Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce."— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce

2 Da ň z p ř idané hodnoty p ř i p ř evodech byt ů podle současné legislativy a výhled do budoucna Bytová politika a právní problematika Praha, 14.6.2006

3 3 I. Výjimky týkající se bydlení  Smlouva o p ř istoupení ČR k EU  ČR vyjednala p ř echodné období a do 31.12.2007 m ů že zachovat sníženou sazbu dan ě z p ř idané hodnoty (DPH): na dodávky tepelné energie pro vytáp ě ní a p ř ípravu teplé vody domácnostem a malým podnik ů m, kte ř í nejsou plátci DPH, na dodávky stavebních prací týkajících se staveb pro bydlení, které nejsou poskytnuty v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních materiál ů.

4 4 I. Výjimky týkající se bydlení  P ř echodné období sjednané ve Smlouv ě o p ř istoupení ČR k EU zohledn ě na v českém zákon ě o DPH (ZDPH) v §48 „Sazby dan ě u bytové výstavby“, kdy se snížená sazba DPH uplatní u: p ř evodu bytového domu, rodinného domu a bytu, dodání bytového domu, rodinného domu a bytu, a to i nedokončených, včetn ě stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami.

5 5 I. Výjimky týkající se bydlení  Na rok 2007 jsou naplánovaná další „jednání ministr ů financí členských zemí EU o dani na bydlení“.  Jestliže se nepoda ř í v rámci t ě chto jednání sjednat prodloužení dané výjimky plynoucí ze Smlouvy o p ř istoupení ČR k EU, bude s účinností od 1.1.2008 §48 ZDPH zrušen (zm ě n ě n).

6 6 I. Výjimky týkající se bydlení  Šestá sm ě rnice Rady ES  V p ř íloze H uvedeny kategorie zboží a služeb, které mohou být p ř edm ě tem snížené sazby DPH.  Odst. 9 p ř ílohy H zní: „Dodání, výstavba, renovace a p ř estavba byt ů v rámci sociální politiky“.  Členské státy mohou ve svém vnitrostátním právu použít vlastní vymezení pojmu „sociální bydlení“.

7 7 I. Výjimky týkající se bydlení  Zn ě ní odst. 9 p ř ílohy H 6. sm ě rnice Rady ES v ZDPH zohledn ě no v současnosti v P ř íloze č. 2, kde je uveden seznam služeb podléhajících snížené sazb ě DPH: Stavební a montážní práce za ř azené v SKP 45 spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení... Stavbami pro sociální bydlení se rozumí domovy d ů chodc ů, d ě tské domovy, ústavy sociální péče a podobná za ř ízení určená pro trvalé nebo p ř echodné ubytování oprávn ě ných osob.

8 8 II. Navrhovaná definice „sociálního bydlení“ v ČR  Nová definice „sociálního bydlení“ byla schválena na zasedání Vlády ČR dne 15.2.2006.  P ř ijetím této nové definice by m ě lo dojít k rozší ř ení uplatn ě ní snížené sazby DPH v souvislosti s bydlením podle P ř ílohy č. 2 ZDPH.  Návrh novely ZDPH bude projednáván v Parlamentu ČR na podzim 2006.

9 9 II. Navrhovaná definice „sociálního bydlení“ v ČR  „Sociální bydlení“ v ČR by m ě lo zahrnovat: 1. Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením nap ř. týdenní stacioná ř e, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory apod. 2. Nájemní byty po ř ízené z ve ř ejných prost ř edk ů nebo s jejich p ř ímou podporou Byty s jednoznačným sociálním určením, tj. nájemní byty stav ě né obcemi se státní dotací podle n ě kterého z dotačních program ů MMR nebo státního fondu rozvoje bydlení (určené pro p ř íjmov ě vymezené osoby, domy s pečovatelskou službou, vstupní byty a byty na p ů l cesty apod.)

10 10 II. Navrhovaná definice „sociálního bydlení“ v ČR  „Sociální bydlení“ v ČR by m ě lo zahrnovat: Družstevní nájemní byty postavené se státní podporou z prost ř edk ů Státního fondu rozvoje bydlení, tj. nájemní byty pro cílovou skupinu osob se st ř edními p ř íjmy. Nájemní byty postavené soukromými investory a pronajímané na stanovenou dobu (nap ř. na 10 let) p ř íjmov ě vymezeným osobám podle podmínek p ř ipravovaného na ř ízení vlády. Nájemní byty postavené obcemi, pop ř. kraji, bez podpory státu a pronajímané vymezeným skupinám osob.

