Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ. Osnova: 1.Účet – základní třídící znak účetnictví 2.Postup účetních prací 3.Vnitřní kontrolní systém účetnictví 4.Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ. Osnova: 1.Účet – základní třídící znak účetnictví 2.Postup účetních prací 3.Vnitřní kontrolní systém účetnictví 4.Shrnutí."— Transkript prezentace:

1 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ

2 Osnova: 1.Účet – základní třídící znak účetnictví 2.Postup účetních prací 3.Vnitřní kontrolní systém účetnictví 4.Shrnutí

3 Předmět účetnictví Pro potřeby řízení je třeba zachycovat stav a pohyb majetku (aktiv) a finančních zdrojů (pasiv) Pro potřeby řízení je třeba zachycovat stav a pohyb majetku (aktiv) a finančních zdrojů (pasiv) Předmětem účetnictví jsou i náklady a výnosy, tedy výsledek hospodaření Předmětem účetnictví jsou i náklady a výnosy, tedy výsledek hospodaření

4 1. Účet = základní třídící znak účetnictví Název účtu Má dáti (MD) Debet Dlužnická strana Na vrub Dal (D) Kredit Věřitelská strana Ve prospěch

5 Třídění účtů – účty rozvahové Majetek (aktiva) zachycujeme na účtech aktivních Majetek (aktiva) zachycujeme na účtech aktivních Finanční zdroje (pasiva) zachycujeme na účtech pasivních Finanční zdroje (pasiva) zachycujeme na účtech pasivních Podrozvahové účty – eviduje se zde např. majetek, který nepatří podniku (např. zásoby v úschově, odepsané pohledávky, apod.) Podrozvahové účty – eviduje se zde např. majetek, který nepatří podniku (např. zásoby v úschově, odepsané pohledávky, apod.)

6 Aktivní účty Aktivní účet Počáteční zůstatek (PZ) Přírůstky Konečný zůstatek (KZ)= PZ + Přírůstky - Úbytky Úbytky

7 Pasivní účty Pasivní účet ÚbytkyPočáteční zůstatek (PZ) Přírůstky Konečný zůstatek (KZ)= PZ + Přírůstky - Úbytky

8 Třídění účtů – účty výsledkové Náklady zachycujeme na účtech nákladů (nákladových účtech) Náklady zachycujeme na účtech nákladů (nákladových účtech) Výnosy zachycujeme na účtech výnosů (výnosových účtech) Výnosy zachycujeme na účtech výnosů (výnosových účtech)

9 Nákladové účty Účet nákladů Přírůstky (vznik nákladů) Konečný stav (KS)= Přírůstky - Úbytky Úbytky (snížení nákladů)

10 Výnosové účty Účet výnosů Úbytky (snížení výnosů) Přírůstky (vznik výnosů) Konečný stav (KS)= Přírůstky - Úbytky

11 Třídění účtů – účty závěrkové Počáteční účet rozvažný – používá se pro otevírání rozvahových účtů Počáteční účet rozvažný – používá se pro otevírání rozvahových účtů Konečný účet rozvažný – používá se pro uzavírání rozvahových účtů Konečný účet rozvažný – používá se pro uzavírání rozvahových účtů Účet zisků a ztrát – používá se pro uzavírání výsledkových účtů Účet zisků a ztrát – používá se pro uzavírání výsledkových účtů

12 Další třídění účtů Účty syntetické (souborné) Účty syntetické (souborné) Účty analytické (podrobné) Účty analytické (podrobné) Pravidla pro vedení analytických účtů určují účetní předpisy (národní účetní standardy). Pravidla pro vedení analytických účtů určují účetní předpisy (národní účetní standardy).

13 Další třídění účtů Shoda mezi analytickými a syntetickými účty se ověřuje pomocí kontrolních soupisek. Shoda mezi analytickými a syntetickými účty se ověřuje pomocí kontrolních soupisek. Součet počátečních zůstatků, obratů a konečných zůstatků analytických účtů musí souhlasit s počátečním zůstatkem, obraty a konečným zůstatkem příslušného syntetického účtu. Součet počátečních zůstatků, obratů a konečných zůstatků analytických účtů musí souhlasit s počátečním zůstatkem, obraty a konečným zůstatkem příslušného syntetického účtu.

