Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

2 Vlastnické právo a ochrana přírody Témata výkladu: Objekt a obsah vlastnického práva Předmět vlastnictví z hlediska ochrany přírody, vyloučení z předmětu vlastnictví Povinnosti vlastníka Omezení výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany přírody ve veřejném zájmu Odnětí vlastnického práva z důvodů ochrany přírody Náhrada újmy vlastníkům nebo nájemcům pozemků Vyloučení z privatizace, omezení převodu Předkupní právo státu

3 3 Vlastnické právo a ochrana přírody Výkon vlastnického práva : ekonomické chování člověka k přírodě (záleží na rozsahu a intenzitě zásahů) – příčina ohrožení, důvod ochrany Objekt vlastnického práva: věc 1)movitá, 2) nemovitá Obsah vlastnického práva: právo věc držet, ovládat, užívat ji včetně jejích plodů, rozhodnout jak s ní naložit Možnost zásahů do vlastnického práva – veřejnoprávní důvody ochrany přírody a životního prostředí (sleduje se nastolení souladu mezi ekonomickým chováním člověka k přírodě a environmentálně příznivým chováním) Konkrétní podmínky 1) výkonu a 2) omezení, případně 3) zbavení vlastnického práva jsou obsaženy ve speciálních zákonech v oblasti práva ochrany přírody a krajiny

4 Co je předmětem vlastnictví 1) Půda (zemědělská, lesní, jiná) Vše co na ní (v ní) roste: stromy, keře, planě rostoucí rostliny Vše co je součástí (skalní útvary) 2) rostliny pěstované člověkem v umělých podmínkách (doma, ve škole, v laboratoři, ve skleníku,atd.) 3) Zvířata v lidské péči – zájmové chovy, laboratorní chovy, farmy, ekofarmy, zoologické zahrady, záchranné stanice, obchody se zvířaty, atd.

5 Vyloučení z předmětu vlastnictví: Jeskyně - absolutní, volně žijící živočichové -relativní, podzemní a povrchové vody – relativní Rozhodnutí NS ČR č.25 Cdo 1307/2003 z 29.4.2004 – ryby ve vodních tocích jsou věc ničí Nález Ústavního soudu : volně žijící zvěř není předmětem vlastnictví

6 6 Právní základ vztahu mezi OPK a výkonem vlastnického práva Obecný rámec -článek 11 Listiny základních práv a svobod Vlastnictví zavazuje, výkon vlastnického práva nesmí nad míru stanovenou zákonem poškozovat přírodu a životní prostředí Povinnost vlastníka 1)nějaké činnosti se zdržet, případně se tato činnost váže na povolení, 2)Něco strpět 3) Něco konat Zákazy a omezení vlastnictví v oblasti práva ochrany přírody a krajiny nejsou většinou absolutní (možnosti výjimek)

7 Omezení výkonu vlastnického práva z důvodu ochrany přírody ve veřejném zájmu zákon č.114/1992 Sb., § 58 odst.1 “Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona“. Nález č.II.ÚS 482/02 – černá stavba na cizím pozemku Střet OPK s jinými veřejnými zájmy - souvislost s vytvořením podmínek nezbytných k zajištění trvale udržitelného rozvoje: Příklady: § 43 nebo § 56 zák.č.114/1992 Sb. – při rozhodování o žádosti žadatele o výjimku ze zakázané činnosti orgán ochrany přírody poměřuje jednotlivé veřejné zájmy (problém kde je hranice mezi veřejným a soukromým zájmem)

8 Omezení vlastnického práva z důvodu OPK Omezení vlastnického práva je běžné, a to buď - přímo ze zákona - rozhodnutím správního úřadu - rozhodnutím soudu - na základě administrativní smlouvy (např.§ 68 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.)

9 9 Odnětí vlastnického práva z důvodu OPK Odnětí vlastnického práva: častěji zabavení nelegálně drženého živočicha nebo rostliny nebo výrobku (zák.č.114/1992 Sb., zák.č.100/2004 Sb.) či výjimečně vyvlastnění pozemku či stavby (§60 zák.č.114/1992 Sb.)

10 Náhrada újmy vlastníkům nebo nájemcům pozemků Náhradu poskytuje stát Při vyvlastnění pozemků a staveb z důvodu OPK náhrada vždy Při omezení vlastnického práva z důvodu ochrany přírody nutno rozlišovat: 1) omezení za náhradu nebo 2) omezení bez náhrady Omezení za náhradu jen: náhrada újmy hospodařícím vlastníkům nebo nájemcům: zák.č.114/1992 Sb. – jen § 13 a § 58 zák č.115/2000 Sb.

11 § 58 odst.2 až 7 – náhrada újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření od 28.4.2004 prováděcí předpisy: vyhláška č.432/2005 Sb. – zemědělské hospodaření; vyhláška č.335/2006 Sb. – lesní hospodaření nárok na náhradu újmy podle § 58 odst.2 zákona mají vlastníci a) zemědělské půdy, b) lesních pozemků a c) rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo nájemci, kteří tyto pozemky oprávněně užívají.

12 Omezení vlastnického práva k lesu podle lesního zákona č.289/1995 Sb. Tzv.obecné užívání lesa návštěvníky je vlastník lesa až na výjimky povinen strpět, a to bez náhrady.

13 Vyloučení z privatizace: některé pozemky ve zvláště chráněných územích podle zákona č.114/1992 Sb.: § 23/1:Lesy, vodní toky a vodní plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci. Podobně § 32 v národní přírodní rezervaci

14 Omezení privatizace U dalších kategorií ZCHU omezení privatizace zemědělských nebo lesních pozemků ze zákona č.114/1992 Sb. nebo jiných zákonů (95/1999 Sb., 218/2000 Sb., 289/1995 Sb.): privatizovat lze, ale jen za určitých podmínek.

15 Předkupní právo státu: Vlastník nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území NP, NPR, NPP a vlastník pozemků souvisejících s jeskyněmi je povinnen v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody. Pokud orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemku písemně závazný zájem, může vlastník pozemek prodat komu chce.


Stáhnout ppt "Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.9/2012 -16.11.2012 Vlastnické právo a ochrana přírody podle českého práva BOZO, ZF JU v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google