Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 NOZ - nové pojmy:  USTAVENÍ  VZNIK  Obecně platí:  Pro založení - nutná písemná smlouva nebo zakládající listina  Vznikají dnem zápisu do OR 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " NOZ - nové pojmy:  USTAVENÍ  VZNIK  Obecně platí:  Pro založení - nutná písemná smlouva nebo zakládající listina  Vznikají dnem zápisu do OR "— Transkript prezentace:

1

2  NOZ - nové pojmy:  USTAVENÍ  VZNIK  Obecně platí:  Pro založení - nutná písemná smlouva nebo zakládající listina  Vznikají dnem zápisu do OR  Ode dne účinnosti zápisu mohou nabývat práva a povinnosti

3  Rozlišuje se založení obchodní korporace (tedy zakladatelské právní jednání) a vznik obchodní korporace, který nastane až zápisem do obchodního rejstříku (v tomto ohledu není žádná změna)

4  § 123  (1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

5  Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.  Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy.

6  Právnickou osobu lze ustavit  1. zakladatelským právním jednáním,  2. zákonem,  3. rozhodnutím orgánu veřejné moci,  4. popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

7  § 125  (1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením  jiné smlouvy.  (2) Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i právním jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině. ◦ Jen s.r.o. a a.s.

8  Obvykle se obchodní společnosti zakládají za účelem podnikání – tj. materiální účel  Mohou byt založeny i za tzv. ideálním účelem – charitativní, humanitární, kulturní, apod.; to platí pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost; veřejná obchodní společnost a komanditní společnost mohou byt založený jen za účelem podnikání

9  Osobní společnosti budou moci být založeny jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.  Stejně jako nyní tedy budou moci být kapitálové společnosti (společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) založeny i za jiným než podnikatelským účelem.

10  § 126  (1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.  (2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější.

11  § 8 ods. 1ZOK  Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou.  Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny.  Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

12  jediný zakladatel,  zakládá se zakladatelskou listinou (ve formě veřejné listiny)

13  návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne jejího založení  NENÍ !!!!  nastávají účinky odstoupení od smlouvy  Lhůtu je možné ve společenské smlouvě změnit

14  (1) Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel.  (2) Kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou.  Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník.

15  § 129  (1) Soud prohlásí právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, pokud  a) zakladatelské právní jednání chybí,  b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci  právnické osoby,  c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 (zákaz založení PO) nebo  d) právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba.  (2) Dnem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace.

16  1) Po vzniku obchodní korporace ji soud také prohlásí, a to i bez návrhu, za neplatnou, jestliže  a) společenská smlouva nebyla pořízena v předepsané formě,  b) nebyla dodržena ustanovení o výši nejnižšího splacení základního kapitálu, nebo  c) zjistí nezpůsobilost k právním jednáním všech zakládajících společníků.

17  § 92 ods. 2 ZOK  Za náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právnické osoby se pro obchodní korporace rozumí pouze uvedení obchodní firmy (dále jen „firma“), výše vkladů, celkové výše upsaného základního kapitálu a předmětu podnikání nebo činnosti.  Pro právní existenci družstva je nezbytné pouze uvedení firmy, výše vkladů a předmětu podnikání (činnosti).

18

19  Dohodou  Uplynutím doby nebo splněním účelu  Zaniká dnem výmazu, před zánikem se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce

20  § 168  (1) Právnická osoba se zrušuje 1. právním jednáním, 2. uplynutím doby, 3. rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo 4. dosažením účelu, pro který byla ustavena, 5. a z dalších důvodů stanovených zákonem.  (2) O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán.

21  Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce.  § 171  S likvidací se právnická osoba zrušuje  a) uplynutím doby, na kterou byla založena,  b) dosažením účelu, pro který byla založena,  c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo  d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.

22  § 172 ods. 1  Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže  a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,  b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,  c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se

23  Účelem likvidace je 1. vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), 2. vyrovnat dluhy věřitelům a 3. naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

24  § 185  Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.  § 186  Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

25  § 93 ZOK  Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci také, jestliže  a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění;  b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,  c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo  d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.

26  § 94 ZOK  (1) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu obchodní korporace.  (2) Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku obchodní korporace. V případě zániku obchodní korporace bez likvidace zajistí uchování těchto dokladů její právní nástupce.


Stáhnout ppt " NOZ - nové pojmy:  USTAVENÍ  VZNIK  Obecně platí:  Pro založení - nutná písemná smlouva nebo zakládající listina  Vznikají dnem zápisu do OR "

Podobné prezentace


Reklamy Google