Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katastr nemovitostí od 1. ledna 2014 Daniela Šustrová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katastr nemovitostí od 1. ledna 2014 Daniela Šustrová"— Transkript prezentace:

1 Katastr nemovitostí od 1. ledna 2014 Daniela Šustrová

2 O čem dnes bude řeč Nová právní úprava
Nové pojetí nemovité věci a její evidence v KN Geometrické plány Druhy zápisů a vkladové řízení Služba sledování změn

3

4 z.č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) veřejný seznam nemovitostí (katastr nemovitostí) zrušeno nové vyhlášky z.č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech z.č. 344/1992 Sb., katastrální zákon vyhl.č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška vyhl.č. 358/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů vyhl.č. 359/2013 Sb., formulářová vyhláška

5 Bytová problematika NOZ - § 1158 - § 1222
nařízení vlády č. 366/2013 Sb. z.č. 311/2013 Sb., LBD z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ______________________________ z.č. 72/1994 Sb., zákon o bytech (ZVB)

6 Hlavní zásady Zásada materiální publicity Zásada intabulační
Zásada priority Zásada dispoziční Zásada legality Zásada formální publicity

7 Nemovitá věc § 498 odst. 1 NOZ Pozemky a věcná práva k nim
Podzemní stavby se samostatným účelovým určením Věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku Jednotky Stavba spojená se zemí pevným základem (viz přechodná ustanovení NOZ)

8 Superficies solo cedit § 506 NOZ
"Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“

9 Základní přechodná ustanovení (§ 3054 an.)
stavba a pozemek ke dni účinnosti NOZ v rukou jednoho vlastníka v jednom vlastnickém režimu (§ 3054) stavba a pozemek ke dni účinnosti NOZ v rukou různých vlastníků ( § 3055 odst. 1, § 3056) „staré“ právo ke zřízení stavby (§ 3055 odst. 2) stavba a pozemek se kdykoliv později stanou vlastnictvím jedné osoby v jednom vlastnickém režimu ( § 3058 odst. 1)

10 Stavba součástí pozemku budova ČÚZK v Praze Kobylisích - již spojeno

11 Označení nemovitosti § 8 KZ
…..vlastnické právo k pozemku p.č. 605/12 v katastrálním území Kobylisy. nebo ….vlastnické právo k pozemku p.č. 605/12 v katastrálním území Kobylisy. Součástí pozemku je budova čp ……. ______________________ Pozor na dvojí číselnou řadu – St.p.č. a p.p.č.

12 Stavba součástí pozemku dosud nespojeno

13 Součástí pozemku nejsou
superaedifikáty (stavby dočasné) inženýrské sítě strojní zařízení právo stavby byty podle ZVB

14 Dočasná stavba stavby zřízené v mezích omezeného užívacího práva stavebníka (nájemcova či pachtýřova stavba apod.) dočasnost dána užívacím titulem

15 Předmět evidence pozemky budovy, pokud nejsou součástí pozemku
jednotky právo stavby

16 Budova Zápis Výmaz Přístavba Rozestavěná na dokončenou nadzemní
na cizím pozemku na vlastním pozemku Výmaz Přístavba Rozestavěná na dokončenou nadzemní pevně spojená se zemí obvodové zdi střešní konstrukce

17 Zápis budovy na cizím vkladem
doklad o způsobu užívání stavby geometrický plán listina, kterou navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl právo zřídit na pozemku tuto budovu, nebo jiná listina, která prokazuje jeho vlastnictví. _______________________ Čp. / č.ev?

18 Listina prokazující oprávnění….
listiny uvedené v čl. 3 odst. 2 pokynů č. 45 potvrzení vlastníka stavby, že stavbu na svém pozemku nabyl jejím zhotovením podle § 132 OZ 1964, a že stavba jako věc vznikla již před a není tudíž součástí pozemku, na kterém vázne zástavní právo zřízené před vznikem stavby. souhlasné prohlášení manželů, že stavbu na pozemku, který je v jejich podílovém spoluvlastnictví (nebo ve vlastnictví jednoho z manželů) nabyli do SJM jejím zhotovením (§ 132 a § 143 OZ 1964).

19 Listina prokazující oprávnění….. (pokračování)
prohlášení (potvrzení) vlastníka stavby, kterým vlastník stavby potvrzuje, že nabyl do vlastnictví stavbu na pozemku jiného vlastníka jejím zhotovení na základě souhlasu vlastníka pozemku s její výstavbou; smlouva byla před započetím výstavby, před uzavřena pouze ústně s tím, že vlastník pozemku následně pro účely územního řízení ještě v roce 2013 potvrdil souhlas s výstavbou stavby; prohlášení vlastníka stavby musí být potvrzeno (odsouhlaseno) vlastníkem pozemku. V takovém případě se může jednat i o stavbu, která byla povolena sice už v roce 2012 nebo 2013, ale až v roce 2014 bylo (bude) započato s faktickou výstavbou.

