Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční analýza podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční analýza podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční analýza podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Finanční analýza poměřuje údaje z finančních výkazů mezi sebou navzájem  Účelem je komplexně vyjádřit finanční situaci podniku  Analýza zobrazuje nejen uplynulý vývoj, ale přispívá k volbě nejvhodnějších směrů dalšího vývoje podniku  Uživateli finanční analýzy jsou zejména: manažeři ( řídící pracovníci firmy), investoři ( akcionáři, společníci), banky a ostatní věřitelé, stát a jeho orgány, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci

3  Údaje zjištěné v účetnictví se shrnují při účetní závěrce do účetních výkazů: * rozvahy ( bilance) * výkazu zisku a ztráty ( výsledovky) * přílohy Závěrka může být rozšířena o přehled o finančních tocích ( cash-flow) a o přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka může být: ∙ řádná ( k 31.12.) ∙ mimořádná ( např. ke dni zrušení podniku bez likvidace) ∙ mezitimní ( v průběhu účetního období, např, při změně právnické formy)

4 Některé podniky jsou povinny ověřit účetní závěrku auditorem. Jde o velké podniky jejichž činnost významně ovlivňuje národní hospodářství. Patří sem: ∎akciové společnosti, pokud dosáhly alespoň jednoho kritéria ∎ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud za účetní období dosáhly alespoň dvě ze tří kritérií: 1/ Aktiva činí více než 40 mil. korun 2/ Čistý obrat je větší než 80 mil. korun 3/ Přepočtený stav zaměstnanců je větší než 5O

5 AUDIT – je proces, při kterém pověřená osoba ( auditor) zkoumá informace obsažené v účetní závěrce, vyhodnocuje podklady k sestavení účetní závěrky a vyjadřuje svůj názor na kvalitu účetní závěrky. Podniky, které mají povinnost auditu, připojují k účetní závěrce výroční zprávu. Účetní závěrka se může sestavovat: √ v plném rozsahu ( podniky podléhající auditu) √ v zjednodušeném rozsahu ( ostatní podniky)

6  Obsahuje údaje o stavu a struktuře majetku ( aktiv ) a o zdrojích financování z nichž byl majetek pořízen ( pasiv) k určitému časovému okamžiku  V rozvaze se vyskytují 3 druhy hodnot vyjádřených v korunách: BRUTTO ( hrubý stav) – eviduje se zde majetek v cenách platných v době jeho pořízení KOREKCE – odečítají se od hrubého stavu, např. oprávky, opravné položky NETTO – je to rozdílová hodnota předcházejících částek AKTIVA se člení na: pohledávky za upsaný vlastní kapitál, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva PASIVA se člení na: vlastní zdroje, cizí zdroje, ostatní pasiva

7  Obsahuje údaje o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za běžné a minulé účetní období  Výnosy a náklady jsou členěny tak, aby bylo možno zjistit obchodní marži, výsledek výrobní činnosti, velikost přidané hodnoty a jednotlivé složky výsledku hospodaření  Výkaz je uspořádán stupňovitě  Obchodní marže a přidaná hodnota představují rozdílové položky, které mají ekonomický význam

8  Vysvětluje a doplňuje údaje uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát  Formu přílohy si volí podnik sám, může jít o tabulku nebo může mít popisnou formu  Obsahuje zejména informace o použitých účetních metodách, uvedení zněm oproti předchozím účetním obdobím v uspořádání a označování položek v rozvaze a výkazu zisku a ztrát a popis použitého ocenění cenných papírů

9  Je to výkaz o tokových veličinách  Peněžními toky se rozumí přírustky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  Peněžní toky se sledují v rozdělení na provozní, investiční a finanční činnost  Hlavním problémem je přetransformovat nákladové a výnosové položky do podoby peněžního toku  Používá se přímá a nepřímá metoda

10 1/ Rozlište vlastní a cizí zdroje podniku 2/ Jmenujte některé složky oběžného majetku podniku 3/ Zdůvodněte proč musí platit bilanční rovnice, tedy že aktiva se musí rovnat pasivům 4/ Na kterou stranu rozvahy patří dosažený zisk podniku a proč?

11  Biňovec, K. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Fortuna, 2004. ISBN 80- 7168-747-2.  Švarcová Jena, ing a kolektiv, Ekonomie, stručný přehled. Ing. Jena Švarcová, Ph.D., CEED nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-903433-3-3.  Klínský Petr, Munch Otto, Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1- 4. Fortuna, 2003, ISBN 80-7168-862-2.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Finanční analýza podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google