Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabývání majetku státem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabývání majetku státem"— Transkript prezentace:

1 Nabývání majetku státem

2 Úvodem stát pro svou činnost nezbytně potřebuje majetek nabývat
platná právní úprava nerozlišuje mezi subjekty, od kterých stát majetek nabývá o nabývání majetku státem v pravém slova smyslu se jedná tehdy, když stát majetek nabývá od nestátní FO nebo PO

3 Právní úprava nejobecnější předpisy: občanský a obchodní zákoník
zákon o majetku státu zvláštní zákony (např. zákon o veřejných zakázkách)

4 Smluvní nabývání veřejnoprávní omezení stanovená ZMS
smlouva musí být písemná a podpisy stran musí být na jedné listině, 3 výjimky vylučuje to zákon – nikdy žádný zákon písemnou formu nevyloučil vylučuje to povaha úkonu – sporné vylučují to okolnosti – např. běžné nabývání movitých věcí v obchodě

5 Bezúplatné smluvní nabývání
stát majetek nabývá na základě běžných soukromoprávních smluv, zejm. darovací smlouvy příslušnost organizační složky státu určena ve smlouvě: smlouvu může uzavřít jakákoliv organizační složka, ta je také příslušná k hospodaření s majetkem v ostatních případech je majetek předmětem prozatímního hospodaření (§ 11 ZMS)

6 Bezúplatné smluvní nabývání - pokračování
schvalovací režim – schválení Ministerstvem financí vyžadují smlouva, kterou stát nabývá nemovitý majetek, který se eviduje v katastru nemovitostí smlouva, kterou stát nabývá byt nebo nebytový prostor smlouva, kterou se na stát převádí majetková účast v jiné obchodní společnosti než akciové Ministerstvo financí vydalo metodický materiál

7 Úplatné smluvní nabývání
základní pravidlo – takto stát může nabývat pouze majetek, který potřebuje stát majetek nabývá na základě běžných soukromoprávních smluv, veřejnoprávní omezení klíčová otázka – cena: lze ji sjednat jen do výše rovnající se ocenění podle zvláštního zákona (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku), základem je tržní cena

8 Úplatné smluvní nabývání - pokračování
se souhlasem Ministerstva financí lze ve veřejném zájmu sjednat cenu vyšší určování ceny – zpravidla znalecký posudek, není ale podmínkou zákaz úplatného nabývání cenných papírů a majetkových účastí v jiných obchodních společnostech než akciových výjimku mají ministerstva – se souhlasem vlády mohou úplatně nabývat cenné papíry fakultativní schvalovací režim

9 Mimosmluvní nabývání majetku
úřední/nucené nabývání, 2 klíčové zásady na stát nepřecházejí závazky předchozího majitele veškerá zástavní práva zanikají ZMS stanovuje 2 pravidla pro určení dne nabytí den, kdy o nabytí majetku státem bylo pravomocně rozhodnuto příslušným orgánem (popř. nabytí potvrzeno) den, kdy se příslušná organizační složka státu ujala výkonu povinností

10 Mimosmluvní nabývání majetku - pokračování
mimosmluvní nabývání majetku státem nabývání zákonem nabývání na základě zákona nabývání děděním ze závěti nabývání rozhodnutím příslušného orgánu

11 Nabývání zákonem nabývacím titulem je přímo zákon
výjimečné, v české/československé historii pouze ve 2 souvislostech zánik Československa zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní republiky zákon č. 543/1992 Sb., o zrušení Federální bezpečnostní informační služby zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy zrušení Fondu národního majetku ČR (zákon č. 178/2005 Sb.)

12 Nabývání na základě zákona
stát nabývá majetek na základě skutečnosti stanovené zákonem občanský zákoník (současný) vydržení (§ 134) zpracování cizí movité věci na věc novou (§ 135b) odúmrť (§ 462)

13 Nabývání na základě zákona - pokračování
trestní zákon soud uložil trest propadnutí majetku/věci nebo jiné majetkové hodnoty/náhradní hodnoty (§ 66,70 a 72) zabrání věci/jiné majetkové hodnoty/náhradní hodnoty (§ 101 a 102) zákon o přestupcích (č. 200/1990 Sb.) propadnutí věci (§ 15) zabrání věci (§ 18)

14 Nabývání na základě zákona - pokračování
zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon propadnutí zboží (§ 300) zabrání zboží (§ 303) přenechání zboží ve prospěch státu (§ 233) propadnutí zbytku výtěžku prodeje zboží státu (§ 315) obchodní zákoník přechod nepeněžitého majetku obchodní společnosti na stát v rámci likvidace (§ 75 odst. 5) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny odebrání věci (§ 89)

15 Nabývání děděním ze závěti
stát může dědit ze závěti, stejné postavení jako ostatní dědicové, může dědictví odmítnout nutné odlišit od odúmrtě stát majetek nabývá ke dni smrti zůstavitele příslušná k hospodaření je organizační složka určená v závěti, v ostatních případech je majetek předmětem prozatímního hospodaření

16 Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu
široká paleta případů vyvlastnění – zákon č. 184/2006 Sb., rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím soudu zpracování cizí věci cizí stavba na pozemku státu majetek, který se nepodařilo zpeněžit při likvidaci dědictví rozhodnutím správce daně – propadnutí věcí zajištěných v daňovém řízení


Stáhnout ppt "Nabývání majetku státem"

Podobné prezentace


Reklamy Google