Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Právní normy potřebné k vedení daňové evidence o Zákon o daních z příjmů o Zákon o dani z přidané hodnoty o Zákon o silniční dani o Obchodní zákoník o Živnostenský zákon o Zákoník práce o Zákon o sociálním a zdravotním pojištění o a další

3 Možnosti sledování podnikatelské činnosti o Daňová evidence o Účetnictví o Přehled o příjmech s uplatněním výdajů procentem z příjmů o Daň stanovená paušální částkou

4 Forma a způsob vedení daňové evidence o Vedení DE určuje zákon o daních z příjmů o Formu zpracování zákon nenařizuje o Vedení DE je plně na rozhodnutí podnikatele o Záznamy doložené účetními doklady jsou prováděny do knih o Po uzavření knih DE se zpracovávají výkazy a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (FO)

5 Hlavní cíle daňové evidence o Zjištění základu daně z příjmů FO o Evidence majetku a závazků

6 Struktura daňové evidence o Deník příjmů a výdajů o Knihy a karty pro evidenci majetku a závazků, například karty dlouhodobého majetku, karty zásob, kniha pohledávek a závazků, a další o Ostatní evidence, například mzdová evidence, evidence DPH, a další

7 Dlouhodobý majetek podnikatele o Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci a jejich soubory apod.) o Dlouhodobý nehmotný majetek (software, patenty, licence, zřizovací výdaje apod.) o Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry, umělecká díla apod.)

8 Oběžný majetek podnikatele o Zásoby (materiál, nedokončené výrobky, polotovary, hotové výrobky, zboží, zvířata) o Peněžní forma oběžného majetku (peníze v pokladně nebo na účtu u banky, ceniny, pohledávky, krátkodobé cenné papíry)

9 Oceňování majetku o Pořizovací cenou o Vlastními náklady o Reprodukční pořizovací cenou o Nominální hodnotou

10 Závazky podnikatele o Závazky jsou dluhy k partnerům o Běžné druhy závazků a) k dodavatelům b) k zaměstnancům c) k bankám d) k finančnímu úřadu e) a další

11 Účetní doklady o Jsou důležitým průkazním materiálem, který je využíván při kontrole a řešení nesrovnalostí o Každá hospodářská operace musí být doložena účetním dokladem

12 Členění dokladů podle druhů o Faktury přijaté a vydané o Příjmové a výdajové pokladní doklady o Bankovní výpisy o Příjemky a výdejky o Vnitřní účetní doklady, například výplatní listina

13 Členění dokladů podle počtu dokumentovaných případů o Jednotlivé doklady (záznam jedné hospodářské operace) o Sběrné doklady (shrnutí více jednotlivých dokladů, maximálně za období jednoho měsíce)

14 Členění dokladů podle obsahu o Vnější (externí) (mají vztah k okolí podniku – faktury přijaté a vydané, výpisy z běžného účtu apod.) o Vnitřní (interní) (dokumentují operace, které se uskutečnily uvnitř účetní jednotky – příjemky, výdejky apod.)

15 Náležitosti účetních dokladů o Označení účetního dokladu o Popis obsahu účetního případu a označení účastníků o Peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství o Okamžik (datum) vyhotovení účetního dokladu o Okamžik (datum) uskutečnění účetního případu o Podpisové záznamy

16 Vyhotovování účetních dokladů o Bez zbytečného odkladu o Trvale a čitelně o Samotným podnikatelem nebo pověřenými pracovníky o Ručně nebo vyhotovením na tiskárnách počítačů

17 Opravy v dokladech o Dokladovým způsobem (vystaví se nový opravný doklad) o Bezdokladovým způsobem (oprava se vyznačí přímo na opravovaný doklad)

18 Oběh účetních dokladů o Kontrola správnosti o Příprava k provedení záznamu do daňové evidence o Provedení záznamu do daňové evidence o Úschova (archivace) o Zničení (skartace)

19 Deník příjmů a výdajů o Je nejdůležitější knihou daňové evidence, která slouží ke zjištění základu daně z příjmů podnikatele o Někdy se také nazývá peněžní deník o Záznamy se v něm provádějí na základě těchto dokladů: a) příjmových pokladních dokladů b) výdajových pokladních dokladů c) výpisů z bankovních účtů

