Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY"— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Právní normy potřebné k vedení daňové evidence
Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o silniční dani Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákoník práce Zákon o sociálním a zdravotním pojištění a další

3 Možnosti sledování podnikatelské činnosti
Daňová evidence Účetnictví Přehled o příjmech s uplatněním výdajů procentem z příjmů Daň stanovená paušální částkou

4 Forma a způsob vedení daňové evidence
Vedení DE určuje zákon o daních z příjmů Formu zpracování zákon nenařizuje Vedení DE je plně na rozhodnutí podnikatele Záznamy doložené účetními doklady jsou prováděny do knih Po uzavření knih DE se zpracovávají výkazy a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (FO)

5 Hlavní cíle daňové evidence
Zjištění základu daně z příjmů FO Evidence majetku a závazků

6 Struktura daňové evidence
Deník příjmů a výdajů Knihy a karty pro evidenci majetku a závazků, například karty dlouhodobého majetku, karty zásob, kniha pohledávek a závazků, a další Ostatní evidence, například mzdová evidence, evidence DPH, a další

7 Dlouhodobý majetek podnikatele
Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a jejich soubory apod.) Dlouhodobý nehmotný majetek (software, patenty, licence, zřizovací výdaje apod.) Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, umělecká díla apod.)

8 Oběžný majetek podnikatele
Zásoby (materiál, nedokončené výrobky, polotovary, hotové výrobky, zboží, zvířata) Peněžní forma oběžného majetku (peníze v pokladně nebo na účtu u banky, ceniny, pohledávky, krátkodobé cenné papíry)

9 Oceňování majetku Pořizovací cenou Vlastními náklady
Reprodukční pořizovací cenou Nominální hodnotou

10 Závazky podnikatele Závazky jsou dluhy k partnerům Běžné druhy závazků
a) k dodavatelům b) k zaměstnancům c) k bankám d) k finančnímu úřadu e) a další

11 Účetní doklady Jsou důležitým průkazním materiálem, který je využíván při kontrole a řešení nesrovnalostí Každá hospodářská operace musí být doložena účetním dokladem

12 Členění dokladů podle druhů
Faktury přijaté a vydané Příjmové a výdajové pokladní doklady Bankovní výpisy Příjemky a výdejky Vnitřní účetní doklady, například výplatní listina

13 Členění dokladů podle počtu dokumentovaných případů
Jednotlivé doklady (záznam jedné hospodářské operace) Sběrné doklady (shrnutí více jednotlivých dokladů, maximálně za období jednoho měsíce)

14 Členění dokladů podle obsahu
Vnější (externí) (mají vztah k okolí podniku – faktury přijaté a vydané, výpisy z běžného účtu apod.) Vnitřní (interní) (dokumentují operace, které se uskutečnily uvnitř účetní jednotky – příjemky, výdejky apod.)

15 Náležitosti účetních dokladů
Označení účetního dokladu Popis obsahu účetního případu a označení účastníků Peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství Okamžik (datum) vyhotovení účetního dokladu Okamžik (datum) uskutečnění účetního případu Podpisové záznamy

16 Vyhotovování účetních dokladů
Bez zbytečného odkladu Trvale a čitelně Samotným podnikatelem nebo pověřenými pracovníky Ručně nebo vyhotovením na tiskárnách počítačů

17 Opravy v dokladech Dokladovým způsobem (vystaví se nový opravný doklad) Bezdokladovým způsobem (oprava se vyznačí přímo na opravovaný doklad)

18 Oběh účetních dokladů Kontrola správnosti
Příprava k provedení záznamu do daňové evidence Provedení záznamu do daňové evidence Úschova (archivace) Zničení (skartace)

19 Deník příjmů a výdajů Je nejdůležitější knihou daňové evidence, která slouží ke zjištění základu daně z příjmů podnikatele Někdy se také nazývá peněžní deník Záznamy se v něm provádějí na základě těchto dokladů: a) příjmových pokladních dokladů b) výdajových pokladních dokladů c) výpisů z bankovních účtů

