Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH PŘEDNÁŠKY: Veškeré změny hospodářské reality musí být podloženy – ÚČETNÍMI DOKLADY Veškeré změny hospodářské reality jsou zapisovány v ÚČETNÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH PŘEDNÁŠKY: Veškeré změny hospodářské reality musí být podloženy – ÚČETNÍMI DOKLADY Veškeré změny hospodářské reality jsou zapisovány v ÚČETNÍCH."— Transkript prezentace:

1

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY: Veškeré změny hospodářské reality musí být podloženy – ÚČETNÍMI DOKLADY Veškeré změny hospodářské reality jsou zapisovány v ÚČETNÍCH KNIHÁCH Každá změna hospodářské reality způsobí ZMĚNU ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Na konci účetního období jsou účty a účetní knihy uzavřeny a na jejich základě jsou vyhotoveny ÚČETNÍ VÝKAZY

3 Účetní doklady Účetní jednotky jsou jimi povinny zachycovat a prokazovat změny hospodářské reality = účetní případy, Účetnictví je soustava účetních záznamů, základním požadavkem je jejich průkaznost pomocí účetních dokladů

4 Účetní doklad je průkazný účetní záznam, který obsahuje náležitosti (§11 ZoÚč): a) označení účetního případu b) obsah účetního případu, jeho účastníci c) peněžní částka, údaj o ceně a množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) okamžik uskutečnění účetního případu f) podpisové záznamy odpovědných osob Účetní doklad x Daňový doklad ! Daňový doklad (DIČ, evid. Číslo, údaj o DPH…. Dle § 26-35 ZoDPH)

5 Okamžik uskutečnění účetního případu = okamžik, kdy se stal daný účetní případ, tzn: a) splnění dodávky dle smlouvy b) platba závazku, inkaso pohledávky c) přijetí zásob na sklad, vyskladnění zásob d) poskytnutí zálohy, přijetí zálohy e) pohyb majetku uvnitř účetní jednotky f) atd………..

6 Forma účetních dokladů a) Písemná forma b) Technická forma Obecné zásady platné pro účetní záznamy: Písemná forma: rukopis, psací stroj, tiskárna, reprografické techniky – obsah je pro fyzickou osobu čitelný Technická forma: záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem, umožňuje převedení do formy, v níž je pro fyzickou osobu čitelný

7 Oběh účetních dokladů Proces vyhotovení, resp. přijetí účetního dokladu, třídění a číslování, přezkoušení, jeho zaúčtování, archivace a skartace. Přezkoušení dokladů a) z hlediska věcného b) z hlediska formálního V účetních jednotkách je nutné určit odpovědné osoby za jednotlivé fáze oběhu účetního dokladu.

8 DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ : - Účetní zápisy jsou prováděny v účetních knihách, - Účetnictví je vedeno v peněžních jednotkách české měny, - Účetnictví je vedeno v českém jazyce.

9 Účetní knihy: Účetní případy podložené účetními doklady se zapisují do účetních knih: Účetní deník Hlavní kniha Knihy analytických účtů Knihy podrozvahových účtů

10 Účetní deník Účetní zápisy jsou vedeny v časovém sledu, jak proběhly, tzn. chronologicky. Příklad účetního deníku – v zadání souvislého příkladu

11 Hlavní kniha Obsahuje uspořádání účetních zápisů z věcného hlediska - systematicky, Obsahuje syntetické účty dle účtového rozvrhu, Poskytuje minimálně tyto informace: a) PS účtů ke dni, kdy se otevírají účetní knihy b) souhrnné obraty stran MD a D alespoň za kalendářní měsíc c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Příklad hlavní knihy – viz souvislý účetní příklad

12 Knihy analytických účtů - podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy Knihy podrozvahových účtů - obsahují účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku a hlavní knize, přesto evidují skutečnosti, jejichž znalost je významná pro posouzení majetkoprávní situace podniku a jeho finančních zdrojů - Např. účty najatého majetku, účty majetku se zástavním právem, majetku vzaného do úschovy apod.

13 Kontrola správnosti účetních zápisů a) Formální kontrola – provádí se poslední den v měsíci – za uplynulý měsíc a za sledované období - prostřednictvím předvahy a kontrolní soupisky analytických účtů

14 Kontrola správnosti účetních zápisů Předvaha Kontroluje: - dodržování podvojnosti účetních zápisů, - číselnou shodu úhrnu částek všech individuálně zaúčtovaných účetních dokladů v deníku s úhrnem obratů na účtech hlavní knihy za stejné období (příklad – viz souvislý účetní příklad) Kontrolní soupiska analytických účtů - kontroluje shodu údajů syntetických účtů se součtem údajů na příslušných analytických účtech

15 Kontrola správnosti účetních zápisů b) Věcná kontrola Je zaměřena na kontrolu: - zaúčtování všech účetních dokladů, jejich odsouhlasením na účetní deník, - zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti (proces inventarizace, resp. inventury).

16 Opravy účetních záznamů Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna bez zbytečného odkladu provést jejich opravu. Opravy se musí provést tak, aby bylo možno určit: - osobu odpovědnou za provedení opravy, - okamžik provedení opravy, - obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, - obsah opravovaného účetního záznamu po opravě.

