Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce."— Transkript prezentace:

1 PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce

2 Proces p ř ijetí eura v České republice Praha, 5.10.2006

3 3 ObsahObsah 1. Co je to euro? 2. Proces p ř ijetí eura v ČR 3. Maastrichtská kriteria 4. P ř ipravenost ČR na p ř ijetí eura 5. Dopady p ř ijetí eura

4 4 1. Co je to euro?  Vytvo ř ení Hospodá ř ské a m ě nové unie (HMU) s jednotnou m ě nou zakotveno ve Smlouv ě o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva) z roku 1993.  Součástí HMU budou čl. státy, které splní kriteria konvergence (tzv. Maastrichtská kriteria).  V roce 1994 založen Evropský m ě nový institut (EMI) – p ř ipravoval podmínky pro zavedení jednotné m ě ny.  Na summitu EU v prosinci 1995 v Madridu schválen název nové m ě nové jednotky – euro.

5 5 1. Co je to euro?  K 1.6.1998 zahájila činnost Evropská centrální banka (ECB) a p ř evzala činnost EMI.  2.5.1998 Evropská rada rozhodla, že 11 čl. stát ů splnilo Maastrichtská kriteria.  1.1.1999: - neodvolateln ě fixovány kurzy m ě n 11 čl. stát ů na euro dle pevn ě stanovených p ř epočítacích koeficient ů, - euro zavedeno v bezhotovostní form ě, - zaveden Evropský kurzový mechanizmus ERM II.  1.1.2002 fyzicky zavedeno euro jako zákonné platidlo.

6 6 2. Proces p ř ijetí eura v ČR  P ř edvstupní etapa (1995 – 2004)  1.2.1995 podepsána Evropská dohoda a zahájena integrace ČR do EU.  P ř íprava na vstup pln ě ním Evropské dohody a Koda ň ských kriterií.  I. etapa (2004 – dosud)  1.5.2004 p ř istoupení ČR k EU.  ČR se vstupem zavázala p ř ijmout euro.  Zahájení pln ě ní Maastrichtských kriterií.

7 7 2. Proces p ř ijetí eura v ČR  II. etapa (2007 – 2008?)  Zapojení do ERM II – tj. fixace koruny na euro se standardním fluktuačním pásmem ± 15%.  III. etapa (2009 – 2010?)  Spln ě ní všech Maastrichtských kriterií.  Vstup do Evropské m ě nové unie a p ř ijetí jednotné m ě ny euro.

8 8 3. Maastrichtská kriteria 1) cenová stabilita – míra inflace nep ř esahující Ø 3 členských stát ů s nejnižší mírou inflace + 1,5 p.b. 2) stálost dlouhodobých úrokových sazeb – nominální úroková sazba nep ř esahující Ø 3 členských stát ů s nejnižší mírou inflace + 2 p.b.

9 9 3. Maastrichtská kriteria 3) dlouhodobá udržitelnost ve ř ejných financí: a) pom ě r plánovaného nebo skutečného schodku ve ř ejných financí k HDP nep ř ekročí 3%, b) pom ě r ve ř ejného vládního dluhu v tržních cenách k HDP nep ř ekročí 60%. 4) stabilita kurzu m ě ny – účast v systému ERM II. alespo ň 2 roky p ř ed p ř ijetím eura. 5) legislativní oblast –nezávislost CB, zákaz financování ve ř ejných institucí ze zdroj ů CB a zvýhodn ě ného p ř ístupu ke zdroj ů m úv ě rových institucí.

10 10 4. P ř ipravenost ČR na p ř ijetí eura  Dokumenty d ů ležité pro zavedení eura v ČR:  Strategie p ř istoupení ČR k eurozón ě schválena vládou ČR v ř íjnu 2003, p ř edpokládané p ř ijetí eura 2009 – 2010, rozhodnutí o vstupu do ERM II. na základ ě pravidelného hodnocení p ř ipravenosti ČR na vstup, účast české koruny v ERM II. pouze po nezbytn ě nutnou dobu, tj. 2 roky.  Konvergenční program plán vývoje ve ř ejných financí, tj. fiskální strategie vlády, vyhlášen v listopadu 2004.

11 11 4. P ř ipravenost ČR na p ř ijetí eura  Vyhodnocení pln ě ní Maastrichtských kriterií a stupn ě ekonomické slad ě nosti ČR s eurozónou  Institucionální zajišt ě ní zavedení eura v ČR: materiál schválen vládou ČR 25.11.2005, stanovuje základní principy a institucionální rámec koordinace zavedení eura, zahrnuje 4 etapy s pracovním termínem p ř ijetí eura 1.1.2010.

12 12 4. P ř ipravenost ČR na p ř ijetí eura 20022003200420052006odhad Míra inflace %1,4-0,12,61,62,1 Dl. úrokové sazby %4,94,14,83,63,6 Vládní deficit / HDP %6,86,62,92,63,6 Vládní dluh / HDP %28,530,130,730,330,6 Zdroj: Ministerstvo financí ČR  Hlavním problémem bude spln ě ní kriteria dlouhodobé udržitelnosti ve ř ejných financí.  Pln ě ní Maastrichtských kriterií Českou republikou:

13 13 5. Dopady p ř ijetí eura  Hlavní zm ě ny po p ř ijetí eura:  ČR se vzdá pravomoci určovat nezávislou m ě novou a kurzovou politiku,  ČR se bude podílet na provád ě ní jednotné m ě nové politiky,  vrcholnou institucí m ě nové politiky bude Evropský systém centrálních bank v čele s Evropskou centrální bankou (ECB),  guvernér ČNB se bude účastnit jednání Rady guvernér ů ECB.

14 14 5. Dopady p ř ijetí eura  P ř edpokládané výhody p ř ijetí eura:  účast na formulaci a realizaci společné m ě nové politiky a vliv na hospodá ř sku politiku,  snížení transakčních náklad ů,  eliminace kurzového rizika,  vyšší cenová transparentnost,  stabilizace dlouhodobých úrokových sazeb.  Naopak, p ř ijetí eura m ů že mít negativní vliv na inflaci, nezam ě stnanost a hospodá ř ský r ů st.

15 www.peterkapartners.com www.peterkapartners.com PRAHA  BRATISLAVA  KYJEV


Stáhnout ppt "PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha – Bratislava - Kyjev Dita Malíková da ň ový poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google