14 Princip podvojnosti Každá hospodářská operace vyvolá změnu vždy na dvou účtech (v jednom na straně MD a v druhém na straně D) o stejnou částku. Každá hospodářská operace vyvolá změnu vždy na dvou účtech (v jednom na straně MD a v druhém na straně D) o stejnou částku. Pravidlo podvojnosti se projeví u konkrétního účetního případu jako souvztažnost účtů. Pravidlo podvojnosti se projeví u konkrétního účetního případu jako souvztažnost účtů.

15 Příklad: Otevřete účty aktiv a pasiv (stav k 1.1. v tis. Kč) Dl. hmotný majetek 1 000 Základní kapitál 120 Oprávky k DHM 700 Rezervní fond 10 Dl. nehmotný majetek 110 VH ve schval. řízení 50 Oprávky k DNM 10Rezervy50 Dl. finanční majetek 20 Záv. k dodavatelům 100 Zásoby150 Záv. k zaměstnancům 70 Pohledávky100 Ostatní kr. závazky 50 OP k pohledávkám 20 Bankovní úvěry 300 Peníze100

16 2. Postup účetních prací Hospodářská operace + Účetní doklad = Účetní případ Hospodářská operace + Účetní doklad = Účetní případ Účetní zápisy Účetní zápisy Účetní knihy Účetní knihy Účetní závěrka Účetní závěrka

17 Hospodářské operace Vnější (vztahy s dodavateli, zákazníky, věřiteli,….) Vnější (vztahy s dodavateli, zákazníky, věřiteli,….) Vnitřní (vztahy uvnitř podniku) Vnitřní (vztahy uvnitř podniku)

18 Účetní doklady Účetnictví je přísně dokladovou evidencí. Účetnictví je přísně dokladovou evidencí. Účetní doklady jsou nejdůležitějším prvkem průkaznosti účetnictví. Účetní doklady jsou nejdůležitějším prvkem průkaznosti účetnictví. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy.

19 Účetní doklady Dodavatelská faktura Dodavatelská faktura Vydaná faktura Vydaná faktura Pokladní doklady Pokladní doklady Výpisy z bankovních účtů Výpisy z bankovních účtů Příjemky na sklad, výdejky ze skladu Příjemky na sklad, výdejky ze skladu Vnitřní účetní doklady Vnitřní účetní doklady

20 Účetní doklady Úplné Úplné Pravdivé Pravdivé Přehledné Přehledné Pečlivé Pečlivé Včasné (vyhotovují se bez zbytečného odkladu) Včasné (vyhotovují se bez zbytečného odkladu)

21 Účetní doklady Podle obsahu a místa vzniku: vnitřní a vnější (přijaté a vydané) Podle obsahu a místa vzniku: vnitřní a vnější (přijaté a vydané) Podle počtu účetních případů: jednotlivé (jedna případně více stejnorodých hospodářských operací v rámci téhož dne) a sběrné (stejnorodé hospodářské operace za týden, dekádu, nejvýše za 1 měsíc) Podle počtu účetních případů: jednotlivé (jedna případně více stejnorodých hospodářských operací v rámci téhož dne) a sběrné (stejnorodé hospodářské operace za týden, dekádu, nejvýše za 1 měsíc)

22 Náležitosti účetních dokladů označení účetního dokladu označení účetního dokladu obsah účetního případu a jeho účastníci obsah účetního případu a jeho účastníci peněžní částka nebo údaj o množství a ceně peněžní částka nebo údaj o množství a ceně okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodné s okamžikem vyhotovení dokladu) okamžik uskutečnění účetního případu (není-li shodné s okamžikem vyhotovení dokladu) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu

23 Náležitosti účetních dokladů Podpisový záznam = účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě Podpisový záznam = účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě

24 Oběh účetních dokladů Oběhem účetních dokladů rozumíme jejich pohyb v podniku od místa vyhotovení (či obdržení), k místu vlastního účetního zpracování až po archivaci a skartaci. Oběhem účetních dokladů rozumíme jejich pohyb v podniku od místa vyhotovení (či obdržení), k místu vlastního účetního zpracování až po archivaci a skartaci.