20 Údaje zachycované ve sloupcích deníku příjmů a výdajů 1. část
Identifikace operace a pohyb peněžních prostředků: Datum uskutečnění operace Označení dokladu Stručný popis operace Přehled o peněžních prostředcích v hotovosti Přehled o peněžních prostředcích na účtu u banky Průběžné položky

21 Údaje zachycované ve sloupcích deníku příjmů a výdajů 2. část
Pro určení základu daně z příjmů FO: Přehled o příjmech, které se zahrnují do základu daně Přehled o příjmech, které se nezahrnují do základu daně Přehled o výdajích, které jsou odčitatelné od základu daně Přehled o výdajích, které jsou neodčitatelné od základu daně

22 Daň z přidané hodnoty (DPH)
Registrace Předmět DPH (zdanitelná plnění) Sazby daně Daňové doklady DPH při vstupu a výstupu (daňová povinnost nebo nárok na odpočet) Daňové přiznání

23 Pomocné knihy DE Zákon o daních z příjmů stanovuje pro podnikatele, kteří vedou DE povinnost zajistit evidenci majetku a závazků Jedná se především o tyto složky majetku a závazků: a) dlouhodobý majetek b) zásoby c) pohledávky a závazky atd.

24 Evidence pohledávek Pohledávka vyjadřuje, že podnikateli někdo dluží, podnikatel vystupuje v roli věřitele Pohledávky členíme na: a) pohledávky z obchodních vztahů (například z prodeje zboží) b) ostatní pohledávky (například vůči zaměstnancům z důvodu náhrady manka)

25 Evidence závazků Závazek vyjadřuje, že podnikatel někomu dluží, podnikatel vystupuje v roli dlužníka Závazky členíme na: a) závazky z obchodních vztahů (například z nákupu materiálu, zboží, služeb) b) ostatní závazky (například nevyplacené mzdy)

26 Evidence zásob K evidenci se používají nejčastěji skladní karty (knihy zásob) Mezi zásoby patří materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží, zvířata a drobný DM Podnikatel musí prokázat stav zásob v hmotných jednotkách a v Kč

27 Evidence dlouhodobého majetku
K evidenci se používají nejčastěji inventární karty (knihy) Minimální obsah inventární karty je: a) název nebo popis DM b) ocenění DM c) datum pořízení d) způsob daňového odpisování e) částky odpisů f) datum a způsob vyřazení

28 Evidence mezd K evidenci se používají nejčastěji mzdové listy
Mzdové listy obsahují: a) osobní údaje zaměstnance b) údaje, které se týkají výpočtu mezd (důležité jsou zejména informace pro kontrolu daně z příjmů fyzických osob a pro účely důchodového zabezpečení)

29 Ostatní evidence podle potřeb podnikatele
Kniha pro evidenci nepřímých daní (například evidence DPH) Evidence denních tržeb Evidence krátkodobého finančního majetku (korunová a valutová pokladna, evidence cenin) Evidence zakázek Evidence jízd a další

30 Inventarizace Představuje zjištění skutečného (fyzického) stavu majetku a závazků a jeho porovnání se stavem zachyceným v daňové evidenci Příčiny vzniku inventarizačních rozdílů Druhy inventarizací z hlediska času a rozsahu

31 Provádění inventarizace
Inventarizace se provádí minimálně jedenkrát ročně v těchto krocích: a) inventura b) porovnání skutečného stavu se stavem v DE c) v určení příčin rozdílů a stanovení zodpovědnosti d) vypořádání rozdílů e) návrhy na opatření

32 Výkazy daňové evidence
Završení celoroční práce v daňové evidenci představují tyto výkazy: a) Výkaz o majetku a závazcích b) Výkaz příjmů a výdajů

33 Daň z příjmů fyzických osob
Poplatník a plátce daně Předmět daně Základ daně Nezdanitelná část základu daně Položky odčitatelné do základu daně Sazba daně Slevy na dani Zálohy Daňové přiznání


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google