17 Změny rozvahových položek Každý změna hospodářské reality změní některou rozvahovou položku Změna nesmí mít vliv na bilanční rovnost A=P Existují 4 druhy změn: a) Změny pouze v aktivech (+, -), b) Změny pouze v pasivech (+, -), c) Změny v aktivech i pasivech (-, -), d) Změny v aktivech i pasivech (+, +).

18 Změny pouze v aktivech (+, -): Nákup materiálu za hotové (z pokladny): Doklad: V PD, příjemka + Materiál (Zásoby), - Peníze v pokladně Změny pouze v pasivech (+, -): Tvorba rezervního fondu z VH (zisku) + Rezervní fond - Výsledek hospodaření (zisk) Změny v aktivech i pasivech (-, -): Splátka bankovního úvěru z běžného účtu Doklady: Výpis z BÚ, výpis z ÚÚ - Běžný účet, - Bankovní úvěr Změny v aktivech i pasivech (+, +): Nákup zboží na fakturu (Doklad: Přijatá faktura, příjemka ) + Zboží (zásoby) + Závazky z obchodních vztahů

19 Kromě aktiv a pasiv, vykazuje každá účetní jednotka také: VÝNOSY – zvýšení ekonomického prospěchu plynoucí podniku, které nemusí být spojeno s příjmem peněz Rozdíl : Výnosy x Příjmy Výnos – prodej zboží na fakturu, produkce výrobků… Příjem – úhrada pohledávky za zboží na BÚ Základní členění: a) V z provozní činnosti – definice, příklad…. b) V z finanční činnosti – definice, příklad…… c) V z mimořádné činnosti – definice, příklad….

20 Náklady Snížení ekonomického prospěchu související s činností podniku bez nutnosti odlivu peněžních prostředků Rozdíl Náklad x Výdaj Náklad – opotřebení majetku, nárok zaměstnanců na mzdu Výdaj – výplata čisté mzdy zaměstnancům, úhrada závazků vůči dodavatelům Základní členění: a) N z provozní činnosti – Definice, příklad, druhové a účelové členění b) N z finanční činnosti – Definice, příklad…. c) N z mimořádné činnosti – Definice, příklad….

21 Náklady a výnosy Rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady za účetní období = a) ZISK (výnosy jsou větší než náklady), b) ZTRÁTA (výnosy jsou menší než náklady) Jsou komparovány ve VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY - Spolu s rozvahou jsou základními výstupy tvořícími účetní závěrku (VÝKAZY FINANČNÍHO ÚČ.) - Vertikální výkaz… - Vedení v ČJ, v celých tis. Kč - Výkaz Z/Z v druhovém a účelovém členění

22 Výkaz Z/Z V druhovém členění – provozní náklady jsou členěny dle druhu na spotřebu materiálu a energie, služby, osobní náklady - běžnější V účelovém členění – provozní náklady jsou členěny na náklady výroby/poskytování služeb, správy(administrativy) a odbytu – méně časté, vhodné pro účely vnitropodnikového účetnictví

23 Struktura výkazu Z/Z V a N z provozní činnosti = rozdíl je VH z provozní činnosti V a N z finanční činnosti = rozdíl je VH z finanční činnosti VH z provozní a finanční činnosti = VH z běžné činnosti V a N z mimořádné činnosti = rozdíl je VH z mimořádné činnosti VH z běžné a mimořádné činnosti = VH za účetní období

24 Příklad výnosů: Prodej výrobků na fakturu Doklad: Vystavená faktura + Pohledávka vůči odběrateli (+ AKTIVA) + Tržby za výrobky (+ VÝNOSY, znamenající zvýšení výsledku hospodaření v PASIVECH formou zisku) Bilanční suma se zvýší, bilanční rovnost je zachována! Rostou aktiva (oběžná) Rostou pasiva (VH ve vlastním kapitálu)

25 Příklad nákladů: Nárok zaměstnance na hrubou mzdu Doklad: VÚD – ZaVL + Závazky vůči zaměstnancům (+ PASIVA) + Mzdové náklady (znamenající snížení VH vlivem snížení zisku či vzniku ztráty) Bilanční suma zůstává zachována, bilanční rovnost zůstává zachována! Klesají pasiva – Vlastní kapitál vlivem poklesu VH Rostou pasiva – Krátkodobé závazky k zaměstnancům

26 Příklad nákladů Výdej materiálu do spotřeby Doklad – výdejka - Materiál na skladě ( - AKTIVA) + Spotřeba materiálu (+NÁKLADY) – znamená snížení VH vlivem snížení zisku či vzniku ztráty Bilanční suma klesá, bilanční rovnost zůstává zachována! Klesají aktiva – snížil se materiál na skladě Klesají pasiva – vlastní kapitál vlivem poklesu VH

27 Shrnutí rozvahových změn Položka Vliv na VHBilanční suma A +A- žádnýZachována P+P-žádnýZachována A+P+žádnýZvýšena A-P-žádnýSnížena A-N+(P-)zápornýSnížena P+N+(P-)zápornýZachována A+V+(P+)kladnýzvýšena

28 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "OBSAH PŘEDNÁŠKY: Veškeré změny hospodářské reality musí být podloženy – ÚČETNÍMI DOKLADY Veškeré změny hospodářské reality jsou zapisovány v ÚČETNÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google