11 11 II. Navrhovaná definice „sociálního bydlení“ v ČR  „Sociální bydlení“ v ČR by m ě lo zahrnovat: 3.Ostatní byty a rodinné domky Za podmínky, že celková podlahová plocha byt ů nep ř esáhne stanovený limit – do 150 m 2 u rodinných dom ů a do 90 m 2 u byt ů.

12 12 III. DPH p ř i p ř evodech rodinných domk ů a byt ů  Okamžik vzniku povinnosti odvodu DPH p ř i p ř evodu nemovitosti podle současn ě platného zn ě ní §21 ZDPH vzniká ke dni uskutečn ě ní zdanitelného pln ě ní (DÚZP) nebo ke dni p ř ijetí platby, a to k tomu dni, který nastane d ř íve.  DÚZP p ř i p ř evodu nemovitostí je však den  doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účink ů vkladu do katastru nemovitostí, včetn ě prodeje nemovitosti ve ve ř ejné dražb ě (§21 odst. 5 písm. a) ZDPH),  zápisu zm ě ny vlastnického práva, pokud nedochází k zápisu zm ě ny vlastnického práva vkladem (§21 odst. 5 písm. b) ZDPH).

13 13 III. DPH p ř i p ř evodech rodinných domk ů a byt ů  V p ř ípad ě, že DÚZP nastane do 31.12.2007, bude možné postupovat podle současného zn ě ní ZDPH, tj. uplatnit sníženou sazbu DPH p ř i p ř evodu bytu či rodinného domku bez ohledu na jejich charakter.  Jestliže DÚZP nastane po 31.12.2007 bude nutné postupovat podle zn ě ní ZPDH platného od 1.1.2008 a uplatní se sazba DPH podle charakteru p ř evád ě ného bytu či rodinného domku.  P ř echodná ustanovení novely mohou rozhodný okamžik, od kterého bude nové zn ě ní ZDPH uplat ň ováno, posunout do budoucna a zmírnit tak negativní dopady novely ZDPH.

14 14 III. DPH p ř i p ř evodech rodinných domk ů a byt ů  Sjednání plateb záloh p ř ed uskutečn ě ním zdanitelného pln ě ní nemá na konečné zdan ě ní vliv.  K datu uskutečn ě ní zdanitelného pln ě ní se z celé hodnoty pln ě ní (tj. z celkové kupní ceny) uplatní sazba DPH platná v tomto okamžiku.  Tato celková da ň ová povinnost se sníží o částky DPH odvedené z d ř íve uhrazených záloh.

15 15 IV. DPH p ř i p ř evodech rozestav ě ných rodinných domk ů a byt ů  P ř evést rozestav ě nou stavbu, tj. rozestav ě ný rodinný domek či byt, lze:  za spln ě ní zákonných podmínek (zejména zákon o katastru nemovitostí),  v souladu se smluvním ujednáním mezi kupcem nemovitosti a developerem.  P ř i p ř evodu rozestav ě ného bytu nebo rodinného domku bude kupní cena odpovídat stupni rozestav ě nosti.

16 16 IV. DPH p ř i p ř evodech rozestav ě ných rodinných domk ů a byt ů  Na stavební práce nutné k dokončení bytu či rodinného domku uzav ř ou kupci smlouvu o dílo.  Tyto následné stavební práce budou samostatným zdanitelným pln ě ním a DÚZP vzniká podle §21 ZDPH:  jestliže se jedná o dílčí pln ě ní, které je uskuteč ň ováno ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lh ů tách a nejedná se p ř itom o celkové pln ě ní, na které je uzav ř ena smlouva: dnem p ř evzetí nebo p ř edání díla nebo jeho části, nebo dnem uvedeným ve smlouv ě o dílo a to tím dnem, který nastane d ř íve.  jestliže se jedná o celkové pln ě ní, na které je uzav ř ena smlouva o dílo, pak je DÚZP den p ř evzetí a p ř edání díla.

17 17 IV. DPH p ř i p ř evodech rozestav ě ných rodinných domk ů a byt ů  U dodání stavebních a montážních prácí spojených s výstavbou rodinného domku nebo bytu je v současné dob ě uplat ň ována snížená sazba DPH (§48 ZDPH).  Po 1.1.2008 budou podléhat snížené sazb ě DPH pouze stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro sociální bydlení (P ř íloha č. 2 ZDPH).

18 www.peterkapartners.com www.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google