20 Údaje zachycované ve sloupcích deníku příjmů a výdajů 1. část Identifikace operace a pohyb peněžních prostředků: o Datum uskutečnění operace o Označení dokladu o Stručný popis operace o Přehled o peněžních prostředcích v hotovosti o Přehled o peněžních prostředcích na účtu u banky o Průběžné položky

21 Údaje zachycované ve sloupcích deníku příjmů a výdajů 2. část Pro určení základu daně z příjmů FO: o Přehled o příjmech, které se zahrnují do základu daně o Přehled o příjmech, které se nezahrnují do základu daně o Přehled o výdajích, které jsou odčitatelné od základu daně o Přehled o výdajích, které jsou neodčitatelné od základu daně

22 Daň z přidané hodnoty (DPH) o Registrace o Předmět DPH (zdanitelná plnění) o Sazby daně o Daňové doklady o DPH při vstupu a výstupu (daňová povinnost nebo nárok na odpočet) o Daňové přiznání

23 Pomocné knihy DE o Zákon o daních z příjmů stanovuje pro podnikatele, kteří vedou DE povinnost zajistit evidenci majetku a závazků o Jedná se především o tyto složky majetku a závazků: a) dlouhodobý majetek b) zásoby c) pohledávky a závazky atd.

24 Evidence pohledávek o Pohledávka vyjadřuje, že podnikateli někdo dluží, podnikatel vystupuje v roli věřitele o Pohledávky členíme na: a) pohledávky z obchodních vztahů (například z prodeje zboží) b) ostatní pohledávky (například vůči zaměstnancům z důvodu náhrady manka)

25 Evidence závazků o Závazek vyjadřuje, že podnikatel někomu dluží, podnikatel vystupuje v roli dlužníka o Závazky členíme na: a) závazky z obchodních vztahů (například z nákupu materiálu, zboží, služeb) b) ostatní závazky (například nevyplacené mzdy)

26 Evidence zásob o K evidenci se používají nejčastěji skladní karty (knihy zásob) o Mezi zásoby patří materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží, zvířata a drobný DM o Podnikatel musí prokázat stav zásob v hmotných jednotkách a v Kč

27 Evidence dlouhodobého majetku o K evidenci se používají nejčastěji inventární karty (knihy) o Minimální obsah inventární karty je: a) název nebo popis DM b) ocenění DM c) datum pořízení d) způsob daňového odpisování e) částky odpisů f) datum a způsob vyřazení

28 Evidence mezd o K evidenci se používají nejčastěji mzdové listy o Mzdové listy obsahují: a) osobní údaje zaměstnance b) údaje, které se týkají výpočtu mezd (důležité jsou zejména informace pro kontrolu daně z příjmů fyzických osob a pro účely důchodového zabezpečení)

29 Ostatní evidence podle potřeb podnikatele o Kniha pro evidenci nepřímých daní (například evidence DPH) o Evidence denních tržeb o Evidence krátkodobého finančního majetku (korunová a valutová pokladna, evidence cenin) o Evidence zakázek o Evidence jízd o a další

30 Inventarizace o Představuje zjištění skutečného (fyzického) stavu majetku a závazků a jeho porovnání se stavem zachyceným v daňové evidenci o Příčiny vzniku inventarizačních rozdílů o Druhy inventarizací z hlediska času a rozsahu

31 Provádění inventarizace Inventarizace se provádí minimálně jedenkrát ročně v těchto krocích: a) inventura b) porovnání skutečného stavu se stavem v DE c) v určení příčin rozdílů a stanovení zodpovědnosti d) vypořádání rozdílů e) návrhy na opatření

32 Výkazy daňové evidence Završení celoroční práce v daňové evidenci představují tyto výkazy: a) Výkaz o majetku a závazcích b) Výkaz příjmů a výdajů

33 Daň z příjmů fyzických osob o Poplatník a plátce daně o Předmět daně o Základ daně o Nezdanitelná část základu daně o Položky odčitatelné do základu daně o Sazba daně o Slevy na dani o Zálohy o Daňové přiznání


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ EVIDENCE (DE) ZÁKLADNÍ POJMY Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google