20 Zápis budovy na vlastním zápis podle § 28 KZ
doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán Obdobně se postupuje v případě stavby, která je součástí práva stavby

21 Přestavek § 1087 NOZ Dobrá víra souhlasné prohlášení
zápis do KN vkladem Spor žaloba

22 bytové spoluvlastnictví samostatná nemovitá věc je:
do od byt nebytový prostor rozestavěný byt rozestavěný nebytový prostor jednotka byt (legislativní zkratka) podíl na společných částech byt podíl byt podíl

23 Výpis pro jednotky

24 Vznik jednotky Výstavba Zápis do veřejného seznamu Rozhodnutí soudu
Originární způsob nabytí Prohlášení vlastníka Oddělení ze spoluvlastnictví Stavební činnost Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Uzavřenost prostoru domu a bytu Zúžení SJM Možnost rozestavěné jednotky Změna rozsahu SJM Vypořádání SJM

25 Pozor na § 1198 NOZ Ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ považuje za „první převedenou jednotku“ jednotku, k jejímuž převodu došlo až po převodu tří jednotek odst. 2 …“do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem“. ______________ Zdroj – výkladové stanovisko KANCL k § 1198 odst. 1 a 2 NOZ na

26 vlastník neznámý

27 Druhy zápisů vklad (V) záznam (Z) poznámka (Z) ____________________
§ 10 NKZ Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel úřadu § 12 NKZ Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení

28 Vkladem se zapisuje vlastnické právo právo stavby věcné břemeno
zástavní právo budoucí zástavní právo podzástavní právo předkupní právo budoucí výměnek přídatné spoluvlastnictví správa svěřenského fondu výhrada vlastnického práva výhrada práva zpětné koupě výhrada práva zpětného prodeje zákaz zcizení nebo zatížení výhrada práva lepšího kupce ujednání o koupi na zkoušku nájem pacht vzdání se práva na náhradu škody na pozemku rozdělení domu na jednotky

29 právo stavby (§ § 1256) Právo stavby je nemovitá věc a stavba je součástí tohoto práva. Stavební plat – reálné břemeno Předkupní právo – lze se odchýlit Zástavní právo – lze si sjednat výhradu souhlasu

30 Právo stavby

31 Právo stavby zatížené zástavním právem

32 Přídatné spoluvlastnictví (nadřazená nemovitost)

33 Přídatné spoluvlastnictví (společná věc ve spoluvlastnictví)

34 Nájem (pacht)

35 Zahájení řízení V návrh na vklad plomba formulář vkladová listina 1x
další listiny (přílohy) listinná podoba elektronická podoba nejpozději následující pracovní den v části DLV

36 Informace o podání § 16 Služba sledování změn Písemné vyrozumění
vlastník zástavní (podzástavní) věřitel oprávněný z VB, předkupního práva, práva zpětné koupě, práva lepšího kupce nájemce a pachtýř Info o vkladu záznamu poznámce vlastník jiný oprávněný doporučeně datovou schránkou Info o vkladu

37 přezkum soukromé listiny
zda splňuje náležitosti pro zápis zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad zda je právní jednání učiněno v předepsané formě zda účastník řízení není omezen v nakládání zda byl k právnímu jednání byl udělen souhlas podle zvláštního právního předpisu zda není patrný důvod, pro který by bylo právní jednání neplatné zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy

38 přezkum veřejné listiny
zda splňuje náležitosti pro zápis zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad návaznost na dosavadní zápisy zda v době podání návrhu nebyl v KN zapsán zápis o omezení v nakládání

39 Povolení § 18 odst. 1 Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16 odst. 1. ….

40 doložka x vyrozumění do 31.12.2013 od 1.1.2014 vyrozumění
označení úřadu spisová značka, datum právní účinky označení listiny výpis provedených změn ____________________ Povinná příloha daňového přiznání spolu s písemností, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo, právo stavby nebo správa svěřenského fondu

41 Výpis provedených změn

42 poznámka spornosti _______________________
nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným zápis bez právního důvodu (žaloba o určení, že právní jednání je neplatné, zdánlivé nebo zrušené) _______________________ poznámka spornosti nemá vliv na vkladové řízení vkladové řízení se nepřerušuje (ani „před“ ani „po“) poznámka spornosti se nezapisuje mimo pořadí

43

44 mapy čúzk www.wkcr.cz www.linde.cz

45 odkazy


Stáhnout ppt "Katastr nemovitostí od 1. ledna 2014 Daniela Šustrová"

Podobné prezentace


Reklamy Google