25 Oběh účetních dokladů Třídění a očíslování dokladů Třídění a očíslování dokladů Přezkoušení správnosti dokladů (věcné a formální) Přezkoušení správnosti dokladů (věcné a formální) Zaúčtování dokladů Zaúčtování dokladů Úschova dokladů Úschova dokladů Skartace dokladů Skartace dokladů

26 Účetní zápisy Musí se provádět průběžně po vyhotovení účetního dokladu. Musí se provádět průběžně po vyhotovení účetního dokladu. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení. Obsahují peněžní částku, identifikaci operace (číslo dokladu, popis operace, souvztažný účet). Obsahují peněžní částku, identifikaci operace (číslo dokladu, popis operace, souvztažný účet).

27 Účetní zápisy Jednoduché Jednoduché Složené Složené Opravy účetních záznamů – musí být možné určit osobu odpovědnou za opravu, okamžik opravy, jak záznam vypadal před opravou a po opravě. Opravy účetních záznamů – musí být možné určit osobu odpovědnou za opravu, okamžik opravy, jak záznam vypadal před opravou a po opravě.

28 Účetní knihy Deník – účetní zápisy z hlediska časového (chronologicky) Deník – účetní zápisy z hlediska časového (chronologicky) Hlavní kniha – účetní zápisy z hlediska věcného (systematicky) Hlavní kniha – účetní zápisy z hlediska věcného (systematicky) Knihy analytických účtů Knihy analytických účtů Knihy podrozvahových účtů Knihy podrozvahových účtů

29 Účetní závěrka Rozvaha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Příloha (vysvětluje a doplňuje informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty) Příloha (vysvětluje a doplňuje informace v rozvaze a výkazu zisku a ztráty) Může obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Může obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

30 3. Vnitřní kontrolní systém účetnictví Přezkušování účetních dokladů Přezkušování účetních dokladů Souběžné provádění účetních zápisů z hlediska věcného i časového Souběžné provádění účetních zápisů z hlediska věcného i časového Kontrolní soupisky Kontrolní soupisky Sestavování předvahy Sestavování předvahy Inventarizace aktiv a závazků Inventarizace aktiv a závazků

31 Předvaha Ověřuje, zda všechny účetní doklady vstoupily do zpracování účetního období (deníkový obrat = obrat MD všech účtů = obrat D všech účtů) Ověřuje, zda všechny účetní doklady vstoupily do zpracování účetního období (deníkový obrat = obrat MD všech účtů = obrat D všech účtů) Ověřuje, zda byl dodržen princip podvojnosti (obrat MD všech účtů = obrat D všech účtů) Ověřuje, zda byl dodržen princip podvojnosti (obrat MD všech účtů = obrat D všech účtů) Pozor: Ověřuje pouze formální správnost účetnictví! Pozor: Ověřuje pouze formální správnost účetnictví!

32 Inventarizace Ověřuje věcnou správnost. Ověřuje věcnou správnost. Zjišťuje se skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování rezerv, opravných položek a odpisů majetku. Zjišťuje se skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování rezerv, opravných položek a odpisů majetku. Provádí se k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Provádí se k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

33 Inventarizace Průběžná inventarizace – pouze u zásob a u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Průběžná inventarizace – pouze u zásob a u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Inventarizace je nutná alespoň jednou za účetní období. Inventarizace je nutná alespoň jednou za účetní období.

34 Inventarizace Fyzická Fyzická Dokladová Dokladová Stavy je třeba zaznamenat v inventurních soupisech. Stavy je třeba zaznamenat v inventurních soupisech. Inventarizační rozdíl = rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví Inventarizační rozdíl = rozdíl mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví Inventarizační rozdíl je třeba vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Inventarizační rozdíl je třeba vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

35 Inventarizace Při inventarizaci je třeba i posoudit ocenění majetku a závazků v souvislosti se zásadou opatrnosti (rezervy, opravné položky, odpisy majetku). Při inventarizaci je třeba i posoudit ocenění majetku a závazků v souvislosti se zásadou opatrnosti (rezervy, opravné položky, odpisy majetku).

36 4. Shrnutí Postup prací v rámci účetního období

37


Stáhnout ppt "METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ. Osnova: 1.Účet – základní třídící znak účetnictví 2.Postup účetních prací 3.Vnitřní kontrolní systém účetnictví 4.Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google