Předvaha Kontroluje: dodržování podvojnosti účetních zápisů, číselnou shodu úhrnu částek všech individuálně zaúčtovaných účetních dokladů v deníku s úhrnem obratů na účtech hlavní knihy za stejné období (příklad – viz souvislý účetní příklad) Kontrolní soupiska analytických účtů - kontroluje shodu údajů syntetických účtů se součtem údajů na příslušných analytických účtech

15 Kontrola správnosti účetních zápisů
b) Věcná kontrola Je zaměřena na kontrolu: zaúčtování všech účetních dokladů, jejich odsouhlasením na účetní deník, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti (proces inventarizace, resp. inventury).

16 Opravy účetních záznamů
Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna bez zbytečného odkladu provést jejich opravu. Opravy se musí provést tak, aby bylo možno určit: osobu odpovědnou za provedení opravy, okamžik provedení opravy, obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, obsah opravovaného účetního záznamu po opravě.

17 Změny rozvahových položek
Každý změna hospodářské reality změní některou rozvahovou položku Změna nesmí mít vliv na bilanční rovnost A=P Existují 4 druhy změn: Změny pouze v aktivech (+, -), Změny pouze v pasivech (+, -), Změny v aktivech i pasivech (-, -), Změny v aktivech i pasivech (+, +).

18 Změny pouze v aktivech (+, -):
Nákup materiálu za hotové (z pokladny): Doklad: VPD, příjemka + Materiál (Zásoby), - Peníze v pokladně Změny pouze v pasivech (+, -): Tvorba rezervního fondu z VH (zisku) + Rezervní fond - Výsledek hospodaření (zisk) Změny v aktivech i pasivech (-, -): Splátka bankovního úvěru z běžného účtu Doklady: Výpis z BÚ, výpis z ÚÚ - Běžný účet, - Bankovní úvěr Změny v aktivech i pasivech (+, +): Nákup zboží na fakturu (Doklad: Přijatá faktura, příjemka) + Zboží (zásoby) + Závazky z obchodních vztahů

19 Kromě aktiv a pasiv, vykazuje každá účetní jednotka také:
VÝNOSY – zvýšení ekonomického prospěchu plynoucí podniku, které nemusí být spojeno s příjmem peněz Rozdíl : Výnosy x Příjmy Výnos – prodej zboží na fakturu, produkce výrobků… Příjem – úhrada pohledávky za zboží na BÚ Základní členění: V z provozní činnosti – definice, příklad…. V z finanční činnosti – definice, příklad…… V z mimořádné činnosti – definice, příklad….

20 Náklady Snížení ekonomického prospěchu související s činností podniku bez nutnosti odlivu peněžních prostředků Rozdíl Náklad x Výdaj Náklad – opotřebení majetku, nárok zaměstnanců na mzdu Výdaj – výplata čisté mzdy zaměstnancům, úhrada závazků vůči dodavatelům Základní členění: N z provozní činnosti – Definice, příklad, druhové a účelové členění N z finanční činnosti – Definice, příklad…. N z mimořádné činnosti – Definice, příklad….

21 Náklady a výnosy Rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady za účetní období = ZISK (výnosy jsou větší než náklady), ZTRÁTA (výnosy jsou menší než náklady) Jsou komparovány ve VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Spolu s rozvahou jsou základními výstupy tvořícími účetní závěrku (VÝKAZY FINANČNÍHO ÚČ.) Vertikální výkaz… Vedení v ČJ, v celých tis. Kč Výkaz Z/Z v druhovém a účelovém členění

22 Výkaz Z/Z V druhovém členění – provozní náklady jsou členěny dle druhu na spotřebu materiálu a energie, služby, osobní náklady - běžnější V účelovém členění – provozní náklady jsou členěny na náklady výroby/poskytování služeb, správy(administrativy) a odbytu – méně časté, vhodné pro účely vnitropodnikového účetnictví

23 Struktura výkazu Z/Z V a N z provozní činnosti = rozdíl je VH z provozní činnosti V a N z finanční činnosti = rozdíl je VH z finanční činnosti VH z provozní a finanční činnosti = VH z běžné činnosti V a N z mimořádné činnosti = rozdíl je VH z mimořádné činnosti VH z běžné a mimořádné činnosti = VH za účetní období

24 Příklad výnosů: Prodej výrobků na fakturu Doklad: Vystavená faktura
+ Pohledávka vůči odběrateli (+ AKTIVA) + Tržby za výrobky (+ VÝNOSY, znamenající zvýšení výsledku hospodaření v PASIVECH formou zisku) Bilanční suma se zvýší, bilanční rovnost je zachována! Rostou aktiva (oběžná) Rostou pasiva (VH ve vlastním kapitálu)

25 Příklad nákladů: Nárok zaměstnance na hrubou mzdu Doklad: VÚD – ZaVL
+ Závazky vůči zaměstnancům (+ PASIVA) + Mzdové náklady (znamenající snížení VH vlivem snížení zisku či vzniku ztráty) Bilanční suma zůstává zachována, bilanční rovnost zůstává zachována! Klesají pasiva – Vlastní kapitál vlivem poklesu VH Rostou pasiva – Krátkodobé závazky k zaměstnancům

26 Příklad nákladů Výdej materiálu do spotřeby Doklad – výdejka
- Materiál na skladě ( - AKTIVA) + Spotřeba materiálu (+NÁKLADY) – znamená snížení VH vlivem snížení zisku či vzniku ztráty Bilanční suma klesá, bilanční rovnost zůstává zachována! Klesají aktiva – snížil se materiál na skladě Klesají pasiva – vlastní kapitál vlivem poklesu VH

27 Shrnutí rozvahových změn
Položka Vliv na VH Bilanční suma A + A- žádný Zachována P+ P- A+ Zvýšena Snížena N+(P-) záporný V+(P+) kladný zvýšena

28 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Základní nástroje a metody vedení účetnictví pro podnikatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google